مطالعۀ وضعیت تولیدات علمی در حوزۀ «بازیابی اطلاعات موسیقی» در پایگاه اسکوپوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

. دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، ارائۀ تصویر جامعی از وضعیت فعالیت‌های علمی حوزۀ بازیابی اطلاعات موسیقی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی علم‌سنجی است که بر اساس رویکرد کمّی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای و شاخص‌های علم‌سنجی انجام شده است و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی در نرم‌افزار SPSS تولیدات علمی حوزۀ بازیابی اطلاعات موسیقی از ابتدا تا پایان سال 2014 را که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده‌اند، بررسی کرده است.   
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که از ابتدا (1995) تا پایان سال 2014، تعداد 1822 مدرک در پایگاه اسکوپوس در حوزۀ بازیابی اطلاعات موسیقی نمایه شده است؛ اما از سال 2004 به‌بعد، تولیدات علمی این حوزه دوران رشد خود را آغاز و در سال 2011 به دوران بالندگی رسیده است. همچنین یافته‌ها نشان داد که پُرکار‌ترین نویسنده،‌ ایچیرو فوجیناگا (Ichiro Fujinaga)، پرسابقه‌ترین فرد، مارک سندلر(Mark B. Sandler)، آمریکا و دانشگاه جوهانس کپلر (Johannes Kepler University)، به‌ترتیب فعال‌ترین کشور و مؤسسۀ پژوهشی این حوزه بوده‌اند. علاوه‌ بر این، بیش از 99درصد تولیدات علمی به زبان انگلیسی بوده و بیشترین آثار این حوزه به‌ترتیب مربوط به رشته‌های کامپیوتر، علوم انسانی و مهندسی است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بین تعداد نویسندگان همکار و شاخص هِرش نویسندگان، همبستگی در سطح یک‌صدم مثبت و معنادار است. بررسی و تحلیل محتوای آثار تولیدشده در حوزۀ بازیابی اطلاعات موسیقی می‌تواند به درک بهتر جریان‌های فکری و گفتمان غالب در این حوزه کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Scientific Research Output on Music Information Retrieval Indexed in Scopus

نویسنده [English]

  • Amir Vafaeian
PhD Student of Knowledge and In-formation Studies, Kharazmi Uni-versity, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Music information retrieval (MIR) is an interdisciplinary field which has developed significantly in last decade. This study is aimed to represent a comprehensive picture of scientific activities of the field.
Methodology: The research has been done by quantitative method and scientometric indicators. Data were analysed in SPSS, using descriptive and analytical statistical methods which were indexed in Scopus citation database in MIR area from beginning till end of 2014.
Findings: From 1995 until 2014, 1822 document were indexed in Scopus, but after 2004 scientific products of MIR has been significant and in 2011 has been reached to its maturity. Ichiro Fujinaga is prolific author and Mark B. Sandler is pioneer scientist in the field. USA and Johannes Kepler University were the active country and university respectively. Over 99 percent of the scientific output was written in English and most of them respectively were in computer, human science and engineering topics.
Conclusion: The study shows that there is a positive and significant correlation between H-index and the number of co-authors in MIR. Content analysis of the produced papers of MIR can result in better understanding of dominant discourse in MIR. So, doing researches like this has been suggested for future studies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Music information retrieval (MIR)
  • Scientific output
  • Scientometrics
  • Scopus
آیین‌نامۀ ارتقای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی (مرداد 1387). بازیابی‌شده: 29 اردیبهشت 1394. دسترس‌پذیر در:
 http://aac.behdasht.gov.ir/uploads/179_328_AyeenName_Ejraee.pdf
داورپناه، محمدرضا. (1384). اطلاعات و جامعه. تهران: دبیزش، 1384.
داورپناه، محمدرضا. (1386). ارتباط علمی: نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی. تهران: دبیزش و چاپار.
صمدی، لاله و فدائی، غلامرضا. (1395). درآمدی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات موسیقایی: زمینه‌ها، ضرورت‌ها و چالش‌ها. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 27 (3)، 95ـ112.
عبدخدا، هیوا، قاضی میرسعید، جواد و نوروزی، علیرضا. (1389). بررسی میزان تولیدات علمی حوزۀ پزشکی ایران بر مبنای مدارک نمایه‌شده از مجلات علمی در پایگاه‌های اطلاعاتی منتخب در فاصلۀ سال‌های ۵9ـ200۹. مجله پیاورد سلامت، 4 (1ـ2)، 18ـ۳۰.
نوروزی‌چاکلی، عبدالرضا، حسن‌زاده، محمد و نورمحمدی، حمزه‌علی. (1387). تحلیلی بر اشاعۀ دانش ایران در جهان (1993 تا 2007). تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
وفائیان، امیر. (1389). ارزیابی تطبیقی کیفیت محتوای نمایه‌های استنادی Scopus و ISI (Web of Science). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
یوسفی، احمد و همکاران. (1391). بررسی تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی در حوزۀ ایمنی‌شناسی در پایگاه اطلاعاتی ISI. مجله علوم پزشکی رازی، 19 (96)، 1ـ۹.
Aucouturier, J.& Pampalk, E., (2008). Introduction–From Genres to Tags: A Little Epistemology of Music Information Retrieval Research. Journal of New Music Research, 37(2), 87-92.
Bello, J. P., (2007). Music Information Retrieval. Visited on: 2015, March 25. Available via: http://www.nyu.edu/classes/bello/DCMS_files/8-MIR.pdf
Downie, J. S., (2003). Music information retrieval. Annual Review of Information Science and Technology. 37, 295-340. Visited on: 2015, May 9. Available from http://www.music.mcgill.ca/~ich/classes/mumt611_08/downie_mir_arist37.pdf
Kaminskas, M. and‌Ricci, F., (2012). Contextual music information retrieval and recommendation: State of the art and challenges. Computer Science Review, 6(2-3), 89-119.
Kostek, B.,(2004). Application of soft computing to automatic‌music information retrieval. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 55(12), 1108-1116.
Music information retrieval. (2015). Wikipedia, the free encyclopedia. Last modified on 3 February 2015. Available via: http://en.wikipedia.org/wiki/Music_information_retrieval
Schedl, M., Gómez, E., Urbano, J., (2014). Music information retrieval: Recent developments and applications (Review). Foundations and Trends in Information Retrieval, 8(2), 127-261.
Scopus: Content Overview. (2015). Elsevier. Visited on: 2015, may 7. Available via: http://www.elsevier.com/online-tools/scopus/content-overview.