بررسی میزان استنادپذیری و رؤیت‌پذیری مقالات نشریات انگلیسی‌زبان ایرانی در حوزه کشاورزی بر اساس داده‌های پایگاه اسکوپوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی پژوهشی، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی میزان استفاده از مجلات انگلیسی‌زبان کشاورزی ایران در سطح بین‌المللی است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحلیل استنادی و کتابخانه‌ای بوده که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش 33 مجله انگلیسی‌زبان کشاورزی هستند که در ایران منتشر می‌شوند.
یافته‌ها: از میان 7476 مقاله منتشرشده توسط این مجلات، 4/33 درصد آنها دست‌کم یک استناد و درمجموع 9590 استناد دریافت کرده‌اند. حدود نیمی از مجلات استنادکننده به لحاظ کیفی در چارک‌های اول و دوم پایگاه سایماگو قرار می‌گیرند تعداد نویسندگان این مقالات 38322 نفر از 147 کشور بوده که تنها 26/29 درصد آنان ایرانی هستند. از سوی دیگر، 27498 نویسنده از 102 کشور در تدوین مقالات این مجلات نقش داشته‌اند که 8/73 درصد آنان ایرانی هستند. همچنین 616 نفر از 50 کشور مختلف به‌عنوان عضو هیئت تحریریه 33 مجله مورد بررسی فعالیت می‌کنند که 64 درصد آنان ایرانی هستند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند میزان استنادآوری مجلات مورد بررسی در مقایسه با کشورهای منطقه‌ای از سطح مناسبی برخوردار است. مجلات استنادکننده از سطح کیفی قابل قبولی برخوردارند. مجلات مورد بررسی نزد نویسندگان بین‌المللی چندان شناخته‌شده نیست و اعضای هیئت تحریریه آنها عمدتاً ایرانی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visibility and citedness Study of Iranian English-language Agricultural Journals as Reflected in the Scopus Database

نویسندگان [English]

  • Alireza Bahmanabadi
  • Javad Bashiri
Research Instructor, Agricultural center for Information science & Technology, Agricultural Research, Education and Extension Organiza-tion (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to evaluate the international visibility of Iranian agricultural journals published in English language in terms of their received citation.
Methodology: This research is applied one and has employed citation analysis method. The research has been also done with a descriptive-analytical approach. The research population consists of 33 English-language agricultural journals published in Iran.
Findings: By 2016, these journals have produced 7476 articles that 2496 (33.4%) of them have received at least one citation. Approximately half of the citing journals are qualitatively placed in the first and second quarters of the Scimago ranking. The number of authors citing to these journal is 38,322 from 147 countries of which 26.29% are Iranians. On the other hand, 27498 authors from 102 countries have contributed to the compilation of articles in these journals, of which 73.8% are Iranians. According to the findings, structure of editorial staff has no effect on citation rate of these journals.
Conclusion: The results of this study show that the citation rate of Iranian English language journals in the field of agriculture is comparable with the regional countries. Citing journals have an acceptable quality level, although a significant part of them are Iranian ones. These journals are not well known to international writers, and the editorial staff of the journals are predominantly Iranian, although this does not have much influence on the citation rate of these journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English-language Journals
  • citations
  • Agricultural journals
  • Scopus
  • Iran
براون، تیبور، گلانزل، ولنگانگ و شوبرت، آندرتاس. (1374). شاخص‌های علم‌سنجی، ارزیابی تطبیقی فعالیت‌های انتشاراتی و تأثیرگذاری ارجاعات ۳۲ کشور. ترجمه محمداسماعیل ریاحی. رهیافت، ۸: ۷۰-۸۰.
بهمن‌آبادی، علیرضا و زارع، رسول. (1393). سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گذر زمان. تهران: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.
زاهدی، زهره. (1392). بررسی میزان استفاده از انتشارات انگلیسی‌زبان منتشرشده در مجلات بین‌المللی ایرانی در مندلی. همایش سنجش علم: ارزشیابی و آسیب‌شناسی (بروندادهای علمی). اصفهان: دانشگاه اصفهان.
عبدخدا، هیوا، نوروزی، علیرضا و محمدی مسعود. (1390). بررسی میزان همبستگی خوداستنادی و شاخص آنی مجله‌های علمی-پژوهشی انگلیسی‌زبان ایرانی حوزه پزشکی نمایه‌شده در نمایه‌نامه استنادی اسکوپوس در فاصله سال‌های 2009-2005. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 5(3)، 27-38.
عرفان‌منش، محمدامین و نوجوان، فرشته. (1395). جایگاه کیفی و رؤیت بین‌المللی مجله‌های ایرانی نمایه‌شده در پایگاه گزارش استنادی نشریات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32(1)، 51-73.
فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم -آبان ماه ۹5. (1396). بازیابی‌شده از:
Andrei, T., Teodorescu, D., & Mirica, A. (2016). Beyond the Impact Factor: measuring the international visibility of Romanian social sciences journals. Scientometrics, 108(1), 1–20.
Araujo Ruiz, J. A., Hooydonkb, G. V., Torricella Morales, R. G., & Jorge, R. A. (2005). Cuban scientific articles in ISI Citation Indexes and CubaCiencias databases (1988–2003). Scientometrics,, 65(2), 161-171.
Chinchilla-Rodrı, Z., Miguel, S., & Moya-Anego´n, F. (2015). What factors affect the visibility of Argentinean publications in humanities and social sciences in Scopus? Some evidence beyond the geographic realm of research. Scientometrics, 102(1), 789–810.
Collazo-Reyes, F., Luna-Morales, M. E., Russel, J. M., & Pérez-Angóna, M. A. (2008). Publication and citation patterns of Latin American & Caribbean journals in the SCI and SSCI from 1995 to 2004. Scientometrics, 75(1), 145–161
Davarpana , M., & Behrouzfar, H. (2009). International visibility of Iranian ISI Journals: A citation study. Aslib Proceedings, 61(4), 407-419.
Goehl, T. J., Flanagin, A. (2008). Enhancing the Quality and Visibility of African Medical and Health Journals. Environmental Health Perspectives. 116 (12), 514-515.
He, T., & Liu, W. (2009). The internationalization of Chinese scientific journals: A quantitative comparison of three chemical journals from China, England and Japan. Scientometrics, 80(3), 585–595.
Kim, M.-J. (2010). Visibility of Korean science journals: an analysis between citation measures among international composition of editorial board and foreign authorship. Scientometrics, 84(2), 505–522.
Mingers, J., Leydesdorff, L.(2015). A Review of Theory and Practice in Scientometrics. European Journal of Operational Research. 246, 1–19.
Nisonger, E. T. (2002) The relationship between international editorial board composition and citation measures in political science, business, and genetics journals. Scientometrics, 54(2), 257–268
Park, H. W., & Leydesdorff, L. (2008). Korean journals in the Science Citation Index: What do they reveal about the intellectual structure of S&T in Korea? Scientometrics,, 75(3), 439–462.
Pouris, A. (2005). An assessment of the impact and visibility of South African journals. Scientometrics, 62(2), 213- 222.
Ram, S., Kataria, S., & Ahmad, S. (2014). An Assessment of the Visibility of Indian Journals in Social Science Citation Index – Journal Citation Report. Journal of Information Management, 1(1), 1-18.
Ren , S., & Rousseau, R. (2002). International visibility of Chinese scientific journals. Scientometrics,, 53(3), 389-405.
Sammarco P. W. (2008). Journal visibility, self citation, and reference limits: Influences in impact factor and author performance review. Ethics Sci Environ Polit.;8:121–125.
Wang, S., Wang, H., & Weldon, P. R. (2007). Bibliometric analysis of English-language academic journals of China and their internationalization. Scientometrics,, 73(3), 331-343.
Zainab, A. N. (2008). Internationalization Of Malaysian Mathematical And Computer Science Journals. Malaysian Journal of Library & Information Science, 13(1), 17-33.