بررسی مقاله‌های پراستناد پژوهشگران ایرانی در پایگاه وب آو ساینس بر اساس الگوی همکاری‌ها در سال‌های 2007 تا 2017

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علم‌سنجی، دانشگاه تهران.

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش توصیف مقاله‌های پراستناد ایرانی، ترسیم و تحلیل شبکه‌های اجتماعی و کشف الگوهای آنها در مقالات پراستناد ایرانی است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی با رویکرد علم‌سنجی است. جامعه پژوهش، 1475 عنوان مقاله از پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس که برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای هیست سایت، نودایکسل، وی.او.اس.ویوور و برای مقایسه کیفیت مجلات منتشرکننده مقالات از پایگاه گزارش استنادی مجلات و سپس نرم‌افزار اکسل استفاده‌ شده است.
یافته‌ها: روند تولیدات علمی مقالات پراستناد روندی صعودی داشته است و حوزه‌های مهندسی، شیمی، مکانیک و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران بیشترین سهم را در تولید مقاله‌های پراستناد داشته‌اند. دانشگاه کره جنوبی و ویرجینیا، بوستون و جآن‌هاپکینز بیشترین همکاری و دانشگاه‌های واندربیلت، واشنگتن، والنسیا، تریست، تنسی و دانشگاه تهران دارای بیشترین همکاری مؤثر بر اساس مرکزیت بردار ویژه بوده‏‌اند.
نتیجه‌گیری: پژوهشگران ایرانی بهتر است با همکارانی از قاره اروپا همکاری بیشتری به‌منظور افزایش استناد داشته باشند. بعلاوه همکاری با پژوهشگران خارج از کشور در افزایش استناد تأثیرگذار است لذا پیشنهاد می‌شود حداقل یک همکار بین‌المللی در پژوهش‌ها به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Visualization of Iranian highly cited papers in order to discover the most effective at the international level in the period of ten years 2007-2017

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mohammadzadeh 1
  • Sepideh Fahimifar 2
  • Mohammad Hasanzadeh 3
1 M.A. in Scientometrics; Department of Information Science and Knowledge studeis; Faculty of Management; University of Tehran; Tehran, Iran.
2 Assistant Professor; Department of Information Science and Knowledge studeis; Faculty of Management; University of Tehran; Tehran, Iran.
3 Professor, Information Science and Knowledge Department, Tarbiat Modares University. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose:This paper aims to investigate Iranian highly cited articles along with drawing and analyzing and discovering social networks and patterns as well.
Methodology: This research was done by the scientometrics approach. The population was included a total of 1475 articles by Web of Science database. In order to analyze data, some software included Histcite, Nodexel, and VOSviewer were used. So as to compare the journals’ quality, a list of journals in Journal Citation Reports was used and then analyzed by Excel software.
Findings: The findings showed that the number of scientific publications has increased in ascending growth. Moreover, the fields of engineering, chemistry, and mechanics were the dominant subject. Islamic Azad University, University of Tehran and, Tehran University of Medical Sciences have obtained the most prominent. The greatest collaborations were related to the University of South Korea and Virginia, Boston, and John Hopkins. Furthermore, Vanderbilt University, Washington, Valencia, Trieste, and Tennessee has achieved the highest and effective collaborations.
Conclusion: In order to increase the citation, Iranian researchers would be better to collaborate with the European authors. Collaboration with overseas researchers is effective in increasing citation, so it is recommended that at least one international researcher collaborates in each article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visualization
  • Iranian highly cited papers
  • Scientometrics
  • Scientific Collaboration
  • Web of Science database
بشیری، طاهره، عرفان‌منش، محمدامین، و اصنافی، امیررضا (1397). آیا مقالات پراستناد علوم پزشکی ایران در رسانه‌های اجتماعی نیز پرتوجه هستند؟ مدیریت اطلاعات سلامت، 15 (2)،90-96.
بی‌تعصب، علی، قاضی نوری، سپهر، و شجاعی، سعید (1392). مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی. مدیریت توسعه فناوری، 1 (2)، 3-29.
جعفری، فاطمه، و منیری، سارا (1389). مطالعه پراستنادترین مقالات محققان ایرانی در پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI): با تأکید بر کاربرد مجلات علمی. کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی. اطلاع‏شناسی، (30)، 79-92.
عرفان‏منش، محمدامین (1395). مقاله‌های بین‌المللی پراستناد علوم پزشکی کشور در پایگاه اسکوپوس: 2010 تا 2014. مدیریت سلامت، 19(66)،91-101.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1390). آشنایی با علم‌سنجی. سازمان مطالعه و تدوین (سمت). 266.
Ale Ebrahim, N., Salehi, H., Embi, M. A., Habibi, F., Gholizadeh, H., Motahar, S. M., & Ordi, A. (2013). Effective strategies for increasing citation frequency. International Education Studies, 6(11), 93-99.
Blessinger, K., & Hrycaj, P. (2010). Highly cited articles in library and information science: An analysis of content and authorship trends. Library & Information Science Research, 32(2), 156-162.
Bauer, J., Leydesdorff, L., & Bornmann, L. (2016). Highly cited papers in Library and Information Science (LIS): Authors, institutions, and network structures. Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(12), 3095-3100
Bornmann, L., Wohlrabe, K., & Moya Anegon, F de. (2017). Calculating the excellence shift: How efficiently do institutions produce highly cited papers? Scientometrics, 112, 1859–1864.
Csako, G. (2007). Analysis of the most highly cited articles from the 50-year history of CCA. Clinica Chimica Acta, 375(1), 43-48.
Elango, B., & Ho, Y.-S. (2017). A Bibliometric Analysis of Highly Cited Papers from India in Science Citation Index Expanded. Current Science, 112(8), 1653.
Ghane, M. R. (2012). To What Extent Are Highly CitedPapers Influencd by Author Self-citation? A Comparison between Iran and Turkey. International Journal of information science and management, 9(1), 33-46.
Ivanović, D., & Ho, Y.-S. (2016). Highly cited articles in the Information Science and Li-braryScience category in Social Science Citation Index: A bibliometric analysis. Journal of Librarianship and Information Science, 48(1), 36–46.
Lin, Z. Hou, S. Wu, J. (2016). The correlation between editorial delay and the ratio of highly cited papers in Nature, Science and Physical Review Letters. Scientometrics, 107(3), 1457-1464.
Miyairi, N., & Chang, H.-W. (2012). Bibliometric characteristics of highly cited papers from Taiwan, 2000–2009. Scientometrics, 92(1), 197–205.
Maharana, B., Majhi, S., & Bihari Sethi, B. (2011). Citation analysis of top research papers in chemistry with specific reference to India. Library Review, 60(6), 501–512.
Miyairi N., & Chang, H. W. (2012). Bibliometric characteristics of highly cited papers from Taiwan, 2000–2009. Scientometrics, 92(1), 197-205.
Nicholson, J. M., & Ioannidis, J. P. (2012). Research grants: Conform and be funded. Nature, 492(7427), 34-36.
Noorhidawati, A., M.K., Y. I. A., Zahila, M. N., & Abrizah, A. (2017). Characteristics of Malaysian highly cited papers. Malaysian Journal of Library & Information Science, 22(2), 85–99.
Peclin, S., & Juznic, P. (2014). Highly Cited Papers in Slovenia. Teorija in Praksa, 51(5), 972.
Telep, c. W. (2009). Citation analysis of randomized experimental in Criminology and criminal Justice: a research not. Journal of Experimantal Criminology, 5(4), 441-463.
Zhang, J., & Guan, J. (2017). Scientific relatedness and intellectual base: a citation analysis of un-cited and highly-cited papers in the solar energy field. Scientometrics, 110(1), 141-162.