ارزیابی پژوهش‌های حوزة مدیریت دانش در استارت‌آپ‌ها با رویکرد فراتحلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاداسلامی، بابل، ایران.

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی بابل، ایران.

3 استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاداسلامی، بابل، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل محتوای مطالعات انجام‌شده در رابطه با کاربرد مدیریت دانش در استارت‌آپ‌ها با رویکرد فراتحلیل است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف بنیادی است و از نظر رهیافت مورد استفاده، به شکل استقرایی انجام شده است. نحوة گردآوری داده‌ها مطالعات کتابخانه‌ای است و از لحاظ زمانی به شکل مقطعی با رویکرد فراتحلیل صورت گرفته است. داده‌های پژوهش بر اساس مقالات منتشرشده در پایگاه‌های معتبر علمی در فاصله سال‌های 2012 تا 2019 گردآوری شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش، 31 مقاله معتبر در رابطه با مدیریت دانش در استارت‌آپ‌ها بررسی و مشخص شد که مقالات در دو گروه مجلات تخصصی مدیریت دانش و مجلات غیرتخصصی ‌طبقه‌بندی می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که 8 مقاله در شش مجله غیرتخصصی با میانگین (3/1) و 23 مقاله در 12 مقاله تخصصی با میانگین انتشار 92/1 به ازای هر مجله منتشر شده است و مجله Journal of Knowledge Management با اندازه اثر (229/0)؛ مجله International Journal of Knowledge Management با اندازه اثر (135/0) و مجله International Entrepreneurship and Management Journal با اندازه اثر (110/0) از بیشترین اندازه اثر برخوردار است. این در حالی است که مجله International Journal of Innovation Studies از کمترین اندازه اثر برخوردار است. همچنین فرض همگن‌بودن رد شده و فرض ناهمگونی میان پژوهش‌ها تأیید می‌شود. همچنین مشخص شد که اندازه اثر مجلات تخصصی 056/0 است و ازآنجاکه در محدوده اطمینان قرار دارد. لذا، از نظر آماری معنا‌داری است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که انتشار مقالات مدیریت دانش در استارت‌آپ‌ها تنها به مجلات تخصصی محدود نبوده و مقالات زیادی در این رابطه در مجلات غیرتخصصی منتشر شده است. این امر حاکی از توسعة مفهوم مدیریت دانش در بین محققان به‌عنوان یک مفهوم میان‌رشته‌ای است؛ به شکلی که در پژوهش‌های انجام‌گرفته در حوزه‌های مختلف مدیریت سازمان، مدیریت دانش به‌عنوان یک عامل تأثیرگذار مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Evaluation of Knowledge Management research in Startups: a Metaanalysis Approach

نویسندگان [English]

  • Ziba Mohammadzadeh Ravshti 1
  • Mitra Ghiasi 2
  • Safiyeh Tahmasebi Limooni 3
1 Ph.D. Student, Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
3 Assistant Professor , Department of Information and Knowledge Science, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
چکیده [English]

Purpose:The purpose of this study is to investigate and analyze the content of studies on the application of knowledge management in startups with a meta-analysis approach.
Methodology: The present study is fundamental in purpose and it is done inductively. The data collection method is library studies using the cross-sectional approach with the meta-analysis approach. The research data was collected based on articles published in the scientific databases between 2012 and 2019.
Findings: thirty one validated articles on knowledge management in startups were identified and classified into two groups of specialized knowledge management journals and non-specialized journals. The results show that 8 articles have been published in six non-specialized journals with an average (1.3) and 23 articles in 12 specialized journals with an average publication of 1.92 per journal. The Journal of Knowledge Management with Effect Size (0.229); The International Journal of Knowledge Management with Effect Size (0.135) and The Journal of International Entrepreneurship and Management Journal with Effect Size (0.110) have the largest effect size. However, the International Journal of Innovation Studies has the least effect. Also, the assumption of homogeneity is rejected and the assumption of heterogeneity between the studies is confirmed. It was also found that the effect size of specialized journals was 0.056 and, since it was within the confidence range, it was statistically significant.
Conclusion: The findings of this study indicate that the publication of KM articles in startups is not limited to specialized journals and many articles have been published in non-specialized journals. This suggests the development of the concept of knowledge management among researchers as an interdisciplinary concept; in the way that research in different areas of organization management has considered knowledge management as an influential factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Startup
  • Knowledge Sharing
  • Knowledge
پیران‌نژاد، علی. (1395). فراتحلیلی بر پژوهش‎های مدیریت دانش در سازمان‎های دولتی ایران. مدیریت دولتی، 8 (2)، 299-324.
چاره‌خواه، چیا؛ فرطوسی، محمدرضا و ملایری، محسن. (1393). سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها)؛ با نگاهی به وضعیت کشور و منطقه. تهران: مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال.
حسن‌زاده، محمد. (1390). علم‌سنجی در سازمان‌ها نقشی نوین برای کتابداران کتابخانه‌های تخصصی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 26 (۴)، 1248-1337.
سرمست، بهرام؛ روشن‌چشم، حامد. (1397). ساختارشکنی گفتمان علمی مدرن حرکتی به سوی مطالعات میان‌رشته‌ای با تأکید بر رویکرد پست‌مدرن. راهبرد سیاسی، 2 (4)، 77-98.
سوزنچی کاشانی، ابراهیم؛ طالبی، سروش و عسگری، وحیدعلی. (1393). بررسی توانمندی‌های سازمانی چهار شرکت دانش‌بنیان در مرکز رشد دانشگاه شریف. سیاست علم و فناوری، 6 (3)، 39-53.
علی‌پور، امید؛ مرادی، شیما و غفاری، سعید. (1398). فراتحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مرتبط با داده هوشمند. پردازش و مدیریت اطلاعات، 34(3)، 1077-1102.
قربانی، ملیحه و رحیم‌پور، محبوبه. (1397). فراتحلیل عوامل مؤثر منابع انسانی در پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش، کنفرانس بین‌المللی مطالعات بین‌رشته‌ای در مدیریت و مهندسی، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه پژوهشی مدیریت مدبر.
لطیفی، سلیمه؛ خیراندیش مهدی و افشاری‌پور، اسما. (1398) فراتحلیل رابطة مدیریت دانش و نوآوری در سازمان با تأکید بر ابعاد و متغیرهای میانجی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۴ (۴)، ۱۶۴۳-۱۶۶۸
محمدی استانی، مرتضی؛ شعبانی، احمد و رجایی‌پور، سعید. (1391). وضعیت استقرار مدیریت دانش بین کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 12 (3)، 167-175.
مران‌جوری، مهدی و رضوانی، جهانگیر. (1397). فراتحلیل در تحقیقات حسابداری. پژوهش حسابداری، 7 (3)، 125-147.
موسوی چلک، افشین؛ علایی ‌آرانی، محمد؛ سلامی، مریم و سهیلی،‌ فرامرز. (1397). فراتحلیل پژوهش‌های حوزة علم‌سنجی بر اساس شیوع استفاده از پایگاه‌های اطلاعات علمی (مورد مطالعه: پژوهش‌های داخلی). پردازش و مدیریت اطلاعات، 34 (1)، 89-112.
میرحیدری، اشرف؛ عابدی، احمد؛ هویدا، رضا و سیادت، علی. (1391). فراتحلیل تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های ایران. رویکردهای نوین آموزشی، 7 (2)، 77-96.
ناصری جزه، محمود؛ طباطبائیان، سید حبیب‌الله و فاتح‌راد،‌ مهدی. (1391). علم‌سنجی و خوشه‌بندی دانش مدیریت فناوری در ایران با هدف ارزیابی این دانش و مقایسه آن با وضعیت جهانی، دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران، انجمن مدیریت فناوری ایران.
نوروزی‌ چالکی، عبدالرضا. (1390). آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی: دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات‏‫.
ولیان، سمیه؛ معینی‌کیا،‌ مهدی و زاهدبابلان،‌ عادل. (1392). فراتحلیل عوامل اثرگذار بر استقرار مدیریت دانش در آموزش عالی، ششمین کنفرانس مدیریت دانش، تهران، مؤسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
Alici, E. N., & Cengizoglu, E. (2018). The Effect of Knowledge Management in Start-ups: Exploring the Transition Process of a Start-up from Temporary to a Permanent Organization.
Bornmann, L. (2015). Alternative metrics in scientometrics: A meta-analysis of research into three altmetrics, Scientometrics, 103(3), 1123-1144.
Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2017). Knowledge management in startups: Systematic literature review and future research agenda. Sustainability, 9 (3), 361.
Dalmarco, G., Maehler, A., Trevisan, M., & Schiavini, J. (2017). The use of knowledge management practices by Brazilian startup companies. RAI Revista de Administração e Inovação, 14, 226–234.
Dellermann, D., Lipusch, N., Ebel, P. A., Popp, K. M., & Leimeister, J. M. (2017). Finding the Unicorn: Predicting Early Stage Startup Success Through a Hybrid Intelligence Method.
Giudici, G., Guerini, M., & Rossi-Lamastra, C. (2019). The creation of cleantech startups at the local level: the role of knowledge availability and environmental awareness. Small Business Economics, 52(4), 815-830.
Lee, H., Park, J. G., & Lee, S. (2016). Exploring the Relationship among Conflict, Knowledge Sharing, and Agility in Startup: Focus on the Role of Shared Vision. Asia-Pacific Journal of Business Venturing and Entrepreneurship, 11(3), 233-242.
Nguyen, T. M., Nham, T. P., Froese, F. J., & Malik, A. (2019). Motivation and knowledge sharing: a meta-analysis of main and moderating effects. Journal of Knowledge Management, 23(5), 998-1016.
Ragab, M., & Arisha, A. (2013). Knowledge management and measurement: a critical review. Journal of knowledge management, 17(6), 873-901.
Rosa, J. A., & Spanjol, J. (2005). Micro-level product-market dynamics: Shared knowledge and its relationship to market development. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(2), 197-216.
Serenko, A. (2013). Meta-analysis of scientometric research of knowledge management: discovering the identity of the discipline. Journal of  Knowledge Management, 17(5), 773-812.
Serenko, A., Bontis, N., Booker, L., Sadeddin , K., & Hardie, T. (2010). A scientometric analysis of knowledge management and intellectual capital academic literature (1994-2008). Journal of knowledge management, 14(1), 3-23.
Witherspoon, C. L., Bergner, J., Cockrell, C., & Stone, D. N. (2013). Antecedents of organizational knowledge sharing: a meta-analysis and critique. Journal of Knowledge Management, 17(2), 250-277.