بررسی ارتباط میان هم‌انتشاری دانشگاه-صنعت و تجاری‌سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپین‌‌آف در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام( ISC )ومرکزمنطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط میان هم‌انتشاری دانشگاه و صنعت با تجاری‌سازی دانش در قالب اسپین‌‌آف در ایران می‌‌‌‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش با رویکرد علم‌سنجی و استفاده از روش پژوهش اسنادی، هم‌انتشاری صنعت و دانشگاه ایران را در پایگاه وب­آو ساینس در بازه زمانی 2010 تا 2014 محاسبه کرده و ارتباط آن را با اسپین‌آف‌هایی که توسط دانشگاه‌های ایران در دوره پنج‌ساله 1389 تا 1393 شکل گرفته‌اند مورد بررسی قرار داده است. به‌منظور بررسی این ارتباط، از روش آماری هم‌بستگی اسپیرمن استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که در تمامی این سال‌ها تعداد هم‌انتشاری دانشگاه‌های ایران با تعداد اسپین‌آف‌های برگزارشده توسط این دانشگاه‌ها ارتباطی قوی داشته است. به‌عبارت‌دیگر، هم‌‌انتشاری بیشتر، به شکل‌گیری اسپین‌آف‌های بیشتری منجر شده است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش،‌ می‌توان سیاست‌های پژوهشی را به‌گونه‌ای اتخاذ نمود که همکاری پژوهشی میان دانشگاه‌ها و بخش تحقیق و توسعه در صنایع، در قالب هم‌انتشاری افزایش یابد و از این طریق منجر به گسترش تجاری‌سازی دانش دانشگاهی گردد. پژوهش‌های مشترکی که سودآوری تجاری دارند، می‌توانند علاوه‌بر تقویت پیوند میان صنعت و دانشگاه، نیازهای شغلی هردو گروه را برآورده سازند. بر این اساس از طریق تمرکز بر پژوهش‌های مشترک، می‌توان به تجاری‌سازی دانش دست‌یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investi-gation into the co-publication status of the university and industry and knowledge commer-cialization as spin-off in Iran

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Serati Shirazi 1
  • Farideh Osareh 2
  • Abdolhossein Farajpahlou 2
1 Assistant Professor, ISC, RICEST, Shi-raz
2 Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahid Chamran University, Ahwaz
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to investigate the relationship between the state of university- industry co-publication and the state of commercialization of knowledge in the form of spin-off in the Iranian universities.
Methodology: Using scientometrics method, the university-industry co-publications in Iran was calculated during 2010-2014, as well as its relation with spin-off formation in the Iranian universities during the mentioned period by calculating the Spearman Correlation Coefficient.
Findings: The results of the study indicated that there was a significant relationship between the university-industry co-publications and spin-off formation in the target universities during the studied years. In other words, more collaboration between universities and industries means more spin-off formation in universities.
Conclusion: Based on the results of this research, relevant authorities can develop research policies so that the university-industry collaboration in the form of co-publication are encouraged so as to increase and help commercialization of knowledge.Joint research with commercial interest can make the linkage between university and industry stronger, and at the same time, meets the job requirements of both groups. Considering this, focusing on joint publication is expected to create knowledge commercialization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-publication
  • Universityindustry col-laboration
  • Knowledge commercialization
  • Spin-off
  • Scientometrics
جعفرزاده، بهروز (بی‌‌تا). ارتباط صنعت و دانشگاه، شاهرگ توسعۀ اقتصادی. بازیابی‌شده در 19 آبان 1394 ازhttp://www.bccim.ir/Content/media/image/2015/07/273_orig.pdf
سلطانی گردفرامرزی، حامد (1390). تجاری‌سازی؛ عاملی مؤثر در رشد بنگاه‌های دانش‌بنیان و توسعه اقتصاد ملی. پارک فناوری پردیس. 9 (26)، 13-6.
متین، آیدا و محمدی‌زاده، شادی (1392). مروری بر مدل‌های خطی تجاری‌سازی. رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد. 9 (36).61-52.
وب‌سایت رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ایران. (1394). منظور از شرکت‌های spin- off  چیست؟ [سؤالات متداول]. بازیابی‌‌شده در 1 اردیبهشت 1394 از http://ur.isc.gov.ir/Showfaq.aspx.
Acosta, M., Coronado, D., Ferrándiz, E., & León, M. D. (2010). Factors affecting inter-regional academic scientific collaboration within Europe: the role of economic distance. Scientometrics, 87(1), 63-74.
Ambos, T. C., Mäkelä, K., Birkinshaw, J., & D'Este, P. (2008). When does university research get commercialized? Creating ambidexterity in research institutions. Journal of Management Studies, 45(8), 1424-1447.‏
Bruneel, J., D’este, P., & Salter, A. (2010). Investigating the factors that diminish the barriers to university–industry collaboration. Research Policy, 39(7), 858-868.
Cannito, D. A. (2015). What are the antecedents of collaboration intensity between industry and universities in public subsidized projects?. In DRUID Academy Conference 2015.
D’Este, P., & Patel, P. (2007). University–industry linkages in the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with industry?. Research policy, 36(9), 1295-1313.
De Fuentes, C., & Dutrenit, G. (2012). Best channels of academia–industry interaction for long-term benefit. Research Policy, 41(9), 1666-1682.‏
Di Gregorio, D., & Shane, S. (2003). Why do some universities generate more start-ups than others?. Research policy, 32(2), 209-227.
Heringa, P. W., Horlings, E., & Heijman, W. J. M. (2013). What is the effect of spatial proximity on research collaboration in a small country?: a gravity model for co-authored publications. WASS working paper/Wageningen School of Social Sciences, (6).
Hermans, J., & Castiaux, A. (2007) Knowledge Creation through University-Industry Collaborative Research Projects.The Electronic Journal of Knowledge Management Volume 5 Issue 1, pp 43– 54. Retrieved September 15, 2014, from www.ejkm.com.
Landry, R., Amara, N., & Rherrad, I. (2006). Why are some university researchers more likely to create spin-offs than others? Evidence from Canadian universities. Research Policy, 35(10), 1599-1615.
Leydesdorff, L., & Fritsch, M. (2006). Measuring the knowledge base of regional innovation systems in Germany in terms of a Triple Helix dynamics. Research Policy, 35(10), 1538-1553.
Leydesdorff, L., & Meyer, M. (2007). The scientometrics of a Triple Helix of university-industry-government relations (Introduction to the topical issue). Scientometrics, 70(2), 207-222.
Park, H. W., & Leydesdorff, L. (2010). Longitudinal trends in networks of university–industry–government relations in South Korea: The role of programmatic incentives. Research policy, 39(5), 640-649.
Pattnaik, P. N., & Pandey, S. C. (2014). University Spinoffs: What, Why, and How?. Technology Innovation Management Review, 4(12).‏
Ponds, R., Van Oort, F., & Frenken, K. (2007). The geographical and institutional proximity of research collaboration. Papers in regional science, 86(3), 423-443.
Salter, A., Bruneel, J., & D'Este Cukierman, P. 2009. Investigating the factors that diminish the barriers to university-industry collaboration
Schartinger, D., Rammer, C., Fischer, M. M., & Fröhlich, J. (2002). Knowledge interactions between universities and industry in Austria: sectoral patterns and determinants. Research policy, 31(3), 303-328.
Tijssen, R. J., Van Leeuwen, T. N., & Van Wijk, E. (2009). Benchmarking university-industry research cooperation worldwide: performance measurements and indicators based on co-authorship data for the world's largest universities. Research Evaluation, 18(1), 13-24.‏
Tijssen, R. (2012 a). R&D globalization processes and university–industry research cooperation: Measurement and indicators. CWTS Working Paper Series, CWTS-WP-2012-009, Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University.
Tijssen, R. (2012 b). Co-authored research publications and strategic analysis of public–private collaboration. Research Evaluation, rvs013.
Waltman, L., & van Eck, N. J. (2015). Field-normalized citation impact indicators and the choice of an appropriate counting method. arXiv preprint arXiv:1501.04431.
Wong, P. K., & Singh, A. (2013). Do co-publications with industry lead to higher levels of university technology commercialization activity?. Scientometrics, 97(2), 245-265.‏
Wong, P. K., & Singh, A. A Preliminary Examination of the Relationship between Co-Publications with Industry and Technology Commercialization Output of Academics: The Case of the National University of Singapore. STI 2014 Leiden, 702.
Wright, M., Clarysse, B., Lockett, A., & Knockaert, M. (2008). Mid-range universities’ linkages with industry: Knowledge types and the role of intermediaries. Research Policy, 37(8), 1205-1223.