بررسی جریان دانش از دانشگاه‌ها به‌عنوان منابع تولید علم و فناوری: مقایسه‌ای بین دانشگاه‌های ایران و 100 دانشگاه برتر جهان با استفاده از سنجش استنادی میان مقالات و پروانه‌های ثبت اختراع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته ارشد علم‌سنجی دانشگاه شاهد.

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد .

3 استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه‌ای جریان دانش در دانشگاه‌های ایران و 100 دانشگاه برتر جهان با استفاده از سنجش استنادی میان مقالات و پروانه‌های ثبت اختراع است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به روش اسنادی و با رویکرد علم‌سنجی انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل 8 دانشگاه برتر ایران و 50 دانشگاه برتر جهان، نمایه‌شده در نظام رتبه‌بندی تایمز، یو اس نیوز، شانگهای، لایدن و سای‌ویژنز است. ابزار گردآوری داده‌ها پایگاه سایول است و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و نرم‌افزار اکسل استفاده شده است.
یافته‌ها: بیشترین فراوانی در شاخص پروانه‌های ثبت اختراع استنادکننده به مقالات، تعداد انتشارات مورد استناد پروانه‌های ثبت اختراع، میانگین تعداد پروانه‌های ثبت اختراع استنادشده دانشگاه به مقالات همان دانشگاه و استناد به پروانه‌های ثبت اختراع متعلق به دانشگاه استنفورد است. عملکرد دانشگاه‌ها در تمامی شاخص‌ها منفی بوده و عملکرد دانشگاه‌های ایران در شاخص‌های مذکور به‌ترتیب (24، 17، 6 و 26) برابر کمتر از متوسط دانشگاه‌های برتر جهان است.
نتیجه‌گیری: بررسی استنادی میان تولیدات علمی و فناوری وضعیت میزان مطالعات کاربردی در دانشگاه‌ها را مشخص کرد. انتشار مقاله و پروانه‌های ثبت اختراع صرفاً جهت افزایش تعداد آنها و بدون در نظرگرفتن کیفیت آنها نمی‌تواند باعث رونق اقتصادی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Knowledge Flow from Universities as Sources of Science and Technology Production: A Comparison Between Iranian Universities and the Top 100 Universities in the World Using Citation Measurement Between Articles and Patents

نویسندگان [English]

  • Zeinab Jozi 1
  • Hamzehali Nourmohammadi 2
  • Abdolreza Noroozi Chakoli 3
1 Graduate of scientometrics Shahed University.
2 Associate Professor Department of Information Science & Knowledge Studies Shahed University
3 Professor, Department of Information Science & Knowledge Studies, Shahed University.
چکیده [English]

Purpose: The formation of a knowledge-based economy is one of the central policies of today's societies. The main factor of growth in this economy is the creation of technology, new knowledge, and the application of advanced technology. A knowledge-based economy is a type of economy in which the production and exploitation of knowledge play a significant role in creating wealth (Dasgupta & David, 1994). Based on this, the relationship between science and technology in the framework of pursuing sustainable economic development has received wide attention, and one of the ways to investigate the interactions between science and technology is to examine the citation between them (Looy & et al, 2003). Through the measurement of citations between scientific productions and patents, it is possible to find out their applicability and determine which researches have the potential to be commercialized. Among are universities as knowledge organizations which play an essential role in countries' economies in facilitating the formation of a knowledge-based economy. Therefore, it has become necessary to evaluate the performance of universities due to their vital role in the economic growth and social development of our society. Since these institutions are known as sources of scientific and technological production, the purpose of this research is to compare the flow of knowledge in Iranian universities and the top 100 universities worldwide by using citation measurement between articles and patents.
Methodology: This research is an applied study conducted with a documentary method and a scientometrics approach. The research community was determined in a targeted manner and includes 8 top universities in Iran and 50 top universities worldwide, which were jointly present in the five ranking systems of Times, US News, Shanghai, Leiden, and SciVision. In this study, the information related to patent licenses citing articles, the number of publications citing patent licenses, the average number of patent licenses cited by the university to articles of the same university, and citing the patent licenses of each university from the SciVal database in the period, time 2009 to 2018 were extracted on June 26, 2019. Finally, the study's data were analyzed using the descriptive statistics of "Frequency Distribution and Mean" and with the help of Excel software.
Findings: Stanford University in the index of patent licenses citing articles with 12.31%, in the index of the number of publications cited in patent licenses with 11.59, in the index of the average number of patent licenses citing articles of the same university with 9.68% and in the index Citation of patents was the most frequent with 14.02%. Also, the investigation of the performance of Iranian universities and the world's top universities revealed that their activities had a negative trend based on the investigated indicators and had a poor performance in a ten year period. These results showed that the average number of patent licenses citing articles in the world's top universities is 2210.35. From 2010 to 10.41 patent licenses in 2018, and according to this index, Iranian universities from 75.75 in 2009 to 2 patent licenses. The average number of publications cited by patent licenses of the world's top universities from 504.85 in 2009 to 9.11 documents in 2018 and Iranian universities from 25.62 in 2009 to 0.375 in 2018, the average number of patent licenses in each university citing the same university's articles From 335.48 in 2009 to 1.02 in 2018, and this rate in Iranian universities have increased from 53.17 in 2009 to 0.2 in 2018, The average number of citations to patent licenses of the world's top universities reached 107 cases in 2018, from 2442.29 in 2009. Also, Iranian universities have performed 24, 17, 6, and 26 times less than the average of the top universities worldwide in all the mentioned indicators.
Conclusion: One of the primary, leading, prominent roles of universities is to produce usable knowledge. To attain such an aim, it is necessary to have a relationship with industries. One of the connecting factors between universities and industries is the attention to research and development and the creation of quality technology and production. The results of the present study showed that universities had performed poorly in achieving their mission. In many universities, patents are not developed simultaneously as articles. Even their scientific productions are not considered for patents and are not applied. Therefore, the publishing of articles and patent licenses to increase their number without considering their quality cannot cause economic prosperity. For this reason, universities must try to raise the quality of scientific productions and improve their rank by timely politicizing the issues on the way; solving and promoting the culture of cooperation with industry to commercialize research to achieve more efficient results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Relations
  • Science and Technology Relationship
  • Articles
  • Patent
  • Citation AnalysiS
 
آزادی احمدآبادی، قاسم؛ نورمحمدی، حمزه‌علی. (1395). تولیدات فناورانه و علمی ایران و مقایسۀ آن با برخی از کشورهای منطقه و جهان در فاصله‌های 2006-2015.  سیاست علم و فناوری، 6 (3): 61-74.
بیگدلی، زاهد؛ صراطی شیرازی، منصوره. (1394). ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻨﺎدی ﭘﺮواﻧﻪﻫﺎی ﺛﺒﺖ اﺧتراع اﯾﺮاﻧﯽ در ﻃﻮل سال‌های 2009-2013 . فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 26 (2): 66-76.
ترکمان، طاهره؛ نوروزی، علیرضا. (1396). بررسی وضعیت شاخص‌های دانشگاه کارآفرین بر مبنای مدل گیب 2012 در دانشگاه تهران. رهیافت، 27 (65): 131-147.
توکلی‌زاده ‌راوری، محمد؛ سهیلی، فرامرز. (1392). بررسی مطالعات استنادی پروانه‌های ثبت اختراع. رهیافت. 55: 13-31.
جوزی، زینب. (1398). ارزیابی مقایسه‌ای حضور دانشگاه‌ها در فعالیت‌های علم و فناوری بخش صنعت در ایران و کشورهای توسعه‌یافته، پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شاهد. به راهنمایی دکتر حمزه‌علی نورمحمدی و عبدالرضا نوروزی ‌چاکلی.
حیاتی، زهیر؛ رفیع، نجمه. (1396). بررسی کیفیت استنادها به تولیدات علمی نویسندگان صاحب نام در میان رشته‌های مختلف موضوعی بر اساس ضریب تأثیر رشته و نوع مدارک در بازه زمانی10 ساله (2000-2009) در پایگاه وب‌آوساینس آی.اس.آی. پژوهش‌های نظری و کاربردی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، 7 (1): 27-47.
دلاور، علی. (1382). روش تحقیق در علوم تربیتی و روانشناسی (ویرایش 3). تهران: مؤسسه نشر ویرایش. 298 ص.
دیانی، محمدحسین. (1384). روش‌های تحقیق در کتابداری، مشهد: انتشارات کتابخانه‌های رایانه‌ای. سهیلی، فرامرز؛ منصوری، علی. (1395). ارزش پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی بر اساس عامل اهمیت. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 27 (2): 129-148.
شکری، عباس؛ سالاری، ابراهیم. (1388). (دانش و توسعه). اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته)، 16 (29): 88-125.
عصار، فریده؛ منصوری، علی. (1392). تأثیر وقفه زمانی بر جریان دانش: مطالعه موردی پروانه‌های ثبت اختراع. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 16(4): 220-197 .
علائی آرانی، محمد؛ نقشینه، نادر؛ طاهری، سیدمهدی.  (1391). شاخص‌های خروجی علم و فنّاوری در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی رابطه میان پروانه‌های ثبت اختراع‏ و تولیدات علمی مخترعان ایرانی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27 (4): 1033 -1052.
محمدزاده، فاطمه. )1396). اهمیت مقالات پراستناد و پروانه‌های ثبت اختراع با تأکید بر رابطه علم و فناوری. ماهنامه ارتباط علمی، 4 (2): 1 - 23.
محمدی جوزدانی، فرزانه؛ عاصمی، عاطفه؛ شعبانی، احمد. (1395). ترسیم نقشه علمی پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی در پایگاه‌های بین‌المللی ثبت اختراع طی سال‌های 1970-2014. پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران، 31 (4): 873-889.
محمدی، محمد. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر برو‌ن‌داد علمی کتابداران کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان کرمانشاه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
منصوری، علی؛ فروزنده شهرکی، مرجان؛ عرفان‌منش، محمدامین. (1397). بررسی وضعیت و عوامل مؤثر بر استنادشدگی برون‌دادهای پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور با استفاده از پروانه‌های ثبت اختراع طی سال‌های 2015-2000. مدیریت اطلاعات سلامت، 15 (3): 126-131.
نوروزی‌ چاکلی، عبدالرضا. (1392). آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.
References
Abd Rahima, Noorlizawati; Mohamed, Zainai B; Amrin, Astuty .(2015). Commercialization of Emerging Technology: The Role of Academic Entrepreneur. Social and Behavioral Sciences 169: 53-60.  ‌ https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.285
Abrams, D., & Sampat, B. (2017). What’s the value of patent citations? evidence from pharmaceuticals. Retrieved from. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=2007&q=What%E2%80%99s+the+value+of+patent+citations%3F+evidence+from+pharmaceuticals.+Retrieved+from&btnG
Ahmadpoor, M., & Jones, B. F. (2017). The dual frontier: Patented inventions and prior scientific advance. Science, 357(6351), 583-587.  https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.aam9527
Alaee Arani, M., Naghshineh, N., & Taheri, S. M. (2012). Science and Technology Output Indicators in the Islamic Republic of Iran: A Case Study on the Relevance between Patents and Scientific Products of Iranian Inventors. Iranian Journal of Information Processing and Management. 27(4), 1033-1052. https://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=2091&sid=1&slc_lang=en [In Persian]. 
Azadi Ahmadabadi, G., Nourmohammadi, H. (2016). Scientific and Technological Productions of Iran (2006-2015) with a Comparison to some other Countries. Science and Technology Policy Letters, 06(3), 61-74. http://stpl.ristip.sharif.ir/article_4474.html?lang=en [In Persian].
Bakker, J., Verhoeven, D., Zhang, L., & Van Looy, B. (2016). Patent citation indicators: One size fits all?. Scientometrics, 106(1), 187-211.‏  Doi: 10.1007/s11192-015-1786-0
Bell, A., Chetty, R., Jaravel, X., Petkova, N., & Van Reenen, J. (2019). Who becomes an inventor in America? The importance of exposure to innovation. The Quarterly Journal of Economics, 134(2), 647-713. Doi: 10.1093/qje/qjy028
Bigdeli, Z., Serati, M. (2015). Investigating the Link between Science and Technology through Citation Analysis of Iranian Patent during 2009-2013. Librarianship and Information Organization Studies. 26(2), 65-76. http://nastinfo.nlai.ir/article_331.html?lang=en [In Persian].
Charterina, J., & Araujo, A. (2019). Value and barriers in the creation of intellectual property in advanced manufacturing: a country comparison. Journal of Business & Industrial Marketing. Doi:  10.1108/JBIM-07-2018-0207
Dayani, Mohammad Hossein. (2005). Research methods in librarianship, Mashhad: Computer library. 176p. https://www.adinehbook.com/gp/product/9647696094 [In Persian].
Delavar, Ali. )2003). Research method in educational sciences and psychology, Tehran: Editing Institute. 298p. https://www.ketabcity.com/bookview.aspx?bookid=1887897  [In Persian].
Edler, J., & Fagerberg, J. (2017). Innovation policy: what, why, and how. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 2-23. Doi: 10.1093/oxrep/grx001
El Gibari, S., Gómez, T., & Ruiz, F. (2022). Combining reference point based composite indicators with data envelopment analysis: application to the assessment of universities. Scientometrics, 1-33. Doi: 10.1007/s11192-022-04436-0
Gay, C., Le Bas, C., Patel, P., & Touach, K. (2005). The determinants of patent citations: an empirical analysis of French and British patents in the US. Economics of Innovation and New Technology, 14(5), 339-350.  Doi: 10.1080/1040859042000307329
Gazni, Ali. (2020). The growing number of patent citations to scientific papers: Changes in the world, nations, and fields. Technology in Society. 62. 101276. 10.1016/j.techsoc.2020.101276. Doi: 10.1016/j.techsoc.2020.101276
Glänzel, W., & Zhou, P. (2011). Publication activity, citation impact and bi-directional links between publications and patents in biotechnology. Scientometrics, 86(2), 505-525. Doi: 10.1007/s11192-010-0269-6
Hayati, Z., Rafie, N. (2017). An Investigation of the Effect of the Quality of Citations on the Scientific Productions of the Distinguished Authors based on the Relative Citation and the Format of Publications in the Web of Science during 2000-2009. Library and Information Science Research. 7(1), 27-47. https://infosci.um.ac.ir/article_31935.html?lang=e [In Persian]. 
Jaffe, A. B., & De Rassenfosse, G. (2019). Patent citation data in social science research: Overview and best practices. In Research handbook on the economics of intellectual property law. Edward Elgar Publishing. Doi: 10.4337/9781789903997.00043
Jozi, Z. (2020). Comparative evaluation of the presence of universities in the science and technology activities of the industrial sector in Iran and developed countries. M.A. Thesis. Faculty of Humanities. Shahed University. Iran. 207p. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/316f2b4a10ee93e1e97c499c11c20199 [In Persian].
Ke, Qing .(2018). Comparing scientific and technological impact of biomedicalresearch. Journal of Informetrics 12: 706-717. Doi: 10.1016/j.joi.2018.06.010
Lan, F, Wei, W, Yang, Li, R., Hu, J. (2016). Comparative analysis of scholarly treatise outputs in pharmaceutical sciences in top 10 universities between China and the USA. Pharmaceutical Care and Research. 16(6):468-472. https://www.researchgate.net/publication/316687901_Comparative_analysis_of_scholarly_treatise_outputs_in_pharmaceutical_sciences_in_top_10_universities_between_China_and_the_USA
Looy, B. V., Zimmermann, E., Veugelers, R., Verbeek, A., Mello, J., & Debackere, K. (2003). Do science-technology interactions pay off when developing technology?. Scientometrics, 57(3), 355-367. Doi: 10.1023/A:1025052617678
Madani, F., Zwick, M., & Daim, T. (2018). Keyword-based patent citation prediction via information theory. International Journal of General Systems, 47(8), 821-841. Doi: 10.1080/03081079.2018.1524892
Mansouri, A, Osareh, F. (2014). Lag Time Impact on the Knowledge Flow of Patents, Library and Information Science. 16(4), 197-220. http://lis.aqr-libjournal.ir/article_42416.html [In Persian].
Mansouri, A., Forouzandeh-Shahraki, M., Erfanmanesh, M. (2018). Status and Factors Associated with Citedness of Scholarly Outputs by Patents for the Type 1 Medical Science Universities in Iran during the Years 2000-2015. Health Information Management. 15(3), 126-131. Doi: 10.22122/him.v15i3.3503. http://him.mui.ac.ir/article_11636.html?lang=en [In Persian].   
Mohammadi jozdani, F., Asemi, A., & Shabani, A. (2016). Scientific mapping of Iranian Inventor’s Patent Database(IPD) during1970-2014. Iranian Journal of Information Processing and Management. 31(4), 873-889. https://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a_id=3014&sid=1&slc_lang=en [In Persian].
Mohammadi, M. (2016). Investigating the effective factors on the scientific output of librarians of public and university libraries in Kermanshah province. M.A. Thesis.  Razi University of Kermanshah. 140p. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8e0e59f9b9aa79695fe877520b5dfb3a [In Persian].
Mohammadzadeh, F. (2018). The importance of highly cited articles and patents with an emphasis on the relationship between science and technology, Scientific Communication Monthly. 43(2), 1-23. https://www.researchgate.net/project/brrsy-myzan-astnad-bh-mqalh-hay-prastnad-ayrany-az-swy-prwanh-hay-thbt-akhtra  [In Persian] .
Nomaler, ö., & Verspagen, B. (2008). Knowledge Flows, Patent Citations and the Impact of Science on Technology. Economic Systems Research, 20(4), 339-366. Retrieved from. Doi: 10.1080/09535310802551315.
Noroozi Chakoli, Abdolreza. (2011). Introduction to Scientometrics (Foundations, Concepts, Relations & Origins). Tehran: SAMT; Shahed University. 502 p. https://samt.ac.ir/fa/book/99/. [In Persian]
Partha, D., & David, P. A. (1994). Toward a new economics of science. Research policy, 23(5), 487-521.  Doi: https://doi.org/10.1016/0048-7333(94)01002-1
Sharma, P., & Tripathi, R. (2017). Patent citation: A technique for measuring the knowledge flow of information and innovation. World Patent Information, 51, 31-42. Doi: 10.1016/j.wpi.2017.11.002
Shkeri, A., Ebrahimi Salari, T. (2011). The Effects of research & development expenditures on patent flow and economic growth: A comparative analysis between developed and developing countries. Monetary & Financial Economics. 16(29), 88-125. https://danesh24.um.ac.ir/article_25851.html?lang=en [In Persian].
Soheili, F., Mansouri, A. (2016). The Value of Islamic Countries Patents based on Importance Factor. Librarianship and Information Organization Studies. 27(2), 129-148. http://nastinfo.nlai.ir/article_851.html?lang=en [In Persian].
 Tavakoli zade Davari, M., Soheili, F. (2013). Study of citation studies of Patent Licenses. Rahyaft. 23(55), 13-31. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13546.html [In Persian].
Torkaman, T., Norouzi, A. (2017). The Investigation of entrepreneurial university indicators status Based on the model of Gibb 2012 in The University of Tehran. Rahyaft. 27(65), 131-147. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13619.html?lang=en. [In Persian] 
Wang, G., & Guan, J. (2011). Measuring science–technology interactions using patent citations and author-inventor links: an exploration analysis from Chinese nanotechnology. Journal of Nanoparticle Research, 13(12), 6245-6262.  Doi: 10.1007/s11051-011-0549-y
Wang, L., & Li, Z. (2021). Knowledge flows from public science to industrial technologies. The Journal of Technology Transfer, 46(4), 1232-1255. Doi: 10.1007/s10961-019-09738-9