مطالعه علم‌سنجی مقالات مروری حوزه پزشکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه زابل

2 دکترای علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

چکیده

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت مقالات مروری نظام‌مند حوزه علوم پزشکی ایران بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کمّی و استفاده از نرم‌افزارها و فنون علم‌سنجی و آمار توصیفی، به بررسی 382 مقاله مروری نظام‌مند حوزه پزشکی ایران در بازه زمانی 1970 لغایت 14 ژوئن 2016 میلادی در پایگاه Web of Science پرداخته است.
یافته‌ها: درمجموع ایران با 421 مقاله مروری نظام‌مند در رده 22 کشور جهان قرار دارد. نتایج نشانگر رشد این نوع مقالات طی سال‌های مورد بررسی می‌باشد به‌طوری‌که در فاصله سال‌های 2006 تا 2015، تعداد این مقالات 21 برابر شده است. بیشترین مقالات مروری حوزه پزشکی ایران به گروه موضوعی پزشکی عمومی و داخلی تعلق دارد. از نظر همکاری‌های علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیشترین میزان همکاری را با سازمان‌های خارجی داشته و کشورهای آمریکا، ایتالیا، فرانسه و آلمان نیز بیشترین نقش را در تولید مقالات مروری پزشکی ایران داشته‌اند. از مجموع ده نشریه‌ای که بیشترین مقالات مروری ایران را منتشر کرده‌اند، 6 نشریه توسط سازمان‌های داخلی و تنها 4 نشریه متعلق به سایر کشورهاست.
نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت این نوع مقالات در سیاست‌گذاری حوزه سلامت و در تصمیم‌گیری‌های بالینی و رشد روزافزون این نوع مقالات، برنامه‌ریزی لازم به منظور توجه و سرمایه‌گذاری بیشتر نسبت‌به این نوع مقالات ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometric study of the Iranian medical sciences sys-tematic reviews

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Vaziri 1
  • Mansoureh Feizabadi 2
1 Assistant Professor, Department of In-formation Science and Knowledge Studies, Zabol University
2 PhD in Information Science, Sabzevar University of Medical Sciences
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is analyzing the Iranian medical sciences systematic review articles based on scientometric indicators.
Methodology: This study followed a quantitative approach using bibliometric techniquea and software and analyzed the 382 systematic reviews in the field of medical sciences published by Iranian authosrs from 1970 to 2016 based on Web of Science database.
Findings: Iranian researchers have published 421systematic  review articles which places them are in the 22nd rank worldwide. Out of these 421 articles, 382 items are in the the field of medical sciences. Results showed the fast rate of this type of articles since 2006 to 2015, most of the review articles indexed in General and Internal Medicine Subject Category. From the point of scientific collaboration, Mashhad University of Medical Sciences has produced most of the joint articles in collaboration with researchers from other countries and United States, Italy, France and Germany have significant role in producing Iranian medical sciences review articles. Out of 10 journals, 6 belong to Iranian organizations.
Conclusion: Regarding to the importance of review articles in health domain policy making and clinical decisions and the growing worldwide attention to this kinds of articles, suitable planning for publishing and funding systematic reviews is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic reviews
  • Scientometrics
  • Scientific collaboration
  • Medical sciences
  • Iran
صفاری، م. سنایی‌نسب، ه. پاکپور حاجی‌آقا، الف. (1392). چگونه یک مرور سیستماتیک در زمینه سلامت انجام دهیم. فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 1(1). 51-61.
کازرانی، م. داودیان، ع. زایری، ف. سوری، ح. (1394). ارزیابی مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز پژوهشگران ایرانی نمایه شده در پایگاه Scopus. مدیریت اطلاعات سلامت، 12(6).
ملبوس‌باف، ر. و عزیزی، ف. (1389). مرور سیستماتیک چیست و چگونه نگاشته می‌شود؟ پژوهش در پزشکی، 34(3)، 203-207.
نگارنده، ر. (1391). تولیدات علمی در رشته‌های پرستاری و مامایی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران (حیات)، 18(4)، 93-92.
یارمحمدیان، م. ح. محمدی، ع. و موحدی، ف. (1390). استانداردهایی برای تدوین مقالات مروری در نظام سلامت. مدیریت اطلاعات سلامت، 8(8)، 1226-1234.
Abramo, G., & D’Angelo, C. A. (2015). The relationship between the number of authors of a publication, its citations and the impact factor of the publishing journal: Evidence from Italy. Journal of Informetrics, 9(4), 746-761.
Ale Ebrahim, N., Ebrahimian, H., Mousavi, M., & Tahriri, F. (2015). Does a Long Reference List Guarantee More Citations? Analysis of Malaysian Highly Cited and Review Papers. The International Journal of Management Science and Business, 1(3), 6-15.
Alimohammadi, D., & Sajjadi, M. (2009) Correlation between references and citations. Webology, 6(2), a71.
Black, N., & Donald, A. (2001). Evidence based policy: proceed with careCommentary: research must be taken seriously. BMJ, 323(7307), 275-279.
Briner, R. B., & Denyer, D. (2012). Systematic review and evidence synthesis as a practice and scholarship tool. Handbook of evidence-based management: Companies, classrooms and research, 112-129.
Bunn, F. (2011). Strategies to promote the impact of systematic reviews on health care policy: a systematic review of the literature. Evidence and Policy, 7(4), 403-428.
Bunn, F., Trivedi, D., Alderson, P., Hamilton, L., Martin, A., Pinkney, E., & Iliffe, S. (2015). The impact of Cochrane Reviews: a mixed-methods evaluation of outputs from Cochrane Review Groups supported by the National Institute for Health Research. Health technology assessment (Winchester, England), 19(28), 1-99, v-vi. DOI: 10.3310/hta19280.
Cook, D. J., Mulrow, C. D., & Haynes, R. B. (1997). Systematic reviews: synthesis of best evidence for clinical decisions. Annals of internal medicine, 126(5), 376-380.
Ebell, M. H., Siwek, J., Weiss, B. D., Woolf, S. H., Susman, J., Ewigman, B., & Bowman, M. (2004). Simplifying the language of evidence to improve patient care: strength of recommendation taxonomy (SORT): a patient-centered approach to grading evidence in the medical literature. Journal of family practice, 53(2), 111-121.
Jamali, A., Nedjat, S., Heidari, K., Jamali, R., Hassanpour, K., Nedjat, S., . . . Majdzadeh, R. (2015). Worldwide inequality in production of systematic reviews. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran, 29(1), 1270-1277.
Ketcham, C. M., & Crawford, J. M. (2007). The impact of review articles. Laboratory Investigation, 87(12), 1174-1185.
Ketley, D. (1996). Beyond clinical trials: translation of evidence into practice in treatment of acute myocardial infraction.
Montori, V. M., Wilczynski, N. L., Morgan, D., & Haynes, R. B. (2003). Systematic reviews: a cross-sectional study of location and citation counts. BMC Medicine, 1(1), 1-7. DOI: 10.1186/1741-7015-1-2.
Ortega, J. L. (2014). Influence of co-authorship networks in the research impact: Ego network analyses from Microsoft Academic Search. Journal of Informetrics, 8(3), 728-737. DOI: 10.1016/j.joi.2014.07.001.
Oxman, A. D., & Group, G. W. (2004). Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ, 328(19), 1490-1494.
Royle, P., Kandala, N.-B., Barnard, K., & Waugh, N. (2013). Bibliometrics of systematic reviews: analysis of citation rates and journal impact factors. Systematic Reviews, 2(1), 1-11. doi: 10.1186/2046-4053-2-74
Sheldon, T. A. (2005). Making evidence synthesis more useful for management and policy-making. Journal of Health Services Research & Policy, 10, S1.
Shen, J., Li, Y., Clarke, M., Du, L., Wang, L., & Zhong, D. (2014). Production and citation of cochrane systematic reviews: a bibliometrics analysis. Journal of Evidence-Based Medicine, n/a-n/a. doi: 10.1111/jebm.12101.
Zhi, M., Guoqi, W., Xifan, M., Shuo, C, Xiaoxie, L., Xiantao, Z., . . . Peifu, T. (2014). Systematic reviews on reports of hip fractures in Web of Science: a bibliometric analysis of publication activity. Chin Med J, 127(3), 2518-2522.