بررسی وب‌سایت اصلی و جعلی مجلات با رویکرد وب‌سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ،دانشگاه پیام نور قم

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف: امروزه جاعلان اینترنتی اقدام به راه‌اندازی وب‌سایت‌هایی مشابه وب‌سایت مجلات علمی معتبر می‌نمایند تا با استفاده از  اعتبار آن، پژوهشگران را به سمت خود جذب کنند، پژوهش حاضر به بررسی وب‌سنجی وب‌سایت‌های اصلی و جعلی مجلات جهت شناسایی وب‌سایت اصلی مجلات پرداخته است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی با رویکرد توصیفی است. در ابتدا سیاهه مجلات جعلی و اصلی از وب‌سایت وزارت علوم استخراج شد که 10 آدرس وب‌سایت اصلی مجلات به همراه وب‌سایت جعلی آن به دست آمد، سپس با استفاده از موتور کاوش گوگل و MOZ داده‌های مربوطه جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: در شاخص پیوندهای دریافتی، فایل‌های غنی، بالاتر از وب‌سایت‌های جعلی آن بوده است، تنها در شاخص اندازه، مجله Amphibian and Reptile Conservation و در شاخص اسکالر، مجله JKULL، امتیاز وب‌سایت جعلی آن بالاتر بوده است، در رتبه وب‌سنجی نیز وب‌سایت اصلی مجلات بسیار بالاتر از وب‌سایت جعلی آن قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: در تمامی وب‌سایت مجلات مورد بررسی، رتبه نهایی وب‌سنجی وب‌سایت‌های اصلی نسبت وب‌سایت جعلی آن دارای امتیاز بالاتری بوده است، بنابراین وب‌سنجی می‌تواند به‌عنوان روشی جهت شناسایی وب‌سایت‌های اصلی و جعلی مجلات علمی به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Original and Hijacked Journal Websites with the Webometrics Ap-proach

نویسندگان [English]

  • Saed Ghafari 1
  • Meisam Dastani 2
1 Assistant Professor, Department of In-formation Science and Knowledge Studies, Payame Noor University, Qom.
2 PhD candidate of Information Sci-ence and Knowledge Studies, Payame Noor University, Tehran
چکیده [English]

Purpose: Using the reputation of the original journal, Internet fraudsters launch websites that are similar to the website of reputable journals to attract scholars. The purpose of this research is the webometrics study of the original and hijacked journal websites for identifying the main websites of journals.
Methodology: This is a descriptive study in which, the list of hijacked Journals was first extracted from the Iran’s Ministry of Science website, the 10 main websites of the journals, along with its hijacked websites. Then the relevant data were collected using the Google search engine and MOZ.
Findings: The webometrics score of inlinks and rich files in the original journal websites has been higher than hijacked ones. Except for Amphibian and Reptile Conservation Journal and JKULL journal, the size and Google Scholar indicators were higher in hijacked websites respectively. In webometrics ranking, the original journal websites were much higher than their hijacked websites.
Conclusion: The Webometrics ranking of the original journal websites were higher than hijacked web sites. Therefore, webometrics approach can be used as detector for the original and hijacked websites of scientific journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website
  • Scientific journals
  • Hijacked journals
  • Webometrics
حیاتی، زهیر و حمیدی، علی. (1385). معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و مؤسسات پژوهشی ایران. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 17(4)، 159-172.
داستانی، میثم، دانش، فرشید و اکرامی، علی. (1392). تحلیل وب‏سنجی نشریات علوم پزشکی ایران. مدیریت اطلاعات سلامت، 10(3)، 441-448.
دانش، فرشید، اصنافی، امیررضا، اسفندیاری مقدم، علیرضا، ریاضی‌پور، مریم و زارعی، افروز. (1390). معتبرترین مجلات الکترونیکی رایگان انگلیسی‌زبان علوم پزشکی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 26(4)، 13320-11336.
زاهدی، زهره، شیرازی، منصوره صراطی و دهقانی، لیلا. (1389). تحلیل وب‌سنجی مجلات علوم پزشکی پایگاه «آی. اس. آی» با استفاده از سه موتور جستجوی یاهو، آلتاویستا و آل د وب. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 26(1)، 89-108.
ستوده، ‌هاجر، رزمجو، ‌فاطمه و زارع، ‌لیلا. (1388). ارزیابی چگونگی معرفی مجله‌های علمی پژوهشی ایران در اینترنت بر اساس استانداردهای بین‌المللی با تأکید بر ویژگی‌های مؤثر بر نمایانی مجله‌های علمی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 48(1)، 205-228.
عبداللهی، مجید، فرهادی‌زاده، آیدا و حسن‌زاده، دلارام. (1394). وب‌سنجی وب‌سایت دانشگاه‌های مجازی ایران در سال 1392. پژوهشنامه علم‌سنجی، 1(2)، 85-98.
نوری اقکند، آذر، مطلبی، داریوش و علیپورحافظی، مهدی. (1392). ارزیابی وبگاه مجله‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی بر اساس ابزار ارزیابی کیفیت (WQET). نظام‌ها و خدمات اطلاعاتی، 2(3)، 1-12.
نوکاریزی، محسن، سهیلی، فرامرز، دانش، فرشید، ریاضی‌‌پور، مریم و مصری‌نژاد، فائزه. (1390). وب‌سنجی دانشگاه‌های زیر پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27(1)، 521-536.
ورع، نرجس، زراعت‌کار، ندا و پرتو، پردیس. (1390). ارزیابی وب‌سایت نشریات انگلیسی‌زبان رده‌بندی‌شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 22 (4)، 26-37.
Almind, T. C., & Ingwersen, P. (1997). Informetric analyses on the world wide web: methodological approaches to ‘webometrics’. Journal of documentation, 53(4), 404-426.
Shahri, M. A., Jazi, M. D., Borchardt, G., & Dadkhah, M. (2017). Detecting Hijacked Journals by Using Classification Algorithms. Science and engineering ethics.
Asadi, A., Rahbar, N., Asadi, Meisam., Asadi, Fahim., & Khalili Paji, Kokab. (2017). Online-based approaches to identify real journals and publishers from hijacked ones. Science and engineering ethics, 23(1), 305-308.
Beall, J. (2016). Dangerous predatory publishers threaten medical research. Journal of Korean medical science, 31(10), 1511-1513.
Butler, D. (2013). The dark side of publishing. Nature, 495(7442), 433.
Dadkhah, M, & Borchardt, G. (2016). Hijacked Journals: An Emerging Challenge for Scholarly Publishing. Aesthetic surgery journal, 36(6), 739-741.
Dadkhah, M., & Maliszewski, T. (2015). Hijacked journals-threats and challenges to countries' scientific ranking. International Journal of Technology Enhanced Learning, 7(3), 281-288.
Dadkhah, Mehdi, Maliszewski, Tomasz, & da Silva, Jaime A Teixeira. (2016). Hijacked journals, hijacked web-sites, journal phishing, misleading metrics, and predatory publishing: actual and potential threats to academic integrity and publishing ethics. Forensic science, medicine, and pathology, 12(3), 353-362.
Dadkhah, M., Obeidat, M. M., Jazi, M. D., Sutikno, T., & Riyadi, M. A. (2015). How can we identify hijacked journals? Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 4(2), 83-87.
Harnad, S., Carr, L., Brody, T., & Oppenheim, C. (2003). Mandated online RAE CVs linked to university eprint archives: Enhancing UK research impact and assessment. Ariadne(35).
Islam, M. A., & Alam, M. S. (2011). Webometric study of private universities in Bangladesh. Malaysian Journal of Library & Information Science, 16(2), 115-126.
Isfandyari-Moghaddam, A., Danesh, F., & Hadji-Azizi, N. (2015). Webometrics as a method for identifying the most accredited free electronic journals: The case of medical sciences. The Electronic Library, 33(1), 75-87.
Jalalian, Mehrdad, & Dadkhah, Mehdi. (2015). The full story of 90 hijacked journals from August 2011 to June 2015. Geographica Pannonica, 19(2) ,73-87.
Kolahi, J., & Khazaei, S. (2015). Journal hijacking: A new challenge for medical scientific community. Dental Hypotheses, 6(1), 3-5.
Maan, P.S., & S, M. (2012). Social engineering: A partial technical attack. International Journal of Computer Science Issues, 9(2), 1694-0814.
Shukla, S. H, & Poluru, L. (2012). Webometric Analysis and Indicators of Selected Indian State Universities”. Information Studies, 18(2), 79-104.
Smith, A. G. (2005). Citations and links as a measure of effectiveness of online LIS journals. IFLA journal, 31(1), 76-84.
Thelwall, M. (2008). Bibliometrics to webometrics. Journal of information science, 34(4), 605-621.