بررسی کمی و مصورسازی همکاری‌های بین‌سازمانی در مدارک نمایه‌شده جمهوری اسلامی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس: از دیدگاه روابط دانشگاه-صنعت-دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه تهران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه تهران

چکیده

هدف: مسئله اصلی پژوهش حاضر، این است که همکاری‌های بین‌سازمانی دوجانبه و سه‌جانبه در مدارک علمی نمایه‌شده ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس را براساس شاخص T(UIG)، به‌عنوان شاخص همکاری‌های دانشگاه-صنعت-دولت در نمونه مارپیچ سه‌گانه و شاخص‌های استنادی و موضوعی مورد تحلیل قراردهد.
                           
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و با روشی علم‌سنجی انجام شده‌است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدارک علمی نمایه شده 367 سازمان عملی در جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های 1997-2012 در پایگاه استنادی اسکوپوس می‌باشد.
                           
یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که میانگین تعداد استنادها برای هر مدرک 7/2٪ درصد است ولی میانگین استنادها برای مدارک دارای روابط دو جانبه 36/10٪ استناد است. بیشترین همکاری بین‌المللی به «پژوهشگاه دانش‌های بنیادی مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات»، مربوط است.
                           
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که الگوهای همکاری بین بخشی در ایران ضعیف است اما تولید علم ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده‌است.
                           
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative analysis and visualizaton of interorganizational of collaborations in Islamic Republic of Iran's indexed documents in Scopus: According to Triple Helix model

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Hatami 1
  • Nader Naghshineh 2
1 M.A. in knowledge and Information Science, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Triple Helix (TH) collaborations involves university, industry and government to provide a networked infrastructure for shaping the dynamic fluxes of knowledge based on innovations locally and these fluxes remain emergent within the domains.
Methodology: In this study, we analyze the mutual information flow among university, industries and governmental organizations (U-I-G) . The study was conducted with Scientometrics approach. The research populations consisted of 367 Iranian scientific centers with publications indexed in Scopus during 1997-2012.
Findings: The findings show that the T (UIG)index, is -0.18 that in compare with other developed nations and even in developing countries is not significant. The Institute for Research on Fundamental Sciences (IPM) exhibited the highest number of international collaborations.
Conclusion: It can be concluded that intersectional collaboration patterns in Iran is weak.  However, the number of publications on Scopus remains satisfying.
 

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triple helix
  • Mutual information
  • GovernmentUniversityIndustry relation Publication
  • Research collaboration
  • Islamic Republic of Iran
اسماعیلی، میترا، یمنی دوزی سرخابی، محمد، حاجی حسینی، حجت الله، کیامنش، علیرضا.(1390). وضعیت ارتباط دانشکده‌های فنی-مهندسی دانشگاه‌های دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 27-46.
سبحانی، عبدالرضا، تجلی، محمدرضا. (1391). امکانات مورد نیاز جهت تقویت نقش دانشگاه در نظام ملی نوآوری از دیدگاه استادان دانشگاه سمنان. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 149-176.
فاتح راد، مهدی، تقی‌یاری، حمیدرضا. (1384).دانشگاه کارآفرین، نظام ملی نوآوری و توسعه مبتنی‌بر دانایی. رشد فناوری، 19-25.
Amirinia, H. R. (2012). Investigating the usefulness of Triple Helix as an innovation policy framework for university transformation in Iran. In The 10th Triple Helix International Conference, (pp. 634-637). Bandung, Indonesia.
Etzkowitz, H. (2002). The Triple Helix of university - industry - government implications for policy and evaluation. Stockholm: Science Policy Institute.
Hanebuth, A., & Lee, R. P. (2011). Triple Helix research partnerships evidence from energy research organization in Australia, Germany and USA. XI Triple Helix International Conference on University, Industry and Government Linkages. Stanford.
Kharazmi, O. A., & Khorakian, A. (2010). Technology transfer from university to industry in Iran. In the VIII Triple Helix International Conference on University, Industry and Government Linkages. Madrid.
Kim, H., Huang, M., Jin, F., Bodoff, D., Moon, J., & Choe, Y. C. (2012). Triple Helix in the agricultural sector of Northeast Asian countries: A comparative study between Korea and China. Scientometrics , 101-120.
Kim, J. H. (2012). A hyperlink and semantic network analysis of the Triple Helix (university-government-industry): The interorganizational communication structure of nanotechnology. Journal of Computer-Mediated Communication , 152-170.
Kwon, K.-S., Park, H. W., So, M., & Leydesdorff, L. (2012). Has globalization strengthened South Korea’s national research system? National and international dynamics of the Triple Helix of scientific co-authorship relationships in South Korea. Scientometrics , 163-176.
Saad, M., Zawdie, G., & Malairaja, C. (2008). The Triple Helix strategy for universities in developing countries: The experiences in Malaysia and Algeria. Science and Public Policy , 431-443.
Ye, F. Y., Yu, S. S., & Leydesdorff, L. (2013). The Triple Helix of university-industry-government relations at the country level, and its dynamic evolution under the pressures of globalization. Journal of the American Society for Information Science and Technology.