کلیدواژه‌ها = ریسرچ‏ گیت
تحلیل حضور علمی زنان مخترع ایرانی در شبکه‌های علمی اجتماعی لینکدین و ریسرچ‏گیت

دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان)، بهمن 1402، صفحه 593-616

10.22070/rsci.2023.16945.1624

فاطمه عبداللهی؛ سیده سارا موسوی؛ نصرت ریاحی نیا