تحلیل حضور علمی زنان مخترع ایرانی در شبکه‌های علمی اجتماعی لینکدین و ریسرچ‏گیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‏ شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‏ شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استاد تمام، گروه علم اطلاعات و دانش‏شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش تحلیل حضور علمی زنان مخترع ایرانی در شبکه ‏های علمی- اجتماعی لینکدین و ریسرچ‏ گیت است.
روش‏ شناسی: این پژوهش از منظر هدف، کاربردی بوده و به‌صورت کمّی با استفاده از روش مطالعه اسنادی و تحلیل شبکه‏ های اجتماعی در حوزه علم ‏سنجی و با رویکرد آلتمتریکس انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 211 زن مخترع ایرانی دارای پروانه ثبت اختراع در پایگاه USPTO است که از این میان 110 مخترع به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه انتخاب شده‏اند. داده ‏های پژوهش از طریق سیاهه وارسی گردآوری و با استفاده از نرم‌افزارهای اکسل و SPSS تحلیل شده‏ است.
یافته ‏ها: بیش از نیمی از زنان مخترع ایرانی (110 نفر) در دو شبکه علمی- اجتماعی لینکدین و ریسرچ گیت عضو بودند که از این میان، تعداد بسیار اندکی از آنها اطلاعات تماس خود را در پروفایلشان درج کرده بودند. همچنین  درصد از آنها در لینکدین و  درصد نیز در ریسرچ ‏گیت به مشخصات پروانه‏ های ثبت اختراع خود اشاره کرده بودند. 
نتیجه‏ گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از اهمیت حضور زنان مخترع ایرانی در شناساندن خود، برقراری ارتباط و همکاری علمی پژوهشی با سایر همکاران علمی است؛ درحالی‌که اغلب زنان مخترع ایرانی از حداکثر امکانات و قابلیت‌های فراهم‌شده در این شبکه ‏ها استفاده نکرده‏ اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Scientific Presence of Iranian Inventor Women in LinkedIn and ResearchGate Social Networks

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdollahi 1
  • Seyedeh Sara Moosavi 2
  • Nosrat Riahinia 3
1 Ph.D Candidate of Information science and knowledge Studies, Faculty of Psychology & Educational Sciences, Kharazmi Universi-ty, Tehran, Iran.
2 Ph.D Candidate of Information science and knowledge Studies, Faculty of Psychology & Educational Sciences, Kharazmi University, Teh-ran, Iran.
3 Full Professor, Department of Information science and knowledge Stud-ies, Faculty of Psychology & Educational Sciences, Kharazmi Uni-versity, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: ResearchGate and LinkedIn are considered as professional research social networks, respectively, with purposes such as scientific communication, promoting the visibility of scientific and technological works, altmetrics studies, being up-to-date with the profession, and are also for job search. However, considering the changes and developments that have taken place in the last decade, we have seen a significant increase in patents registered by Iranians, especially by participation of Iranian women, in international databases such as the USPTO, which indicates the active presence of Iranian inventor women in various technological fields. Therefore, the main objective of this study is to analyze the Iranian inventor women’s scientific presence in scientific-social network LinkedIn and ResearchGate.
Methodology: This applied research was conducted quantitatively, utilizing the library method and social network analysis in the field of scientometrics, along with the altimetric approach. The statistical research population is, 211 Iranian inventor women who had a patent in the USPTO database in the period of 1971–2021. Also, using the purposive sampling method, a sample of 110 inventors (52.1%) who were members of two social-scientific networks, LinkedIn and ResearchGate, between August 30, 2022, and September 19, 2022, was selected. To collect the research required data, first, in the advanced search section of the USPTO database, three commands "ICN/IR," "ACN/IR" and "AACO/IR" were searched. With these three commands, all patents whose country code of inventor or owner was "IR" were retrieved; but because of the similarity between some countries in this database, such as Ireland's country (Maloney; Ian (Dublin, IR)), many patents that were retrieved were not related to Iran. To solve this problem, the keyword of geographic location was used and three commands "IC/City," "AC/City" and "AACI/City" were also searched. Here, city is referred to the provincial centers of Iran (for example, "IC/Tehran","AC/Tehran" and "AACI/Tehran"). Then, all the data were entered into the Excel file. After merging and refining the data, we extracted the names of 211 Iranian inventor women. This information was based on 184 title patents registered in the USPTO database from 1971 to 2021, which involved at least one Iranian woman inventor. Then, each of these names was searched in two social-scientific networks, LinkedIn and ResearchGate, between 2022/08/30 and 2022/09/19. After that, the required data were collected by referring to the profile of each inventor using a checklist. Finally, the data were analyzed using Excel and Spss software.
Findings: More than half of the Iranian inventor women (110 people) were scientific social network members, LinkedIn and ResearchGate. From the profile personal information viewpoint, most of them had an informal personal photo, no biography and unclear language. Most of them were Ph.D. and very few had their contact information listed in their profiles. Also, 42.7% of them mentioned their patents on LinkedIn and 48.2% on ResearchGate. Qudsi Mohammadi Ziarani, with 453 works on ResearchGate and 102 on LinkedIn, has contributed the most compared with other Iranian inventor women in terms of presenting publications and research articles. Additionally, in terms of the new research index interest score and other indices available in ResearchGate, Fatemeh Atyabi has the largest share compared to others, with a research interest score of 5490 and 10374 citations, h-index of 56 and 84801 readings.
Conclusion: This study results indicate that the Iranian inventor women presence importance is in introducing themselves, communication, and scientific research collaboration with colleagues. Even though scientific-social networks LinkedIn and ResearchGate provide a suitable platform for more communication and interactions between users and researchers, inventors, employers, etc., but most Iranian inventor women have not used the maximum facilities and capabilities provided in these networks. Inventors can improve their personal page rank in Google results by completing their profile information in these networks and adding more details to it. They can also attract more researchers and audiences to their scientific and technological work by specifying different ways of communication in their profile. In addition, by publicly presenting their profile, inventors can increase the visibility of their work, leading to more citations and opportunities to commercialize scientific and technological products. This can serve as a pathway for entering the business world and marketing scientific products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventor Women
  • linkedIn
  • ResearchGate
  • Scientific Communication
  • Altmetrics
 
اسدی، ح.، نقشینه، ن.، و نظری، م. (1394). بررسی شبکه‌های اجتماعی علمی به‌عنوان ابزاری جایگزین یا مکمّل در ارزیابی پژوهشگران ایرانی. پژوهش‏نامه علم‏سنجی. 1 (2)، 71-84. https://doi.org/ 10.22070/RSCI.2016.383
اصنافی، ا.،  و مرادی، ش. (1397). بررسی وضعیت عکس پروفایل اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی در شبکه‏های اجتماعی علمی. ترویج علم، 9 (15)، 85-112. https://www.popscijournal.ir/article_104146.html
اصنافی، ا. ر، سلامی، م.، سیاح‏برگرد، م.، و حسینی آهنگری، س. ع. (1394). حضور پژوهشگران دانشگاه‏های علوم پزشکی، آزاد و دولتی شهر اهواز در شبکه‏ اجتماعی علمی ریسرچ‏گیت. فصلنامه علمی - پژوهشی توسعه‏ی آموزش جندی‏شاپور، 6(1)، 67-73. https://civilica.com/doc/1555348/
بتولی، ز. (1396). رابطه بین شاخص‏های پایگاه استنادی علوم و ریسرچ‏گیت: مطالعه موردی مقاله‏های داغ و پُراستناد پژوهشگران ایرانی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33 (1)، 163-186. https://jipm.irandoc.ac.ir/article_699433_690b9e7917b1ed485903cadd2b114e05.pdf.
بتولی، ز.، و نظری، م. (1393). بررسی قابلیت‏های شبکه‏های اجتماعی تحقیقاتی جهت تسهیل فعالیت‏های پژوهشی از منظر پژوهشگران حوزه علوم پزشکی ایران. پیاورد سلامت، 8 (4)، 317-332. http://payavard.tums.ac.ir/article-1-5518-fa.html
بیرانوند، ع.، و شنبدی، ز. (1401). بررسی تأثیر شاخص‌های آلتمتریکس شبکه‌ علمی- اجتماعی ریسرچ‏گیت بر فعالیت‌های پژوهشی نویسندگان و پژوهشگران ایرانی حوزه پرستاری در پایگاه‌های اطلاعاتی. فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی، 9 (30)، 31-66. https://doi.org/10.22054/jks.2020.54330.1352
پورسراجیان، د.، شکوهی، ش.، یاراحمدی بافقی، ع.، و حاجی غلام سریزدی، ع. (1389). مرکز تحقیق و توسعه تکنولوژی؛ مکانیزم ایفای نقش پارک‏های علم و فناوری در مدیریت و توسعه تکنولوژی. چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران، تهران، 1-11. قابل دسترس در https://civilica.com/doc/94650
درویشی، ژ. (1398). تحلیل فعالیت‏های اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانش‏شناسی دانشگاه‏های دولتی ایران در شبکه اجتماعی لینکدین. [پایان‏نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده]. دانشگاه تهران.
دولانی، ع.، زند، س.، و برادر، ر. (1398). بررسی فعالیت‏های اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا در شبکه‌ علمی اجتماعی علمی ریسرچ‏گیت و تأثیر آن در پایگاه استنادی اسکوپوس و موتور جستجوی گوگل اسکولار. فصلنامه مطالعات دانش‏شناسی، 6 (21)، 43-69. https://doi.org/10.22054/jks.2019.47771.1256
رحمانی، م.، اصنافی، اما.، روتن، س. ز، و جان‌محمدی، م. (1397). امتیاز آر.جی. در مقایسه با اچ ایندکس: مطالعه موردی. فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 4(2)، 61-76. https://doi.org/10.22091/stim.2018.3320.1224
رحیمی، م.، و فتاحی، ر. (1388). بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (12)، 79-98. بررسی میزان تأثیر عوامل مؤثر بر همکاری علمی ... از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (aqr-libjournal.ir) https://lis.aqr-libjournal.ir/article_43634.html  
زنگوئی، ف.، و سام‌بند، م. (1392). بازنمایی هویت مجازی دانشجویان شهر تهران در شبکه‏های اجتماعی مجازی مطالعه موردی: کاربران فیس‌بوک. همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه‏های اجتماعی، تهران. https://civilica.com/doc/225046/
سعادت، ی. (1393). بررسی گرایش شیمیدان‏های ایرانی به عضویت در شبکه‏های اجتماعی علمی بر پایه ویژگیها، تولید علم و بازشناخت آنان، [پایان‏نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده]. دانشگاه شیراز.
شیرزاد، م.، موسوی چلک، ا.، ضیایی، ث.، سهیلی، ف.، و سلامی، م. (1400). ربط در شبکه‌های اجتماعی علمی: موردِ شبکه علمی ریسرچ‏گیت. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 32(1)،57-47. https://doi.org/10.30484/nastinfo.2021.2793.2023
صراف‏زاده، م.، و شیخ، ن. (1397). ارتباطات علمی در فضای مجازی: ضرورت حضور پژوهشگران در وب اجتماعی. نشریه الکترونیکی شناسه، ش 15 و 16. https://www.researchgate.net/publication/328956090_artbatat_lmy_dr_fday_mjazy_drwrt_hdwr_pzhwhshgran_dr_wb_ajtmay_Scholarly_communications_with_web_tools_mrym_srafzadh
عبداللهی، ف. (1399). تحلیل منابع و استنادهای پروانه‏های ثبت اختراع بین‏المللی ایران. [پایان‏نامه کارشناسی ارشد منتشرنشده]. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
نیک‏کار، م.، علیجانی، ر.،  و قاضی‏زاده خلیفه محله، ح. (1396). بررسی حضور پژوهشگران حوزه جراحی در شبکه علمی ریسرچ‏گیت: مطالعه آلتمتریکس. نشریه جراحی ایران، 25 (2)، 76-82.  https://www.sid.ir/paper/112986/fa
 
Abdollahi, F. (2020). Analysis of References from and Citations to Iranian International Patents [Unpublished master dissertation]. University of Tehran. [In Persian].
Ali, M. Y., & Richardson, J. (2017). Pakistani LIS scholars’ altmetrics in ResearchGate. Program, 51(2), 152-169. https://doi.org/10.1108/PROG-07-2016-0052
Almousa, O. (2011). Users' classification and usage-pattern identification in academic social networks. [In 2011 IEEE Jordan Conference on Applied Electrical Engineering and Computing Technologies (AEECT)‌], December, 1-6. IEEE. https://doi.org/10.1109/AEECT.2011.6132525  
Asadi, H., Naghshineh, N., & Nazary, M. (2015). Investigating social media as alternative or Complementary Tools for evaluation of Iranian Scholars. Scientometrics Research Journal, 1(2), 71-84. https://doi.org/10.22070/rsci.2016.383  [In Persian].
Asnafi, A. R., Salami, M., Sayyah Baragar, M., & Hosseini Ahangari, S. A. (2015). Presence of Ahavz Universities (Medical Science, Azad and Governmental) Scholars Iranian Library and Information Science Scholars in Academic Social Network: Research Gate. Educational Development of Judishapur, 6(1), 67-73. https://www.sid.ir/paper/228943/en [In Persian].
Asnafi, A., & Moradi, S. (2019). Study the profile picture status of faculty members in information science and science in academic social networks. Popularization of Science, 9(2), 85-112. https://www.popscijournal.ir/article_104146.html?lang=en[In Persian].
Bardakcı, S., Arslan, Ö., & Ünver, T. K. (2018). How scholars use academic social networking services. Information Development, 34(4), 334-345. https://doi.org/10.1177/0266666917712108
Batooli, Z. (2017). The Relationship between Web of Science and ResearchGate Indicators of Iranian Researchers’ Top Papers. Iranian Journal of Information Processing and Management, 33(1), 161-184. https://www.researchgate.net/publication/310913066_The_relationship_between_Web_of_Science_and_ResearchGATE_Indicators_of_Iranian_researchers'_Top_Papers [In Persian].
Batooli, Z., & Nazari, M. (2014). The features of social research network for facilitating research activities from medical sciences researchers’ perspective. Payavard Salamat, 8(4), 316-331. https://www.researchgate.net/publication/269987461_The_Features_Of_Social_Research_Network_For_Facilitating_Research_Activities_From_Medical_Sciences_Researchers'_Perspective  [In Persian].
Biranvand, A., & Shanbedi, Z. (2022). Investigating the Effect of Altmetrics Index of ResearchGate Social Network on Research Activities of Iranian Authors and Researchers in the Field of Nursing in Databases. Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 9(30), 31-66. https://doi.org/10.22054/jks.2020.54330.1352  [In Persian].
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of computermediated Communication, 13(1), 210-230. http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
Darvishi, J. (2019). Analysis of the Activities of Iranian Faculty Members in Library and Information Science of State Universities in LinkedIn Social Network [Unpublished master dissertation], University of Tehran [In Persian].
Demailly, Z., Brulard, G., Selim, J., Compère, V., Besnier, E., & Clavier, T. (2020). Gender differences in professional social media use among anaesthesia researchers. British Journal of Anaesthesia, 124(3), e178-e184. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.12.030
Doulani, A., Zand, S., & Bradar, R. (2020). Investigating Alzahra University Faculty Members’ Activities in the Scientific Social Network of Researchgate and its Impact on the Scopus Citation Database and the Google Scholar Search Engine. Knowledge Retrieval and Semantic Systems, 6(21), 43-69. https://doi.org/10.22054/jks.2019.47771.1256  [In Persian].
Joshi, N. D., Lieber, B., Wong, K., Al-Alam, E., Agarwal, N., & Diaz, V. (2019). Social media in neurosurgery: using ResearchGate. World neurosurgery, 127, e950-e956. http://dx.doi.org/10.1016/j.wneu.2019.04.007
LinkedIn (2023). Help: Recommendations on LinkedIn. Retrieved February 09, 2023. https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a541653
Nikkar M., Alijani R., Ghazizadeh Khalifeh Mahaleh, H. (2017). Investigation of the Presence of Surgery Researchers in ResearchGate Scientific Network: An Altmetrics Study, Iranian Journal of Surgery, 25(2), 76-82. https://www.sid.ir/paper/112986/fa   [In Persian].
Parabhoi, L., & Kumari, N. (2018). Awareness and use of academic social networking sites by faculty and students of Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), Dhanbad: A case study. In 2018 5th International Symposium on Emerging Trends and Technologies in Libraries and Information Services (ETTLIS), February, 174-178. IEEE.  https://doi.org/10.1109/ETTLIS.2018.8485201
Poursarajian, D., Shakohi, S., Yarahamdi Bafghi, A., & Haji Gholam Serizdi, A. (2010). Technology Research and Development Center; The mechanism of playing the role of science and technology parks in the management and development of technology. [Proceedings of the 4th Iran Technology Management Conference], Tehran: Iran. 1-11. https://civilica.com/doc/94650  [In Persian].
Rahimi, M. & Fatahi, R. (2009). Investigating the impact of effective factors on scientific cooperation from the perspective of Ferdowsi University faculty members. Library and Information Sciences, 1(12), 79-98. https://lis.aqr-libjournal.ir/article_43634.html  [In Persian].
Rahmani, M., Asnafi, A. R., Rootan, S. Z., & Janmohammadi, M. (2018). RG Score compared with H-Index: A case study. Sciences and Techniques of Information Management, 4(2), 61-76. https://stim.qom.ac.ir/article_1139.html[In Persian].
Researchgate (2023a). Help Center: Recommending and sharing content. Retrieved January 27. https://explore.researchgate.net/display/support/Recommending+and+sharing+content
Researchgate (2023b). Help Center: Recommendations. Retrieved January 27, 2023. https://explore.researchgate.net/display/support/Recommendations
Researchgate (2023c). Help Center: Research Interest Score. Retrieved January 28. https://explore.researchgate.net/display/support/Research+Interest+Score
Saadat, Y. (2014). The study of Iranian chemists’ approach to social research networks based on their academic characteristics, productivity and recognition [Unpublished master dissertation], Shiraz University. [In Persian].
Sarafzadeh, M., & Sheikh, N. (2017). Scientific communications in the cyberspace: the necessity of the researcher’s presence in the social web. electronic journal Shenaseh, 15 & 16. https://www.researchgate.net/publication/328956090_artbatat_lmy_dr_fday_mjazy_drwrt_hdwr_pzhwhshgran_dr_wb_ajtmay_Scholarly_communications_with_web_tools_mrym_srafzadh  [In Persian].
Shirzad, M., Mousavi Chelak, A., Ziaei, S., Soheili, F., & Salami, M. (2021). Relevance in Social Science Networks: The Case of ResearchGate Science Network. Librarianship and Information Organization Studies, 32(1), 47-57. https://doi.org/10.30484/nastinfo.2021.2793.2023 [In Persian].
Singh, V. K., Srichandan, S. S., & Lathabai, H. H. (2022). ResearchGate and Google Scholar: how much do they differ in publications, citations and different metrics and why? Scientometrics, 127(3), 1515-1542. https://doi.org/10.1007/s11192-022-04264-2
Zahedi, Z. (2015). Analyzing readerships of International Iranian publications in Mendeley: an altmetrics study. arXiv preprint arXiv:1505.01342. https://www.researchgate.net/publication/275974456_Analyzing_readerships_of_International_Iranian_publications_in_Mendeley_an_altmetrics_study
Zangoi, F., & Samband, M. (2013). Representation of the channel identity of students of the city of Tehran in virtual social networks, a case study: Facebook users, [Proceedings of the Specialized conference on the dimensions of social networks‌], Tehran: Iran. https://civilica.com/doc/225046 [In Persian].