صحت استنادی مقاله های پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی صحت استنادی مقالات منتشرشده در فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در بازۀ‌های زمانی 1394-1392 (شماره‌های 75 الی 83) بود.
روش‌شناسی: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است که به روش‌های تحلیل استنادی و کتابخانه‌ای انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 108 مقاله فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات در سال‌های 1394-1392 است که 2700 استناد دریافت کرده‌اند. با استفاده از فرمول کوکران با ضریب اطمینان 7.‌‌95 درصد تعداد 436 استناد به‌عنوان نمونه برای بررسی صحت استنادی و میزان مطابقت با شیوه‌نامه ایران انتخاب شدند، اما با توجه به اینکه برخی از مقالات تعدادی از استنادات را نداشتند تعداد 392 استناد مورد بررسی قرار گرفتند، به این منظور، از هر مقاله تعداد 4 استناد بر اساس مؤلفه‌های نوع مدرک و زبان مدرک بررسی شدند. روش گردآوری داده‌ها، مشاهده مستقیم و جستجوی استنادها از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی و موتورهای جستجو است، داده‌ها در سیاهه وارسی که بر اساس کار آزاده، واعظ و قریب (1388) تهیه شده بود، وارد شد.      
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که از 392 استناد مورد بررسی 269 استناد (62.‌‌68 درصد) فاقد هرگونه خطای استنادی بودند، همچنین مقاله‌های استنادی نسبت‌به کتاب‌های استنادی و منابع استنادی لاتین نسبت‌به منابع استنادی فارسی خطای استنادی بیشتری داشتند. از میان شماره‌های منتشرشده پردازش و مدیریت اطلاعات از سال‌های 1392 الی 1394 فصلنامه شماره 76 دارای بیشترین خطای استنادی و فصلنامه شماره 83 دارای کمترین خطای استنادی بودند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که استنادهای پژوهش‌نامه پردازش و مدیریت اطلاعات نسبت‌به پژوهش‌های انجام‌شده در ایران وضعیت صحت استنادی مطلوب‌تری دارند. عوامل مختلفی را می‌توان در بروز خطای استنادی دخیل دانست از جمله؛ عدم آگاهی دانشجویان از اهمیت یکدستی استنادها در آثار علمی، آشنانبودن پژوهشگران با نرم‌افزارهای مدیریت منابع و مآخذ مثل (اندنوت، پژوهیار و غیره) به‌منظور مدیریت بهینه استناددهی در پایان‌نامه‌ها و کپی‌برداری از استنادها برشمرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation ac-curacy of Iranian Journal of Information Processing and Management

نویسندگان [English]

  • Amirreza Asnafi 1
  • Mehdi Rahmani 2
1 Assistant Professor, Department of In-formation Science and Knowledge Studies, Shahid Beheshti University
2 PhD candidate, Department of In-formation Science and Knowledge Studies, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to review the accuracy of citations of articles published in Iranian Journal of Information Processing and Management (JIPM) in the period 2013-2015, respectively.
Methodology: This research is an applied study and it was conducted based on data gathering methods and survey. The research population consists of the articles published in the issues 75 to 83 of JIPM during 2013-2015, the total number of articles reached to 108 with 2,700 citations. The original sample size was 436 citations with 7.95% confidence; however, it was reduced to 392 in order to exlude those articles with no citation. Four citations in each article were selected based on document type and language.
Findings: The results showed that of the 392 citations reviewed, 269 items (62.68 percent) were cited without any error. Citation and references to Latin script articles and also citations to books showed more errors.
Conclusion: The results showed that the citations in JIPM are in general better compared to the findings of previous studies in terms of citation errors. Several factors may be involved in the development of citation errors such as lack of awareness of the importance of the firm citations in scientific literature, researchers lack familiarity with management software such references (EndNote, Pazhuhyar etc.) for optimal management of citation in dissertations and copying citation outlined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation analysis
  • Iranian Journal of Information Processing & Management
  • citation errors
آزاده، فریدون، واعظ، ریحانه و قریب، میترا (1388) بررسی وضعیت صحت مقاله‌های استنادی پایان‌نامه‌های دوره‌های دکتری تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پیاورد سلامت، 3(1 و 2)، 17-9.
بهزادی، حسن و سنجی، مجیده (1389) بررسی میزان درستی استنادهای مقاله‌های تألیفی منتشرشده در فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی در سال 1387. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 13(3)، 223-25
پائو، میراندا لی (1379) مفاهیم بازیابی اطلاعات. ترجمه اسدالله آزاد و رحمت‌الله فتاحی. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
حُرّی، عباس (1362). تحلیل استنادی و شباهت‌های آن با علم‌الحدیث. نشر دانش، 4(2)، 17-11.
حری، عباس و شاهبداغی، اعظم (۱۳۸5) شیوه‌های استناد در نگارش‌های علمی رهنمودهای بین‌المللی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.
حقیقی، محمود (1381) کاربرد استناد در نگارش‌های علمی. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، ۳۲ (۲)، ۲۳۲-۲۱۵.
رحمانی، مهدی (زودآیند) بررسی صحت استنادی فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی.
رحمانی، مهدی، اصنافی، امیررضا و عرفان‌منش، محمد امین (زودآیند). بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی. دانش‌شناسی.
سلطانی، پوری و راستین، فروردین (1379) دانشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی: فارسی انگلیسی و انگلیسی به فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.
عزیزی، فریدون، رئیس زاده، فربد، زارعی، شبنم، طریقت صابر، گلبرگ، و گرزن، رضا (1380). بررسی کیفیت ذکر منابع در مقاله‌های پژوهشی مجلات علمی-پژوهشی در جمهوری اسلامی ایران. پژوهش در پزشکی (مجله پژوهشی دانشکده پزشکی)، 25(4)، 255-249.
مرادی کیوی، محسن، سبحانی، عبدالرسول، صاحب اختیاری، خشایار، هاشمی مطلق، کیوان، کاظم نژاد لیلی، احسان (1392). بررسی درستی نگارش منابع مقاله‌های چاپ‌شده در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 22(86)، 86-78.
Adhikari, p., & Acharya, A. (2010) accuracy of reference in different speciality medical journals of Nepal. Nepalese Journal of Net Head & Neck Surgery, 1(2), 23-25.
Al-Benna, S., Rajgarhia, P., Ahmed, S., & Sheikh, Z. (2009). Accuracy of references in burns journals. Burns, 35(5), 677-680.
Aronsky, D., Ransom, J. & Robinson, K. (2005) Accuracy of references in Five Biomedical Informatics Journals. Journal of the American medical informatics association, 12(2), 225–228.
Asano, M., Mikawa, K., Nishina, K., Maekawa, N., & Obara, H. (1995). Improvement of the accuracy of references in the Canadian Journal of Anaesthesia. Canadian Journal of Anaesthesia, 42(5-1), 370-372.
Buchan, JC, Norris, J. & Kuper, H. (2005) Accuracy of referencing in the ophthalmic literature. American journal of ophthalmology. 140(6), 1146-8.
Davies, k. (2012). Reference accuracy in library and information science journals, Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 64(1), 373-387. Available at: www.emeraldinsight.com/0001-253X.htm. [29 DEC 2015].
Fenton, J. E., Brazier, H., De Souza, A., Hughes, J. P., & McShane, D. P. (2000). The accuracy of citation and quotation in otolaryngology/head and neck surgery journals. Clinical Otolaryngology & Allied Sciences, 25(1), 40-44.
Gosling, C. M., Cameron, M., & Gibbons, P. F. (2004). Referencing and quotation accuracy in four manual therapy journals. Manual Therapy, 9(1), 36-45.
Harinarayana, N., Chikkamanju, S. & Raju N., V. (2011) A study of citation accuracy in psychology theses submitted to the University of Mysore, Annals of Library and Information Studies, 58(4), 326-334.
Lopresti, R. (2010). Citation accuracy in environmental science journals. Akade´miai Kiado, Budapest.
Lukić, I. K., Lukić, A., Gluncić, V., Katavić, V., Vucenik, V., & Marusić, A. (2004). Citation and quotation accuracy in three anatomy journals. Clinical anatomy, official journal of the American Association of Clinical Anatomists & the British Association of Clinical Anatomists., 17(7), 534-539.
Mohammad, A. E., & Laskin, D. M. (2008). Citation accuracy in the oral and maxillofacial surgery literature. Journal of Maxillofacial and Oral Surgery, 66(1), 3-6.
Ngan Kee, W. D., Roach, V. J., & Lau, T. K. (1997). The accuracy of references in the Hong Kong Medical Journal. Hong Kong Medical Journal, 3(4), 377-380.
O'Connor, A. E. (2002). A review of the accuracy of references in the journal Emergency Medicine. Emergency Medicine, 14(2), 139-141.
Oermann, M. H., & Ziolkowski, L. D. (2002). Accuracy of references in three critical care nursing journals. Journal of Perianesthesia Nursing, 17(2), 78-83.
Oren, G., & Watson, M. (2009). Accuracy of references in the ophthalmic literature. Journal of the Medical Library Association, 97(2), 142-145.
Reddy, M. S., Srinivas, S., Sabanayagam, N., & Balasubramanian, S. P. (2008). Accuracy of references in general surgical journals--an old problem revisited. The Surgeon, Journal of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh & Ireland, 6(2), 71-75.
Taylor, M. K. (1998). The practical effects of errors in reference lists in nursing research journals. Nursing Research, 47(5), 300-303.
Yousuf Guraya, S. (2014). Accuracy of references in scholarly journals: an analysis of 450 references in ten biomedical journals, European Science Editing, 40(4), 88-90.