الگوهای هم‌نویسندگی و هم‌واژگانی مدارک اسکوپوس پژوهشگران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشــجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

2 کارشــناس ارشــد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل ساختار شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی و هم‌واژگانی مدارک علمی تولیدشده توسط پژوهشگران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سال‌های 2008 تا 2020 است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و توصیفی علم‌سنجی است که از نظر روش‌شناسی با فنون تحلیل هم‌رخدادی واژگان و تحلیل شبکه انجام شده است. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار اکسل تجزیه و تحلیل شدند. برای ترسیم نقشه‌ها از نرم‌افزار VOSviewer و جهت تحلیل شبکه‌های اجتماعی با استفاده از سنجه‌های مرکزیت از نرم‌افزار UCINet استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در مجموع 236 مدرک توسط پژوهشگران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است. بیشترین همکاری در تولید این پژوهش‌ها با کشورهای بریتانیا، استرالیا و دانمارک بوده است. سجادی، زالی و باقری، به‌ترتیب بیشترین تولیدات علمی را به خود اختصاص داده‌اند. در مطالعه شبکۀ هم‌واژگانی حوزه کارآفرینی در پایگاه اسکوپوس 13 خوشه موضوعی شناسایی شد که خوشۀ مدیریت زنجیره تأمین بزرگ‌ترین خوشه است.
نتیجه‌گیری: ازآنجاکه دانشکده کارآفرینی می‌تواند نقش فعالی در رشد اقتصادی کشور و افزایش نرخ اشتغال از طریق خوداشتغالی داشته باشد باید توجه بیشتری به این حوزه و پژوهشگران فعال و روندهای موضوعی آن داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-authoring Patterns and Co-occurrence of Scopus Documents of Researchers in the Faculty of Entrepreneurship of University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Soheila Khoeini 1
  • Elham Esmaeil Pounaki 2
1 Ph.D Student of Knowledge and Information Science, University of Tehran.
2 Ph.D Student of Knowledge and Information Science, University of Tehran.
چکیده [English]

Purpose: In recent years, the increasing growth of entrepreneurship research has created the need to target scientific research in this field in the country and also in the entrepreneurship faculty of Tehran University. By using various scientometric techniques, the status of these studies should be examined and studied from different viewpoints. So this study aims to analyze the structure of social network co-occurrence and Co-authorship of scientific documents produced by researchers of the Faculty of Entrepreneurship of the University of Tehran in the Scopus database during the years 2008 to 2020.
Methodology: This study in terms of purpose is an applied and descriptive scientometrics, which has been done methodologically with co-word analysis and network analysis. The collected data (on September 10, 2020, corresponding to September 20, 2019) were analyzed using Excel software. VOSviewer software was used to draw the maps and UCINet software was used to analyze social networks using centrality metrics.
Findings: Findings show that a total of 236 scientific documents has been indexed by researchers of the Faculty of Entrepreneurship of the University of Tehran in the Scopus database, that all these documents are presented in English and in 5 different types, that the Journal articles rank first with 176 records in the Scopus database. Since 2014, scientific productions in this field have started their growth period and in 2018, they have reached their growth period. "Contributions to Management Science" Journal with the publication of 20 articles, the "Iranian Entrepreneurship: Deciphering the Entrepreneurial Ecosystem in Iran and in the Iranian Diaspora" Journal with 14 articles and the International Journal of Entrepreneurship and Small Business with 11 articles, considered as the core Journals for the researchers of the Faculty of Entrepreneurship of Tehran University. In terms of the number of citations, the articles have had an upward and favorable trend since 2015 and the H index calculated in the Scopus database in the field of entrepreneurship in a 13-year period shows the number 17. The most cooperation in the production of this research has been with the United Kingdom, Australia, and Denmark. Seyed Mojtabi Sajjadi, Mohammad Reza Zali, Afsana Bagheri, and Aydin Salamzadeh have the most scientific products, respectively. In the study of the co-occurrence network of entrepreneurship field in the Scopus database, 13 topic clusters were identified, which are the largest clusters, respectively, "supply chain management", "multi-criteria decision management" and "organizational entrepreneurship". the supply chain management cluster is the largest cluster. In terms of the centrality index, Seyed Mojtabi Sajjadi with a centrality score of 42, Mohammad Reza Zali with a centrality score of 25, and Kambiz Talebi with a centrality score of 20 are in the first to third ranks. Also, in terms of the closeness centrality index, Mohammad Azizi with a centrality score of 909, Kayhan Taj-aldini with a centrality score of 909, and Nader Seyed Amiri with a centrality score of 901 had the highest degree of closeness. According to the centrality index, Kambiz Talebi with a centrality score of 095.1405, Seyed Mojtabi Sajjadi with a centrality score of 968.1312, and Jahangir Yadalhi Farsi with a centrality score of 224.758 are in a good position in the network. In terms of the centrality index of the special vector, Seyed Mojtabi Sajjadi with a centrality score of 1, Mohammad Reza Zali with a centrality score of 57.0, and Nizamuddin Faqih with a centrality score of 493.0 were ranked first to third.
Conclusion: Since the Faculty of Entrepreneurship can play an active role in the economic growth of the country and increase the employment rate through self-employment, more attention should be paid to this field and active researchers and its thematic trends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authoring
  • Co-occurrence
  • Researchers of the Faculty of Entrepreneurship
  • University of Tehran
  • Scopus Database
 
احمدی، حمید، عصاره، فریده. (1396). مروری بر کارکردهای تحلیل هم‌واژگانی. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 28 (1)، 125–145.
اسدزاده، زهرا. (1386). میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 18 (2)، 215–230.
اکبری، مرتضی، دلبری راغب، فاطمه، ذوالفقاری، عاطفه، کلانکی، ابوالفضل، رازی، سمیرا. (1394). ترسیم نقشه دانش کارآفرینی بر مبنای مقالات علمی و پژوهشی در ایران. مدیریت فرهنگ سازمانی، 13 (4)، 1091-1112 DOI: 10.22059/JOMC.2016.55429.
بختیاری، مرضیه، موسی‌خانی، مرتضی، الوانی، سید مهدی و حسینی، سید رسول. (1398). به‌کارگیری روش علم‌سنجی در راستای آمایش آموزش عالی برای توسعۀ کارآفرینی دانشگاهی. مدیریت توسعه و تحول، 38، 1-9.
بهاری، نادر، آقازاده، هاشم، روشندل، طاهر و صدقی، شهرام. (1396). طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: شهرستان گرمی). توسعه کارآفرینی، 10 (2)، 221–240. DOI: 10.22059/JED.2017.238762.652280
حبیبی، روزبه، مختارپور، رضا و خاصه، علی‌اکبر (1396). تحلیل سیر تکاملی پژوهش‌های جهانی کارآفرینی با فنون علم‌سنجی. توسعه کارآفرینی، 10 (4)، 575-594. DOI: 10.22059/JED.2018.246176.652406
حمدی‌پور، افشین، سعادتی‌راد، افسانه. (1397). مطالعه علم‌سنجی تولیدات علمی حوزه کارآفرینی و ترسیم ساختار علمی آن در پایگاهWeb of Science  طی سال‌های 2017-2000. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و کسب‌وکار، تبریز، گروه مدیریت دانشگاه تبریز، https://www.civilica.com/Paper-ICMBTU02-ICMBTU02_175.html
خاصه، علی‌اکبر، حبیبی، روزبه. (1397). ترسیم دو دهه پژوهش جهانی در حوزه کارآفرینی: تحلیل علم‌سنجی. مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 5 (2)، 63–78. DOI:10.30473/MRS.2018.41344.1356
خلیلی، ملاحت، رحمت‌پور، پردیس، براری، فاطمه، حسین‌زاده، طوبی. (1395). بررسی تولید علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایگاه استنادی اسکوپوس با شاخص‌های علم‌سنجی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 25 (98)، 16–9.
سهیلی، فرامرز، عصاره، فریده و فرج‌پهلو، عبدالحسین (1391). تحلیل ساختار شبکه‌های اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران علم اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (1)، 191–210.
سهیلی، فرامرز، عصاره، فریده. (1392). بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه هم‌نویسندگی مجلات علم اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۹ (۲)، ۳۵۱-۳۷۲.
سهیلی، فرامرز و منصوری، علی (1393). تحلیل شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه‌های مرکزیت. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 6 (13)، 89-106.
عباس‌پور، جواد، نقشینه، نادر، فدایی، غلامرضا، عصاره، فریده. (1392). بررسی قابلیت به‌کارگیری سنجه‌های مرکزیت به‌عنوان شاخص‌های ارتباط استنادی مدارک در بازیابی اطلاعات رابطه‌ای: مطالعه مقدماتی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۱۹ (۱)، ۱۴۹-۱۶۱.
عرفان‌منش، محمدامین، بصیریان جهرمی، رضا (1392). شبکه هم‌تألیفی مقالات منتشرشده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه اجتماعی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 24 (2)، 76-96.
کفشدوز محمدی، فاطمه، حسینی‌نیا، غلامحسین، میگون‌پوری، محمدرضا، وظیفه‌دوست، حسین. (1399). علم‌سنجی و ارائه مسیر پژوهش‌های آتی توسعه اکوسیستم کسب‌وکارهای استارت‌آپی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 7 (2)، 51-76. DOI: 10.22070/rsci.2020.5505.1388
محمدزاده، فاطمه و فهیمی‌فر، سپیده (1395). بررسی شبکه هم‌تألیفی مقالات نشریه توسعه کارآفرینی. دومین همایش گروه و انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
ناهید، مجتبی (1388). چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه. بررسی‌های بازرگانی، 7 (34)، 39-58.
Abbasi, A., Hossain, L.,& Leydesdorff, L. (2012). Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evolution of research collaboration networks. Journal of Informetrics, 6 (3), 403 – 412.
Abbaspour, J., Naghshineh, N., Fadaie, G., & Osareh, F. (2013). An Investigation of Applying Centrality Measures as Indicators of Citation-Based Relation in Relational Information Retrieval: A Pilot Study.  Research on Information Science and Public Libraries, 19 (1), 149-161. [In Persian]
Ahmadi, H., & Osareh, F. (2017). Co-word analysis concept, definition and application. Librarianship and Information Organization Studies, 28(1), 125-145. [In Persian]
Akbari, M., Delbari Ragheb, F., Zolfaghari, A., Kalanaki, A., & Razi, S. (2016). Designing Knowledge Map of Entrepreneurship in Iran based on Iran's Persian Scientific Researches. Organizational Culture Management13(4), 1091-1112. DOI: 10.22059/JOMC.2016.55429 [In Persian]
Akpan, I. J. (2020). Scientometric evaluation and visual analytics of the scientific literature production on entrepreneurship, small business ventures, and innovation. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1-29.
Asadzadeh, Z. (2007).The amount of scientific information produced by faculty members of Zabul University. Librarianship and Information Organization Studies, 18 (2), 215-230. [In Persian]
Bahari, N., Aghazade, H., Roshandel Arbatani, T. & Sedghi, SH. (2017). Designing a city branding pattern for entrepreneurship development (studied case: Germi city). Journal of Entrepreneurship Development, 10 (2), 221-240.  DOI: 10.22059/JED.2017.238762.652280 [In Persian]
Baier-Fuentes, H., Merigó, J. M., Amorós, J. E., & Gaviria-Marín, M. (2019). International entrepreneurship: a bibliometric overview. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(2), 385-429.
Bakhtiyari, M., Moosakhani, M., Alvani, S. M., & Hosseini, S. R. (2019). Usage of Scientometric Method in Higher Education Regional Preparation For the Development of Entrepreneurial University. Journal of Development & Evolution Mnagement, 38, 1-9. [In Persian]
Cheong F. & Corbit, B.A. (2009). Social network analysis of the co-authorship network of the Australian Conference of Information Systems from 1990-2006. Proceedings of 17th European Conference on Information Systems (ECIS 2009), June 8-10. Italy: Verona.
De Bellis, N. (2009). Bibliometrics and citation analysis: from the science citation index to cybermetrics. scarecrow press.
Erfanmanesh, M. A., & Basirianjahromi, R. (2013). Authorship network of published article in the Journal of the National Library and organize information using by social network analysis indicators. National studies on librarianship and information organization, 24 (2), 76-96. [In Persian]
Habibi, R., Mokhtarpour, R., & Khasseh, A. A. (2018). Analysis of Evolutionary Trends in Global Entrepreneurship Research using Scientometric Techniques. Journal of Entrepreneurship Development, 10(4), 575-594. DOI: 10.22059/JED.2018.246176.652406 [In Persian]
Hamdipour, A. & Saadati Rad, A. (2018). Scientometric study of scientific productions in the field of entrepreneurship and drawing its scientific structure in the Web of Science database during the years 2000-2017. Proceedings of the second international conference on management and business. Tabriz, Tabriz University Management Department. [In Persian]
Hanneman, R. A., & Riddle, M. (2005). Introduction to social network methods. CA: University of California, Riverside.
Janssens, F., Leta, J., Glanzel, W.,& Moor, B. (2006). Towards mapping library and information science. Information Processing and Management, 42 (6), 1614 – 1642.
Kafshdooz Mohammadi, F., Hosseininia, G. H., Meiguonpoory, M. & Vazifehdust, H. (2021-22). Scientometrics and presenting the future research path to the development of startup business ecosystems. Scientometrics Research Journal, 7 (2), 51-76.  DOI: 10.22070/rsci.2020.5505.1388 [In Persian]
Kang, Q., Li, H., Cheng, Y., & Kraus, S. (2019). Entrepreneurial ecosystems: analysing the status quo. Knowledge Management Research & Practice, 1-13.
Khalili, M., Rahmatpour, P., Barari, F., & Hoseinzadeh, T. (2016). Scientific outputs of Guilan University of Medical Sciences in Scopus database based on scientometrics indicators. J Guil Uni Med Sci., 25 (98), 9-16. [In Persian]
Khasseh, A. K. & Habibi, R. (2018). Mapping two decades of world research in entrepreneurship: a scientometric analysis. Knowledge and Information Management, 5 (2), 63-78. DOI:10.30473/MRS.2018.41344.1356 [In Persian]
Kim, MJ. (2005). Korean science and international collaboration, 1995-2000. Scientometrics, 63(2), 321-339.
Lee, W. B., & Katzorke, M. (2010). Leading Effective Supply Chain Transformations: A Guide to Sustainable World-class Capability and Results. J. Ross Publishing.
Liu, G. Y., Hu, J. M., & Wang, H. L. (2012). A co-word analysis of digital library field in China. Scientometrics, 91(1), 203-217.
Mohammadzadeh, F. & Fahimifar, S. (2016). Investigating the Authorship network of articles in the journal of Entrepreneurship Development. Proceedings of the second conference of the group and student scientific association of Knowledge and information science of Shahid Beheshti University. [In Persian]
Nahid, M. (2009). What and why entrepreneurship and organizational entrepreneurship at a glance. Commercial Surveys, 7 (34), 39-58. [In Persian]
Rey-Martí, A., Ribeiro-Soriano, D. & Palacios-Marqués, D. (2016). A bibliometric analysis of social entrepreneurship. Journal of Business Research, 69(5), 1651-1655.
Schildt, H. A., & Sillanpää, A. (2004). The field of entrepreneurship: a bibliometric assessment. In Conference Paper, Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference Glasgow.
Soheili, F., & Mansoori, A. (2014). The analysis of the Iranian chemistry co-authorship network using centrality measure. Journal of Studies in Library and Information Science, 6(13), 89-106. [In Persian]
Soheili, F., & Osareh, F. (2014). A survey on density and size of co-authorship networks in information science journals. Iranian Journal of Information processing and Management, 29(2), 351-372. [In Persian]
Soheili, F., Osareh, F., & Farajpahloo, A. (2014). Social network analyses of information science researchers co-authorship. Iranian Journal of Information processing and management, 29(1), 191-210. [In Persian]