بررسی جایگاه استنادی مقالات شیمی کشور ایران در نمایه استنادی علوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

2 دانشیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی اعتبار مقالات ایرانی حوزۀ شیمی در سال 2010 میلادی بر پایۀ ارزش استنادی آن‌ها و شناسایی ارتباط بین تعداد استناد و ارزش جایگاه استنادی است.     
روش‌شناسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی علم سنجی است که از روش تحلیل استنادی برای ارزیابی مقالات شیمی ایران که در وب‌گاه علوم نمایه شده‌اند، استفاده کرده است.جامعۀ پژوهش شامل 517 مقاله شیمی ایران است که از 176 مجله که در سال 2010 منتشر شده‌اند، 11035 استناد دریافت کرده اند. برای شناسایی ارتباط بین تعداد استنادها و ارزش جایگاه استنادی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
                           
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بیشتر مقالات جامعۀ پژوهش استناد خود را از بخش‌های مقدماتی دریافت کرده‌اند و بخش روش آزمایش و بحث/نتیجه‌گیری در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین خوداستنادی‌ها اثری بر توزیع استنادها در جایگاه‌های مختلف یک مقاله نداشتند و بیشتر مقالات (55.‏86درصد)، کمترین ارزش جایگاه استنادی (15. 0-1) را به‌دست آوردند. علاوه براین ارتباط مثبتی بین تعداد استناد و ارزش جایگاه استنادی برقرار بوده است (r=0.78). 
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که جایگاه استنادی می‌‌تواند تأثیر و کیفیت مدارک را بهتر از تعداد استناد دریافت‌شده مورد ارزیابی قرار دهد و تعداد استناد نیز می‌تواند پیش‌بین مناسبی برای ارزش جایگاه استنادی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of Iranian papers in chemistry indexed in Science Citation Index

نویسندگان [English]

  • Aftab Ghadimi 1
  • Hagar Sotudeh 2
1 M.Sc. in Information Science and Knowledge Studies, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

 Purpose: The aim of this study was to calculate the value of Iranian articles on chemistry based on their citation scores. Moreover, it was aimed to identify the association between the number of citations and the location of citations in papers.
Methodology: This research is a descriptive study in which a scientometric method (citation analysis) was used to investigate the Iranian chemistry articles, indexed in WOS. The study population included 11035 citations to 517 Iranian chemistry publications which were published in 176 journals in 2010. To identify the association between the number of citations and the value of citation location, Spearman correlation coefficient was used.
Findings: Findings show that the majority of articles were cited in introduction, followed by methodology and findings/discussion sections. The majority of papers (86.55%) acquired the lowest value (0.15-1) regarding citation locations. There was a significant positive correlation between the number of citations and the value of citation locations (r=0.78).
Conclusion: Results show that citation location can evaluate the impact and quality of documents better than the number of citations it receives. Number of citations can be a good predictor for the value of citation locations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Citation analysis
  • Citation location
  • Periodicals
  • Chemistry
جمالی مهمویی، حمیدرضا، اسدی، سعید و نورمحمدی، حمزه علی. (1392). جایگاه علمی ایران در دنیا، از رؤیا تا واقعیت. کتاب ماه کلیات، 16،8-17.
داوری اردکانی، رضا. (1386). توهم توسعۀ علمی ازطریق افزایش تعداد مقالات در فهرست .ISI  روزنامۀ ایران. بازیابی شده از  http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1461913
علیجانی، رحیم و کرمی، نوراله. (1386). بررسی بیست سال تولید علم ایران بر اساس پایگاه اطلاعاتی آی. اس.‌ آی (2006-1978). ماهنامۀ اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، 5،40-44.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا، حسن‌زاده، محمد، نورمحمدی، حمزه‌علی و اعتمادی‌فر، علی. (1388). پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های مؤسسۀ اطلاعات علمی.(ISI)1993-2007 فصلنامۀ کتاب، 20(1)، 175-200.
یلپانی، محمد و حیدری، اکبر. (1386). نقد و تأملی بر مصاحبۀ دکتر رضا منصوری: هنوز مانده تا برسیم. روزنامۀ ایران. 22/12/1386. بازیابی‌شده 1588842 http://www.agrifoodmagazine.ir/npview.asp?ID=
یلپانی، محمد و حیدری، اکبر. (1387). پژوهش‌های ویترینی؛ نقدی بر عملکرد علمی و پژوهشی مجلۀ انجمن شیمی‌گران ایران. روزنامه ایران. 4/6/1387. بازیابی‌شده از http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1683841&ref=Author
یلپانی، محمد. (1383). مقام تحقیقاتی ایران در جهان. روزنامه همشهری. 7/6/1383. بازیابی‌شده از http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1383/830607/daneshjo/danjoo03.htm
 
 
Bornmann, L., & Daniel, H.-D. (2008a). Functional use of frequently and infrequently cited articles in citing publications. A content analysis of citations to articles with low and high citation counts. European Science Editing, 34(2), 38-35.
 
Bornmann, L., & Daniel, H.-D. (2008b). What do citation counts measure? A review of studies on citing behavior. Journal of Documentation, 64(1), 45-80.
 
Cano, V. (1989). Citation behavior: Classification, utility, and location. Journal of the American Society for Information Science, 40(4), 284-290.
 
 Case, D. O., & Higgins, G. M. (2000). How can we investigate citation behavior? A study of reasons for citing literature in communication. Journal of the American Society for Information Science, 51(7), 635-645.
 
Ding, Y., Liu, X., Guo, C., & Cronin, B. (2013). The distribution of references across texts: Some implications for citation analysis. Journal of Informetrics, 7(3), 583/592.
 
Garfield, E., & Welljams-Dorof, A. (1990). The impact of fraudulent research on the scientific literature: The Stephen E. Breuning case. JAMA, 263(10), 1424-1426.
 
Hayati, Z., & Ebrahimy, S. (2009). Correlation between quality and quantity in scientific production: A case study of Iranian organizations from 1997 to 2007. Scientometrics,                   8(3), 625-635.
 
Herlach, G. (1978). Can retrieval of information from citation indexes be simplified? Multiple mention of a reference as a characteristic of the link between cited and citing article. Journal of the American Society for Information Science, 29(6), 308-310.
 
Kharabaf, S., & Abdollahi, M. (2012). Growth of science in Iran. Research in Pharmaceutical Sciences, 7(5), S591.
 
Maričić, S., Spaventi, J., Pavičić, L., & Pifat‐Mrzljak, G. (1998). Citation context versus the frequency counts of citation histories. Journal of the American Society for Information Science, 49(6), 530-540.
 
McCain, K. W., & Turner, K. (1989). Citation context analysis and aging patterns of journal articles in molecular genetics. Scientometrics, 17(1), 127-163.
 
Mehrad, J., & Gazni, A. (2012). Scientific Impact of Islamic Nations. International Journal of Information Science and Management (IJISM), 8(2), 39-56
 
Moin, M., Mahmoudi, M., & Rezaei, N. (2005). Scientific output of Iran at the threshold of the 21st century. Scientometrics, 62(2), 239-248.
 
Osareh, F., & Wilson, C. S. (2000). A comparison of Iranian scientific publications in the Science Citation Index: 1985–1989 and 1990–1994. Scientometrics, 48(3), 427-442.
 
Tang, R., & Safer, M. A. (2008). Author-rated importance of cited references in biology and psychology publications. Journal of Documentation, 64(2), 246-272.
 
Vinkler, P. (1987). A quasi-quantitative citation model. Scientometrics, 12(1), 47-72.
 
Voos, H., & Dagaev, K. S. (1976). Are All Citations Equal? Or, Did We Op. Cit. Your Idem? Journal of Academic Librarianship, 1(6), 19-21.