کلیدواژه‌ها = فناوری و نوآوری کشور
ارزیابی وضعیت انتشارات علمی ایران بر مبنای نقشۀ جامع علمی کشور

دوره 6، (شماره ا، بهار و تابستان)، فروردین 1399، صفحه 213-236

10.22070/rsci.2019.4529.1300

المیرا جنوی؛ شیما مرادی؛ مهدی پاکزاد