بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی، بر بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علم‌سنجی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ عوامل فردی و سازمانی با بهره‌وری پژوهشی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه تهران می‌باشد.
روش‌شناسی: در این پژوهش که از نوع کاربردی است، به منظور به منظور انجام آن از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جامعۀ پژوهش مورد نظر را 842 عضو هیئت ‌علمی دانشگاه تهران که در سال 1393، در پایگاه Web of science مقالۀ نمایه‌شده دارند تشکیل می‌دهد. داده‌های مربوط به عوامل فردی و سازمانی از مرکز فناوری‌های مجازی دانشگاه تهران (انفورماتیک) و داده‌های مربوط به بهره‌وری پژوهشی از بخش هوش سازمانی مرکز فناوری‌های مجازی دانشگاه تهران و پایگاه ‌Wos‌ استخراج گردید.    
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، بین جنسیت و بهره‌وری پژوهشی با معیار تصمیم226.0و آمارۀ آزمون 162.0 بین متغیر سن و بهره‌وری پژوهشی با معیار تصمیم (73.0) و آمارۀ آزمون (62.0)، بین حوزه‌های موضوعی و بهره‌ وری پژوهشی با معیار تصمیم (8.0) و آمارۀ آزمون (119.0) رابطه وجود ندارد ولی بین مرتبۀ علمی و بهره‌وری پژوهشی اعضای ‌هیئت ‌علمی ‌با‌ معیار‌ تصمیم (3.0) و آمارۀ آزمون (50.0) رابطه وجود دارد، به‌دست آمده است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می دهد که در حوزه علوم پایه زنان بیشترین تولیدات را داشته اند، ولی در سایر حوزه ها تولیدات چندانی نداشته اند، همچنین محدوده سنی تاثیر چندانی در میزان تولیدات نداشته است، اما محل اخذ مدرک و مرتبه علمی تاثیراتی بر بهره‌وری پژوهشی داشته است، یعنی هرچه دانشگاه محل تحصیل از سطح بالاتری برخوردار باشد و اعضای هیئت علمی مرتبه بالاتری داشته باشند تولیدات علمی بالاتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the relationship between individual and organizational factors and research productivity of the faculty members of Tehran University

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Fahimnia 1
  • Abdolreza Noroozi 2
  • Mosa Bamir 3
1 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahed University, Tehran, Iran
3 M.Sc. student in Scientometrics, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Purpose: This study aims to investigate the relationship between organizational and individual factors and research productivity of the faculty members at Tehran University.
Methodology: The research is a correlational analysis that uses analytical and descriptive statistics. The study population consists of 842 faculty members at Tehran University which their names were indexed in the Web of Science (WoS) database in 2014. The organization and academic data were extracted from the Center for Virtual Technologies at University of Tehran and the research productivity data were obtained from Organizational Intelligence Department of the Center for Virtual Technologies as well as WoS database.
Findings: The results indicate meaningful relationship between gender and research productivity (when the decision criterion equals 0.226 and test statistic equals 0.162), as well as the relationship between age and productivity of faculty members (decision criterion = 0.73 and test statistics = 0.62). The statistical relation exist between subject areas and research productivity (when the decision criterion equals 0/8 and test statistic equals 0.119), as well as the relationship between academic rank and productivity (decision criterion = 0/3 and test statistics = 0.5).
Conclusion: The results show that the women had higher number of scientific production only in basic sciences. Age had little impact on production levels, but degree and academic ranks had some impact on research productivity. Scientific productivity is correlated to the quality and rank of the university as well as faculties

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research productivity
  • Faculty members
  • ‌ University of Tehran
  • Academic factors
  • demographic factors
اخوان کاظمی، بهرام. (1383). نگاهی به پدپدۀ مهاجرت متخصصان و نخبگان علمی. فصلنامۀ ‌اطلاعات سیاسی‌اقتصادی، ‌1(2)، 207‌-208.
اسدزاده، احمد.‌ (۱۳۸۶). میزان تولید اطلاعات علمی دانشگاه زابل. فصلنامۀ کتاب، 2(18)،۲۱۷-۲۳۰.
برند، محمد. (۱۳۷۶) .اندازه‌گیری بهره‌وری پژوهش در دانشگاه‌های فنی و مهندسی. سمینار آموزش علمی در ایران.
ریاحی نیا، نصرت ‌و امامی، مریم.(۱۳۹۱). ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با توجه به مقالات منتشرشده در پایگاه Wos از سال۲۰۰۰تا۲۰۱۰ بر اساس معیارهای علم سنجی. فصلنامۀ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، ۳(۲)، 36-37.
فهمیان، مونا.‌ (۱۳۸۱). بررسی وضعیت تولیدات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس از سال۷۰تا۷۹. پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تربیت مدرس.
مجمع تشخیص مصلحت نظام. (۱۳۸۷). قانون برنامۀ چهارم توسعه (۸۴-۸۸)‌. فصل چهارم توسعه بر مبنای دانای، بازیابی‌شده از www.maslehat.ir/contents.aspx
نوروزی چاکلی، علیرضا. (۱۳۹۰).آشنایی با علم سنجی. انتشارات سمت.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا ‌و رضایی، مینا. (۱۳۹۳). شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران ایران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 30(1)، 9-11.
یمنی فیروز، مسعود، رضوی، سیدمحمدحسن، حسینی، سیدعماد، ادبی فیروزجاه، حسین و نریمانی، حسین. (۱۳۹۱). بررسی رشد کمّی و کیفی تولیدات علمی ایران در زمینۀ علوم ورزشی: مطالعه‌ای در‌ISI.. مجلۀ علم سنجی کاسپین، 1(2)،10-11.
Hesli, Vicki, L & Lee, Jae Mook. (2011). Faculty Research Productivity: Why Do Some of Our Colleagues Publish More than Others?,PS. Political Science and Politics, 2(44),20-22.
 
Shackley,William.(1957) .on the of statistics of individual variation of productivity in research laboratories .proceeding of the IRE, 2(5), 279-290
 
Meyer, Katrina A, (2012) The Influence of Online Teaching on FacultyProductivity,Innovative Higher Education, 37(1), 37-52.
 
Quimbo, Maria Ana T.; Sulabo, Evangeline C.(2014) Research Productivity and Its Policy Implications in Higher Education Institutions,Studies in Higher Education, 39(10), 1955-1971.
 
Woods, f.(1990).factor influenceing Research Performance of university staff. journal of Higher Education, 3( 19), 81-100.