گرایش‌های موضوعی در حوزه سوت‌‌زنی: مطالعه تطبیقی تولیدات علمی کشورهای شاخص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی (گرایش رفتار سازمانی)، دانشگاه شهید بهشتی .

2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران .

چکیده

هدف: هدف از پژوهش، شناسایی ویژگی‌های تولیدات علمی حوزۀ سوت‌زنی در پایگاه وب آو ساینس و آشکارسازی گرایش‌های موضوعی تولیدات علمی آن به تفکیک کشورهای شاخص است.
روششناسی: پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر با رویکرد علم‌سنجی و روش تحلیل محتوا و بهره‌مندی از فنون تحلیل هم‌واژگانی و تحلیل شبکه اجتماعی انجام شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای هیست‌سایت، بیب‌اکسل، گفی و اس‌پی‌اس‌اس؛ و به‌منظور ترسیم ساختار فکری از نرم‌افزار وی‌او‌اس ویوئر استفاده شده است.
یافتهها: میانگین نرخ رشد سالانۀ تولیدات علمی حوزه سوت‌زنی 38.13 درصد است. «نیر جی پی» (دانشگاه ایندیانا) و «میچلی ام پی» (دانشگاه اوهایو) هر دو از کشور ایالات متحده به‌ترتیب بیشترین تولیدات و استنادها را دارند. دانشگاه ایندیانا (ایالات متحده) از نظر میزان تولید علم و دریافت استناد دارای جایگاه اول است. ایالات متحده، انگلیس و استرالیا کشورهای شاخص این حوزه هستند. خوشه‌بندی هم‌واژگانی در کشورهای شاخص به‌ترتیب منجر به تشکیل 8، 6 و 5 خوشه شد. سوت‌زنی دارای بیشترین مرکزیت درجه در تولیدات علمی کشورهای شاخص است؛ کلیدواژه‌های فساد و کلاهبرداری، دوپینگ، نوآوری، فرهنگ سازمانی و سوت‌زنی بیشترین مرکزیت نزدیکی و سوت‌زنی دارای بیشترین مرکزیت بینابینی در کشورهای شاخص‌اند. درمجموع ایالات متحده دارای بیشترین اثربخشی و بهره‌وری در حوزه سوت‌زنی است.
نتیجهگیری: انتشار تولیدات علمی حوزه سوت‌زنی در کشورهای شاخص دارای روندی صعودی بوده و بیشترین موضوعات مربوط به کلیدواژه‌های سال‌های اخیر است، هرچند ایالات متحده و انگلیس قدمت بیشتری در تولیدات علمی این حوزه دارند. موضوعات داغ در تولیدات علمی این کشورها تلافی، اخلاق، رفتار، اطلاعات، سازمان، مدیریت، فساد و فرهنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thematic Attitudes Towards WhistleBlowing: A Comparative Study of Scientific Productions in Leading Countries

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ansaripour 1
  • Gholamali Tabarsa 2
  • Aliasghar Pourezzat 3
1 Ph.D. Candidate of Public Administration (Organizational Behavior), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran,
2 Professor, Department of Public Administration, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran,
3 Professor, Department of Public Administration, University of Tehran, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Objective: The present study aims to identify the characteristics of scientific productions associated with whistleblowing in the Web of Science database and to detect the thematic attitudes towards these scientific productions in different leading countries (the United States, England, and Australia).
Methodology: The present descriptive-analytical research has been conducted according to the scientometric approach and using content analysis, co-word analysis, and social network analysis techniques. The research community in the first stage consists of all the scientific productions related to whistle-blowing in the Web of Science from 1970 to 9/30/1399. In the next step, the research community includes scientific productions related to the United States with 562 records, England with 187 records, and Australia with 125 records. HistCite, Bib Excel, Gephi, and SPSS software were used for data analysis purposes and the VOS viewer was used to map the intellectual structure of the study.
Findings: The number of 1594 scientific productions on the subject of whistle-blowing in 779 journals by 2382 authors from 72 countries have been indexed and published in the Web of Science database; The findings show the upward and continuous growth of scientific productions in this field that in 2018, the highest number of scientific productions in this field (134 records) was recorded and the mean annual growth rate of whistleblowing scientific productions was found to be 38.13%. Nir J.P. (Indiana University) and Miceli, M. P. (University of Ohio) are ranked first and second in terms of whistleblowing productions and citations, respectively. Indiana University (USA) ranks first in terms of scientific production and citations. The United States, UK and Australia are leading countries in this field. Iran ranks 40th among participating countries with 4 scientific productions. The top scientific fields contributing to this field are business economics with 492, social sciences and other subjects with 290, public law with 260, general internal medicine with 115, and engineering with 99 records. Co-word clustering in the leading countries led to the formation of 8, 6 and 5 clusters, respectively. Among the eight clusters of scientific production of the United States, four clusters whose concepts and vocabulary include "ethics, organization, behavior, countermeasures (retaliation), management, fraud and fraud" since the most frequent and common keywords in whistle-blowing research are in these clusters, so they have a central and important position and are the most important trends of American researchers in this field; Among the six clusters of scientific productions in England, three clusters (yellow, green and purple) include concepts and words with high co-occurrence such as "morality, behavior, retaliation and transparency", since the most frequent and common keywords in whistle-blowing research are in these clusters, so they have a central and important position and are the most important tendencies of English researchers in this field; Among the five clusters of scientific productions in Australia, two clusters (green and red) whose concepts and vocabulary include "ethics, countermeasures, management, financial misconduct and reporting", since the most frequent and common keywords in whistle-blowing research are in these clusters, they have a central and important position, and they are the most important trends of Australian researchers. Whistleblowing has the highest degree of centrality in the scientific productions of leading countries; Keywords: Corruption and fraud, Doping, Innovation, Organizational culture, and whistleblowing have the highest closeness centrality and whistleblowing has the highest betweenness centrality in the leading countries. The United States was found to be the most effective and productive country in the field of whistleblowing.
Conclusion: The dissemination of scientific productions in the field of whistleblowing in the leading countries has an upward trend and is mostly related to the keywords of recent years, although the United States and the United Kingdom are older in scientific productions in this field. Hot topics in the scientific productions of these countries are retaliation, ethics, behavior, information, organization, management, corruption and culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • whistleblowing
  • Scientometrics
  • co-words
  • intellectual structure of knowledge
  • Social network analysis
 
احمدی، حمید؛ عصاره، فریده. (1396). مروری بر کارکردهای تحلیل هم‌واژگانی. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 28 (1): 125-145. http://nastinfo.nlai.ir/article_1132_en.html
ایران‌منش، مهناز، عزیزی، مجتبی، توکلی‌زاده راوری، محمد. (1400). مطالعه‌ای مبتنی بر تحلیل واژگانی در ادبیات حوزه مدیریت پروژه در طول زمان. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 7(13): 159-182. 10.22070/rsci.2020.4922.1335
بادین دهش، مهران، طبرسا، غلامعلی، زندیه، مصطفی، حمیدی‌زاده، محمدرضا. (1400). تحلیل شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی حوزه نوآوری باز. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 7(13): 25-52.  10.22070/rsci.2020.4791.1323
پروازی شندی، حمیدرضا، ایرانی، حمیدرضا، کردنائیج، اسدالله، خواجه‌ئیان، داتیس. (1399). تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های جهانی حوزه صنایع خلاق. پژوهش‌نامه علم‌سنجی: زودآیند. 10.22070/RSCI.2020.5342.1372
تیرگر آرام، آقالری زهرا (1394). برون‌داد علمی مجلات علوم انسانی در خصوص اقتصاد مقاومتی. مجله علم‌سنجی کاسپین. ۲ (۲) :۱۶-۲۳.  10.22088/acadpub.BUMS.2.2.16
حسینی، الهه، غائبی، امیر، برادر، رؤیا. (1400). کتاب‌سنجی و نگاشت هم‌رخدادی واژگان در حوزه داده‌های پیوندی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 7(13): 91-116. 10.22070/RSCI.2020.4904.1333
حسینی، نیره سادات، غلامی جمکرانی، رضا. (1396). تحلیل محتوای پژوهش‌های مدیریت سود. حسابداری مدیریت: 10 (35): 91-105 https://jma.srbiau.ac.ir/article_11117.html?lang=en
ذوالفقاری، ثریا، توکلی‌زاده راوری، محمد، میرزایی، احمد، سهیلی، فرامرز، سجادیان، محمد (1395). کاربرد نقشه‌های به‌دست‌آمده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان پروانه‌های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی. مطالعات ملی و کتابداری سازماندهی اطلاعات 27 (3)، 147-159. http://nastinfo.nlai.ir/article_871.html?lang=en
رستمی، مصطفی، سهیلی، فرامرز، خاصه، علی‌اکبر. (1399). ساختار دانش در پروانه‌های ثبت اختراع حوزه کشف دانش: مصورسازی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان .پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 6(12): 41-60. 10.22070/RSCI.2019.3841.1240.
رمضانی، هادی؛ علی پور حافظی، مهدی؛ و مؤمنی، عصمت. (1393). نقشه‌های علمی: فنون و روش‌ها. فصلنامه ترویج علم، 5 (6)، 53-84. 20.1001.1.22519033.1393.5.1.4.1
سالمی، نجمه؛ کوشا، کیوان. (1391). مقایسه تحلیل هم‌استنادی و تحلیل هم‌واژگانی در ترسیم نقشه کتابشناختی مطالعه موردی: دانشگاه تهران. پژوهشنامه پردازش مدیریت اطلاعات، 29 (1): 253-266. . http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2041-en.html
سهیلی، فرامرز؛ شعبانی، علی؛ و خاصه، علی‌اکبر. (1395). ساختار فکری دانش در حوزۀ رفتار اطلاعاتی: مطالعۀ هم‌واژگانی. تعامل انسان و اطلاعات، 2 (4)، 21-36. 20.1001.1.24237418.1394.2.4.3.6
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده. (1392). مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه‌های علمی و اجتماعی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 24 (3)، 92-108. http://nastinfo.nlai.ir/article_64.html
شکفته، مریم؛ حریری، نجلا. (1392). ترسیم و تحلیل نقشه علمی پزشکی ایران با استفاده از روش هم‌استنادی موضوعی و معیارهای تحلیل شبکه اجتماعی. مدیریت سلامت، 16 (15): 43-59. : http://jha.iums.ac.ir/article-1-1152-en.html
صدیقی، مهری (1393). بررسی کاربرد روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان در ترسیم ساختار حوزه‌های علمی (مطالعه موردی: حوزه اطلاع‌سنجی)پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30 (2)، 373-396. : http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2583-en.html
ضیغمی، رضا؛ باقری نسامی، معصومه؛ حق‌دوست، فاطمه؛ و یادآور، منصوره. (1387). تحلیل محتوا. فصلنامه پرستاری ایران، 21 (53): 41-52.  http://ijn.iums.ac.ir/article-1-408-en.html
نمازی، محمد، رجب‌دری، حسین، روستامیمندی، اعظم. (1396). بررسی تعداد و تحلیل محتوای مقاله‌های مرتبط با اخلاق حرفه‌ای حسابداری در ایران. پیشرفت‌های حسابداری 9(1): 191-226. 10.22099/JAA.2017.4214
نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1391). نقش و جایگاه مطالعات علم‌سنجی در توسعه. پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27 (3)، 723-736. http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-1988-en.html.
Abbasi, A., Hossain, L., & Leydesdorff, L. (2012). Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evolution of research collaboration networks. Journal of Informetrics, 6(3), 403-412. 10.1016/j.joi.2012.01.002
Alford, Charles Frederick. (2016). What Makes Whistleblowers So Threatening?: Comment on Cultures of Silence and Cultures of Voice: The Role of Whistleblowing in Healthcare Organisations. International journal of health policy and management 5(1): 71. 10.15171/ijhpm.2015.183
Ayers, Susan, and Steven E. Kaplan. (2005). Wrongdoing by Consultants: An Examination of Employees’ Reporting Intentions. Journal of Business Ethics 57(2): 121–37. 10.1007/s10551-004-4600-0
Baynes, Leonard M. (2002). Just Pucker and Blow? An Analysis of Corportate Whistleblowers, the Duty of Care, the Duty of Loyalty, and the Sarbanes-Oxley Act. St. John’s Law Review 76(4): 875–96. http://ezproxy.library.capella.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9177753&site=ehost-live&scope=site.
Berndtsson, Joakim, Peter Johansson, and Martin Karlsson. (2018). Value Conflicts and Non-Compliance: Attitudes to Whistleblowing in Swedish Organisations. Information and Computer Security 26(2): 246–58. 10.1108/ICS-08-2017-0057
Ciasullo, Maria Vincenza, Silvia Cosimato, and Rocco Palumbo. (2017). Improving Health Care Quality: The Implementation of Whistleblowing. TQM Journal 29(1): 167–83. 10.1108/TQM-06-2016-0051
Cuellar, M. J., Vidgen, R., Takeda, H., & Truex, D. (2016). Ideational influence, connectedness, and venue representation: Making an assessment of scholarly capital. Journal of the Association for Information Systems, 17(1), 1. 10.17705/1jais.00419
Daniel, Ames, Seifert Deborah L., and Rich Jay. (2015). Religious Social Identity and Whistle-Blowing. In Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting, Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting, Emerald Group Publishing Limited, 181–207. https://doi.org/10.1108/S1574-076520150000019016.
Dozier, Janelle Brinker, and Marcia P. Miceli. (2011). Potential Predictors of Whistle-Blowing. A Prosocial Behavior Perspective. Academy of Management Review 10(4): 823–36. 10.2307/258050
DWORKIN, TERRY MOREHEAD, and ELLETTA SANGREY CALLAHAN. (1991). Internal Whistleblowing: Protecting the Interests of the Employee, the Organization, and Society. American Business Law Journal 29(2): 267–308. 10.1111/j.1744-1714.1991.tb00634.x
Eckert, Alex. (2019). Organizational Commitment: a bibliometric study in the Web of Science database betwen the years from 2008 to 2018. Revista FOCO 38-57. 10.28950/1981-223x_revistafocoadm/2019.v12i3.668
Foley, W J, J M Halper, and L Mathews. (2014). Before the Whistle Blows: Understanding and Addressing the Expanding Scope of Whistleblower Protections under Sarbanes-Oxley and Dodd-Frank.
Hanneman, R. A., & Riddle, M. (2005). Introduction to social network methods. CA: University of California,Riverside.https://www.researchgate.net/publication/235737492_Introduction_to_Social_Network_Methods
Hansen, D. L., Shneiderman, B., & Smith, M. A. (2010). Analyzing social media networks with NodeXL: Insights from a connected world. Burlington: Morgan Kaufmann.
Henik, Erika. 2015. Understanding Whistle-Blowing: A Set-Theoretic Approach. Journal of Business Research 68(2): 442–50. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.004.
Hwang, Dennis B.K. et al. (2014). A Comparative Study of the Propensity of Whistle-Blowing: Empirical Evidence from China, Taiwan, and the United States. International Journal of Accounting and Financial Reporting 3(2): 202. 10.5296/ijafr.v3i2.4723
Jackson, Debra et al. 2010. Understanding Whistleblowing: Qualitative Insights from Nurse Whistleblowers. Journal of advanced nursing 66(10): 2194–2201. 10.1111/j.1365-2648.2010.05365.x
Keenan, John P. (2002). Comparing Indian and American Managers on Whistleblowing. Employee Responsibilities and Rights Journal 14(2–3): 79–89. 10.1023/A:1021171520620
Larmer, Robert A. (1992). Whistleblowing and Employee Loyalty. Journal of Business Ethics 11(2): 125–28. http://www.jstor.org/stable/25072254.
Lewis, David, Arthur J Brown, and Richard Moberly. (2014). Whistleblowing, Its Importance and the State of the Research. In International Handbook on Whistleblowing Research, Edward Elgar Publishing. 10.4337/9781781006795.00007
Maria, William De. (1995). Quarantining Dissent: The Queensland Public Sector Ethics Movement. Australian Journal of Public Administration 54(4): 442–54. 10.1111/j.1467-8500.1995.tb01157.x
Marwaha, Karn. (2017). Corporate Governance and Whistle Blowing in India: Promises or Reality? International Journal of Law and Management. doi.org/10.1108/IJLMA-12-2015-0064
Moberly, Richard. (2014). Sarbanes-Oxley ’ s Structural Model to Encourage Corporate Whistleblowers. (May 2006). https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2006/iss5/1
Mudrack, Peter E., and E. Sharon Mason. (2013). Dilemmas, Conspiracies, and Sophie’s Choice: Vignette Themes and Ethical Judgments. Journal of Business Ethics 118(3): 639–53. 10.1007/s10551-012-1611-0
Nader, Ralph, P J Petkas, and K Blackwell. (1972). Whistle Blowing, NewYork: Grossman. NaderWhistle Blowing1972.
Near, Janet P., and Marcia P. Miceli. (1996). Whistle-Blowing: Myth and Reality. Journal of management 22(3): 507–26. 10.1016/S0149-2063(96)90034-3
Near, Janet P, and Marcia P Miceli. (1985). Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing. Journal of business ethics 4(1): 1–16. 10.1007/BF00382668
Near, Janet P, Michael T Rehg, James R Van Scotter, and Marcia P Miceli. (2004). Does Type of Wrongdoing Affect the Whistle-Blowing Process? Business Ethics Quarterly: 219–42. 10.5840/beq200414210
Nisar, Tahir M., Guru Prabhakar, and Mariateresa Torchia. (2019). Whistleblowing: When Do Employees Act to ‘Blow the Whistle’? Organizational Dynamics 48(1): 44–49. https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2018.03.003.
Park, Heungsik, John Blenkinsopp, M. Kemal Oktem, and Ugur Omurgonulsen. (2008). Cultural Orientation and Attitudes toward Different Forms of Whistleblowing: A Comparison of South Korea, Turkey, and the U.K. Journal of Business Ethics 82(4): 929–39. 10.1007/s10551-007-9603-1
ROTHSCHILD, JOYCE, and TERANCE D. MIETHE. (1999). Whistle-Blower Disclosures and Management Retaliation. Work and Occupations 26(1): 107–28. 10.1177/0730888499026001006
Skivenes, Marit, and Sissel C. Trygstad. (2016). Whistleblowing in Local Government: An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities. Scandinavian Political Studies 39(3): 264–89. 10.1111/1467-9477.12066
Tan Pei Meng. (2011). Comparative Analysis of Whistleblower Protection Legislations in England, USA and Malaysia. African Journal of Business Management 5(27): 11246–55. 10.5897/AJBM11.1332
Tumuramye, Brenda, Joseph Mpeera Ntayi, and Moses Muhwezi. (2018). Whistle-Blowing Intentions and Behaviour in Ugandan Public Procurement. Journal of Public Procurement 18(2): 111–30. 10.1108/jopp-06-2018-008
TUNÇAY, S. S., & YAĞIZ, F. N. S. (2020). BIBLIOMETRIC PROFILE OF “WHISTLEBLOWING” ARTICLES IN TURKEY. Business & Management Studies: An International Journal, 8(4), 266-295.‏ 10.15295/bmij.v8i4.1716
Vallaster, C., Kraus, S., Lindahl, J. M. M., & Nielsen, A. (2019). Ethics and entrepreneurship: A bibliometric study and literature review. Journal of Business Research, 99, 226-237.‏ 10.1016/j.jbusres.2019.02.050
Yeoh, Peter. (2014). Whistleblowing: Motivations, Corporate Self-Regulation, and the Law. International Journal of Law and Management. 10.1108/IJLMA-06-2013-002
 
Ahmadi, H., Osareh, F. (2017). Co-word Analysis Concept, Definition and Applicatio. Librarianship and Information Organization Studies, 28(1), 125-145http://nastinfo.nlai.ir/article_1132_en.html ]In persian[.
Ansaripour Jarm Afshadi, M., gholamali, T., Pourezzat, A. (2021). Developing of Maturity Model of Factors Affecting Whistle Blowing in Organizations Using Meta-Synthesis Method. Organizational Behaviour Studies Quarterly, 10(4), 71-106.
Ansaripour Jarm Afshadi, M., Tabarsa, G., pour ezzat, A. (2022). Developing a Model of Whistleblowing in Iranian Organizations by Using Grounded Theory. Quarterly Journal of Public Organizations Management, https://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_8484.html?lang=fa, -. doi: 10.30473/ipom.2022.61994.4505
Badin Dahesh, M., Tabarsa, G., Zandieh, M., Hamidizadeh, M. (2021). Analyzing the Academic Social Networks of Open Innovation Field. Scientometrics Research Journal, 7(13), 25-52. doi: 10.22070/RSCI.2020.4791.1323 [In persian[.
Hoseini, N., Gholami Jamkarani, R. (2017). Content Analysis of Earning Management Researches. Management Accounting, 10(35), 91-105. https://jma.srbiau.ac.ir/article_11117.html?lang=en. ]In persian[.
Hosseini, E., Ghaebi, A., Baradar, R. (2021). Bibliometrics and Mapping of Co-words in the Field of Linked Data. Scientometrics Research Journal, 7(13), 91-116. doi: 10.22070/RSCI.2020.4904.1333 ]In persian[.
Iranmanesh,M., Azizi, M., Tavakolizad Ravari, M. (2021). A Word-Analysis Study on Literature of Project Management in Span of Time. Journal of Scientometrics, 7(13), 159-182.  10.22070/RSCI.2020.4922.1335 [In persian[.
Namazi, M., Rajabdoory, H., Roostameymandi, A. (2017). Investigation of the Frequency and Content Analysis of The Articles Relating to Accounting Professional Ethics in Iran. Journal of Accounting Advances, 9(1), 192-226. doi: 10.22099/JAA.2017.4214 ]In persian[.
Noroozi Chakoli, A. (2012). The Role and Situation of the Scientometrics in Development. Iranian Journal of Information Processing & Management, 27(3), 723-736.  http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-1988-en.html ]In persian[.
Parvazi Shandi, H., Irani, H., Kordnaeij, A., Khajeheian, D. (2021). Bibliometric Analysis of Global Re-search in the Field of Creative Industries. Scientometrics Research Journal, 7(14), 221-244. doi: 10.22070/RSCI.2020.5342.1372 ]In persian[.
ramezani, H., Alipour-Hafezi, M., Momeni, E. (2014). Scientific Maps: Methods and Techniques. Popularization of Science, 5(1), 53-84. 20.1001.1.22519033.1393.5.1.4.1 ]In persian[.
Rostami, M., soheili, F., Khasseh, A. (2020). Knowledge Structure in Knowledge Discovery Patents: Visualization based on Co-word Analysis. Scientometrics Research Journal, 6(12), 41-60. doi:  10.22070/RSCI.2019.3841.1240 ]In persian[.
Salemi, N., Koosha, K. (2014) Co-citation Analysis and Co-word Analysis in Bibliometrics Mapping: A Methodological Evaluation.   Iranian Journal of Information Processing & Management, 29 (1) :253-266.  http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2041-en.html. ]In persian[.
Sedighi, M. (2015). Using of co-word analysis method in mapping of the structure of scientific fields(case study: The field of Informetrics). Iranian Journal of Information Processing & Management, 30 (2) :373-396. URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2583-en.html ]In persian[.
Shekofteh, M., Hariri, N. (2013). Scientific Mapping of Medicine in Iran Using Subject Category Co-Citation and Social Network Analysis, 16 (51) :43-59. URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-1152-en.html ]In persian[.
Sohaili, F., Shaban A., Khase A. (2016). Intellectual Structure of Knowledge in Information Behavior: A Co-Word Analysis. Human Information Interaction, 2 (4), 21-36. Doi: 20.1001.1.24237418.1394.2.4.3.6 ]In persian[.
Soheili, F., Osareh, F. (2013). Concepts of Centrality and Density in Scientific and Social Networks. Librarianship and Information Organization Studies, 24(3), 92-108. http://nastinfo.nlai.ir/article_64.html  ]In persian[.
Tirgar A, Aghalari Z. Assessing scientific outputs of Human Sciences Journals regarding resistive economy. CJS. 2015; 2 (2) :16-23. Doi:  10.22088/acadpub.BUMS.2.2.16 ]In persian[.
Zeighami, R., Bagheri Nesami, M., Oskouie, F., Yadavar Nikravesh, M. (2008). Content analysis, 21 (53) :41-52.  http://ijn.iums.ac.ir/article-1-408-en.html ]In persian[.
Zolfaghari, S., Tavakkoli, M., Mirzaei, A., Soheili, F., Sajjadian, M. (2016). The Application of Patent Co-Word Map Analysis in Technical Knowledge Disclosure. Librarianship and Information Organization Studies, 27(3), 147-159. http://nastinfo.nlai.ir/article_871.html?lang=en]In persian[.