دوره و شماره: دوره 6، (شماره 2، پاییز وزمستان) - شماره پیاپی 12، مهر 1399، صفحه 1-276 
ارائه چارچوب سامانه ارزیابی علم و فناوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

صفحه 21-40

10.22070/rsci.2019.4017.1258

طیبه شهمیرزادی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا؛ فهیمه باب الحوائجی؛ داریوش مطلبی