ارزیابی پژوهش‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کسب‌وکارهای خانوادگی با دو رویکرد علم‌سنجی و فراتحلیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه تهران و مربی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه کسب و کار جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: مطالعات انجام‌شده حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کسب‌وکارهای خانوادگی دارای تنوع بسیاری در استفاده از ابعاد و مؤلفه‌ها و به‌کارگیری رویکرد، روش تحقیق، ابزار و تکنیک‌های تجزیه و تحلیل داده‌هاست که این امر منجر به ادراک متفاوت از این پدیده شده است. همچنین نتایج متناقض پژوهش‌ها در مورد بعضی متغیرهای مؤثر بر مسئولیت اجتماعی کسب‌وکارهای خانوادگی مانند سرمایه‌گذاری‌های محیطی، منافع اجتماعی، منافع سهامداران، نوع صنعت و غیره در پژوهش‌های مختلف دیده می‌شود و نتایج حاصل از پژوهش‌های انجام‌شده هماهنگ و یکدست نیست و حتی گاهی نتایج متناقضی در تحقیقات حاصل می‌شود. درواقع میزان اثر هر یک از عوامل ذکرشده را نمی‌توان یافت. در چنین شرایطی تعیین این مطلب بسیار دشوار است که آیا تفاوت‌های بین نتایج مطالعات ناشی از شانس و تصادفی است و یا به دلیل تفاوت‌های نظری است که در ویژگی‌های مطالعات وجود دارد که در این صورت از طریق فراتحلیل می‌توان به این سؤال پاسخ داد. بر این اساس پژوهش حاضر به‌منظور شناخت بهتر از مطالعات صورت‌گرفته در این زمینه، به ارزیابی وضعیت انتشارات حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کسب‌و‌کارهای خانوادگی با دو رویکرد تلفیقی علم‌سنجی و فراتحلیلی است.
روش‌شناسی: این مقاله از نوع مطالعات فراتحلیل است که با رویکرد علم‌سنجی به مطالعه روند توسعه پژوهش‌های حوزه "مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کسب‌وکارهای خانوادگی" پرداخته است. جامعه آماری پژوهش کلیه مقالات و مدارک علمی نمایه‌شده در وب آو ساینس با موضوع "مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کسب‌وکارهای خانوادگی" در بازه زمانی 1997 تا مارس 2021 به تعداد 262 مدرک علمی است که این داده‌ها با دو رویکرد علم‌سنجی و فراتحلیل مورد تجزیه و تحلیل‌ قرار گرفته است. در قسمت فراتحلیل ازآنجاکه پیشینه‌های بازیابی‌شده می‌بایست از لحاظ روایی، اعتبار ابزار اندازه‌گیری و روش نمونه‌گیری بررسی می‌شدند، لذا مقالات برای انتخاب در فرایند تحلیل، بر اساس شاخص‌هایی همچون: داشتن شرایط لازم از نظر روش‌شناسی (فرضیه‌سازی، روش تحقیق، جامعه، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار اندازه‌گیری، روایی و اعتبار ابزار، مفروضه‌های آماری، روش تحلیل آماری و صحیح بودن محاسبات آماری)، همخوانی موضوع پژوهش با مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و شرکت‌های خانوادگی، کمی بودن مورد بررسی قرار گرفتند. برای تعیین جامعه آماری در بخش فرا تحلیل بامطالعه چکیده مقالات در ابتدا 162 مقاله، بعد 72 و سپس 52 مقاله باهدف و شرایط پژوهش حاضر تفکیک‌شده‌اند و درنهایت با مطالعه دقیق‌تر 28 مقاله جامعه پژوهش حاضر را در قسمت فرا تحلیل تشکیل داده‌اند.
یافته‌ها: از سال 2016 مقالات رشد چشم‌گیری داشته و در سال 2020 به اوج خود رسیده است بیش از 50 % مقالات در سه مجله مطرح این حوزه چاپ‌ شده‌اند و بیش از 70 % مقالات مربوط به کشورهای توسعه‌یافته هستند. یافته‌های قسمت فراتحلیل نشان داده، همگنی از نظر میزان و تنوع تأثیر متغیرهای مختلف بر حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها در کسب‌و‌کارهای خانوادگی مطالعات مورد تأیید قرار نگرفت و تحلیل داده‌ها بیانگر دخالت متغیرهای تعدیل‌کننده شاخص محیطی، نوع صنعت، سبک کسب‌و‌کار خانوادگی و نیز منابع مورد استفاده در تحقیقات پیشین است.
 نتیجه‌گیری: سیر صعودی تحقیقات در حوزه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بیانگر اهمیت مسئله در وضعیت بهزیستی افراد رشد اقتصادی و بهبود محیط‌زیست و محیط زندگی است که توجه بیشتری به این حوزه و همکاری‌های بین‌المللی با دیگر کشورها را می‌طلبد و با توجه به ناهمگن‌بودن مقالات می‌توان نتیجه گرفت که پژوهش‌های مربوط به این حوزه روند انباشتی خود را طی نکرده است. با وجود اینکه کشورهای توسعه‌یافته به‌صورت جدی به دنبال تحقیقات در زمینه‌ مسئولیت اجتماعی هستند و این مقوله بسیاری از روابط بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، لذا کسب‌وکارهای خانوادگی برای واردشدن در عرصه جهانی، شاخص‌های مسئولیت اجتماعی را بیشتر مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Corporate Social Responsibility Research in Family Businesses with Two Approaches of Scientometric and Meta-Analysis.

نویسندگان [English]

  • Ali akbar Aghajani Afrozi 1
  • Jahangir Yadolahi Farsi 2
  • Mahmoud Ahmadpour Dariani 2
  • Mahmoud Motevaseli 3
1 Ph.D. Student of New Venture, Tehran University & Instructor, Department of Business Administration of Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of New Venture, Facualty of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran,
3 Professor, Department of Economic, Facualty of Economic, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Studies of social responsibility in family businesses have a great variety of dimensions and components, and the use of approach, analysis, tools, and techniques of data analysis leads to the perception of data. It is different from this phenomenon. The contradictory results of some variables affecting the social responsibility of family businesses such as environmental investments, social interests, shareholders' interests, and industry type are found in various research and the results of the research conducted and uniform It is not, and sometimes there are contradictory results in research. In fact, the effect of each of these factors cannot be found. In such circumstances, it is challenging to determine whether the differences between the results of studies are due to chance or random or due to the theoretical differences that exist in the properties of the studies, in which case it can be transformed into this. The question was answered. Accordingly, in order to better understand the studies in this field, the present study is to evaluate the status of corporate social responsibility publications in family businesses with two integrated approaches to science and transcendental.
Methodology: This article is a type of meta-analysis that has studied the process of developing research in the field of "social responsibility of companies in the family business". The statistical population of the research is all articles and scientific documents indexed on the Web of Science on the subject of "Social Responsibility of Companies in Family Business" from 1997 to March 2021 with 262 scientific degrees. These data with both scientific and meta-analysis approaches have been analyzed. In the process of analysis, since recovered backgrounds had to be validated in terms of validity, the validity of the measurement tool, and sampling method, articles selection in the analysis process were based on indicators such as methodology requirements (hypothesis, research method, statistical population, sample size and the method of sampling, the means of measurement, validity, and validity of the tool, statistical assumptions, statistical analysis method, and the correct statistical computing), the study of the subject of the social responsibility of companies and family companies which were examined quantitatively.  To determine the statistical population in the process of analysis with abstracts, 162, 72, and finally, 52 articles were separated; eventually, with a more detailed study, 28 articles formed the present research community in the process of analysis.
Findings: Since 2016, articles have grown dramatically and peaked in 2020. more than 50 % of the articles have been published in the three journals in this field, and more than 70 % of the articles are related to developed countries. The variety of different variables in the field of social responsibility of companies in family businesses was not confirmed and data analysis indicated that the involvement of environmental index modulations, industry type, family business style, and resources had been used in previous research.
Conclusion: The ascending course of research in the field of social responsibility of the company indicates the importance of the problem in the well-being of economic growth, and the improvement of the environment, and the living environment which requires more attention and international cooperation with other countries. Given the heterogeneity of articles, it can be concluded that research related to this area, has not gone through its accumulation process. Although developed countries are seriously seeking research on social responsibility and affecting many international relations, family businesses entering the global arena are more concerned with social responsibility indicators.
Keywords: Corporate Social Responsibility, Meta-analysis, Family Business, Effect Size, Scientific databases, scientometrics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Meta-analysis
  • Family Business
  • Effect Size
  • Scientific databases
  • scientometrics
احمدی، علی و کوکبی، مرتضی. (1394). مطالعه‌ای پیرامون پیوند و مرز میان مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش. بر اساس انتشارات داخلی نویسندگان ایرانی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30 (3): 647-676
اژدری علی، معین‌الدین محمود، حیرانی فروغ، نایب‌زاده شهناز. (1399). ترسیم نگاشت علمی برای تحقیقات مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای موضوعی. طلوع بهداشت. ۱۰، شماره ۴، صفحه: ۵۸-۷۲
جلالی، سید حسین، حسنقلی‌پور یاسوری، طهمورث، حیدری، علی و اعرابی، سید محمد. (1397). فراتحلیل عوامل مؤثر بر انتخاب الگوی کلان ساختاری در اتحادهای استراتژیک، پژوهش‌نامه مدیریت اجرایی علمی-پژوهشی، سال دهم، شماره 19.
دلاور، علی. (1383). روش‌های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: ویرایش.
زارعی، عظیم، شرفی، وحید و ملکی، فاطمه. (1396). بررسی اثر بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه بر واکنش‌های رفتاری خیرین-مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ایلام، مجله راهبردهای بازرگانی، سال بیست پنجم، شماره 12، صفحه 16-1.
شریفی ونداد. (1382). علم‌سنجی و علوم‌ شناختی. تازه‌های علوم شناختی. ۵ (۲): ۸۹-۹۲.
علائی آرانی، محمد، موسوی چلک، افشین، سلامی، مریم و سهیلی، فرامرز. (1398). فراتحلیل گرایش مجله‌های علمی و پژوهشی داخلی به انتشار پژوهش‌های علم‌سنجی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد. دوره 5، شماره 9، فروردین 1398، صفحه 240-225.
هاشمی، سید حامد، خاصه، علی‌اکبر. (1397). تحلیل علم‌سنجی پژوهش‌های مدیریت دانش ایران در پایگاه استنادی جهان اسلام (آی.اس.سی)، فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، مقاله 6، دوره 5، شماره 3، شماره پیاپی 19، صفحه 71-88
یدالهی فارسی، جهانگیر، آقاجانی افروزی، علی‌اکبر، احمدپور داریانی، محمود، متوسلی، محمود. (1397). تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی در کسب‌وکارهای خانوادگی و غیرخانوادگی. پژوهشنامه مدیریت اجرایی سال 10 شماره 20، 97-122
یزدانی، کامران، نجات، سحرناز، رحیمی موقر، آفرین، قالیچی، لیلا، خلیلی، ملاحت. (1393). علم‌سنجی: مروری بر مفاهیم، کاربردها و شاخص‌ها. مجله اپیدمیولوژی ایران. سال ۱۰، شماره 4، صفحه ۷۸-۸۸
Abeysekera, Amal P & Fernando, Chitru S., (2020). Corporate Social Responsibility versus Corporate Shareholder Responsibility: A Family Firm Perspective, Journal of Corporate Finance, https://DOI.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.05.003
Alajmi, B. & Alhaji, T., (2018). Mapping the field of knowledge management: bibliometric and content analysis of Journal of Information & Knowledge Management for the period from 2002–2016. Journal of Information & Knowledge Management, 17(03), 1850027.  https://doi.org/10.1142/S0219649218500272
Akhavan, P., Ebrahim, N. A., Fetrati, M. A. & Pezeshkan, A., (2016). Major trends in knowledge management research: a bibliometric study. Scientometrics, 107(3), 1249-1264. https://doi.org/10.1007/s11192-016-1938-x .[In Persian].
Austin, J. Stevenson, H. &Wei-Skillern, J., (2006).Social and commercial entrepreneurship: Same, different,or both?, Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1), 1–22. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2006.00107.x
 Bingham, J,B. Dyer Jr, W, G. Smith, I. Adams, G, L., (2011). A Stakeholder Identity Orientation Approach to Corporate Social Performance in Family Firms. Journal of Business Ethics.  Vol,99, Issue 4, pp, 565–585.  https://doi.org/10.1007/s10551-010-0669-9.
Block, J. Wagner, M. ,(2014). Ownership versus management effects on corporate social - responsibility concerns in large family and founder firms. Journal of Journal of Family Business Strategy. 5. pp. 339–346.  https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2014.08.005
Campopiano, G. De Massis, A. and Chirico, F., (2014). Firm Philanthropy in Small- and Medium-Sized Family Firms: The Effects of Family Involvement in Ownership and Management. Family Business Review. pp. 1 – 15.  https://doi.org/10.1177/0894486514538450
Canavati, S., (2018). Corporate social performance in family firms: a meta-analysis. Journal of Family Business Management. DOI:10.1108/jfbm-05-2018-0015.
Cabrera-Suárez, K. Déniz-Déniz, C. Martín-Santana, J, D., (2015). Family Social Capital, Trust within the TMT, and the Establishment of Corporate Goals Related to Nonfamily Stakeholders. Journal of Family Business Review. pp. 1– 19.  https://doi.org/10.1177/0894486514526754
Carroll, A. B., (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. The Academy of Management Review, 4(497–530). https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296
Chrisman, J. J., Chua, J. H., Pearson, A. W., & Barnett, T., (2012). Family involvement, family influence, and family-centered non-economic goals in small firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 36, 267-293.  https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2010.00407.x
Cruz, C. Larraza-Kintana, M. Garcés-Galdeano, L. Berrone, P., (2014). Are Family Firms Really More Socially Responsible? ENTREPRENEURSHIP THEORY and PRACTICE. 38, pp .1295-1316. https://doi.org/10.1111/etap.12125
Cuadrado-Ballesteros, Beatriz, Lázaro Rodríguez-Ariza, Isabel María García-Sánchez, and Jennifer Martínez-Ferrero., (2017). Themediating effect of ethical codes on the link between family firms and their social performance. Long Range Planning50: 756–65.  https://doi.org/10.1016/j.lrp.2016.11.007
Cui, V. Ding, Sh. Liu, M. Wu, Zh.,(2018). Revisiting the Effect of Family Involvement on Corporate Social Responsibility: A Behavioral Agency Perspective. Journal of Bus Ethics. Vol, 152, Issue 1, pp. 291–309.  https://doi.org/10.1007/s10551-016-3309-1
Delmas, M.A and Gergaud, O., (2014). Sustainable Certification for Future Generations: The Case of Family Business. Journal of Family Business Review. Vol. 27(3). pp. 228–243.  https://doi.org/10.1177/0894486514538651
Dou, Junsheng, Zhang, Zhongyuan and Su, Emma., (2014). Does Family Involvement Make Firms Donate More? Empirical Evidence from Chinese Private Firms, journal of Family Business Review.  https://doi.org/10.1177/0894486514538449
Du, X., (2015). Is Corporate Philanthropy Used as Environmental Misconduct Dressing? Evidence from Chinese Family-Owned Firms. Journal of Bus Ethics. Vol,129, Issue 2, pp, 341–361.  https://doi.org/10.1007/s10551-014-2163-2
Du, X., (2017). Religious Belief, Corporate Philanthropy, and Political Involvement of Entrepreneurs in Chinese Family Firms. Journal of Bus Ethics. Vol, 142, Issue 2, pp, 385–406. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2705-2
Fernando, Chitru S., Mark P. Sharfman, and Vahap B. Uysal., (2017). Corporate environmental policy and shareholder value: Following the smart money. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 52(5), 2023-2051.  https://doi.org/10.1017/S0022109017000680
Ferramosca, S., & Verona, R., (2019). Framing the evolution of corporate social responsibility as a discipline (1973–2018): A large scale scientometric analysis. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. DOI:10.1002/csr.1792
Friedman, Milton., (2007). The social responsibility of business is to increase its profits, New York Times Magazine, 13, 32-33. https://doi.org/10.1007/978-3-540-70818-6_14
Gras-Gil, Ester; Manzano, Mercedes Palacios & Fernández Hernández., (2016).  Investigating the relationship between corporate social responsibility and earnings management: Evidence from Spain, journal of BRQ Business Research Quarterly, 19, 289---299. https://doi.org/10.1016/j.brq.2016.02.002
García-Sánchez, Isabel-María, Jennifer Martín-Moreno, Sana Akbar Khan, and Nazim Hussain. 2021a. Socio-emotional wealth andcorporate responses to environmental hostility: Are family firms more stakeholder oriented? Bussiness Strategy and the Environment30: 1003–18.  https://doi.org/10.1002/bse.2666
García-Sánchez, Isabel-María, Lázaro Rodríguez-Ariza, and María-del-Carmen Granada-Abarzuza. 2021b. The Influence of FemaleDirectors and Institutional Pressures on Corporate Social Responsibility in Family Firms in Latin America. Journal of Risk and Financial Management14: 28. https://doi.org/10.3390/jrfm14010028
Godfrey, P., (2005). The relationship between corporate philanthropy and shareholder wealth: A risk management  perspective. Academy of Management Review, 30, pp, 777-798. https://doi.org/10.5465/amr.2005.18378878
Inkizhinov, B.Gorenskaia, E.Nazarov, D. and Klarin, A., (2021). "Entrepreneurship in emerging markets: mapping the scholarship and suggesting future research directions", International Journal of Emerging Markets, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJOEM-11-2019-0988.
Kidwell, R,E. Kellermanns, F, W. Eddleston, K,A., (2012). Harmony, Justice, Confusion, and - Conflict in Family Firms: Implications for Ethical Climate and the ‘‘Fredo Effect’’. Journal of Bus Ethics. Vol,106, Issue 4, pp, 503–517. https://doi.org/10.1007/s10551-011-1014-7
Kotlar, J., & De Massis, A., (2013). Goal setting in family firms: Goal diversity, social interactions, and collective commitment to family-centered goals. Entrepreneurship Theory and Practice, 37, 1263-1288. DOI.10.1111/etap.12065
Kruger, Philipp., (2015). Corporate goodness and shareholder wealth, Journal of Financial. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2014.09.008
Labelle, R, al Hafsi, T. Francoeur, C. Amar, W, B., (2015). Family Firms’ Corporate Social Performance: A Calculated Quest for Socioemotional Wealth. Journal of Bus Ethics.  Vol,148, Issue 3, pp. 511–525. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2982-9
Liao, Y. Liu, X-Y. Kwan, H, K. Li, J., (2014). Work–Family Effects of Ethical Leadership. Journal of Bus Ethics.  Vol,128, Issue 3, pp, 535–545. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2119-6
Liu, M. Shi, Y. Wilson, C. Wu, Zh., (2017). Does family involvement explain why corporate social responsibility affects earnings management? Journal of Business Research. Vol, 75. pp. 8-16. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.02.001
Liu, W., Yang, H., & Zhang, G., (2012). Does family business excel in firm performance? An institution-based view. Asia Pacific Journal of Management, 29, 965-987. https://doi.org/10.1007/s10490-010-9216-6
Lulewicz-Sas, A., (2017). Corporate Social Responsibility in the Light of Management Science – Bibliometric Analysis. Procedia Engineering, 182, 412417. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.03.124
 Lin, Y.-C., Padliansyah, R. and Lin, T.-C., (2020). The relationship and development trend of corporate social responsibility (CSR) literature: Utilizing bibliographic coupling analysis and social network analysis, Management Decision, Vol. 58 No. 4, pp. 601-624. https://doi.org/10.1108/MD-10-2018-1090.
Mariotti, Sergio, Riccardo Marzano, and Lucia Piscitello., ( 2021). The role of family firms’ generational heterogeneity in the entry modechoice in foreign markets. Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.064
McGuire, J. Dow, S. Ibrahim, B., (2012). All in the family? Social performance and corporate governance in the family firm. Journal of Business Research. Vol. 65, Issue 11,  pp ,1643-1650. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.10.024
Miller, D., Le Breton-Miller, I., & Scholnick, B., (2010). Family and Lone Founder Ownership and Strategic Behaviour: Social Context, Identity and Institutional Logics. Journal of Management Studies 48:1.  https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00896.x
Rosseel, Y., (2012). Lavaan: An R package for structural equation modeling and more. Journal of Statistical, )Software, 48: 1-36.(. [citation]
O'Boyle, Jr, E, H. Rutherford, M, W. M. Pollack, J., (2010). Examining the Relation Between Ethical Focus and Financial Performance in Family Firms: An Exploratory Study. Journal of Family Business Review. 23(4). pp .310– 326.  https://doi.org/10.1177/0894486510375412
Panwar, R. Paul, K. Nybakk, E. Hansen, E. Thompson, D., (2014). The Legitimacy of CSR Actions of Publicly Traded Companies Versus Family-Owned Companies. Journal of Bus Ethics.  Vol, 125, Issue 3, pp, 481–496.
https://doi.org/10.1007/s10551-013-1933-6
Peake, W, O. Cooper, D. Fitzgerald, M, A. Muske, G., (2017). Family Business Participation in Community Social Responsibility: The Moderating Effect of Gender. Journal of Bus Ethics. Vol,142, Issue 2, pp, 325–343. https://doi.org/10.1007/s10551-015-2716-z
Stevens, Robin.et al., (2015). The Social and Economic Mission of Social Enterprises: Dimensions, Measurement, Validation, and Relation. 1042-2587© Baylor University. https://doi.org/10.1111/etap.12091
Serenko, A., (2021). "A structured literature review of scientometric research of the knowledge management discipline: a 2021 update", Journal of Knowledge Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print.  https://doi.org/10.1108/JKM-09-2020-0730.
Pohi. H, (2021). Internationalisation innovation and academic–corporate co publication scientometrics. 126,1329-1358. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03799-6.
Terlaak, A. Kim, S. Roh, T., (2018). Not Good, Not Bad: The Effect of Family Control on Environmental Performance Disclosure by Business Group Firms. Journal of Business Ethics. Vol, 153. Issue 4, pp. 977–996. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3911-5
Wu, C, F., (2006). The Study of the Relations among Ethical Considerations, Family Management and Organizational Performance in Corporate Governance. Journal of Business Ethics. Vol. 68, No. 2 . pp. 165-179. https://doi.org/10.1007/s10551-006-9063-z
Zhang, R., Zhu, J., Yue, H., & Zhu, C., (2010), Corporate philanthropic giving, advertising intensity, and industry competition level. Journal of Business Ethics, 94, pp. 39-52. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0248-0
Zhao, XP; Wu, C; Chen, CC; Zhou, ZC., (2020), The Influence of Corporate Social Responsibility on Incumbent Employees: A Meta-Analytic Investigation of the Mediating and Moderating Mechanisms, Journal of Management, Vol 20, No.45, pp 1–33 DOI: 10.1177/0149206320946108.
Zeng, Zixuan; Hengsadeekul, Thammanoon.,(2020).ENVIRONMENTAL ISSUES AND SOCIAL RESPONSIBILITY: A SCIENTOMERIC ANALYSIS USING CITESPACE ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES ,Volume 8, Issue: 2, pp.1436-1419. DOI:10.9770/jesi.2020.8.2(83)
Ahmadi H, Kokabi M. (2015), Co-word analysis: a study on the links and boundaries between information and knowledge management according to iranian press authors. 2015; 30 (3) :647-676, URL: http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-2664-fa.html, [In Persian].
Azhdari A, Moin aldin M, Heirani F, Nayeb zadeh S. Drawing a Scientific Map for Social Responsibility Research in the Field of Health using Thematic Cluster Analysis Method. TB. 2020; 19 (1) :58-72, URL: http://tbj.ssu.ac.ir/article-1-2989-fa.html , [In Persian].
Jalali, S. Hossein, Hasangholipour, Tahmoores, Heidari, Ali, Aarabi, Seyed Mohammad, (2019), Meta-Analysis of Effective Factors on Selection of Macro Structural Framework in Strategic Alliances, jem.journals.umz.ac.ir, v: 10, issue 19, pages 89-119, [In Persian].
Zarei, A, Sharfi, V, Maleki, F, (2018), Investigating the effect of relationship marketing of charitable institutions on the behavioral reactions of donors (Study: Imam Khomeini Relief Committee, Ilam City), Journal of Business strategies Shahed University, Twenty-fifth Year No.12, Autumn & Winter2018-19, [In Persian].
Sharifi, v,(2003), Scientometrics and cognitive sciences, https://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/628171, [In Persian].
Alaee Arani, M. Musavi Chalak, A. Salami, M. Soheili, F.(2018), Evaluating the Attitudes of Iranian Scientific Journals towards Publishing of Scientometric Research: A Meta- Analysis Approach, Scientific Bi-Quarterly of Shahed University ,Vol. 5, No. 1, Spring & Summer 2019 (Serial 9), DOI: 10.22070/rsci.2018.693, [In Persian].
Hashemi, Seyed Hamed, Khasseh, Ali Akbar,(2018). A Scientometric Analysis of Iranian Knowledge Management Research in Islamic World Science Citation Center (ISC), (3)5,71-88. DOI: 10.30473/MRS.2019.46160.1377, [In Persian]. 
Yadolahi Farsi , j, Aghajani Afrozi ,A a, Ahmadpor Dariani , M, Motevaseli, M, (2019), The effect of corporate social responsibility on financial performance in family and non-family businesses, https://dx.doi.org/10.22080/jem.2019.16013.2855, [In Persian].
Yazdani K, Nejat S, Rahimi-Movaghar A, Ghalichee L, Khalili M. (2015), Scientometrics: Review of Concepts, Applications, and Indicators. irje. 2015; 10 (4) :78-88, [In Persian].