تحلیل و ارزیابی رشد کمّی و کیفی برون‌دادهای علمی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: تحلیل وضعیت موجود در تولید علم و سیاست‌گذاری‌های مناسب به‌منظور ارتقای سطح کمّی و کیفی آنها، در افزایش سطح تولیدات علمی کشور تأثیر به‌سزایی دارد. این مطالعه قصد دارد گذشته از توجه به تعداد انتشارات و استنادات، شاخص‌های دیگری را مورد توجه دهد تا دید جامع‌تری درخصوص رشد هم‌زمان یا ناهم‌زمان کمیت و کیفیت علم در ایران حاصل گردد.
روش‌شناسی: این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ رویکرد، کمّی بوده و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها در دسته تحقیقات توصیفی جای می‌گیرد. این مطالعه تلاش دارد با رویکرد علم‌سنجی و شاخص‌های مرتبط، به ارزیابی رشد کمّی و کیفی برون‌دادهای علمی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 2010 تا 2021 بپردازد.
یافته‌ها: در فاصله زمانی سال‌های 2010 تا 2021 در تعداد کل مقالات منتشرشده ایران در وب‌آوساینس و نیز شاخص‌های کیفی وابسته به آن رشدهای چندبرابری به وجود آمده است. در بُعد مجلات نیز شاخص‌های کمّی و کیفی مانند تعداد مجلات نمایه‌شده در پایگاه اس‌جی‌آر و شاخص SNIP نیز رشد چندبرابری را تجربه کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: رشد کیفیت تولیدات علمی ایران در سال‌های مورد مطالعه از رشد کمیت آنها پیشی گرفته است. حفظ و برنامه‌ریزی برای تقویت و تداوم این روند و نیز توجه سایر مؤلفه‌ها و شاخص‌های اثربخشی پژوهش‌ها ضرورت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Evaluation of Quantitative and Qualitative Growth of Scientific Outputs of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Ghasem Azadi Ahmadabadi
Assistant Professor. Knowledge and information science , Policy evaluation and Monitoring of Science, Technology, and Innovation Department, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Recognizing the current situation in scientific outputs and appropriate policies to improve the scientific quantitative and qualitative levels significantly impact the country's scientific production level. This study intends to pay attention to other indicators besides the number of publications and citations in order to obtain a more comprehensive view of the simultaneous or asynchronous growth of the quantity and quality of scientific research in Iran.
Methodology: This research is applied in terms of purpose; In terms of approach, it is quantitative and in terms of data collection method, it is into the category of descriptive research. This study tries to evaluate the quantitative and qualitative growth of scientific outputs of the Islamic Republic of Iran during the years 2010 to 2021 with a scientometric approach and related indicators.
Findings: The findings of this study indicate that in the period between 2010 and 2021, the total number of Iranian articles indexed in Web of Science increased by 1.5 times; the country's share of the world's published articles in Web of Science by 1.9 times; per capita citations to the country's articles by 1.7 times; The number of highly cited researchers in the country increased by 12.3 times; the H index of the country increased by 4 times; the number of highly cited articles also increased by 10 times; and the percentage of articles published in Q1 journals increased by 1.9 times, and the weighted average index of citation impact also increased by 1.6 times. The number of journals indexed in the SJR database has increased by 2.3 times between 2010 and 2021. The number of Q1 journals (based on the impact factor of SJR) belonging to Iran has grown by 3.5 times in these years. The average impact factor of journals based on SJR information has also experienced a growth of 2.1 times. The SNIP index or the standardized influence coefficient based on the source for Iran has also grown 1.7 times. Based on the data analysis, it was found that the correlation coefficient of the total number of articles published on the Web of Science with the number of highly cited researchers is 0.903, and the assumption of a significant relationship between these two variables is confirmed. Calculating the correlation coefficient of the total number of articles with the country's share of the world's published articles shows a number of 0.974, and confirms the relationship between these two variables. The calculation correlation coefficient for the total number of articles with the H index of the country in the studied period, which is 0.964, indicates the existence of a relationship between these two variables. The variable correlation coefficient of the total number of articles with the number of highly cited articles in the country with a rate of 0.942 indicates the existence of a relationship between the two.
Calculating the correlation coefficient of the total number of articles with the variable of the percentage of articles published in Q1 journals showed a number of 0.789 and confirms the existence of a relationship between these two variables. Paying attention to the correlation coefficient of the total number of articles and the percentage of international collaborations, at the rate of 0.925, indicates the existence of a strong relationship between these two variables. And finally, the correlation coefficient of the total number of articles with the weighted average of the citation effect shows a number of 0.991, which indicates a strong relationship between these two variables during the years under study. Based on the Pearson correlation coefficient test, the relationship between the variable "number of journals indexed in SJR" and "number of Q1 journals" was 0.792. Examining the relationship between the variable numbers of journals indexed in SJR with the average impact factor of journals shows the number 0.940 and confirms the relationship between these two variables. Examining the relationship between the variable number of journals indexed in SJR with the SNIP index or the standardized impact factor based on the source shows the number 0.894 and confirms the relationship between these variables.
Conclusion: What is important is the extraordinary increase in the index of the number of highly cited researchers in the country as one of the main components of quality in the production of science. It can be concluded that the qualitative growth of the country's scientific outputs has surpassed its quantitative growth. Maintaining and planning to strengthen and continue this process is necessary, as well as the necessary use of other components and indicators of research effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific growth
  • quantity of scientific outputs
  • quality of scientific outputs
  • quantitative and qualitative measurement of Iranian scientific outputs

 

آزادی احمدآبادی، قاسم. (1399). شناسایی و تبیین مفاهیم،‌ سیاست‌ها و شاخص‌های مرجعیت علم، فناوری و نوآوری. طرح پژوهشی، گروه پژوهشی ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
ابراهیمی، سعیده، جوکار، عبدالرسول. (1389). وضعیت انتشارات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‌های کمّی و کیفی علم‌سنجی در سال‌های 2006-1997. مدیریت اطلاعات سلامت، 7 (3)، 270-282.
الماسی، محمدحسین. (1389). ماهیت و عناصر قدرت نرم. تهران: نشر ساقی.
جنوی، المیرا؛ مرادی، شیما و پاکزاد، مهدی. (1399). ارزیابی وضعیت انتشارات علمی ایران بر مبنای نقشۀ جامع علمی کشور. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 6 (11)، 213-236. https://doi.org/10.22070/rsci.2019.4529.1300
عباسی، فهیمه و بیگلو، محمدحسن. (1390). رابطه بین شاخص‌های کمّی و کیفی در تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ایران در پایگاه اطلاعاتی Web of science. مدیریت اطلاعات سلامت، 8 (6)، 842-851.
فرازکیش، مهدیه. (1400). طراحی نظام شاخص‌محور ارزیابی حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم. در: پژوهش، فناوری و نوآوری در برنامه هفتم توسعه: مطالعات، تحلیل‌ها و پیشنهادها. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
کرامت‌فر، عبدالصمد؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا، و اسپرایین، فرشته. (1394). کمیت یا کیفیت؟: ارزیابی تطبیقی تولید علم ایران، ترکیه و مالزی طی سال‌های 2013-1996. علم‌سنجی کاسپین، 2 (1)، 33-38.
گروه مطالعات امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی. (1390). تحکیم اقتدار، راهبردها و روندها. تهران: انتشارت داعا.
یعقوبی گلوردی، محمد طاهر. (1390). آموزش علوم و فناوری با تأکید بر جهان اسلام، کیش: همایش علم و فناوری با تأکید بر جهان اسلام.
Abbasi, F., & Biglu, M. (2012). The Relationship between Quantity and Quality Indicators of Publications by Iranian Universities of Medical Sciences in Web of Science. Health Information Management, 8(6), 842-851. [In Persian]
Abramo, G., D'Angelo, C.A. (2014). How do you define and measure research productivity? Scientometrics, 101(2), 1129-1144. https://doi.org/10.48550/arXiv.1810.12830
Albornoz M., Osorio, L. (2018). Rankings de universidades: calidad global y contextos locales. Revista CTS 37(13). http://www.revistacts.net/volumen-13-numero-37.
Almasi, Mohammad Hossein. (1389). The nature and elements of soft power. Tehran: Saghi publishing house. [In Persian]
Anjana, R. C. (2018). Identification of criteria for assessing the quality of research. American Journal of Educational Research, 6(6), 592-595. DOI: 10.12691/education-6-6-2
Azadi Ahmadabadi, Ghasem. (2019). Explanation Concepts, Policies and Indicators in Scientific, Technological and Innovation Leadership. Research project, research group for policy evaluation and monitoring of science, technology and innovation, National Research Institute for Science Policy (NRISP). [In Persian]
Babić, D., Kutlača, Đ., Živković, L., Štrbac, D., & Semenčenko, D. (2016). Evaluation of the quality of scientific performance of the selected countries of Southeast Europe. Scientometrics, 106(1), 405-434.
Bai, X., Pan, H., Hou, J., Guo, T., Lee, I., & Xia, F. (2020). Quantifying success in science: An overview. IEEE Access, 8, 123200-123214.  DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3007709
Begum, M., Lewison, G., Sommariva, S., Ciani, O., Tarricone, R., & Sullivan, R. (2017). European diabetes research and its funding, 2002–2013. Diabetic Medicine, 34(10), 1354-1360. DOI: 10.1111/dme.13411
Chavarro D, Ràfols I and Tang P (2018). To what extent is inclusion in the Web of Science an indicator of journal ‘quality’? Research Evaluation, 27(2): 106–118. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3321197
Chavarro, D. (2020). Exploring research evaluation from a sustainable development perspective. Transforming Research Excellence. DOI:10.5281/zenodo.3603897
Coastas, R. and Bordons, M. (2007). The h-index: Advantages, limitations and its relation with other bibliometric indicators at the micro level. Econ Papers, 1(3), 193-203. DOI: 10.1016/j.joi.2007.02.001
Da Luz, M. P., Marques-Portella, C., Mendlowicz, M., Gleiser, S., Coutinho, E. S. F., & Figueira, I. (2008). Institutional h-index: The performance of a new metric in the evaluation of Brazilian Psychiatric Post-graduation Programs. Scientometrics, 77(2), 361-368. DOI: 10.1007/s11192-007-1964-9
Daraio, C., Moed, H. F. (2011). Is Italian science declining? Research Policy, 40, 1380–1392. DOI: 10.1016/j.respol.2011.06.013
Department of National Security Studies, Higher National Defense University. (1390). Consolidation of authority, strategies and trends. Tehran: Da'a publishing house. [In Persian]
Ebrahimi, S., & Jowkar, A. (2010). The Situation of Scientific Publications of Iran’s Universities of Medical Science on the Basis of Scientometrics Qualitative and Quantitative Indicators 1997-2006. Health Information Management, 7(3), 270-282. [In Persian]
Erfanmanesh, M., Jahromi, R. B., Hosseini, E., & Gholamhosseinzadeh, Z. (2013). Scientific productivity, impact and collaboration of the top Asian countries in Scopus during 1996-2010. COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, 7(1), 97-110. https://doi.org/10.1080/09737766.2013.802632
European Commission (2013). Country and Regional Scientific Production Profiles. https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/scientific-production-profiles.pdf,
Farazkish, Mahdia. (1400). Designing an index-based evaluation system in the field of research, technology and innovation in the seventh program. In: Research, technology and innovation in the 7th development plan: studies, analysis and suggestions. Tehran: National Research Institute for Science Policy (NRISP). [In Persian]
Fassin, Y. (2021). The emergence of China in international academic management research: A nuanced analysis following the new f²-methodology. Malaysian Journal of Library & Information Science, 26(2), 1-21. https://doi.org/10.22452/mjlis.vol26no2.1
Glänzel, W., Thijs, B., & Debackere, K. (2016). Productivity, performance, efficiency, impact. What do we measure anyway? Some comments on the paper “A farewell to the MNCS and like size-independent indicators” by Abramo and D’Angelo. Journal of Informetrics, 10(2), 658–660.
Habibzadeh F. (2011). Geopolitical changes and trends in Middle Eastern countries' contributions to world science over the past three decades. Arch Iran Med, 14(5):310-11.
Hansson, F. (2010). Dialogue in or with the peer review? Evaluating research organizations in order to promote organizational learning. Science and Public Policy, 37(4), 239-251. https://doi.org/10.3152/030234210X496600.
Huang, D. W. (2016). Positive correlation between quality and quantity in academic journals. Journal of Informetrics, 10(2), 329-335. DOI: 10.1016/j.joi.2016.02.002
Janavi, E., Moradi, S., & Pakzad, M. (2020). Assessment of Iran's scientific publications based on National Master Plan for Science and Education. Scientometrics Research Journal, 6(11), 213-236. doi: 10.22070/rsci.2019.4529.1300. [In Persian]
Karamourzov, R. (2012). The development trends of science in the CIS countries on the basis of some scientometric indicators. Scientometrics, 91(1), 1-14. DOI: 10.1007/s11192-011-0592-6
Keramatfar A, Noroozi chakoli A, Esparaein F. Quantity or Quality? Comparative assessment of the science production of Iran, Turkey and Malaysia during 1996-2013. CJS 2015; 2 (1):33-38. [In Persian]
King, D. A. (2004). The scientific impact of nations. Nature, 430(6997), 311-316. DOI: 10.1038/430311a
Klavans, R., & Boyack, K. (2010). Toward an objective, reliable and accurate method for measuring research leadership. Scientometrics, 82(3): 539-553. DOI: 10.1038/430311a
Kpolovie, P. J. (2018). Multiple Prediction of Research Productivity: H-Index. Advances in Social Sciences Research Journal, 5(11)110-135. DoI:10.14738/assrj.511.5518.
Kutlača, D., Babić, D., Živković, L., & Štrbac, D. (2015). Analysis of quantitative and qualitative indicators of SEE countries scientific output. Scientometrics, 102(1), 247-265. DOI: 10.1007/s11192-014-1290-y
Li, E. Y., Liaoa, C. H., & Yen, H. R. (2013). Co-authorship networks and research impact: A social capital perspective. Research Policy, 42, 1515–1530. DOI: 10.1016/j.respol.2013.06.012
Mantovani A, Rinaldi E, Zusi C. (2020). Country rankings on the scientific production in endocrinology and diabetology. Explor Med.; 1:307-13. DOI: https://doi.org/10.37349/emed.2020.00020
Martin, B. R. (2012). The evolution of science policy and innovation studies. Research policy, 41(7), 1219-1239. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.03.012
Martin, B. R., Nightingale, P., & Alfredo Yegros-Yegros, A. (2012). Science and technology studies: Exploring the knowledge base. Research Policy, 41, 1182–1204. https://doi.org/10.1016/j.respol.2012.03.010
Rijcke SD, Wouters PF, Rushforth AD, Franssen TP and Hammarfelt B (2016). Evaluation practices and effects of indicator use—a literature review. Research Evaluation, 25(2): 161–169. https://doi.org/10.1093/reseval/rvv038
Rogers, D. W., & Hendee, W. R. (2008). Scientific citation indices are useful in evaluating medical physicists for promotion and tenure. Colin G. Orton and William R. Hendee, 529. DOI: 10.1118/1.2142597
Whitley, R., Gläser, J. (eds) (2007). The Changing Governance of the Sciences: The Advent of Research Evaluation Systems. Dordrecht, the Netherlands: Springer. DOI: 10.1007/978-1-4020-6746-4_1
Yaghubi Glowardi, Mohammad Taher. (1390). Science and technology education with an emphasis on the Islamic world, Kish: Science and technology conference with an emphasis on the Islamic world. [In Persian]