تحلیل مدل شبیه‌سازی رفتار انتشار مقالات اعضای هیئت علمی با استفاده از روش دینامیک سیستم و ارائه بهترین سناریوها: مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار ،گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران .

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارائه سناریوهایی برای افزایش میزان انتشار مقالات علمی جی.سی.آر. اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بهتر برای آینده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد ترکیبی-اکتشافی است. در قسمت کیفی از روش دلفی استفاده شده و در بخش کمی از روش دینامیک سیستم برای مدل‌سازی و تحلیل بازخوردهای مدل استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هستند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بر اساس بازخورد سیستم نسبت به رفتار هر متغیر نشان می‌دهد در پنج متغیر مورد مطالعه در سال 2030 مجموع سرانه مقالات هر عضو هیئت علمی با افزایش متغیر جذب دانشجوی دکتری، 62.36 مقاله، متغیر جذب دانشجوی کارشناسی ارشد 2.31 مقاله، متغیر طرح پژوهشی 37.31 مقاله، متغیر فرصت مطالعاتی 77.31 مقاله و متغیر مطالعات مستقل 16.31 مقاله خواهد بود.
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست‌آمده در این پژوهش نشان داد که اگر دانشگاه فردوسی مشهد بخواهد برای افزایش تعداد مقالات جی.سی.آر. اعضای هیئت علمی خود برنامه‌ریزی نماید، بهترین سناریو جذب دانشجوی دکتری و پس از آن سرمایه‌گذاری در بخش فرصت‌های مطالعاتی و طرح‌های پژوهشی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Simulation Model of Publishing Behavior of Faculty Members by Using System Dynamics Method and Presenting the Best Scenarios: A Case Study of Ferdowsi University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Seyyed Alireza Saadat Alijani 1
  • Soraya Ziaei 2
  • Faramarz Soheili 3
  • Mojtaba Salehi 4
1 Ph. D student, Department of Knowledge and Information Science. Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science. Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science. Payame Noor University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Science production through the publication of articles in indexed journals is one of the most important outputs of higher education centers. Today, quantitative and qualitative evaluation of scientific articles is one of the usual methods of evaluating the research activities of universities. The managers of Ferdowsi University of Mashhad have always been concerned about the level of scientific production of their faculty members in order to maintain and improve the scientific status of the university. The publication of academic faculty members' articles in different years can be affected by various factors which identifying them can help the university managers in planning and policy-making in order to achieve the goal of increasing the growth of science production.
Methodology: There are studies conducted about the influence of effective factors on the production of science, but most are qualitative and limited to the identification of the factors and have not focused on measuring the factors qualitatively.
This research is based on a mixed-exploratory approach that seeks to discover the influencing factors in the number of publications of international scientific articles and the effective scenarios for its growth. This research has been done in two qualitative and quantitative phases. In the qualitative phase, using the Delphi method, which identified the key factors influencing the increase in the number of articles published, and in the quantitative phase, using the system dynamics method, which evaluated the impact of each factor and finally determined the best scenarios.
Findings: In the first phase of this research, some influential factors in the publication of articles by the faculty members of Ferdowsi University of Mashhad were identified by reviewing the sources and using the content analysis method. Then, using the Delphi method, the identified factors were available to experts, which included 20 faculty members in the five fields of pure sciences, engineering, agriculture and biological sciences, behavioral sciences, and humanities with the highest number of published articles. In the second phase conducted using the system dynamics method, the data related to the factors identified between 2005 and 2019 were collected, and after determining their logical relationships and drawing a causal-circular diagram, their dynamic diagram was used to examine the extent of their influence on each other was drawn.
The results obtained from the review of sources and experts' opinions led to the identification of five key factors and variables, which are: increase in the recruitment of doctoral students, increase in the recruitment of master's students, increase in research projects, increase in sabbatical leaves and increase in a grant.
In the second phase, after obtaining the dynamic diagram and data analysis in the simulation model, the initial results showed that the average article of each faculty member in the target year (2030) with the increase of the doctoral student variable is 35.36, the master student variable is 31.88, the grant variable is 31.51, The research project variable will be 31.47 and the sabbatical leave variable will be 31.2.
But by calculating the cost-effectiveness of each of the variables in order to have a better strategic plan by increasing the budget of each variable by an equal amount, the average articles of each faculty member in the target year was: Ph.D. student 36.62, sabbatical leave 31.77, research project 31.37, master's student 31.19 and grant 31.16
Conclusion: According to the obtained results, three scenarios were suggested as the best scenarios to increase the number of articles by academic staff members at Ferdowsi University of Mashhad. Increasing the number of doctoral students, both with limited financial resources and with regard to a limited budget, is considered the best scenario for increasing the number of articles.
Assuming that the university does not have a policy to increase the ratio of doctoral students to faculty members for any reason, the best scenario after that is to invest in the sabbatical leave variable.
Currency restrictions and the absence of faculty members in the university may make the sabbatical leave not among the priorities of the university. Therefore, in this case, the third proposal scenario-based to increase the faculty members’ articles on this research is to increase the number of research projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JCR Articles
  • Ferdowsi University of Mashhad
  • Faculty Members
  • System Dynamics
 
اسفندیاری مقدم، علیرضا، حسن‌زاده، محمد، غیوری، زینب (1390)، تحلیل عامل‌های اثرگذار بر تولیدات زنان ایرانی در آی.اس.آی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (1)، 109-134. 10.22067/RIIS.V1I1.8487 :DOI
اعظمی، محمد (1389)، بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، طی سال‌های 2000 تا 2007. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 13 (3)، 225-242.
امین‌پور، فرزانه، حیدری، محبوبه (1388)، مقایسه برون‌داد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 6 (1)، 35-42.
پورسراجیان، داریوش، غلامی، سجاد، حاجی غلام سریزدی، علی (1394)، تحلیل دینامیکی کیفیت تحصیلی دانشجویان در مراکز آموزش عالی (مطالعه مرودی مؤسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد). دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت آموزشی. تهران، مرکز همایش‌های تلاش.
پویا، علیرضا، خوبیان، مهدی، سیبویه، علی (1396)، بررسی زنجیره سنی ارتقای اعضای هیئت علمی به کمک پویاشناسی سیستم‌ها با تمرکز بر سیاست‌های ارتقا (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد). اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه‌ها. تهران، انجمن پویا‌شناسی سامانه‌ها.
جواهری، سیما، خدیور، آمنه (1394)، شبیه‌سازی با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها به‌منظور ایجاد و تلفیق راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دانش. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 19 (1)، 117-146. :DOI  20.1001.1.2322200.1394.19.1.6.4
دانایی‌فرد، حسین؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل، (1383)، روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت؛ رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار، چاپ دوم.
دهقانی سریزدی، محمد، اولیاء، محمدصالح (1393)، به‌کارگیری سیستم‌های دینامیکی جهت تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر تعالی سازمان. مدیریت تولید و عملیات، 5 (1)، 39-52.
رحیمی، ماریه، فتاحی، رحمت‌الله (1388)، بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12 (1)، 79-98.
سهیلی، فرامرز، عصاره، فریده (1388)، بررسی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی در نمایه استنادی علوم طی سال‌های 2008-1992: مطالعه‌ای موردی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 1 (4)، 81-110.

شهبازی، مهری (1399)، بررسی عوامل مؤثر بر میزان تولید علم اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان اصفهان). راهبرد اجتماعی فرهنگی، 9 (1)، 5-36.

عباسی تقی دیزج، رسول (1398)، تحلیل تطبیقی-کیفی عوامل مؤثر بر تولید علم در سطح کلان. جامعه‌شناسی کاربردی، 30 (1)، 105-122. :DOI  20.1001.1.20085745.1398.30.1.7.9

علی‌محمدی اصل، ابراهیم، بافنده، علیرضا، تقی‌زاده، هوشنگ (1399)، تدوین استراتژی‌های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم. مطالعات مدیریت صنعتی، 18 (3)، 278-247. 10.22054/JIMS.2019.45699.2369 :DOI

فتاحی، رحمه‌الله، دانش، فرشید، سهیلی، فرامرز (1390)، بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 2010-1990 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (1)، 175-196. :DOI 10.22067/RIIS.V1I1.8914
فضل‌الهی، سیف‌اله (1390)، توسعه تولیدات علمی دانشگاه‌ها و اولویت‌بندی رهیافت‌های فرهنگی و مدیریتی؛ بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. معرفت، 20 (3)، 107-124.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا، حسن‌زاده، محمد، اعتمادی‌فر، علی (1388)، پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های مؤسسه اطلاعات علمی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 20 (1)، 175-200.
نوکاریزی، محسن، زینلی چهکند، اکرم (1391)، تحلیل کمی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 2000 تا 2010. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2 (2)، 73-98. :DOI 10.22067/RIIS.V2I2.11059
Abbasi Taghi Dizj, R. (2019), comparative-qualitative analysis of factors affecting the production of science at the macro level. Applied Sociology, 30(1), 105-122. DOI: 20.1001.1.20085745.1398.30.1.7.9. [In Persian]
Alimohammadi Asl, E., Bafandeh, A., Taghizadeh, H. (2020), Compilation of Tabriz Islamic Azad University strategies using system dynamics approach. Industrial Management Studies, 18(3), 278-247. DOI: 10.22054/JIMS.2019.45699.2369 [In Persian]
Azami, M. (2010). Investigating the amount and factors affecting the production of science among the faculty members of Kerman University of Medical Sciences, during the years 2000 to 2007. Library and Information Sciences, 13(3), 225-242. [In Persian].
Aminpour, F, Heydari, M. (2009). Scientific Production of Isfahan University of Medical Sciences. Health Information management, 6(1), 35-42. [In Persian]
Brankovic, J. (2018). The status games they play: unpacking the dynamics of organisational status competition in higher education. Higher Education, 75(4), 695-709. DOI: 10.100/s10734-017-0169-2
Danaei Fard, Hossein; Elwani, Mehdi and Azar, Adel, (2013), quantitative research methodology in management; A comprehensive approach, Tehran: Safar Publications, second edition. [In Persian].
De Filippo, D., Casani, F., García-Zorita, C., Efraín-García, P., & Sanz-Casado, E. (2012). Visibility in international rankings. Strategies for enhancing the competitiveness of Spanish universities. Scientometrics, 93(3), 949-966. DOI: 10.1007/s11192-012-0749-y
Dehghani Saryazdi, M & Owlia, M. S., (2014), Analysis of Knowledge Management Effectiveness on Business Excellence Using System Dynamics. Production and Operations Management, 5(1), 39-52. [In Persian]
Duch, J., Zeng, X. H. T., Sales-Pardo, M., Radicchi, F., Otis, S., Woodruff, T. K., & Amaral, L. A. N. (2012). The possible role of resource requirements and academic career-choice risk on gender differences in publication rate and impact. PloS one, 7(12), e51332. DOI: 10.1371/journal.pone.0051332
Esfandiari Moghadam, A., Hassanzadeh, M., Ghayoori, Z. (2009). The analysis of critical factors of science production among Iranian women researchers. Library and Information Science research, 1(1), 109-134. DOI: 10.22067/RIIS.V1I1.8487 [In Persian]
Fatahi, R., Danesh, F., Soheili, F. (2011), surveying the global status of the scientific productions of Ferdowsi University of Mashhad during the years 1990-2010 on the Web of Science with the aim of drawing a map of the science of this university. Library and Information Science Research, 1(1), 175-196. DOI: 10.22067/RIIS.V1I1.8914 [In Persian]
Fazlollahi, S. (2011), development of scientific productions of universities and prioritization of cultural and managerial approaches; Examining the opinion of the faculty members of Islamic Azad University, Qom branch. Rahyaft, 20(3), 107-124. [In Persian]
Fox, M. F, Mohapatra, S. (2007). Social-organizational characteristics of work and publication productivity among academic scientists in doctoral-granting departments. The Journal of Higher Education, 78(5), 542-571. DOI: 10.1353/jhe.2007.0032
García, J. A., Rodriguez-Sánchez, R., Fdez-Valdivia, J., & Martinez-Baena, J. (2011). On first quartile journals which are not of highest impact. Scientometrics, 90(3), 925-943. DOI: 10.1007/s11192-011-0534-3
Garfield, E. (2003). The meaning of the impact factor. International Journal of Clinical and Health Psychology, 3(2), 363-369.
García, C. E., & Sanz-Menéndez, L. (2005). Competition for funding as an indicator of research competitiveness. Scientometrics, 64(3), 271-300. DOI: 10.1007/s11192-005-0251-x
Gary, M. S., Kunc, M., Morecroft, J. D. W., & Rockart, S. F. (2008). System dynamics and strategy. System Dynamics Review, 24(4), 407–429. DOI: 10.1002/sdr.402
Galbraith, P. L. (1998). System dynamics and university management. System Dynamics Review: The Journal of the System Dynamics Society, 14(1), 69-84. DOI: 10.1002/(SICI)1099-1727(199821)14:1
Holliday, E. B., Jagsi, R., Wilson, L. D., Choi, M., Thomas Jr, C. R., & Fuller, C. D. (2014). Gender differences in publication productivity, academic position, career duration and funding among US academic radiation oncology faculty. Academic medicine: journal of the Association of American Medical Colleges, 89(5), 767. DOI: 10.1097/ACM.0000000000000229
Hollmann, M., Borrell, C., Garin, O., Fernández, E., & Alonso, J. (2015). Factors influencing publication of scientific articles derived from masters theses in public health. International journal of public health, 60(4), 495-504. DOI:  10.1007/s00038-015-0664-0
Itagaki, M. W., & Pile-Spellman, J. (2005). Factors associated with academic radiology research productivity. Radiology, 237(3), 774-780. DOI: 10.1148/radiol.2373041508.

Javaheri, S. & Khadivar, A. (2015). System Dynamics simulation for Developing and intenerating knowledge management and Knowledge strategy. Management research in Iran, 19(1), 117-146. DOI: 20.1001.1.2322200.1394.19.1.6.4 [In Persian].

Jung, J. (2012). Faculty research productivity in Hong Kong across academic discipline. Higher education studies, 2(4), 1. DOI: 10.5539/hes.v2n4p1
Kyvik, S., & Aksnes, D. W. (2015). Explaining the increase in publication productivity among academic staff: A generational perspective. Studies in Higher Education, 40(8), 1438-1453. DOI: 10.1080/03075079.2015.1060711
Laidler-Kylander, N. and Simonin, B. (2007). Brand equity in international nonprofit organizations: A system dynamics approach. Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University(. DOI: 10.1002/nvsm.353
Li, L., & Deng, Z. (2017). A system dynamics approach of users’ dynamic behavior for mobile services in academic library. Libri, 67(3), 165-177. DOI: 10.1177/0165551519860045
Mingers, J., & Leydesdorff, L. (2015). A review of theory and practice in scientometrics. European Journal of Operational Research, 246(1), 1-19. DOI: 10.1016/j.ejor.2015.04.002
Morris, C. T., Hatton, R. C., & Kimberlin, C. L. (2011). Factors associated with the publication of scholarly articles by pharmacists. American Journal of Health-System Pharmacy, 68(17), 1640-1645. DOI: 10.2146/ajhp100660
Nalimov, V., & Mulcjenko, B. (1971). Measurement of Science: Study of the Development of Science as an Information Process. Washington DC: Foreign Technology Division
Noroozi Chacoli, A., Hassanzadeh, M., Noormohammadi, H., Etemadifard, A. (2009). Fifteen Years of Science Production of Iran in databases of the "Inistitute for Scientific Information" (ISI). Librarianship and Information Organization Studies, 20(1), 175-200. [In Persian]
Nowkarizi, M., Zeynali Chahkand, Akram (2012), Quantitative analysis of scientific productions of faculty members of Ferdowsi University of Mashhad from 2000 to 2010. Library and Information Research Journal, 2(2), 73-98. DOI: 10.22067/RIIS.V2I2.11059 [In Persian]
Parham, D. (1985). Academic reward structures and occupational therapy faculty Part II: Predictors of rewards and scholarly productivity. The Occupational Therapy Journal of Research, 5(3), 139-153. DOI: 10.1177/153944928500500301
Pooya, A., Khobyan, M., Siboyeh, A. (2017), investigation of the age chain of promotion of faculty members with the help of systems dynamics with a focus on promotion policies (case study: Ferdowsi University of Mashhad). The first national conference of the Iranian Association of System Dynamics. Tehran, Systems Dynamics Society. [In Persian].
Poursarajian, D., Gholami, S., Haji Gholam Serizdi, A. (2015), dynamic analysis of the academic quality of students in higher education centers (Case study of Imam Javad Institute of Higher Education (AS) Yazd). The second international conference on educational management. Tehran, the Center of Effort Conferences. [In Persian]
Rahimi, M. & Fatahi, R. (2009), Investigating the impact of effective factors on scientific cooperation from the perspective of faculty members of Ferdowsi University of Mashhad. Library and Information Sciences, 12(1), 79-98. [In Persian]
Rickard, C. M., McGrail, M. R., Jones, R., O’Meara, P., Robinson, A., Burley, M., & Ray-Barruel, G. (2009). Supporting academic publication: Evaluation of a writing course combined with writers’ support group. Nurse Education Today, 29(5), 516-521. DOI: 10.1016/j.nedt.2008.11.005
Rogers, D. W., W. R. Hendee, & C. G. Orton. (2006). Scientific citation indices are useful in evaluating medical physicists for promotion and tenure. Medical physics, 33(1), 1-3.
Rouse, W. B., Lombardi, J. V., & Craig, D. D. (2018). Modeling research universities: Predicting probable futures of public vs. private and large vs. small research universities. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(50), 12582-12589. DOI: 10.1073/pnas.1807174115
Schucan Bird, K. (2011). Do women publish fewer journal articles than men? Sex differences in publication productivity in the social sciences. British Journal of Sociology of Education, 32(6), 921-937. DOI: 10.1080/01425692.2011.596387
Shahbazi, M. (2020). Investigating the Factors Affecting the Faculty Members' Science production: A Case Study of Isfahan Payame Noor University. Socio-Cultural Strategy, 9(1), 5-36. [In Persian]
Shahbazi-Moghadam, M., Salehi, H., Ale Ebrahim, N., Mohammadjafari, M., & Gholizadeh, H. (2015). Effective factors for increasing university publication and citation rate. Asian Social Science, 11(16), 338-348. DOI: 10.5539/ass.v11n16p338
Soheili, F. & Asareh, F. (2009), the investigation of the scientific productions of Razi University faculty members in the science citation index during the years 1992-2008: a case study. Journal of Studies in Library and Information Science. 1(4), 81-110.
Wang, Y., Su, X., Wang, H., & Zou, R. (2019). Intellectual capital and technological dynamic capability: evidence from Chinese enterprises. Journal of Intellectual Capital, 20(4), 453-471. DOI: 10.1108/JIC-06-2018-0096
Wu, J. (2013). Geographical knowledge diffusion and spatial diversity citation rank. Scientometrics, 94(1), 181-201. DOI: 10.1007/s11192-012-0715-8
Yadollahi, M., Haseli, N., Shamsedini, N., Yousefi, S., Poostforoushfard, A., Dehbozorgian, F. & Firozi, N. (2014). Investigation of science production in Iran’s type I universities of medical sciences, a 6-year assessment. Journal of Health Management & Informatics, 1(3), 71-77.