ترسیم شبکه ارتباطی علمی پژوهشگران ایران با سایر کشورها در حوزۀ سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی پیام نور

2 دانش‌آموخته علم‌سنجی دانشگاه شاهد.

3 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات پیام نور.

چکیده

هدف: این مطالعه با هدف بررسی و ترسیم شبکه ارتباطی پژوهشگران ایران با سایر کشورها در حوزۀ سرطان صورت گرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های تحلیلی بوده که در آن از فنون علم‌سنجی و تحلیل شبکه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 18846 مقاله حوزه سرطان می‌باشد که توسط پژوهشگرانی با وابسته سازمانی ایران در پایگاه اطلاعاتی وب علوم نمایه شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد مالک‌زاده، هاشمی و صاحب‌کار برترین نویسندگان از نظر داشتن مقاله و زوج علمی هستند. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز، برترین مرکز علمی از نظر تولید علم، داشتن زوج علمی، وزن پیوند و همچنین وزن استناد شناخته شد. بررسی کشورهای همکار حاکی از آن است که ایران بیشترین همکاری خود را با کشور آمریکا داشته و این کشور نیز بعد از ایران صاحب بهترین جایگاه از نظر داشتن زوج علمی، وزن پیوند و وزن استناد است. بررسی مجله برتر در حوزه مذکور نیز نشان داد مجله"ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION" بیشترین استفاده را در بین تولیدات علمی ایران دارد.
نتیجه‌گیری: به‌رغم روند صعودی فعالیت‌های علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان، سهم مشارکت هر سال با افت‌وخیزهایی همراه است که نشان می‌دهد با وجود توصیه‌هایی که به همکاری و مشارکت علمی در کشور می‌شود، پژوهشگران این حوزه موضوع همکاری را جدی نگرفته‌اند؛ بنابراین تدابیری باید اندیشیده شود تا پژوهشگران این حوزه به سمت پژوهش‌های بیش از یک نویسنده و مشارکت با خارج از کشور گرایش پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drawing the scientific communication network of Iranian researchers with other countries in the field of cancer

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaffari 1
  • Vahid Gharebaghloo 2
  • Effat Bagheri 3
1 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Payam e Noor University.
2 MA graduate in Scientometrics, Shahed University,
3 Information Management Student of Information Science and knowledge Studies, Payam E Noor University.
چکیده [English]

Purpose: This study was conducted with the aim of investigating and drawing the communication network of Iranian researchers with other countries in the field of cancer-related science.
Methodology: The present study is a type of analytical research in which scientometrics techniques and network analysis have been used. The statistical population of the study includes 18846 articles in the field of cancer, which are indexed by Iranians research in the web of science database.
Findings: The flow of science production in the years under review is accompanied by growth. The most amount of production in this field in Iran is related to 2019 with 3755 papers. The total number of joint scientific productions of Iranian researchers with other countries in the field of cancer is 4399 records.  The lowest level of cooperation with other countries in the field of cancer is 18% and the highest level of cooperation is 35%. On average, 23.34% of Iran's scientific productions in the field of cancer have been published in cooperation with other countries. 39,929 authors were active in the production of Iranian science in the investigated field, due to the large number of authors, only authors who had more than 15 articles were entered into the software, based on this, 1002 authors were entered into the used software, and the communication network of authors in this field consisted of It consists of 1002 nodes and 20298 links. Malikzadeh, Hashemi and Sahibkar are the top authors with 234, 188 and 183 articles respectively. The authors' analysis in terms of the number of scientific couples also showed that Malikzadeh, Sahibkar are in the center of this network with 222 and 200 scientific couples, respectively. Mohammadi and Ahmadi, each with 193 and 189 other scientific pairs, are among the top authors in the field of cancer. Tehran University of Medical Sciences (4703), Shahid Beheshti University of Medical Sciences (2631) and Islamic Azad University (2165) are the top three universities in terms of science production in the field of cancer. Tehran University of Medical Sciences (247), Shahid Beheshti University of Medical Sciences (239) and Islamic Azad University (237) are the top three universities in terms of having academic couples. Tehran University of Medical Sciences (6748), Shahid Beheshti University of Medical Sciences (3665) and Islamic Azad University (3010) are the top three universities in terms of the weight of the links formed. Tehran University of Medical Sciences (53543), Shahid Beheshti University of Medical Sciences (23680) and Tabriz University of Medical Sciences (23540) are the top three universities in terms of citations in the field of cancer. In the field of cancer, 117 countries have produced science with Iran, therefore, the network consists of 118 nodes, each node belongs to a country, which has a total of 4373 links, and the countries that have the most participation in the production of this field with Iran are They are located in the center and at a smaller distance from the node of Iran.  Examining the total weight of links showed that Iran (6832), America (2885) and Italy (1288) have more links. Examining the number of joint articles also indicates that the most joint works of Iranian researchers are with the countries of America (1434), Canada (599) and England (469). Studying the citations of joint articles also showed that Iranian researchers have obtained 211,489 citations with their joint authors. Most of the received citations belong to articles that have been made in collaboration with researchers from the United States (30,135), England (13,298) and Canada (11,486). The journals "ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION", "INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER MANAGEMENT" and "JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY" published 494, 315 and 239 articles, respectively. There is a significant, direct and very strong relationship between the scientific productions of universities with the link weight index and the citation weight, the more the scientific productions of the university in this field, the better position it will have in the scientific network, the more influential it will be and the more attention will be paid to that university. will be in relation to the scientific collaborations of different countries with Iran in the field of cancer, the results showed that there is a significant and direct relationship between the number of scientific collaborations with the link weight and the citation weight in the scientific network.
Conclusion: Despite the upward trend of scientific activities of Iranian researchers in the field of cancer, the share of participation each year is associated with ups and downs, which shows that despite the advice given to cooperation and scientific participation in the country, researchers in this field have not taken cooperation seriously. Therefore, measures should be considered so that researchers in this field tend to research more than one author and cooperate with foreign countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Network
  • Cancer
  • Iran
  • Science Evaluation Techniques
  • Network Analysis
 
ابراهیم‌زاده، صنم؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید؛ کربلایی آقایی کامران، معصومه. (1398). بررسی وضعیت تولیدات علمی و ترسیم نقشه هم‌رخدادی واژگان حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی بر اساس مقالات نمایه‌شده در پایگاه وب علوم. دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد، 5 (1)، 202-184.
ارشدی، هما؛ عرفان‌منش، محمدامین؛ سالمی، نجمه. (1396). ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌نویسی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه‌های علوم اجتماعی، انسانی و هنر. دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، 3 (1)، 70-48.
پرهام‌نیا، فرشاد؛ نوشین‌فرد، فاطمه؛ حریری، نجوا؛ محمداسماعیل، صدیقه. (1396). تأثیر عوامل رفتاری بر ارتباطات علمی: تحلیل مبتنی بر رگرسیون چندگانه. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 27 (2)، 106-86.
خاصه، علی‌اکبر؛ زکایی، شعله؛ سهیلی، فرامرز. (1397). تحلیل پژوهش‌های ایران در حوزه سرطان پستان: مطالعه علم‌سنجی. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 12 (3)، 174-161.
زندیان، فاطمه؛ مرادیان، علی؛ حسن‌زاده، محمد. (1398). تحلیل شبکه همکاری علمی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران با استفاده از شاخص‌های شبکه اجتماعی. دو فصلنامه علمی دانشگاه شاهد، 5 (1)، 116-99.
شاه خدابنده، سوسن؛ پیری، زکیه؛ بیگلو؛ محمدحسین؛ اسدی، مسعود و چحاچی دوم، نگین. (1388). سرطان پستان در ایران: روند پژوهش‌های محققان ایرانی در پایگاه مدلاین. فصلنامه بیماری‌های پستان ایران، (2)2، 49-59.
عاصمی، عاصفه؛ بصیریان جهرمی، رضا؛ سید حسینی، شهره. (1397). میزان توجه به مقالات منتشرشده پژوهشگران ایرانی در حوزه سرطان‌های شایع در شبکه‌های اجتماعی: یک مطالعه دگرسنجی. مدیریت سلامت، 21 (72)، 86-72.
عبدالمجید. (1386). تحلیل استنادی: تعاریف و کاربرد‌ها. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات, 22 (3), 88-73.‎.
عصاره، فریده؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ کشوری، مریم. (1389). هم‌نویسندگی پژوهشگران ایران در نمایه‌های استنادی علوم، علوم اجتماعی، هنر و علوم انسانی در پایگاه Web of Science در سال‌های 2000 تا 2006. پردازش و مدیریت اطلاعات، 25 (4)، 595-573.
فروغی، زهرا و دیگران. (1395). تولیدات علمی ایران در حوزه سرطان‌شناسی بر اساس پایگاه‌های استنادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 (146)، 211-206.
محسنی تبریزی، علیرضا؛ قاضی طباطبایی، محمود؛ مرجانی، محمود. (1389). تأثیر مسائل و چالش‌های محیط علمی بر جامعه‌پذیری دانشگاهی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 16 (1)، 67-45.
موسوی چلک، افشین؛ ریاحی، عارف؛ زارع، امین. (1396). یک دهه تحقیقات و مطالعات پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران در حوزه سرطان و مقایسه آن با کشورهای منطقه و جهان (2015 – 2006). مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی، 35 (30)، 249-240.
نراقیان، نسیم؛ محمداسماعیل، صدیقه. (1396). وضعیت برون‌داد علمی دانشکده‌های دندانپزشکی مستقر در شهر تهران بین سال‌های (2015-2011). مجله تحقیق در علوم پزشکی، 14 و 53 (3). 185-180.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1388). مروری بر وضع ایران در پایگاه‌های استنادی مؤسسه اطلاعات علمی. کتاب ماه کلیات، 139، 93-76.
نوکاریزی، محسن؛ زینلی چهکند، اکرم. (1392). تحلیل کمی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010. پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، 2 (2)، 97-73.
Abdoulmajid, A. (2007). Citation analysis: definitions and applications. Iranian Journal of Information processing and Management, 22(3), 73-88.‏ [In Persian]
Arshadi, H., Erfanmanesh, M., Salemi, N. (2017). Visualization and Analysis of Co-uthorship Networks of Shahid Beheshti University Researchers in Humanities, Social Sciences and Art. Scientometrics Research Journal, 3(5), 15-32. doi: 10.22070/rsci.2017.791[In Persian]
Asemi, A., Basirian, J. R., & Seyyed, H. S. (2018). The rate of attention to Iranian papers published on common cancers in social networks: an Altmetrics approach. Journal of Health Administration (JHA), 21(73).‏ [In Persian]
Chen, S. R., Chiu, W. T., & Ho, Y. S. (2005). Asthma in children: mapping the literature by bibliometric analysis. Revue francaise d'allergologie et d'immunologie clinique, 45(6), 442-446.
Ebrahimzadeh, S., Rezaei Sharifabadi, S., Karbala Aghaee, M. (2019). Investigating Trends and Co-word Mapping of Collaborative Information Seeking Behavior (CIS) Based on Web of Science. Scientometrics Research Journal, 5(9), 185-202. doi: 10.22070/rsci.2019.821[In Persian]
Foroughi, Z., Janbabaei, G., Alizadeh-Navaei, R., Hedayatizadeh-Omran, A., Eslami, M., Geraili, B., ... & Moradi, S. (2017). Iranian cancer research outputs: a scientometric study. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 26(146), 206-211.‏ [In Persian]
Gao, Y., Shi, S., Ma, W., Chen, J., Cai, Y., Ge, L., ... & Tian, J. (2019). Bibliometric analysis of global research on PD-1 and PD-L1 in the field of cancer. International Immunopharmacology, 72, 374-384.‏
Guo, J., Pei, L., Chen, L., Chen, H., Gu, D., Xin, C., ... & Sun, J. (2020). Research Trends of Acupuncture Therapy on Cancer Over the Past Two Decades: A Bibliometric Analysis. Integrative cancer therapies, 19, 1534735420959442.‏
Khasseh, A. A., Zakiani, S., & Soheili, F. (2018). Analysis of Iranian breast cancer research: A scientometric study. Journal of Payavard Salamat, 12(3), 161-174.‏ [In Persian]
Mohseni Tabrizi, A., Ghazi Tabatabai, M., Marjaie, S. (2010). The analysis of basic problems in scientific socialization in Iran universities. Journal of Iranian Social Development Studies, 2(1), 79-102. [In Persian]
mousavi A, riahi A, zare A. (2017). Scientific Output and Production of Islamic Republic of Iran Researchers in the field of Cancer and Compare with Regional and World Countries (2006-2015) . Research in Medicine. 41 (4), 282-293[In Persian]
Naraghian, N. (2017). Scientific output status of Tehran Dental faculties during 2011-2015.‏ J Res Dent Sci. 14 (3), 180-185[In Persian]
Niu, F., & Qiu, J. (2014). Network structure, distribution and the growth of Chinese international research collaboration. Scientometrics98(2), 1221-1233.‏
Nokarizi, Mohsen; Zainli Chekhand, Akram. (2012). Quantitative analysis of the scientific productions of Ferdowsi University of Mashhad faculty members from 2000 to 2010. Theoretical and applied researches in information science and epistemology. (2) 2, 73-98. [In Persian]
Noroozi Chakoli, Abdolreza (2008). An overview of Iran's situation in the reference databases of the Institute of Scientific Information. The Book of Generalities. 139, 76-93. [In Persian]
Osareh, F., Noroozi Chakoli, A., & Keshvari, M. (2010). Co-authorship of Iranian researchers in science, social science, art and humanities citation indexes in the web of science between 2000 and 2006. Information Science & Technology, 25 (4), 573-595. [In Persian]
Parhamnia, F., Noushinfard, F., Hariri, N., Mohammad Smaeil, S. (2017). The Effect of Behavioral Factors on Scholarly Communication: a Multiple Regression Analysis. Librarianship and Information Organization Studies, 28(2), 85-106. [In Persian]
Pauna, V. H., Picone, F., Le Guyader, G., Buonocore, E., & Franzese, P. P. (2018). The scientific research on ecosystem services: a bibliometric analysis. Ecological Questions, 29(3), 53-62.
Shahkhodabandeh, S., Piri, Z., Biglo, M. H., Asadi, M., & CHAKHMACHI, D. N. (2009). Breast cancer in Iran: Iranian scientists approach to breast cancer researchers in Medline database. ‏ ijbd. 2009; 2 (2) :49-59[In Persian]
Shekofteh, M., & Rahimi, F. (2017). Co-authorship patterns and networks in the scientific publications of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Archives of Advances in Biosciences, 8(1), 7-16.
Stout, N. L., Alfano, C. M., Belter, C. W., Nitkin, R., Cernich, A., Lohmann Siegel, K., & Chan, L. (2018). A bibliometric analysis of the landscape of cancer rehabilitation research (1992–2016). JNCI: Journal of the National Cancer Institute110(8), 815-824.‏
Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-Tieulent J, Jemal A. )2015(. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin ; 65(2): 87-108.
Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2020). VosViewer manual: Manual for VosViewer version 1.6. 16. CWTS, Leiden.‏
Zandian, F., Moradian, A., Hassanzadeh, M. (2019). Analyzing Scientific Collaboration among Iranian Medical Researchers Using Social Network Indicators. Scientometrics Research Journal, 5(9), 99-116. doi: 10.22070/rsci.2018.716[In Persian]