شناسایی قابلیت‌ها و شایستگی‌های علمی دانشگاه تبریز برمبنای ظرفیت‌های اجتماعی، شناختی و فکری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تبریز.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش ارائه روش‌شناسی کاربردی برای شناسایی قابلیت‌ها و شایستگی‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس ظرفیت‌های مکشوف به واسط ترسیم ساختار اجتماعی، فکری و شناختی آنهاست. برای ملموس‌شدن این روش کار، از داده‌های دانشگاه تبریز در وبگاه علوم در این راستا استفاده شد.
روش‌شناسی: جامعۀ پژوهش حاضر کل انتشارات محققانی با وابستگی سازمانی دانشگاه تبریز (به نام‌های مختلف و متنوع از جمله University of Tabriz, Tabriz University, Azarabadegan University) در مجلات نمایه‌شده در نمایۀ استنادی علوم مؤسسۀ اطلاعات علمی (پایگاه کلرویت انلیتیکس) در بازۀ زمانی 1973 تا آخرین روزهای سال 2016 است. با توجه به حجم انبوه ارجاعات، استنادات، و اطلاعات کتابشناختیِ مقالات سعی شد در همه شبکه‌های ایجادشده به‌منظور شناسایی ساختار اجتماعی، شناختی و فکری 50 گروه (نویسنده، مجله، دانشگاه، کشور، واژه، دسته موضوعی، اثر مورد استناد، نویسنده مورد استناد، و مجله مورد استناد) برتر به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شوند.
یافته‌ها: از جمله یافته‌های این پژوهش ترسیم، شناسایی و تحلیل ساختار فکری، اجتماعی و شناختی برون‌دادهای علمی دانشگاه تبریز در راستای شناسایی سرمایه‌های انسانی، فکری و علمی این دانشگاه در جهت اقدام برای توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی در راستای سرمایه‌گذاری بر اساس مزیت‌های رقابتی شناسایی شده بود. بررسی ساختار اجتماعی حاکم بر برون‌دادهای علمی این دانشگاه، نشان داد که این ساختار را می‌توان با شبکه‌ای با تراکم 009/0 و 60 تیم کاری نشان داد که بهترین آنها در حوزه‌های موضوعی شیمی تجزیه، شیمی کاربردی، مهندسی برق، فیزیک و پلیمر فعال هستند. همچنین بررسی ساختار شناختی حاکم بر برون‌دادهای علمی این دانشگاه نشان داد که بر مبنای این ساختار می‌توان 19 تخصص و قابلیت علمی را در سطح این دانشگاه شناسایی کرد. در نهایت یافته‌های این پژوهش از منظر ساختار فکری نیز نشان داد که این ساختار را می‌توان بر اساس شبکه‌ای با 61 تخصص مستقل نشان داد. تخصص‌های برجسته شناسایی‌شده در این ساختار به‌ترتیب متعلق به حوزه‌هایی چون الکترومغناطیس، رنگ‌زدایی و ترمودینامیک هستند.
نتیجه‌گیری: دانشگاه تبریز دارای مزیت‌های رقابتی بالقوه‌ای از نظر اجتماعی و علمی است که می‌تواند آن را به یک دانشگاه قدرتمند و اثربخش تبدیل کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Scientific Capabilities and Competencies of the University of Tabriz Based on its Social, Cognitive, and Intellectual Capacities

نویسندگان [English]

 • Rasoul Zavaraqi
 • Afshin Hamdipour
Associate Professor, Knowledge and Information Science Department, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Purpose: In this research, it is tried to identify and present the basic capabilities and capacities of the University of Tabriz as one of the leading universities in the country in science and technology based on the intellectual, social and cognitive structure extracted from the scientific outputs of this university. This research In addition to being used in the effective management of research and technology at the University of Tabriz, can provide a model for other universities and higher education institutions in terms of methodology.
Methodology: Regarding its nature, the current research is scientometric, and its approach is quantitative. The population of this research includes all the publications of researchers affiliated with the University of Tabriz (under various names such as University of Tabriz, Tabriz University, and Azarabadegan University) in the journals indexed in the Web of Science (Clarivate Analytics database) in the period from 1973 to the last days of 2016. The time of collecting information was 12/20/2016. Of course, to access some additional information, InCites database was also used. All the references and citations of works published by the researchers of the University of Tabriz are considered the population of this research. Considering the massive amount of references, citations, and bibliographic information in the articles, it was tried in all the networks created to identify the social, cognitive, and intellectual structure, 50 top nodes (author, journal, university, country, term, subject category, cited work, cited author, and the cited journal) are purposefully selected as samples. To further conceptualize the projected social, intellectual, and cognitive maps and structures, it was tried to examine the period from 1967 to 2016 in the form of 5 ten-year intervals to provide the possibility of comparing and separating them from each other.
Findings:  The findings of this research consisted of drawing, identifying, and analyzing the intellectual, social, and cognitive structure of the scientific outputs of Tabriz University to identify the human, intellectual and scientific capital of this university, to take action for the development based on internal capacities in line with investment based on competitive advantages. Studying the social structure of scientific outputs of this university showed that the structure can be shown with a network with a density of 0.009 and 60 working teams. The best-identified research teams are analytical chemistry, applied chemistry, electrical engineering, physics, and Polymers. Examining the influence of researchers in the creation and management of work teams shows that researchers such as Entezami, Hosseini, Daneshvar, Khanmohammadi, Khandar, and Khatai have been evaluated as the most influential in this regard. Examining the social structure based on partner universities also showed that the Institute of Theoretical Physics had the greatest influence on the researchers of the University of Tabriz. The investigations of this research showed that all the universities collaborating with the University of Tabriz in the production of joint works can be categorized in the form of 22 independent clusters. Also, examining the University of Tabriz's cognitive structure based on the scientific outputs of the university showed 19 identified scientific specialties and qualifications. The cognitive structure based on the keywords of researchers published in JCR indexed Journals is the representation of the top 150 keywords discovered among the keywords used by researchers and 163 links between them. Examining these words in terms of citation effect showed that keywords such as System, Model, Optimization, Behavior, Water, Design, Performance, and Iran are the most influential words.  Finally, the findings from the perspective of intellectual structure also showed that this structure can be shown based on a network with 61 independent specialties. The prominent specializations identified in this structure belong to fields such as Electromagnetism, Decolorization, and Thermodynamics, respectively. The intellectual structure obtained using this technique yielded a network that included the top 244 cited authors and 375 intellectual relationships between them. In general, based on this technique, in this research, 61 specializations into which the researchers of the University of Tabriz have entered were identified, introduced, and evaluated, and the most influential, central, and well-known author of each of these specializations was introduced, and the relative novelty of the works of the basic authors was presented.
 
Conclusion: The University of Tabriz has potential competitive advantages in social and scientific terms that can make it a powerful and effective university. It seems that by looking at the university from this point of view, it is possible to identify effective working, intellectual, and social relationships in national, international, disciplinary, and interdisciplinary scientific communication, and take steps in the direction of effective research and technology policy-making and management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific Capabilities of Universities
 • Scientific Competencies of Universities
 • Competitive Advantage of Universities
 • Identifying the Social Structure of Science
 • Identifying the Cognitive Structure of Science
 • Identifying the Intellectual Structure of Science
 • ارشدی، هما، عرفان‌منش، محمدامین، سالمی، نجمه. (1396). ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌نویسی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه‌های علوم اجتماعی، انسانی و هنر. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 3 (5): 15-32. doi: 10.22070/rsci.2017.791

  بندلی‌زاده، ندا. (1393). بررسی ارتباط میان قابلیت‌های منطقه‌ای و جغرافیای تولید علم در ایران. پردازش و مدیریت اطلاعات، 30 (2): 309-335.

  پاول، رونالد ار. (1379). روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی.

  جنوی، المیرا، شاهمرادی، بهروز. (1398). سنجش جایگاه رقابت‌پذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی:5(9) : 67-84. doi: 10.22070/rsci.2018.698

  زوارقی، رسول. (1396). ترسیم نقشه‌های علمی: اصول، فنون و روش‌ها. تهران: سمت

  سالمی نجمه، کوشا کیوان. (1392). مقایسه تحلیل هم‌استنادی و تحلیل هم‌واژگانی در ترسیم نقشه کتابشناختی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۹ (۱): ۲۵۳-۲۶۶،

   URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-۱-۲۰۴۱-fa.html

  نوروزی چاکلی (1394). آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها). تهران: سمت.

  Arshadi, H., Erfanmanesh, M., & Salemi, N. (2017). Visualization and Analysis of Co-authorship Networks of Shahid Beheshti University Researchers in Humanities, Social Sciences and Art. Scientometrics Research Journal, 3(5), 15-32. doi: 10.22070/rsci.2017.791[In Persian]

  Banalizade, Neda (2014). Investigating the relationship between regional capabilities and Geography of science production in Iran, Journal of Information Processing and Management, 30(2): 309-335 [In Persian]

  Chen, C. (2006). CiteSpace II: Detecting and Visualizing Emerging Trends. Journal of the American Society for Information Science, 57(3), 359–377. doi: 10.1002/asi.20317

  Csomós, G., & Lengyel, B. (2020). Mapping the efficiency of international scientific collaboration between cities worldwide. Journal of Information Science, 46(4), 575-578. Doi: 10.1177/016555151984212

  • Doğan, G., & Kayır, S. (2020). Global scientific outputs of brain death publications and evaluation according to the religions of countries. Journal of religion and health, 59(1), 96-112. DOI: 1007/s10943-019-00886-8

  Gibbons, M. et al. (1994). The New Production of Knowledge. London: Sage.

  Glanzel, W. (2003). Bibliometrics as a research field a course on theory and application of bibliometric indicators. http://nsdl.niscair.res.in/bitstream/123456789/968/1/Bib_Module_KUL.pdf

  Janavi, E., & Shahmoradi, B. (2019). Determining Iran's Scientific Competitiveness Ranking Using Scientific Complexity index (A Comparative Study in Middle-Eastern Countries). Scientometrics Research Journal, 5(9), 67-84. doi: 10.22070/rsci.2018.698 [In Persian]

  Kostoff, R. N., & Bhattacharya, S. (2010). Identification of Military-related Science and Technology. Defense Science Journal, 60(3), 259.

  Kostoff, R. N., & Morse, S. A. (2011). Structure and infrastructure of infectious agent research literature: SARS. Scientometrics, 86(1), 195-209. doi: 10.1007/s11192-010-0240-6

  Kostoff, R. N., del Río, J. A., Cortés, H. D., Smith, C., Smith, A., Wagner, C., ... & Tshiteya, R. (2005). The structure and infrastructure of Mexico's science and technology. Technological Forecasting and Social Change72(7), 798-814.doi:10.1016/j.techfore.2005.02.001

  Kostoff, R. N., Bhattacharya, S., & Pecht, M. (2007). Assessment of China's and India's science and technology literature—introduction, background, and approach. Technological forecasting and social change, 74(9), 1519-1538. Doi:10.1016/j.techfore.2007.02.004

  Kostoff, R. N., Del Río, J. A., Cortés, H. D., Smith, C., Smith, A., Wagner, C., ... & Tshiteya, R. (2007a). Clustering methodologies for identifying country core competencies. Journal of Information Science, 33(1), 21-40.Doi:10.1177/0165551506067124

  Kostoff, R. N., Briggs, M. B., Rushenberg, R. L., Bowles, C. A., Icenhour, A. S., Nikodym, K. F., ... & Pecht, M. (2007b). Chinese science and technology—structure and infrastructure. Technological Forecasting and Social Change74(9), 1539-1573.doi:10.1016/j.techfore.2007.02.008

  Kostoff, R. N., Koytcheff, R. G., & Lau, C. G. (2008). Structure of the nanoscience and nanotechnology applications literature. The Journal of Technology Transfer, 33(5), 472-484.Doi: 10.1007/s10961-007-9042-2

  Kostoff, R. N., Tshiteya, R., Bowles, C. A., & Tuunanen, T. (2006). The structure and infrastructure of Finnish research literature. Technology Analysis & Strategic Management, 18(2), 187-220.Doi:10.1080/09537320600624105

  Kotsemir, M., & Shashnov, S. (2017). Measuring, analysis and visualization of research capacity of university at the level of departments and staff members. Scientometrics, 112(3), 1659-1689.Doi: 10.1007/s11192-017-2450-7

  Krauskopf, M., Vera, M. I., & Albertini, R. (1995). Assessment of a university's scientific capabilities and profile: The case of the faculty of biological sciences of the Pontificia Universidad Catolica de Chile. Scientometrics, 34(1), 87-100.Doi: 10.1007/bf02019175

  Noroozi Chakoli, A. (2013). Introduction to Scientometric (Foundations, Concepts, Relations & Origins). Tehran: Organization for researching and composing university textbooks in Humanities (SAMT). [In Persian]

  Peng, H., & Suominen, A. (2017, July). Explore the dynamics of an emerging technology through research networks: The case study of Triboelectric Nanogenerator. In 2017 Portland International Conference on Management of Engineering and Technology (PICMET) (pp. 1-8). IEEE. DOI: 10.23919/PICMET.2017.8125289

  Powel, R.R. (2000). Principal Research Methods for Librarians. Tehran: Islamic Azad University, Scientific Publications Center [In Persian]r

  Riviera, E. (2012). Mapping scientific literature: Structuring scientific communities through Scientometrics. Ph.D. Thesis, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Milano Bicocca.

  Salemi, Najmeh; Kousha, Keyvan (2013). Comparison of co-citation and co-word analysis in bibliographic mapping (case study: Tehran University), Journal of Information Processing and Management,29 (1): 253-266, URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-۱-۲۰۴۱-fa.html [In Persian]

  Zavaraqi, R. (2016). Mapping the Intellectual Structure of Knowledge Management Subject Area: A Co-citation Network Analysis. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 14(1). Retrieved from https://ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism/article/view/730/277

  Zavaraqi, R., & Fadaie, G. R. (2012). Scientometrics or science of science: quantitative, qualitative or mixed one. Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 6(2), 273-278.Doi: 10.1080/09737766.2012.10700939

  Zavaraqi, Rasoul (2017). Projection of scientific Maps: Principles, Techniques and Tools. Tehran: SAMT [In Persian]