ترسیم ساختار علمی حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه پیام‌نور

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ترسیم ساختار حوزه‌های موضوعی مقالات حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی با استفاده از فن تحلیل هم‌رخدادی واژگان است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع مطالعات علم‌سنجی است و با استفاده از تحلیل هم‌واژگانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مقالات حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی است که در بازه زمانی 1984 تا 2014 میلادی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس نمایه شده است. در این پژوهش به‌منظور ترسیم نقشه‌های علمی از نرم‌افزار یوسی‌نت و بسته مکمل آن نت‌دراو استفاده شد و با کمک نرم‌افزار اس.پی.اس.اس اقدام به خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان دادند که از نظر فراوانی، کلیدواژه "تجهیزات پزشکی" و از نظر هم‌رخدادی، دو کلیدواژه "تجهیزات پزشکی- ایمنی بیمار" بیشترین فراوانی را در پژوهش‌های حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی داشته‌اند. یافته‌های مربوط به خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی به روش "وارد" منجر به شکل‌گیری چهار خوشه در این حوزه شد که این خوشه‌ها بدین شرح بودند: خوشه تجهیزات پزشکی، خوشه روش‌های درمانی، خوشه تجهیزات قلب و عروق و خوشه بیماری‌ها.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحلیل هم‌رخدادی واژگان نشان دادند که خوشه "روش‌های درمانی" و خوشه "تجهیزات قلب و عروق" جزء خوشه‌های بالغ و مرکزی به شمار می‌آیند و نقش محوری در پژوهش‌های حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دارند. بنابراین روش‌های درمانی و تجهیزات مرتبط با قلب و عروق از جمله موضوعات محوری و نوظهور در پژوهش‌های مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی هستند که می‌توانند مسیر پژوهش‌های آتی را پیش‌بینی نمایند. همچنین خوشه "تجهیزات پزشکی" و خوشه "بیماری‌ها" از نظر مرکزیت و هم از نظر تراکم نسبت به سایر خوشه‌ها در سطح پایینی هستند و حالت حاشیه‌ای دارند و در پژوهش‌های مربوط به حوزه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping the Scientific Structure of Medical and Laboratory Equipment with Using the Co-occurrence Analysis

نویسندگان [English]

  • Maryam Emami 1
  • Nosrat Riahinia 2
  • Faramarz Soheili 3
1 Ph.D. Student of Knowledge and Information Science, Kharazmi Uni-versity of Tehran, Iran
2 Professor of Knowledge and Information Science, Kharazmi University of Tehran, Iran
3 Associate Professor of Knowledge and Information Science, Payam Noor University
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to map the scientific structure of the subject areas of medical and laboratory equipment articles using the co-occurrence analysis.
Methodology: This research is a scientometrics study and has been done using co-occurrence analysis. The statistical population of the present study is all articles in the field of medical and laboratory equipment, which were indexed from 1984 to 2014 in the Web of Science. In this research, in order to draw a scientific map Ucinet software and its full complement Net Draw have been used and hierarchical clustering was performed with the SPSS software.
Findings: The results of the research showed in the frequency, the keyword "medical equipment" and in terms of the coincidence, two keywords "menstrual fluid- menstrual fluid" were the most frequent in the field of medical and laboratory equipment. The results of hierarchical clustering using the ward’s method led to the formation of four clusters in this area, which included the cluster of medical equipment, the cluster of therapeutic methods, the cluster of cardiovascular equipment and the cluster of diseases.
Conclusion: The results of the co-occurrence analysis showed that the cluster of "therapeutic methods" and the "cardiovascular equipment" cluster are considered to be mature and central clusters and play a central role in medical and laboratory equipment research. Therefore therapeutic methods and cardiovascular therapies are among the key issues emerging in medical and laboratory equipment research that can predict the path to future research. Also, the cluster of "medical equipment" and the cluster of "diseases" are both central and in terms of density compared to other clusters at a low level and have a marginal role and less attention has been paid to research on medical and laboratory equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • co-occurrence analysis
  • mapping the structure of science
  • cluster analysis
  • strategic graph
  • medical and laboratory equipment
ابراهیمی، وجیهه (1393). بررسی وضعیت بین‌رشته‌ای مدیریت دانش از طریق مقایسه نقشه‌های موضوعی مدارک مرتبط. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم‌سنجی. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد.
حسن‌زاده، پریسا؛ اسفندیاری مقدم، علیرضا؛ سهیلی، فرامرز؛ موسوی چلک، افشین (1396). هم‌نویسندگی و رابطه بین نفوذ اجتماعی و میزان کارایی و بهره‌وری پژوهشگران حوزه نارسایی مزمن قلب و عروق. پژوهش‌نامه علم‌سنجی دانشگاه شاهد. زودآیند.
 
خاصه، علی‌اکبر؛ سوسرایی، مسعود؛ فخار، مهدی (1395). تحلیل خوشه‌های موضوعی و ترسیم نقشه‌های علمی پژوهشگران ایرانی حوزه انگل‌شناسی با تأکید بر شاخص‌های هم‌تألیفی و شاخص اچ. میکروب‌شناسی پزشکی. 10 (2)، 63-73.
سهیلی، فرامرز؛ شعبانی، علی؛ خاصه، علی‌اکبر (1395). ساختار فکری دانش در حوزه رفتار اطلاعاتی: مطالعه هم‌واژگانی. تعامل انسان و اطلاعات. 2 (4)، 21-36.
شهرابی فراهانی، هلیا؛ اسکروچی، محقیق، نیلوفر (1393). بررسی میزان همکاری‌های علمی در مقالات قلب و عروق ایران در وبگاه علوم 2002 تا 2011. مدیریت سلامت. 17 (56)، 46-55.
صابری، محمد کریم؛ اسفندیاری مقدم، علیرضا (1390). بررسی میزان دسترس‌پذیری و زوال استنادهای وبی مقالات نمایه‌شده در مؤسسه اطلاعات علمی (ISI) در حوزه اطلاعات سلامت و کتابداری پزشکی. مدیریت اطلاعات سلامت. 8 (2)، 189-197.
صالح، پروین (1397). تصویرسازی وریدی: فاکتورهای مشخصه بیمار و کارایی تکنولوژی رگیاب مادون قرمز جدید. مهندسی پزشکی. 206، 88-95.
مکی‌زاده، فاطمه؛ حاضری، افسانه؛ کیخایی، فرزانه (1395). مطالعه ساختار موضوعی مدارک مرتبط با حوزه درمان دیابت نوع دو در پایگاه پاب‌مد. مدیریت سلامت. 19 (64)، 43-55.
Chang, Y.W; Huang, M.H; Lin, C.W (2015). Evolution of research subjects in library and information science based on keyword, bibliographical coupling, and co-citation analyses. Scientometrics. 105 (3), 2071-2087.
Chiang, Cheng- hsin; Liaw, Yi- ching; Wu, Rung- tai (2017). Patent analysis for the formulation of technology policy: Evidence from 4G LTE industry. Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences. 4413- 4422.
Hu, C.P; Hu, J.M; Deng, S.L; Liu, Y (2013). A co-word analysis of library and information science in China. Scientometrics. 97(2), 369-382.
Hu, Jiming; Zhang, Yin (2015). Research patterns and trends of recommendation system in china using co- word analysis. Information Processing and Management. 51, 329-339.
Liu, G.Y; Hu, J.M; Wang, H.L (2012). A co-word analysis of digital library field in China. Scientometrics. 91 (1), 203-217.
Naomi, Fukuzawa; Takanori, Ida (2016). Science linkages between scientific articles and patents for leading scientists in the life and medical sciences field: The case of Japan. Scientometrics. 106, 629-644.
Ozsoy, Zeki; Demir, Emre (2018). The Evolution of Bariatric Surgery Publications and Global Productivity: A Bibliometric Analysis. Obesity Surgery. 28 (4), 1117-1129.
Tarazona, Beatriz; Vidal- Infer, Antonio; Tarazona- Alvarez, Pablo; Alonso- Arroyo, Adolfo (2017). Analysis of Scientific Production in Spanish Implantology. Journal of Clinical and Experimental Dentistry. 9 (5), 703-711.
Van Eck, N. J; Waltman, L (2014). Visualizing bibliometric networks. In Y. Ding, R. Rousseau, & D. Wolfram (Eds). Measuring scholarly impact: Methods and practice. Springer