بروندادهای علمی دسترسی آزاد منتشر شده توسط پژوهشگران ایرانی: مطالعه علم‌سنجی و آلتمتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشگاه علم و صنعت ایران .

2 دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم ‌و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی برون‌دادهای علمی دسترسی آزاد پژوهشگران ایرانی صورت گرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر نوعی مطالعه توصیفی است که با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و آلتمتریکس انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 119168 برون‌داد پژوهشی منتشرشده توسط پژوهشگران ایرانی در مجلات دسترسی آزاد است.
یافته‌ها: مقالات دسترسی آزاد پژوهشگران ایرانی رشد 9.99 درصدی داشته است. دانشگاه‌های آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی دارای بیشترین میزان مقاله در مجلات دسترسی آزاد بودند. بررسی رابطه میان تعداد استنادهای دریافتی با نمره آلتمتریک، تعداد اشاره در توییتر، فیس‌بوک و تعداد خواننده در مندلی حاکی از وجود رابطه آماری معنادار، مثبت و ضعیف میان شاخص‌های ذکر شده بود.
نتیجه‌گیری: انتشار بخش قابل توجهی از تولیدات علمی کشور در مجلات بدون چارک کیفی بسیار قابل تأمل است. بخش اعظمی از این مجلات در نمایه مجلات نوظهور حضور دارند و پژوهشگران کشور به صرف حضور این مجلات در پایگاه وب‌آوساینس آنها را انتخاب می‌کنند. مجلات دسترسی آزاد طلایی اغلب مبالغ بسیار بالایی را جهت انتشار مقالات دریافت می‌کنند و لزوم برنامه‌ریزی جهت آگاهی‌بخشی به پژوهشگران در خصوص کیفیت این مجلات ضروری به نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Open Access Scientific Outputs Published by Iranian Researchers: Scientometrics and Altmetrics Study

نویسندگان [English]

  • Ali Bonyadi Naeini 1
  • Zohreh Moghiseh 2
1 Associate Professor, Business Management and Engineering, Iran University of Science and Technology.
2 Ph.D. Candidate, Science and Technology Policy, Iran University of Science and Technology,
چکیده [English]

Purpose: The current research was conducted to investigate open-access articles written by Iranian researchers. This study examines the amount of scientific impact (citation indices) and social impact (altmetrics indices) of Iranian open-access scientific outputs. The results of this research can provide information about the effectiveness of open-access scientific publications to managers and policymakers in the field of science and technology so that, while being aware of the current situation, they can make the necessary decisions and policies to improve the quality of scientific outputs.
Methodology: The present research is a descriptive study that has been conducted using scientometrics and altmetrics indicators. The research population comprised of 119168 scientific outputs published by Iranian researchers in open-access journals and indexed by the Web of Science. Data were collected using two products of Clarivate Analytics, namely Web of Science and InCites. Also, the Altmetrics Explorer, a service provided by Altmetric Institute was used for altmetric data collection. Finally, SPSS software was used to perform the correlation test, and because the values of the variables were not normal (the significance of the Kolmogorov-Smirnov test, p0.01), Spearman's correlation test was used (significance level 0.01). Other research data were analyzed using Excel software (descriptive statistics).
Findings: Open-access articles by Iranian researchers grew by 99.9% and the largest number of open-access articles by Iranian researchers have been published in journals with the gold open-access model. Islamic Azad University, Tehran University of Medical Sciences, and Shahid Beheshti University of Medical Sciences had the highest number of articles in open-access journals.
 Also, the largest number of articles by Iranian researchers have been published in medicine general internal journals (9342), chemistry multidisciplinary (6409), pharmacology pharmacy (5714), and mathematics (5235). The least number of open-access articles have been published in the subject areas of music (1), folklore (1), film, radio, and television (1).
While the study of the received citations and the citation rate of the open access outputs of Iranian researchers indicated that the articles published in quality journals are of higher citation, about %40.05 of scientific output has been published in journals without quartile, %15.98 in Q4, %15.5in Q2, %14.34 in Q3, and % 14.11in Q1 journals.
The findings showed that Iranian open-access scientific productions have been mentioned a total of 1,364,087 times in different media. The highest amount of attention and mention happened on Twitter (194,463), news (18,483), and Facebook (10,670). The results of correlation tests revealed statistically significant, positive, and poor relationships between the number of citations, altmetric score, mentions on Twitter, mentions on Facebook, and Mendeley readers.
Conclusion: Medical sciences universities of the country have contributed more to the publication of open-access scientific outputs, among the top 20 universities in the country in terms of the number of articles, the names of 10 medical sciences universities are visible. One of the reasons for this is the very important role of open access to medical articles and findings in increasing public awareness and health. With the publication of open access, the speed of access to the latest research and awareness of diseases will increase, and it will increase the level of health, and longevity in all countries of the world.
On the other hand, the publication of a significant part of scientific outputs in Non-JCR indexed journals is very worth considering. Most of these journals are indexed in the Emerging Sources Citation Index. Gold open-access journals often receive very high fees for publishing articles, it is highly necessary to plan to inform researchers about the quality of these journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Access
  • Scientific Output
  • Scientometrics
  • Altmetrics
  • Iran
ترابیان، رودابه. (1388). تعیین رابطه بین خوداستنادی و ضریب تأثیر در مجلات دسترسی آزاد حوزه علوم پایه در پایگاه‌های اطلاعاتی DOAJ و ISI. دانششناسی، 2 (6)، 25-33.
زره‌ساز، محمد و پازوکی، فاطمه. (1388). جنبش دسترسی آزاد در حوزه علوم پزشکی: فرصت‌ها و چالش‌ها. شمسه: نشریه الکترونیکی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1(1)، 1-2.
خوشیان، ناهید و اسپکیان، سمیه. (1395). مقایسه الگوی تولیدات علمی پژوهشگران زن و مرد از لحاظ مقالات دسترسی آزاد در رشته علوم و فناوری نانو. علمسنجی کاسپین، 3 (2)، 61-70.
ستوده، هاجر، چنگیز، نفیسه و هاشم‌نیا، صدیقه. (1389). رویکرد دانشمندان ایرانی به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آنها. مدیریت اطلاعات سلامت، 7 (1)، 16-28.
سعادت، رسول، شعبانی، احمد و عاصمی، عاطفه. (1390). بررسی میزان استناد مقالات web of science به مجلات دسترسی آزاد پایگاه DOAJ در دو حوزه علوم بهداشت و پزشکی و علوم پایه. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (2)، 165-175.
عرفان‌منش محمدامین. (۱۳۹۵). حضور مقاله‌های ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۲ (۲)، ۳۴۹-۳۷۳.
عرفان‌منش، محمدامین و حسینی، الهه. (1396). اشاعه برون‌دادهای پژوهشی بین‌المللی ایران در رسانه‌های اجتماعی. تعامل انسان و اطلاعات، 4 (3)، 1-16.
عرفان‌منش، محمدامین و مقیسه، زهره. (1397). اَبَرمجله‌های دسترسی آزاد :مطالعة موردی ویژگی‌ها و عملکرد هشت اَبَرمجلة بین‌المللی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 34 (2)، 793-816.
Asemi, A., & Heydari, M. (2018). Correlation between the Articles Citations in Web of Science (WoS) and the Readership Rate in Mendeley and Research Gate (RG). Journal of Scientometric Research. 7(3), doi: 145-152. 10.5530/jscires.7.3.25.
Björk, B.-C., Welling, P., Laakso, M., Majlender, P., Hedlund, T., & Guðnason, G. (2010). OA to the Scientific Journal Literature: Situation 2009. PLoS ONE, 5(6), e11273. doi: 10.1371/journal.pone.0011273.
Björk B. (2016). Hybrid open access_a longitudinal study. Journal of Informetrics,10(4),919-932. doi:10.1016/j.joi.2016.08.002.
Björk, B.-C. (2017). Gold, green, and black OA. Learned Publishing, 30(2), 173–175. doi: 10.1002/leap.1096.
Bolton, R. N., Parasuraman, A., Hoefnagels, A., Migchels, N., Kabadayi, S., Gruber, T., & Solnet, D. (2013). Understanding Generation Y and their use of social media: a review and research agenda. Journal of Service Management, 24(3), 245–267. doi: 10.1108/09564231311326987.
Chua, S. K., Qureshi, A. M., Krishnan, V., Pai, D. R., Kamal, L. B., Gunasegaran, S.,  & Winn, T. (2017). The impact factor of an open access journal does not contribute to an article’s citations. F1000Research6. doi: 10.12688/f1000research.10892.1.
Davis, P. M., Lewenstein, B. V., Simon, D. H., Booth, J. G., & Connolly, M. J. (2008). Open access publishing, article downloads, and citations: randomised controlled trial. British Medical Journal, 337 (7665), 343-345. doi: 10.1136/bmj.a568.
de Winter, J. C. (2015). The relationship between tweets, citations, and article views for PLOSONE articles. Scientometrics, 102(2), 1773-1779. doi: 10.1007/s11192-014-1445-x.
Erfanmanesh, M. (2017). Status and quality of open access journals in Scopus. Collection Building, 36 (4), 155-162. doi: 10.1108/CB-02-2017-0007.
Erfanmanesh, M. (2017). The Presence of Iranian Information Science and Library Science Articles in Social Media: An Altmetric Study. Iranian Journal of Information Processing and Management, 32(2), 349-373. [In Persian]
Erfanmanesh, M. A., & Hosseini, E. (2017). Dissemination of the Iran's international scientific output in social media. Human. Information. Interaction, 4(3), 1-16. [In Persian]
Erfanmanesh, M. (2019). Open Access Mega Journals: The Case Study of Characteristics and Performance of Eight International Mega Journals. Iranian Journal of Information Processing and Management34(2), 793-816. doi: 10.35050/JIPM010.2019.057. [In Persian]
Fraser, N., Momeni, F., Mayr, P., & Peters, I. (2019). Altmetrics and Open Access: Exploring Drivers and Effects. In Altmetrics Workshop, Stirling, Scotland. http://altmetrics. org/altmetrics19.
Gadd, E., Fry, J., & Creaser, C. (2018). The influence of journal publisher characteristics on open access policy trends. Scientometrics, 115(3), 1371-1393. doi: 10.1007/s11192-018-2716-8.
Ghane, M. R., Niazmand, M. R., & Sabet Sarvestani, A. (2020). The citation advantage for open access science journals with and without article processing charges. Journal of Information Science46(1), 118-130. doi: 0.1177/0165551519837183.
Glänzel, W., & Gorraiz, J. (2015). Usage metrics versus altmetrics: confusing terminology? Scientometrics, 102(3), 2161-2164. doi: 10.1007/s11192-014-1472-7.
Hammarfelt, B. (2014). Using altmetrics for assessing research impact in the humanities. Scientometrics101(2), 1419-1430. doi: 10.1007/s11192-014-1261-3.
Harnad, S. (1999). Free at last: the future of peer-reviewed journals. D-Lib Magazine5(12).
Haustein, S. (2012). Multidimensional journal evaluation: Analyzing scientific periodicals beyond the impact factor. Walter de Gruyter.
Hicks, D. (2012). Performance-based university research funding systems. Research Policy, 41, 251–261. doi: 10.1016/j.respol.2011.09.007.
Holmberg, K. J. (2015). Altmetrics for information professionals: Past, present and future. Chandos Publishing.
Huang, W., Wang, P., & Wu, Q. (2018). A correlation comparison between Altmetric Attention Scores and citations for six PLOS journals. PloS one, 13(4), e0194962. doi: 10.1371/journal.pone.0194962.
Journal Citation Reports (2020). Retrieved November 3, 2020. https://jcr.clarivate.com/
Khoshian N, Esbakian S. Comparison the Pattern of Scientific Productions between Male and Female Researchers in Terms of Open Access Papers in the Field of Nanosience and Nanotechnology. Caspian Journal of Scientometrics, 3 (2), 61-70. [In Persian].
Maddi, A. (2020). Measuring open access publications: a novel normalized open access indicator. Scientometrics, 124, 379-398. doi: 10.1007/s11192-020-03470-0.
Martín-Martín, A., Costas, R., van Leeuwen, T., & López-Cózar, E. D. (2018). Evidence of open access of scientific publications in Google Scholar: A large-scale analysis. Journal of Informetrics, 12(3), 819-841. doi: 10.1016/j.joi.2018.06.012.
Moed, H.F. (2007). The Future of Research Evaluation Rests with an Intelligent Combination of Advanced Metrics and Transparent Peer Review. Science & Public Policy, 34, 575-583. doi: 10.3152/030234207X255179.
Moed, H.F. (2017). Applied Evaluative Informetrics.  Amsterdam: Springer.
Pinfield, S., Salter, J., Bath, P. A., Hubbard, B., Millington, P., Anders, J. H., & Hussain, A. (2014). Open‐access repositories worldwide, 2005–2012: Past growth, current characteristics, and future possibilities. Journal of the association for information science and technology, 65(12), 2404-2421. doi: 10.1002/asi.23131.
Perianes-Rodríguez, A., & Olmeda-Gómez, C. (2019). Effects of journal choice on the visibility of scientific publications: a comparison between subscription-based and full Open Access models. Scientometrics, 121(3), 1737-1752. doi: 10.1007/s11192-019-03265-y.
Piwowar, H., Priem, J., Larivière, V., Alperin, J. P., Matthias, L., Norlander, B., ... & Haustein, S. (2018). The state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ, 6, e4375. doi: https://doi.org/10.7717/peerj.4375.
Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P., & Neylon, C. (2010). Altmetrics: amanifesto. Retrieved December 2 2020. http://altmetrics.org/manifesto/
Robinson-García, N., Torres-Salinas, D., Zahedi, Z., & Costas, R. (2014). New data, new possibilities: exploring the insides of Altmetric. com. arXiv preprint arXiv:1408.0135. doi: 10.48550/arXiv.1408.0135.
Rohrer, J.E. (2014). Open Access Journals – Bane or Boon? Journal of Healthcare Organization, Provision and Financing. doi: 10.1177/0046958014558501.
Saadat, R., Shabani, A., & Asemi, A. (2011). Study of the Citations of ISI Web of Science’s Articles to DOAJ’s Journals in Health & Medical Sciences and Basic Sciences. Health Information Management8(2). [In Persian].
Solomon, D. (2014), Developing open access journals: a practical guide. Elsevier.
Schopfel J.(2017). Open Access to Scientific Information in Emerging Countries. D-Lib Magazine; 23.December 3 2020. http://www.dlib.org/dlib/march17/schopfel/03schopfel.html
Scopus (2020).  Sources. Retrieved November 3, 2020. https://www.scopus.com/sources
Sotudeh, H., Changiz, N., & Hashem Nia, S. (2010). Iranian Scientists' Approach to Publishing in and Referencing to Open Access journals. Health Information Management7(1). [In Persian].
Tennant, J. P., Waldner, F., Jacques, D. C., Masuzzo, P., Collister, L. B., & Hartgerink, C. H. (2016). The academic, economic and societal impacts of Open Access: an evidence-based review. F1000Research, 5. doi: 10.12688/f1000research.8460.3.
Torabian, R. (2009). Studying the relation between self-citation and impact factor in open access journals of ISI and DOAJ databases in the field of Science. Journal of Knowledge Studies2(6), 25-33. [In Persian].
Waltman, L., & Costas, R. (2014). F1000 recommendations as a potential new data source for research evaluation: a comparison with citations. Journal of the Association for Information Science & Technology, 65 (3), 433-445. doi: 10.1002/asi.23040.
Wakeling, S., Willett, P., Creaser, C., Fry, J., Pinfield, S., & Spezi, V. (2016). Open-access mega-journals: a bibliometric profile. PLoS one, 11(11), e0165359. doi: 10.1371/journal.pone.0165359.
Wolpert, A. J. (2013). For the sake of inquiry and knowledge--the inevitability of open access. The New England journal of medicine, 368(9), 785-787. doi: 10.1056/NEJMp1211410.
Willinsky J.( 2006). The access principle: the case for open access to research and scholarship. Cambridge,Mass: MIT Press.
Zahedi, Z., & Haustein, S. (2018). On the relationships between bibliographic characteristics of scientific documents and citation and Mendeley readership counts: A large-scale analysis of Web of Science publications. Journal of Informetrics, 12(1), 191-202. doi:10.1016/j.joi.2017.12.005.
Zerehsaz, M. & Pazooki, F. (2009).Open access movement in the field of medical sciences: opportunities and challenges, Shamseh, 1 (1). 1-1. [In Persian].
Zhao, R., & Wang, X. (2019). Evaluation and comparison of influence in international Open Access journals between China and USA. Scientometrics, 120(3), 1091-1110. doi: 10.1007/s11192-019-03159-z.