بررسی وضعیت سبک‌های نقاشی در نمایه استنادی هنر و علوم انسانی: یک تحلیل بسامد استنادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: پژوهش با هدف تعیین وضعیت سبک‌های نقاشی بر اساس تحلیل بسامد استنادی آنها در نمایه استنادی هنر و علوم انسانی از پایگاه وب آو ساینس انجام شد.
روش‌شناسی: نوع پژوهش کاربردی و از روش تحلیل بسامد استنادی استفاده شد. جامعه اول شامل سبک‌های معروف نقاشی، نقاشان این سبک‌ها و جامعه دوم شامل مقالات منتشرشده در این زمینه بود. برای محدودکردن تحقیق نمونه‌ها به‌صورت هدفمند انتخاب شد و شامل سبک‌های نقاشی و نقاشان ذکرشده در دایره‌المعارف هنر و مقالات نمایه‌شده در نمایه استنادی هنر و علوم انسانی بود. ابزار جمع‌آوری داده چک‌لیست محقق ساخته و تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری اکسل انجام شد.
یافته‌ها: ده سبک نقاشی بیشترین استناد را به خود اختصاص داده‌اند و عبارت‌اند از: اپ آرت، اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم، رئالیسم، رنسانس، سوپررئالیسم (فتورئالیسم)، سوررئالیسم، کوبیسم و هنر انتزاعی (آبستره). کشور فرانسه مبدأ پیدایش بیشترین سبک و حضور نقاشان معروف بوده است. پابلو پیکاسو با 1348 مقاله و 240 استناد مقام اول نقاشان را دارد. دی جی استورک با 17 مقاله در رتبه نخست پرکارترین نویسنده و پراستنادترین نویسنده کارلس با 444 استناد در زمینه سبک‌های نقاشی است. دانشگاه واشنگتن با 4 مقاله و 395 استناد مقام اول را دارد. مجله بریتیش ژورنال سایکولوژی با دو مقاله و 388 استناد رتبه اوّل مجلات حوزه سبک‌های نقاشی را دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند که در سال‌های اخیر غرب توجه ویژه‌ای به انتشار مقالات حوزه سبک‌های نقاشی به‌ویژه از دیدگاه روان‌شناسانه کرده است. این می‌تواند نشان‌دهندۀ جنبش علمی جدید در زمینه آثار نقاشی در زندگی امروزی باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the painting different styles in A&HCI: A citation frequency analysis

نویسندگان [English]

  • Asefeh Asemi 1
  • Akram Safari Nejad 2
1 Associate Professor, Knowledge and Information Science Dept, University of Isfahan, Iran
2 M.Sc in Knowledge and Information Science Dept, University of Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The study was conducted with the aim of citation frequency analysis of the different styles of painting in Arts & Humanities Citation Index® (A&HCI) in Web of Science (WoS).
Methodology: The research method was citation frequency analysis and the study population consisted of all the painting styles, painters, and all of the published papers in this field. The samples of research were chosen purposefully. Excel software is used to analyze the data.
Findings: Ten painting styles that had the most citation included: Op art, expressionism, impressionism, realism, renaissance, super realism (photo-realism), surrealism, cubism, abstract art (abstract) and miniature. The findings indicated that France was the origin of the most styles and the presence of famous painters. The largest number of articles in Web of Science have been allocated to Pablo Picasso, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Claude Monet and Wassily Kandinsky. Curless with 444 citations is the most cited author in this field.  Washington University with 4 articles and 395 citations has won first place among institutions and universities. The British Journal of Psychology with 2 articles and 388 citations has the first rank of journals in the field of painting styles.
Conclusion: It is concluded that special attention has been paid to the publication of articles in the field of painting styles in the West in recent years, especially from the psychological point of view. This can be a sign of a new scientific movement in the field of painting in modern life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation frequency analysis
  • Citation Metrics
  • Painting Styles
  • Painters
  • A&HCI
احمدزاده، سعادت (1386). تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سال‌های 1384-1374. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات. 18 (4). 110-124.
اخوتی، مریم؛ صادقی، حلیمه؛ طالبیان، علی و بانشی، محمدرضا (1392). تحلیل استنادی و ترسیم نقشه علمی مطالعات کتابداری و اطلاع‌رسانی در پایگاه استنادی «وب آو ساینس». فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات)، 6 (2). 9-26.
پاک‌باز، روبین (1387). دایره‌المعارف هنر. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
صمدی، لاله، ناخدا، مریم، نوروزی چاکلی، عبدالرضا و اسدی، سعید (1397). استناد و استناددهی در ارزیابی‌های حوزۀ هنری: مسائل و چالش‌ها؛ مطالعه موردی رشته نقاشی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات. 23(5). 77-94.
عزیزخانی، زهرا، کوشا، کیوان و حری، عباس (1389). بررسی نقش بسامد در میان استنادات مجلات آی.اس.آی حوزه شیمی آلی (2006(. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 44 (51). 13-26.
عمرانی، ابراهیم (1387). «شاخص‌های جدید علم‌سنجی و مقایسه پایگاه‌های وبگاه علوم و اسکوپوس و گوگل اسکولار»، رهیافت، ۳۹، ص ۴۷–۴۸.
گشایش، فرهاد (1392). تاریخ هنر جهان. تهران: انتشارات عفاف.
Ewalt, J. (September 01, 2016). Image as Evidence: A Citation Analysis of Visual Resources in American History Scholarship, 2010-2014. Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America, 35)2(, 206-217.
Gervits, M., & Orcutt, R. (September 01, 2016). Citation Analysis and Tenure Metrics in Art, Architecture, and Design-Related Disciplines. Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America, 35, 2, 218-229.
Greer, K. (January 01, 2016). Undergraduate Studio Art Information Use: A Multi-School Citation Analysis. Art Documentation, 35, 2, 230-240.
Hanney et al (2005). Categorising citations to trace research impact. Proceedings of ISSI: the 10’Th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics”.edited by Peter Ingwersen and Birger Larsen. Stockholm: Karolina university press.
Jie, L.; Xiaohong, G.; Shifei, Sh. & Jovanovic, A. (2015). Bibliometric Mapping of “International Symposium on Safety Science and Technology (1998-2012)”. 2014 International Symposium on Safety Science and Technology, Book Series: Procedia Engineering, 84, 70-79. Doi:10.1016/j.proeng.2014.10.411.
Lowe, M. (2003). Reference analysis of the American historical review. Collection building. 22 (1). Available at:
       http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp?Filename=html/Output /Published/EmeraldFULLTextArticle/pdf/1710220103.pdf.
Lowry, O.H. (1973). Citation Frequency as a Measure of Research Activity and Performance. Essays of an Information Scientist, (1), 406-408, 1962-73 Current Contents, #5, January 31.Wang, Y. & Takatsuka, M. (2013). SOM based artistic styles visualization, International Conference on Multimedia and Expo: Information Technology University. DOI: 10.1109/ICME.2013.6607474
Rewald, J. (1996). Cezanne: A Biography, Harry N. Abrams, Inc