بررسی قانون لوتکا در بین محققان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بین سال‌های 1381 تا 1392 براساس مجلات تخصصی حوزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی توزیع مشارکت نویسندگان رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران براساس قانون لوتکا است.
                           
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که با روش تحلیلی و با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی انجام شده است. داده‌ها بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ از پنج مجلۀ تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی جمع‌آوری شد. سپس نتایج در اکسل مرتب و با استفاده از فرمول لوتکا مورد بررسی قرار گرفت. براساس یافته‌ها ۱۹۹۴ مقاله توسط ۳۵۶۲ نویسنده که ۱۴۷۰ نفر آنان را نویسندگان منحصر‌به‌فرد تشکیل می‌دادند، نوشته شده است.
                           
یافته­ها: یافته‌ها نشان داد که براساس قانون لوتکا ۲۶/۶۳‌ درصد از نویسندگان فقط یک اثر داشته‌اند و همچنین میزان N محاسبه‌شده برای نویسندگان نیز ۱۲/۲ درصد می‌باشد.
                           
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که قانون لوتکا درمورد تولیدات علمی نویسندگان حوزۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تأیید قرار نگرفت.
                           
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on Lutka’s law among Iranian LIS scholars during 2002-2013 according to special journals

نویسندگان [English]

  • Razieh Mohammadzadeh 1
  • Fatemeh Fahimnia 2
  • Mohammad Hasanzadeh 3
1 M. A. Student of Knowledge and Information Science, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Department of Knowledge and Information science, Tehran University, Tehran. Iran
3 Associate Professor of Department of Knowledge and Information Sci-ence, Tarbiat Modares University, Tehran Iran
چکیده [English] Purpose: The purpose of this study was to test Lotka’s law base on scientific publication productivity of Iranian scholars in the field of Library and Information Science (LIS).
Methodology: The data were collected from the Iranian journals (2002-2013) and were sorted in Excel. Totally, 1994 articles published by 1470 authors during the above period. The authors’ frequencies were calculated based on the number of articles and regression was calculated using Excel.
Findings: Lotka’s Law was tested using the formula, the values of the exponent n and the constant c were computed.The values of n were calculated to be 2.12. Findings show that %63.26 authors published one work only.
Conclusion: The results show that Lotka's law did not confirm among Iranian LIS scholars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lotka’s law
  • Library and Information Science
  • Scientometrics
  • Authorship distribution
  • Bibliometrics
دیوداتو، ویرجیل پاسکوئاله. (۱۳۹۱). دانشنامۀ علم‌سنجی. ترجمۀ غلامرضا حیدری و روح الله خادمی. تهران: نشر کتابدار.
سهیلی، فرامرز و عصاره، فریده. (۱۳۸۸). بررسی تولیدات علمی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه رازی در نمایۀ استنادی علوم طی سال‌های ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۸: مطالعۀ موردی. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، ۳ (۴)، ۸۱-۱۱۰.
سهیلی، فرامرز، دانش، فرشید، مصری‌نژاد، فائزه و اسفندیاری مقدم، علیرضا. (۱۳۹۰). قانون باروری پدیدآور درمورد تولیدات علمی محققان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس پایگاه وب آو ساینس. مدیریت اطلاعات سلامت،۸(۶)، ۷۶۶-۷۷۳.
عصاره، فریده، نورورزی چاکلی، عبدالرضا و کشوری، مریم. (۱۳۸۹). هم‌نویسندگی پژوهشگران ایران درنمایه‌های استنادی علوم، علوم اجتماعی، هنر و علوم‌انسانی در پایگاه وب آو ساینس در سال‌های ۲۰۰۰تا۲۰۰۶. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ۲۵(۴)، ۵۷۳-۵۹۵.
علیجانی، رحیم و کرمی، نورالله. (۱۳۸۷). مطالعات سنجش کمی. تهران: چاپار.
فتاحی، رحمت‌الله، دانش، فرشید و سهیلی، فرامرز. (۱۳۹۰). بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های ۱۹۹۰تا۲۰۱۰ در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی ۱(۱)، ۱۷۵-۱۹۶.
کاتوزیان، آذر. (۱۳۷۸).بررسی مقالات کتابداری و اطلاع‌رسانی مجلات فارسی ایران در فاصله سال‌های ۱۳۵۷تا۱۳۷۲. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ۳۹، ۵۹-۶۷.
منصوری، فهیمه، عصاره، فریده و حیدری، غلامرضا. (۱۳۹۱). تولیدات علمی پژوهشگران زمین‌شناسی در پایگاه وب اوساینس براساس قوانین لوتکا و برادفورد. فصلنامۀدانش‌شناسی (علم اطلاعات و دانش‌شناسی و فناوری اطلاعات)،۱۷(۵).
نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (۱۳۹۰). آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی (سمت)؛ دانشگاه شاهد، واحد چاپ و انتشارات.
Askew, C. A. (2008). An Examination of Lotka’s law in the Field of Library and Information Studies: Doctoral Dissertation Florida, International University, Available in: http://digitalcommons.fiu.edu/etd/182. (20/6/2013)
Barrios, M., Borrego, A., Vilaginés, A., Ollé, C. and Somoza, M. (2008). A bibliometric study of psychological research on tourism. Scientometrics, 77(3), 453–467 .
Martín Sobrino, M. I., Pestana Caldes, A.I., and Pulgarín Guerrero, A (2008). Lotka law applied to the scientific production of information science area. Brazilian Journal of Information Science, 2(1), 16-30. Available in: http://www.bjis.unesp.br/pt/.(20/6/2013)
Park, T.K.(2008). Asian and pacific region authorship characteristics in leading library and information science journals. Serials Review, 34(4),243-251.
Sen, B.K., Taib, C.A and Hassan, M.Fb.(1996). Library and information science literature and Lotka’s law. Malasyan Journal of Library & Information Science, 1(2), 89-93.
Soltani Torbati, A., and Noroozi Chakoli, A. (2013). Empirical examination of Lotka"s Law for Applied mathematics. Life Science Journal,10(5), 601-607. Available in:  http://www.lifesciencesite.com.(20/6/2013)
Tsai, H.H., and Chi, Y.P. (2012). An empirical study of research trends and forecasts: Customer relationship management. African Journal of Business Management, 6(4), 1418-1427. Available in: http://www.academicjournals.org/AJBM
Zabed Ahmed, S.M. and Rahman, A.Md. (2009). Lotka Law and authorship distribution in nutrition research in Bangladesh. Anuals of Library and Information studies, 56, 95- 102.