تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های مالیاتی موجود در کتابخانۀ سازمان امور مالیاتی کشور (طی سال‌های 1389ـ1393)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال

2 کارشناس‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، کشف گرایش‌های موضوعی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی موجود در کتابخانۀ سازمان امور مالیاتی در حوزۀ موضوعات «مالیاتی» و طبقه‌بندی آن‌ها در مقوله‌های مشخص به‌منظور تعیین سیر موضوعی و بررسی آن‌ها در راستای اولویت‌های پژوهشی سازمان است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی کتاب‌سنجی بوده و از روش تحلیل محتوا برای تعیین گرایش‌های موضوعی پایان‌نامه‌‌ها استفاده کرده است. جامعۀ مورد مطالعه 482 پایان‌نامۀ «مالیاتی» نوشته‌شده از سال 1389 تا 1393 در دانشگاه‌های سراسر ایران و 37 اولویت پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های 1388 تا 1392 می‌باشد. در این پژوهش برای تفکیک پایان‌نامه‌‌ها از نظر موضوعی، یک طرح موضوعی شامل 5 گروه موضوع اصلی و 20 موضوع فرعی با روش دلفی بر مبنای نظر کارشناسان خبرۀ مالیاتی تنظیم شده است. گردآوری اطلاعات با استفاده از فیش‌برداری بر مبنای فهرست کنترل انجام شده است. تحلیل داده‌ها با استفاده آزمون‌های آماری برآورد همبستگی بین درصد موضوعات و مجذور کای در نرم‌افزار EXCEL و SPSS انجام شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که موضوع «سازمان وصول مالیات» با 6.56درصد بیشترین پایان‌نامه، موضوع «مالیات‌های اسلامی» با 1درصد کمترین پایان‌نامه، دانشجویان مدیریت بیشترین پایان‌نامه با 4.55درصد و دانشجویان حقوق کمترین پایان‌نامه را با 8.6درصد به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بیشترین جامعۀ آماری پایان‌نامه‌‌ها مربوط به کارکنان با 2.49درصد و کمترین آن با 5درصد مربوط به «پرونده‌های مالیاتی» است. علاوه بر این از تعداد 482 عنوان پایان‌نامه، 232 عنوان در راستای اولویت‌های پژوهشی تهیه شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که پایان‌نامه‌‌های اندکی در راستای اولویت‌های پژوهشی سازمان نگارش شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Taxation Theses in the Library of Iranian National Tax Administration, 2010-2014

نویسندگان [English]

  • Keyhan Mahshidi 1
  • Farideh Rafie Moghadam 2
1 M.Sc. in Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
2 M.Sc. of Knowledge and Information Science, Faculty member of Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose:The present research aims at exploring the topic trends of post-graduate and research level theses on taxation archived at the library of Iranian National Tax Administration (INTA) to explore how they are in line with the INTA’s research priorities.
Methodology: The method of this study is descriptive survey and content analysis. The number of theses was 482 titles completed during 2010-2014, and a 37 INTA research priorities have been under discussion for the period 2009-2013. For the classification of theses by topic, a topic design including 5 major categories was developed through Delphi methods on the basis of tax experts’ opinions. The data gathering process was conducted through a checklist by using index card.
Findings: The findings showed that the topic of “tax collection authority” (56.6 %) is ranked top, while the topic of “Islamic taxes” with 1% only, is ranked the lowest. A majority (55.4%) belongs to Management fields of study while the share of students of Law was 6.8%. As for the statistical population addressed by the researchers, the highest share belongs to the Staff (49.2%) while the lowest share belongs to the tax files with only 5%.  Out of 482 theses, 232 titles have been drafted according to the research priorities of the INTA.
Conclusion: It can be concluded that the theses in question have not, all the time, been in line with research needs of INTA

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • theses
  • tax
  • Iranian National Tax Administration
  • research
آذرانفر، جوانه. (1385). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی موجود در پایگاه اطلاع‌رسانی اطلاعات و مدارک علمی ایران در سال‌های 1382ـ1373. پایان‌نامه کارشناسی ارشد کتابداری.
 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران.
باب الحوائجی، فهیمه. (1381). تحلیل محتوا. دایرةالمعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. (ج.1). تهران: کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.
دیانی، محمدحسین. (1378). پایان‌نامه، گنج ناشناختۀ رهاشده. کتابداری و اطلاع‌رسانی، فصلنامه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 2 (4)، 1ـ16.
رایف، د.، لیسی، اس و جی.اف.، فردریک. (1385). تحلیل پیام‌های رسانه‌ای، کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق،
 (مهدخت بروجردی علوی، مترجم). تهران: سروش.
سیدین، سید مهرداد. (1387). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد واحد‌های تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سال‌های 1372ـ1386. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران.
سیدین، سید مهرداد و باب الحوائجی، فهیمه. (1388). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد واحد‌های تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سال‌های 1372ـ1386. پیام کتابخانه. 15 (1)، 95ـ121.
شرفی، علی. (1390). تعیین فرایند زیست موضوعات و روش‌های پژوهش در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای رشته کتابداری واطلاع‌رسانی از سال 1384ـ1388 در دانشگاه‌های دولتی ایران و مقایسۀ آن با اولویت‌های پژوهشی سال 1389ـ۱۳۹۰. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
میرسندسی، محمد. (1382). تحلیل محتوای پایان‌نامه‌های دانشجویی در رشتۀ جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
 (کارشناسی ارشد و دکتری 1364ـ1375). فصلنامه مصباح. 12 (46)، 157ـ176.
Abdoulaye, H,. (2002). Research trends in library and information science at the International Islamic University Malaysia. Library Review, 51(1): 32-37.
Aliyu, Y., Abba, T,. (2009).Analytical study of master library science dissertations at the University of Maiduguri, N. Library Philosophy & Practice , 11(1): 1-6.
Cassidy, R Sugimoto, et al., (2011). "The shifting sands of disciplinary development: Analyzing North American Library and Information Science dissertations using latent Dirichlet allocation". Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(1):185