هم‌نویسندگی و رابطه بین نفوذ اجتماعی و میزان کارایی و بهره‌وری پژوهشگران حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی ،دانشگاه پیام نور

4 دانشیار گروه علم اطلاعات ودانش شناسی،دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل و ترسیم شبکه‌های هم‌نویسندگی در پژوهش حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق بر اساس شاخص‌های مرکزیت تحلیل شبکه اجتماعی می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش، از نوع پژوهش‌های علم‌سنجی است که با استفاده از فن تحلیل هم‌نویسندگی و همچنین روش تحلیل شبکه انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل ۱۱۹۶۷ مدرک که با موضوع «نارسایی مزمن قلب» به زبان انگلیسی، در بازۀ زمانی 2000 تا 2015، در طبقه‌بندی «سیستم‌های قلب و عروق» وب آو ساینس می‌باشند. نویسندگانی که حداقل ۱۵ مقاله داشته‌اند در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته‌اند که درمجموع ۴۷۳ نویسنده برتر این حوزه شناسایی و با استفاده از نرم‌افزارهای بایب اکسل، یو.سی.آی.نت تجزیه و تحلیل و با ووز- ویور شبکه‌ها مصورسازی شد. برای آزمون فرضیه‌ها نیز از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داده که Anker SD هم پرکارترین و هم پراستنادترین پژوهشگر حوزه نارسایی مزمن قلب می‌باشد و دو پژوهشگر Voors AA-Vanveldhuisen DJ بیشترین زوج هم‌نویسندگی را در سطح مؤلفان حوزه نارسایی مزمن قلب داشته‌اند و بیشترین همکاری علمی بین پژوهشگران کشورهای آمریکا و ایتالیا وجود دارد. همچنین مشخص شد van Veldhuisen‌، Tavazzi‌، و Swedberg به‌ترتیب با نمرات ۴۱۷، ۴۰۴ و ۳۶۲ بالاترین مرکزیت رتبه را دارند. و از نظر مرکزیت نزدیکی Anker‌، Tavazzi، و Fonarow بالاترین نمره وGorcsan‌، Ito و Zile بالاترین مرکزیت بینابینی را کسب کرده‌اند. همچنین یافته‌ها نشان داد بین نمره مرکزیت درجه و بینابینی پژوهشگران و میزان بهره‌وری ( تعداد مقالات) و کارایی ( تعداد استناد) آنها رابطه معنی‌داری و جود دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان دادند پژوهشگرانی که مقالات بیشتری را منتشر کرده‌اند از لحاظ تعداد استناد دریافتی نیز در وضعیت خوبی قرار دارند و همچنین پژوهشگرانی که دارای شاخص‌های مرکزیت درجه و بینابینی بالایی بودند از نظر بهره‌وری (تعداد مقالات) و کارایی (تعداد استناد دریافتی) در وضعیت خوبی قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-authorship and the Relationship between So-ial Influence and the Extent of Effectiveness and Productivity of Re-searchers in Domain of Chronic Cardiovas-cular Failure

نویسندگان [English]

  • Parisa Hasanzadeh 1
  • Alireza Isfandyari-Moghaddam 2
  • Faramarz Soheili 3
  • Afshin Mousavi Chalak 4
1 PhD candidate of Information Sci-ence and Knowledge Studies, Islamic Azad University of Hamedan
2 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Islamic Azad University of Hamedan
3 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Payame Noor University
4 Associate Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Payame Noor University
چکیده [English]

Purpose: The present research intends to analyze and construct the networks of co-authorship in the research domain of chronic cardiovascular failure based on the centrality indicators of social network analysis.
Methodology: This applied research has been conducted using the common methods in scientometrics through co-authorship and network analysis methods. The research community included 11967 documents in the topic of “chronic heart failure” indexed in the category of “cardiovascular systems” at Web of Science during 2000 to 2015. The authors with 15 articles, at least, were considered. Overall, 473 top authors were identified in this domain, analyzed through BibExcel and UCINET, and the networks were illustrated with VOSviewer. SPSS® was utilized to test the hypotheses.
Findings: The findings show that Anker SD is the most active and cited researcher in the domain of chronic heart failure. Voors AA and vanVeldhuisen DJ have the highest paired co-authorship among the writers in the domain of chronic heart failure. The highest rate of scientific collaboration stands among the researchers in Italy and the U.S.A.
Conclusion: the results showed that the authors with a larger number of articles published have a better situation based on the received citations. Researchers with higher degree and betweenness centralities, have a better status for productivity (number of articles) and performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authorship
  • Social Influence
  • Degree centrality
  • Betweenness centrality
  • Close-ness Centrality
آقاملایی، فائزه؛ نورمحمدی، حمزه‌علی؛ کرامت‌فر، عبدالصمد؛ اسدی، سعید و اسپرائین، فرشته (۱۳۹۴). بررسی نظریه جهان کوچک در شبکه همکاری علمی حوزه‌ پزشکی ایران ۲۰۱۳-۲۰۰۹. مجله علم‌سنجی کاسپین، ۲ (۱): ۵۷-۶۴.
ارشدی، هما؛ عرفان‌‌منش، محمدامین و سالمی، نجمه (۱۳۹۶). ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌نویسی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه‌‌های علوم اجتماعی، انسانی و هنر. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، ۳(۱)، ۴۸-۷۰.
خاصه، علی‌اکبر ( ۱۳۹۴). ساختار دانش در حوزه مطالعات سنجشی: مطالعۀ هم‌استنادی، هم‌نویسندگی، و هم‌واژگانی تولیدات علمی بر اساس رویکردهای تحلیل شبکه و دیداری‌سازی علم. پایان‌نامه دکترا. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه پیام نور مشهد.
خاصه، علی‌اکبر؛ سوسرایی، مسعود؛ فخار، مهدی (1395). تحلیل خوشه‌‌های موضوعی و ترسیم نقشه‌‌های علمی پژوهشگران ایرانی حوزه انگل‌شناسی با تأکید بر شاخص‌‌های هم‌تألیفی و شاخص اچ. مجله میکروب‌شناسی پزشکی ایران، 10 (2)، 63-73.
سهیلی فرامرز، چشمه سهرابی مظفر، آتش پیکر سمیرا (۳۹۴) تحلیل شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ایران: مطالعه‌ای با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی، مجله علم‌سنجی کاسپین، ۲ (۱)، ۲۴-۳۲.
سهیلی، فرامرز؛ شریف‌مقدم، هادی؛ موسوی چلک، افشین، و خاصه، علی‌اکبر (139۴). تأثیرگذارترین پژوهشگران در حوزۀ آی متریکس: نگاهی ترکیبی به شاخص‌‌های تأثیرگذاری، تحقیقاتکتابداریواطلاع‌رسانیدانشگاهی، ۴۹ (۱)، ۲۳-۵۴.
سهیلی، فرامرز، شریف‌مقدم، هادی، موسوی چلک، افشین، و خاصه، علی‌اکبر (1395). ارزیابی پژوهش‌‌های آی متریکس با استفاده از مدل نفوذ علمی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 32 (1)، 25-50.
سهیلی، فرامرز؛ منصوری، علی (1393). تحلیل شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه‌‌های مرکزیت. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 21(13)، 89-106.
شهرابی فراهانی، هلیا؛ اسکروچی، محقیق، نیلوفر (۱۳۹۳). بررسی میزان همکاری‌‌های علمی در مقالات قلب و عروق ایران در وبگاه علوم ۲۰۰۲تا ۲۰۱۱. مدیریت سلامت، ۱۷ (۵۶)، ۴۶-۵۵
عرفان‌منش، محمدامین؛ روحانی، والا علی (1393). بررسی همبستگی میان شاخصه‌های اثرگذاری علمی و اجتماعی پژوهشگران مطالعه موردی: حوزه علم‌سنجی. فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، 16 (4)، ۱۴۵-۱۷۱
موسوی چلک, افشین؛ سهیلی, فرامرز؛ خاصه، علی‌اکبر (1396). رابطۀ بین نفوذ اجتماعی و بهره‌وری و کارایی در شبکه اجتماعی هم‌نویسندگی پژوهشگران علوم قرآن و حدیث ایران. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 20 (۳)، 50-74.
نظریان،سعید؛ عطاپور، هاشم و نوروزی چاکلی، عبدالرضا (۱۳۹۱). استناد بالای مقالات چندنویسنده ایرانی در مقایسه با مقالات تک‌نویسنده:آیا آن مربوط به خوداستنادی در زمانی است؟، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات ایران، ۲۷ (۴)، ۹۴-۹۶۰
نوروزی چاکلی، رضا و رضائی، مینا (۱۳۹۳). شناسایی و اعتبارسنجی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشی پژوهشگران ایران. پردازش و مدیریت اطلاعات،۳۰ (۱)، ۳-۳۹
نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ قضاوی، رقیه و نورمحمدی، حمزه‌علی (۱۳۹۴). مدیریت اطلاعات سلامت، ۱۲ (۴): ۴۴۵-۴۵۶
Abbasi, A. & Altman, J. (2011). On the correlation between research performance and social network analysis measures applied to research collaboration networks. Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences, Koloa, US.
Acedo, F. J.; Barroso, C.; Casanueva, C.; & Gala, J. L. (2006). Co-authorship in management and organizational Studies: An empirical and network analysis. Journal of Management Studies, 43(5), 957-983.
Badar, K., Hite, J., & Badir, Y. (2012). Examining the relationship of co-authorship network centrality and gender on academic research performance: the case of chemistry researchers in Pakistan. Scientometrics, 94(2), 755-775
Bender, M. E., Edwards, S., von Philipsborn, P., Steinbeis, F., Keil, T., & Tinnemann, P. (2015). Using co-authorship networks to map and analyse global neglected tropical disease research with an affiliation to Germany. PLoS neglected tropical diseases, 9(12), e0004182.
Borracci, R. A. ;  Doval, H. C. ; Manente, D. ; Tajer, C. D. (2009). Scientific collaboration networks in argentine cardiology publications. Revista Argentina de Cardiologia, 77, 6: 487-492.
Cheng, B. (2006). Using social network analyses to investigate potential bias in editorial peer review in core journals of Comparative/International Education. PhD. Dissertation, Brigham Young University.
Cuellar, M. J., Vidgen, R., Takeda, H., & Truex, D. (2016). Ideational influence, connectedness, and venue representation: Making an assessment of scholarly capital. Journal of the Association for Information Systems, 17(1), 1.
de Camargo, J. R. F., & Hayashi, M. C. P. I. (2017). Co-authorship and female participation in Brazilian scientific journals in the surgery field: bibliometric study Revista Digital de Biblioteconomica e Ciencia da Informacao, 15(1), 148-171.
Egghe, L., Goovaerts, M. & Kretschmer, H. (2007). Collaboration and productivity: An investigation into "Scientometrics" journal and "UHasselt" repository. COLLNET Journal of Scientometrics and Information Management, 1(2), 33-40.
Englebrecht, Ted D., Hanke, Steven A.; Kuang, Yingxu (2008). An assessment of patterns of co-authorship for academic accountants within premier journals: Evidence from 1979–2004. Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting. 24, 172–181
Fishbach, K.; Putzke, J.; Schoder; D. (2011). Co-authorship networks in electronic markets research. Electronic Markets, 21, 19–40.
Freeman, L. C. (1979). Centrality in social networks: 1. conceptual clarification. Social Networks, 1, 215-239.
Fuyuki, Y. (2008). An analysis of the correlation among research productivity and collaboration network indices. Research on Academic Degrees & University Evaluation, 8, 1-14.
Glänzel, W., & Schubert, A. (2001). Double effort= double impact? A critical view at international co-authorship in chemistry. Scientometrics, 50(2), 199-214.
Glänzel, W., & Schubert, A. (2004). Analysing scientific networks through co-authorship. Handbook of quantitative science and technology research, 11, 257-279.
Hara, N., Solomon, P., Kim, S. L., & Sonnenwald, D. H. (2003). An emerging view of scientific collaboration: Scientists' perspectives on collaboration and factors that impact collaboration. Journal of the Association for Information Science and Technology, 54(10), 952-965.
Hill, V.A. (2008). Collaboration in an academic setting: Does the network structure matter?. Center for the Computational Analysis of Social and Organizational Systems.Available at: http://ra.adm.cs.cmu.edu/anon/usr/ftp/anon/isr2008/CMU-ISR-08-128.pdf.
Hou, H., Kretschmer, H. & Liu, Z. (2008). The structure of scientific collaboration networks in Scientometrics. Scientometrics, 75(2), 189-202.
Kuzhabekova, A. (2012). Impact of co-authorship strategies on research productivity: A social network analysis of publication in Russian Cardiology. PhD. Dissertation,University of Minnesota
Newman, M. E. (2001). Scientific collaboration networks. I. Network construction and fundamental results. Physical review E, 64(1), 016131.
Osareh, F (2006). Giant collaboration in astronomy knowledge production and international level. Held in: international workshop on webometrics, informetrics and scientometrics & 7­th COLIN Meeting, (France: 10-12: may)
Osareh, F. & McCain, K. W. (2008). The structure of Iranian chemistry research, 1990-2006: An author cocitation analysis. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 59(13), 2146-2155
Osca-Lluch, Julia; Velasco, Elena A; Lopez, Mayte; Haba, Julia (2009). Co-authorship and citation networks in Spanish history of science research, Scientometrics, Vol. 80, No. 2 (2009) 375–385
Ovalle-Perandones, M. A., Gorraiz, J., Wieland, M., Gumpenberger, C., & Olmeda-Gómez, C. (2013). The influence of European Framework Programmes on scientific collaboration in nanotechnology. Scientometrics, 97(1), 59-74.
Ozsoy, Z., & Demir, E. (2017). The Evolution of Bariatric Surgery Publications and Global Productivity: A Bibliometric Analysis. Obesity surgery, 1-13.
Phillips, K., Kohler, J. C., Pennefather, P., Thorsteinsdottir, H., & Wong, J. (2013). Canada's Neglected Tropical Disease Research Network: Who's in the Core—Who's on the Periphery?. PLoS neglected tropical diseases, 7(12), e2568.
Racherla, P. & Hu, C. (2010). A social network perspective of tourism research collaboration. Annals of Tourism Research, 37(4), 1012-1034.
Rumsey-Wairepo, A. (2006). The association between co-authorship network structures and successful academic publishing among higher education scholars. PhD. Dissertation, Brigham Young University, USA
Sa’ed, H. Z., Waring, W. S., Al-Jabi, S. W., & Sweileh, W. M. (2017). Global cocaine intoxication research trends during 1975–2015: a bibliometric analysis of Web of Science publications. Substance abuse treatment, prevention, and policy, 12(1), 6.
Shehatta, I., & Mahmood, K. (2017). Bibliometric patterns and indicators of research collaboration of Egyptian health scientists: 1980. Malaysian Journal of Library & Information Science, 22(2), 45-65.
Swedberg, K., Cleland, J., Dargie, H., Drexler, H., Follath, F., Komajda, M., ... & Hoes, A. (2005). Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary (update 2005) The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology. European heart journal, 26(11), 1115-1140.
Tarazona, B., Vidal-Infer, A., & Alonso-Arroyo, A. (2017). Bibliometric analysis of the scientific production in implantology (2009–2013). Clinical oral implants research, 28(7), 864-870.
Yan, E. & Ding, Y. (2009). Applying centrality measures to impact analysis: A coauthorship network analysis. Journal of the American Society for Information Science & Technology, 60(10), 2107-2118.
Yan, E., Ding, Y. & Zhu, Q. (2010). Mapping Library and Information Science in China: a coauthorship network analysis Scientometrics, 83 1 , 115-131.
Yu, Q., Shao, H., & Duan, Z. (2013). The research collaboration in Chinese cardiology and cardiovasology field. International journal of cardiology, 167(3), 786-791.