ترسیم نقشه علمی تولیدات پژوهشگران هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‌آو‌ساینس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناس، دانشگاه قم

3 . استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان،ایران

4 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

هدف: از این پژوهش، تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی در موضوع هنر و معماری در پایگاه وب‌آوساینس است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی علم‌سنجی است، که به مطالعه عملکرد کمی حوزه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‌آو‌ساینس، از ابتدا تا 2018 میلادی پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی (253 رکورد) دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه هنر و معماری در پایگاه وب‌آو‌ساینس است.
یافته‌ها: نشان دادند اولین رکورد علمی نمایه‌شده دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه هنر و معماری در پایگاه وب‌آوساینس مربوط به سال 2008 و بیشترین تولیدات علمی مربوط به سال 2016 با 176 رکورد اطلاعاتی بوده است. در بین پژوهشگران هومن ثبوتی با تولید 5 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد. بیشترین همکاری علمی دانشگاه آزاد اسلامی با پژوهشگران کشورهای استرالیا و مالزی است که 5 رکورد اطلاعاتی با هر کدام از این کشورها تولید کرده‌اند. نشریه " TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN "ART AND COMMUNICATION" هم به‌عنوان منبع هسته هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه وب‌آوساینس است. همچنین یافته‌ها نشان دادند 7 خوشه موضوعی با 42 توصیفگر مشترک یکسان از تولیدات هنر و معماری به دست آمد و مشخص گردید که موضوعات «معماری و شهرسازی»، زمینه اصلی موضوعات هستند و «هنر» هیچ جایگاهی نداشته است.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگر وضعیت نامطلوب تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه هنر و معماری از لحاظ کمی و کیفی است و تاکنون نقش بسیار کم‌رنگی در شناساندن هنر ایرانی و معماری اسلامی در سطح جهانی داشته است، طوری که فقط 0.35درصد از مشارکت تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی به حوزه هنر و معماری برمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drawing the scientific map of Islamic Azad university researchers’ products in the field of Art and Architect in Web of Science site

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Sory 1
  • Yaghoub Norouzi 2
  • Aliakbar FamilRohani 3
  • Atefeh Zarei 4
1 Phd Student, Department of Information Science and Knowledge Stud-ies, Islamic Azad University of Hamedan, Iran
2 Associate Professor, Department of Knowledge and Information Science, University of Qom, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Islamic Azad University of Hamedan
4 Assistant Professor, Department of Information Science and Knowledge Studies, Islamic Azad University of Hamedan
چکیده [English]

Purpose: The aim of the research is to analyze and illustrate the scientific products of IAU researchers in the subject of "Art and Architecture in WOS."
Methodology: This is applied research that is done with a scientometric approach. It has studied the quantitive performance of the field of art and architecture of the Islamic Azad University in WOS from the beginning to 2018.  The statistical population includes 253 recorded in the field of Art and Architecture in WOS.
Findings: Findings showed that the first scientific record indexed for the fields of Art and Architecture was related to 2008 and the highest scientific products were related to 2016. Framarz Malekian and Human Sabouti are placed in the first rank with 5 records. The most scientific collaboration of IAU has been with Australia and Malaysia. The "Turkish online Journal of Design Art and Communication" is recorded as the core resource of Art and Architecture of IAU in the WOS.
Conclusion: The results also showed that keyword "Architecture" repeated 13 times and is placed in the first rank then "Iran" is placed the next as another keyword that is repeated 11 times. Among the keywords – considering- conformity – key terms such as: "environmental studies" and "urban studies" conjugating 14 times ranked first, also keywords relating to scientific record of Islamic Azad university in the field of Art and architecture is classified in 7 different clusters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • scientific products
  • Web of Science base
  • Art and Architecture
  • Islamic Azad University
آزادی احمدآبادی، قاسم. (1393)، مصورسازی اطلاعات و زمینه‌های به‌کارگیری آن در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 1(4).
احمدزاده، سعادت. (1386)، تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سال‌های 1384-1374، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 16(4).
احمدی، حمید؛ سلیمی، علی؛ زنگیشه، الهه. (1392)، علم‌سنجی، خوشه‌بندی و نقشة دانش تولیدات علمی ادبیات تطبیقی در ایران، کاوش‌نامةادبیاتتطبیقی (مطالعاتتطبیقیعربی-‌فارسی)، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه، 11 (3).
ارشدی، هما؛ عرفان‌منش، محمدامین؛ سالمی، نجمه. (1396)، ترسیم و تحلیل شبکه‌های هم‌تألیفی پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی در حوزه‌های علوم اجتماعی، انسانی، هنر، پژوهشنامه علم‌سنجی، 5 (3).
تصویری قمصری، فاطمه و جهان‌نما، محمدرضا. (1386)، بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی در سال‌های 1370-1384، فصل‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 2 (38): 124- 107.
تقی‌زاده، علی؛ وزیری، اسماعیل. (1389)، تولیدات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1990 تا 2007 میلادی بر اساس آمار پایگاه‌های مؤسسه اطلاعات علمی آی‌اس‌آی، فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 49 (13).
دهقان، شیرین. (1386)، تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان و مصر. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10 (1): 179-197.
جعفرزاده، رشید؛ حاصلی، داوود. (1395)، تجزیه و تحلیل شبکه همکاری تولیدات علمی حوزه بیولوژی تولید مثل ایران، مدیریت اطلاعات سلامت، 13 (6): 52، 419-412.
جعفری، فاطمه؛ گلتاجی، مرضیه. (1391)، مطالعه وضعیت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشکده‌های علوم انسانی و هنر و علوم اجتماعی دانشگاه‌های دولتی کشور طی سال‌های 2008-2000، فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 27 (3).
حسن‌زاده، محمد. (1390)، علم‌سنجی در سازمان‌ها نقشی نوین برای کتابداران کتابخانه‌های تخصصی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۲۶ (4): ۱۳۳۷-۱۳۴۸.
حسنی، غلامرضا؛ مراثی، محسن؛ نورمحمدی، حمزه‌علی. (1397)، تحلیل و تدوین شاخص‌های ارزیابی کیفیت مقالات علمی پژوهشی هنر، مبتنی بر نظریه هنجارها و ضدهنجارهای علم، پژوهش‌نامهعلم‌سنجی، زودآیند.
حمیدی، علی؛ اصنافی، امیررضا؛ عصاره، فریده. (1387)، بررسی تحلیلی و ترسیم ساختار انتشارات علمی تولیدشده در حوزه‌های کتاب‌سنجی، علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و وب‌سنجی در پایگاه وب‌آوساینس طی سال‌های 1990-2005، کتابداریواطلاع‌رسانی، (2)11.
زارعی، عاطفه؛ فامیل‌روحانی، سید علی‌اکبر. (1380)، علم‌سنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقه 5 و شناسایی مشکلات آنها در تولید اطلاعات علمی، فصلنامه کتاب، شماره 80.
زندی‌ر‌وان، نرگس؛ داورپناه، محمدرضا؛ فتاحی، رحمت‌الله. (1395)، مروری بر رسم نقشة علم و روش‌شناسی آن، پژوهش‌نامهعلم‌سنجی، 2(1): 3، 76-57.
شکویی، علی؛ سلیمانی، محمدرضا. (1387)، عوامل مؤثر بر تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (منطقه 8)، مجله پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، شماره‌های 17 و18.
عاصمی، عاطفه؛ صفری‌نژاد، اکرم؛ عاصمی، عادله. (1396)، بررسی وضعیت سبک‌های نقاشی در نمایه استنادی هنر و علوم انسانی: یک تحلیل بسامد استنادی، پژوهشنامه علم‌سنجی دانشگاه شاهد، زودآیند.
غفاری، علیرضا. (1391)، پژوهش، گام نخست حمایت از تولید ملی، روزنامه اطلاعات، چهارشنبه ۲۳ فروردین، شماره ۲۵۲۸۵.
فتاحی، رحمت‌الله؛ دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز. (1390)، بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های 2010-1990 در وبگاه وب علوم (wos) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه، پژوهشنامهکتابداریواطلاع‌رسانی، 1 (1): 175-196.
فهیمی‌فر، سپیده؛ غلام‌پور، بهزاد، غلام‌پور، سجاد. (1397)، بررسی وضعیت تولیدات علمی و شبکة هم‌تألیفی پژوهشگران ایران در حوزة تربیت‌‌بدنی و علوم ورزشی در پایگاه استنادی وب‌آو‌ساینس طی سال‌های 2016-2006، دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی، 10(49): 34-17.
موسوی چلک، افشین؛ حداد عرایق، سیمین. (1396)، کمیت و کیفت تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در پایگاه استنادی اسکوپوس بر اساس شاخص هرش، پژوهشنامه علم‌سنجی، 3 (5).
ناصری‌جزه، محمود؛ طباطبائیان، سید حبیب‌الله؛ فاتح‌راد، مهدی. (۱۳۹۱)، علم‌سنجی و خوشه‌بندی دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف ارزیابی این دانش و مقایسه آن با وضعیت جهانی، دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران، انجمن مدیریت فناوری ایران.
نقره‌کار، سلمان (1393)، نقش دانشکده‌های معماری در نقشه راه تحقق معماری شایسته ایران اسلامی (نمونه موردی: تلاش‌های دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان)، مطالعات معماری ایران، 3(5)، 158-151.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ و همکاران. (1388)، پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های مؤسسه اطلاعات علمی 1993 تا 2007 ISI ، فصلنامهکتاب.
وفائیان، امیر. (1396)، مطالعۀ وضعیت تولیدات علمی در حوزۀ بازیابی اطلاعات موسیقی در پایگاه اسکوپوس، پژوهشنامه علم‌سنجی، 3(5): 48-33.
Agutter, Jim; Bermudez, Julio (2005). Information visualization design: The growing challenges of a data saturated world. AIA Report on university research. Available:www. aia. org/SiteObjects/files/Agutter_color. pdf.
Ewalt, J. (2016). Image as Evidence: A Citation Analysis of Visual Resources in American History Scholarship, 2010-2014. Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America, 35, 2, 206-217.
Gervits, M., & Orcutt, R. (2016). Citation Analysis and Tenure Metrics in Art, Architecture, and Design-Related Disciplines. Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North America, 35, 2, 218-229.
Greer, K. (2016). Undergraduate Studio Art Information Use: A Multi-School Citation Analysis. Art Documentation, 35, 2, 230-240.
Hood WW, Wilson CS.) 2001.( The literature of bibliometrics, scientometrics, and informetrics  cientometrics. Scientometrics.52(2):291-314.
Mackinlay, J. D. (2000). Opportunities for information visualization. Computer Graphics and Applications. IEEE, 20(1), 22- 23.
Noyons E. C. M (1999). Bibliometric Mapping as a Science Policy and Research Management Tool, DSWO Press, Leiden University. Small, H. and E. Garfield (1985) The geography of science: disciplinary and national mappings. Journal of Information Science 11.
Priem J, Hemminger BH. (2010). Scientometrics 2.0: New metrics of scholarly impact on the social Web. First Monday.15(7).
Samoylenko, I; Chao, T. C.; Liu, W. C.; Chen, C. -M. (2006). Visualizing the scientific world and its evolution. Journal of the American Society for Information Science and Technology, Volume 57, Issue 11, pages 1461–1469, September.
Vinkler, Péter. (2010). The Evaluation of Research by Scientometrics Indicators . Oxford: Chandos Publishing .
Wang, Y. & Takatsuka, M. (2013). SOM based artistic styles visualization, International Conference on Multimedia and Expo: Information Technology University. DOI: 10.1109/ICME.2013.6607474.
Zhao, D. ; Strotmann, A. (2008). Evolution of research activities and intellectual influences in Information Science 1996-2005:Introducing author bibliographic coupling analysis. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59 (13) , 2070-2086 (JASIS&T).