کلیدواژه‌ها = مجله‌های تخصصی و غیرتخصصی
فرا تحلیل گرایش مجله‌های علمی و پژوهشی داخلی به انتشار پژوهش‌های علم‌سنجی

دوره 5، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1398، صفحه 225-240

10.22070/rsci.2018.693

محمد علائی آرانی؛ افشین موسوی چلک؛ مریم سلامی؛ فرامرز سهیلی