تحلیل شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی مقالات خارجی اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه رهبری و توسعه آموزشی ،دانشگاه شهید بهشتی

3 استاد گروه علم و جامعه، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

هدف: شناسایی شبکه هم‌تألیفی اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کتاب‌سنجی است. و به منظور مصورسازی از فن تحلیل شبکه‌ای استفاده شده است.
یافته‌ها: الگوی سه نویسندگی مهم‌ترین الگوی همکاری در مقاله‌های مورد بررسی بوده است (30 درصد). شبکه هم‌نویسندگی مقالات خارجی اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی از تعداد 106 گره و 41 پیوند تشکیل شده است.
نتیجه‌گیری: بررسی شاخص‌های خرد نشان داد که به ترتیب افرادی چون عباس عباس‌پور، خسرو باقری، علی دلاور، حسن ملکی و اسماعیل زارعی با دارا بودن بیشترین میزان همکاری علمی با سایر نویسندگان، مشارکت‌پذیرترین افراد حاضر در شبکه بوده‌اند. شبکه مذکور با دارا بودن شاخص چگالی معادل (5.‌‌‌‌‌‌‌‌0 درصد) انسجام کمی دارد، لذا شبکه از انسجام کافی برخوردار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Net-work Anal-ysis of Co-Authorship of Faculty Members in Science Ed-ucation Based on their Foreign Articles

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Nocheh Nasar 1
  • Gholamreza Shams Mourkani 2
  • Mohammad amin Ghanei Rad 3
1 PhD candidate in Higher Education Management, Shahid Beheshti Uni-versity
2 Associate Professor, Department of Educaitonal Leadership and Devel-opment, Shahid Beheshti University
3 Professor, Department of Science and Society, NRISP
چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted to study the co-authorship network of faculty members in the field of education in public universities of Tehran and reviewing their authorship patterns in 199 articles published in non-Iranian journals and indexed in Web of Science and Scopus databases up to March 2017.
Methodology: This study was conducted using a scientometric approach and social network analysis. Configuration of the co-authorship network for the publication of international papers was investigated using macro indicators of network analysis such as density, clustering coefficient, mean distance, connectedness and diameter of the network and for analyzing the performance of each faculty member with a compilation in the network, the micro indicators of the analysis of networks such as degree centrality, betweenness, closeness, and Eigen vector were utilized. To analyze and draw information obtained from the network, UCINet software and its complementary package NetDrew were used.
Findings: The pattern of three authorship has been the most important collaborative pattern in the articles studied (%30). The network is composed of 106 nodes and 41 ties. The study of micro indicators showed that individuals such as Abbas Abbaspour, Khosrow Bagheri , Ali Delavar, Hasan Maleki and Ismail Zarei With the highest degree of scientific collaboration with other writers, they are the most participant in the network. The analysis of macro indicators also showed that the density of the mentioned network was 0.05, so the network did not have sufficient Cohesion.
Conclusion: Micro-level indicators showed that Abbas Abbaspour, Khosro Bagheri, Ali Delavar, Hasan Maleki and Esmaeil Zarei are the most contributable people in the network as they have the highest level of collaboration. The network is density was 0.5; therefore, it is a network with low cohesion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty members
  • Co-authorship network
  • Social network analysis
  • Science
  • Educa-tion
اصنافی، امیررضا و امتی، الهه (1396). بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه خانواده‌درمانی. مجله علم‌سنجی کاسپین. جلد 3، شماره 2، صص: 15-7.
بهروان، حسین (1383). بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل اعضای هیئت علمی دانشگاه به اجرای طرح‌های پژوهشی. مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد. شماره 1،صص 148-121.
حسن‌زاده، محمد؛ بقایی، سولماز (1388). جامعه علمی، روابط علمی و هم‌تألیفی. رهیافت، شماره 44: 41- 37.
حریری، نجلا و نیکزاد، مهسا (1390). شبکه‌های هم‌تألیفی در مقالات ایرانی رشته‌های کتابداری، روانشناسی، مدیریت و اقتصاد در پایگاه ISI بین سال‌های 2000 تا 2009. علوم و فناوری اطلاعات، 26 (4)، 825-844.
سهیلی، فرامرز؛ چشمه سهرابی، مظفر و آتش‌پیکر، سمیرا (1394). تحلیل شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ایران: مطالعه‌ای با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی. مجله علم‌سنجی کاسپین. سال 2، شماره 1، صص: 32-24.
شارع‌پور، محمود و فاضلی، محمد (1386). جامعه‌شناسی علم و انجمن‌های علمی در ایران. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
عرفان‌منش، محمدامین و بصیریان جهرمی، رضا (1392). شبکه هم‌تألیفی مقالات منتشرشده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات. شماره 94، صص 76- 96.
عرفان‌منش، محمدامین؛ ارشدی، هما (1394). شبکه هم‌نویسندگی مؤسسات در مقاله‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. شماره 49، صفحات:79-99.
قانعی‌راد، محمدامین (1385). وضعیت اجتماع علمی در رشته علوم اجتماعی. نامه علوم اجتماعی، شماره 27، صص 55-27.
رحیمی، ماریه؛ فتاحی، رحمت‌الله (1387). بررسی وضعیت همکاری علمی اعضای هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، جلد 11، شماره 2، صص: 120-95.
ستارزاده، اصغر؛ گلینی‌مقدم، گلنسا و مؤمنی، عصمت (1395). تحلیل ساختار شبکه همکاری‌های علمی پژوهشگران حوزه علوم پایه پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم در بازه زمانی 1996 تا 2013. فصلنامه مطالعات دانش‌شناسی. سال دوم، شماره 6: 2- 20.
Abbasi, A., Hossain, L. & Leydesdorff, L. (2012). Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evolution of research collaboration networks. Journal of Informetrics, 6 (3): 403-412.
Cheng, M. Y, Hen, K. W, Tan, H. P, & Fok, K. F. (2013). Patterns of co-authorship and research collaboration in Malaysia. In Aslib Proceedings: New Information Perspectives (Vol. 65, No. 6, pp. 659-674). Emerald Group Publishing Limited.
De Stefano, D., Giordano, G., & Vitale, M. (2011). Issues in the analysis of co-authorship networks. Quality & Quantity, 45(5), 1091–1107. doi:10.1007/s11135-011-9493-2.
Gossart, C., & Özman, M. (2008). Co-authorship networks in social sciences: The case of Turkey. Scientometrics, 78(2), 323-345.
He, B., Ding, Y. and Ni,Ch. (2010). Mining Enriched Contextual Information of Scientific Collaboration: A Meso Perspective. Journal of the American society for information science and technology, 62(5):831–845.
Hoch, P.K. (1987). Migration and the Generation of New Scientific Idea. Minerva. Vol. 25, No. 3,pp: 209-237.
Huang, M.H., Wu, L.L and Wu, Y.Ch. (2015). A study of research collaboration in the pre-web and post-web stages: a coauthorship analysis of the information systems discipline. Journal of the Association for information science and technology, 66(4):778–797.
Melin, G. & Persson, O.(1996). studying research collaboration using co-authorships. Scientometrics,. Vol. 36, no. 3 ,363-377.          
Nikzad, Mahsa, Jamali, Hamid R., and Hariri, Nadjla (2011). “Patterns of iranian coauthorship networks in social sciences: A comparative study”. Library & Information Science Research, 33(4), 313-319.
Salamati, P., & Soheili, F. (2016). Social network analysis of Iranian researchers in the field of violence. Chinese journal of traumatology, 19(5), 264-270.
Ponds, R.(2009). The limits to internationalization of scientific research. Collaboration. J Technol Transf . 34:76–94.
Watts, D. J. (1999). Small worlds: the dynamics of networks between order and randomness. Princeton university press.
Wasonga, C. O., & Wanzare, Z. O. (2012). Re-thinking school-university collaboration: Agenda for the 21st century. Educational Research and Reviews, 7(11), 251
Weiping, Z. H. U., Liangshan, S. H. A. O., & Huang, Z. (2007). Social network analysis application in tacit knowledge management. In Intelligent Information Technology Application, Workshop on (pp. 294-297). IEEE.