کلیدواژه‌ها = نظام پایش و ارزیابی علم
ارزیابی وضعیت انتشارات علمی ایران بر مبنای نقشۀ جامع علمی کشور

دوره 6، شماره 11، فروردین 1399، صفحه 213-236

10.22070/rsci.2019.4529.1300

المیرا جنوی؛ شیما مرادی؛ مهدی پاکزاد