یک دهه فعالیت فصلنامة تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (1396-1387): تحلیل کتاب‌سنجی و دیداری‌سازی برون‌داد علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام ‌نور.

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام ‌نور

3 استادیار ،گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام‌ نور.

4 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه پیام ‌نور.

چکیده

هدف: مجلات علمی برای حفظ کیفیت و اثرگذاری علمی بیشتر خود نیاز به ارزیابی مداوم دارند. تحلیل کتاب‌سنجی مجلات یکی از روش‌های مهم ارزیابی عملکرد علمی آنهاست. هدف این تحقیق تحلیل عملکرد علمی و ترسیم نقشه‌های علمی فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی در بازه زمانی ده ساله (1396-1387) است.
روش‌شناسی: کلیه 298 عنوان مقاله مربوط به این فصلنامه برای دهه 1396-1387 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام جستجو و استخراج شد و داده‌های لازم پس از اصلاحات ضروری طبق پروتکلی ازپیش‌تعیین‌شده، در انواع نرم‌افزارهای تحلیل و نگاشت علمی وارد و خروجی‌های حاصل تحلیل شد.
یافته‌ها: توزیع جغرافیایی مؤسسات تولیدکننده و وضعیت نویسندگان پرکار و اثرگذار در فصلنامه مناسب است. تحلیل هم‌رخدادی کلیدواژگان پربسامد نشان‌دهنده توجه به مباحث جدید حوزه و مسائل کتابخانه‌های عمومی بود. خوشه‌های موضوعی ترسیم‌شده هم نشان از برجسته‌بودن خدمات اطلاع‌رسانی به کاربران و مسائل مرتبط با مدیریت کتابخانه‌های عمومی در مقالات فصلنامه بود.
نتیجه‌گیری: هرچند فصلنامه در سال‌های اخیر توانسته است، به‌ویژه در حوزه کتابخانه‌های عمومی کشور اثرگذار باشد، اما لازم است فصلنامه با دسترس‌پذیرشدن بیشتر و تمهیداتی دیگر نسبت استناد به مقاله را افزایش دهد و نقش کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در تدوین مقالات آن برجسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Decade of Performance of the Research on Information Science and Public Libraries Quarterly (2008-2017): A Bibliometric Analysis and Visualization of Scientific Output

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khasseh 1
  • Mahboubeh BangAvar Mashak 2
  • Hamid Ghazizadeh 3
  • Heidar Mokhtari 4
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran.
2 M.A. in Knowledge and Information Science, Iran Public Libraries Institute
3 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Payame Noor University, Iran.
چکیده [English]

Purpose:Scientific journals need to be evaluated regularly for maintaining their scientific quality and more influence. Bibliometric analysis of journals is one of the main approaches to journal evaluation. This study aimed at evaluating the scientific performance and visualizing the scientific maps of the Research on Information Science and Public Libraries Quarterly in a the10-year time span of 2008-2017.
Methodology: All 298 published papers indexed in the Islamic Science Citation Index in the time span of 2008-2017 were extracted and needed data were modified by a predetermined protocol and outputs of bibliometric software were mapped and analyzed.
Findings: The geographical distribution of authoring institutes and the highly-productive and most influential authors' status are appropriate in the journal. The keyword co-occurrence map showed the journal's attention to its field-related issues, including public libraries. The mapped subject clusters showed that the journal prioritized user information services as well as the public library management.
Conclusion: In spite of its influence on Iran's public libraries, the ratio of citations per paper should be increased by more availability, and the role of Iran Public Libraries Institute's staff be predominant in authoring for the journal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research on Information Science and Public Libraries Quarterly
  • bibliometrics
  • scientometrics
  • Scientific Visualization
 
ابراهیمی میلاجردی، زینب، ریاحی‌نیا، نصرت (1393). مطالعه کمی و کیفی مقالات فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی از سال 1387 تا ۱۳۹۱. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۰ (۳)، ۴۲۳-۴۴۶.
تیمورخانی، افسانه (1381). تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامة کتاب. فصلنامة کتاب، 13 (3). 32-45.
خاصه، علی‌اکبر؛ سهیلی، فرامرز (1397). ترسیم چشم‌انداز پژوهش در علم‌سنجی و حوزه‌های سنجشی وابسته. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33 (3)، 935-976.
خاصه، علی‌اکبر؛ قاضی‌زاده، حمید؛ فلاح اسطلخ‌جانی، بنفشه؛ مختاری، حیدر (زودآیند). تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات (1397-1388). مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات. بازیابی در 31 فروردین 1399 از سایت فصلنامه در: http://publij.ir
درباره فصلنامه تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی (1398). بازیابی در خرداد 1398 از وب‌سایت فصلنامه در: http://publij.ir
سامانه علمی نشریات جهان اسلام (1399). بازیابی در تیرماه 1399 از: https://jcr.isc.gov.ir/main.aspx
سلک، محسن؛ بزرگی، اشرف‌السادات (1389). تحلیل محتوای مقالات منتشرشده در دو نشریه فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب در سال‌های 1385 و 1386، دانش‌شناسی، 3 (10)، 25-40.
سهیلی, فرامرز، خاصه، علی‌اکبر، و کرانیان, پریوش (1397). روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران بر اساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29 (2)، 171-190.
سهیلی، فرامرز، شریف‌مقدم، هادی، موسوی چلک، افشین، و خاصه، علی‌اکبر (1394). تأثیرگذارترین پژوهشگران در حوزۀ آی‌متریکس: نگاهی ترکیبی به شاخص‌های تأثیرگذاری. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 49 (1)، 23-54.
سهیلی، فرامرز و عصاره، فریده (1391). جستاری بر ساختار شبکه‌های هم‌نویسندگی، کتاب ماه کلیات. 16 (3)، 62-73.
عرفان‌منش، محمدامین؛ بصیریان جهرمی، رضا (1392). شبکه هم‌تألیفی مقالات منتشرشده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 24 (2)، 76-96.
فرهنگی، سهیلا، خاصه، علی‌اکبر، و ابراهیمی دینانی، آرزو (1397). ترسیم ساختار دانش در پژوهش‌های عرفانی: تحلیل هم‌واژگانی. ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، 14 (51)، 207-239.
کشوری، مریم و همتی، زینب (1397). ترسیم نقشۀ علمی حوزۀ کتابخانه‌های عمومی با استفاده از تحلیل شبکۀ هم‌واژگانی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، ۲۴ (۴)، ۵۴۵-۵۶۸.
محمدی، مهدی؛ متقی دادگر، امیر (1386). تحلیل استنادی مقاله‌های منتشرشده در 30 شمارة فصلنامة کتابداری و اطلاع‌رسانی بین سال‌های 1384-1376. فصلنامة کتابداری و اطلاع‌رسانی، 10 (2)، 7-36.
 
مقصودی دریه، رؤیا (1381). بررسی استنادی مقالات در مجلات علوم اطلاع‌رسانی، فصلنامه پیام کتابخانه، فصلنامه کتاب و کتابداری در سال‌های 1379-1378. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. 36 (39)، 23-40.
Bakri, A., & Willett, P. (2017). The Malaysian Journal of Library and Information Science 2001-2006: A bibliometric study. Malaysian Journal of Library & Information Science, 13(1), 103-116.
Biswas, B. C., Roy, A., & Sen, B. K. (2017). Economic Botany: a bibliometric study. Malaysian Journal of Library & Information Science, 12(1), 23-33
Ebrahim, N. A., Salehi, H., Embi, M. A., Tanha, F. H., Gholizadeh, H., and Motahar, S. M. (2014). Visibility and citation impact. International Education Studies, 7(4), 120-125.
Fahimnia, B., Sarkis, J., & Davarzani, H. (2015). Green supply chain management: A review and bibliometric analysis. International Journal of Production Economics, 162, 101-114.
Fortunato, S., Bergstrom, C.T., Börner, K., Evans, J.A., Helbing, D., Milojević, S., Petersen, A.M., Radicchi, F., Sinatra, R., Uzzi, B., & Vespignani, A. (2018). Science of science. Science, 359, eaao0185. Accessed 20 January from:
     https://science.sciencemag.org/content/359/6379/eaao0185
Haq, I. & Al Fouzan, K. (2019). Pakistan Library and Information Science Journal; Bibliometric Review of a Decade (2008-2017). Pakistan Library & Information Science Journal, 50(2), 83-98.
Kannan, P., and Thanuskodi, S. (2019). Bibliometric analysis of Library Philosophy and Practice: A study based on Scopus Database. Library Philosophy and Practice, 1-13.
Kevin, W. U. A., Zainab, A. N., & Anuar, N. B. (2017). Bibliometric studies on single journals: a review. Malaysian Journal of Library & Information Science, 14(1), 17-55.
Kumar, M., & Moorthy, A. L. (2011). Bibliometric analysis of DESIDOC Journal of Library and Information Technology during 2001-2010. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 31(3), 203-208.
Laengle, S., Modak, N.M., Merigó, J.M. & De La Sotta, C. (2018). Thirty years of the International Journal of Computer Integrated Manufacturing: a bibliometric analysis. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 31(12), .1247-1268.
Marx, W., Bornmann, L., Barth, A., & Leydesdorff, L. (2014). Detecting the historical roots of research fields by reference publication year spectroscopy (RPYS). Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(4), 751–764.
Mokhtari, H., Roumiyani, A., & Saberi, M.K. (2019). Bibliometric analysis and visualization of the Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS) between 2000 and 2018. Webology, 16(1), Article 185. Accessed 11 January 2020 from: http://www.webology.org/2019/v16n1/a185.pdf
Newman, M. E. (2004). Coauthorship networks and patterns of scientific collaboration. Proceedings of the national academy of sciences, 101(suppl 1), 5200-5205.
Pritchard, A. (1969). Statistical bibliography or bibliometrics. Journal of documentation, 25(4), 348-349.
Scopus (2019) Document search. Accessed 19 November 2018 from: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic&zone=header&origin=searchbasic.
Warraich, N. F. & Ahmad, S. (2011). Pakistan Journal of Library and Information Science: a bibliometric analysis. Pakistan Journal of Library and Information Science, 12(1), 1-7.
Xu, Z., Yu, D. & Wang, X. (2018). A bibliometric overview of International Journal of Machine Learning and Cybernetics between 2010 and 2017. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, 1-13 <https://doi.org/10.1007/s13042-018-0875-9>.
Yang, H., & Jung, W. S. (2016). Structural dynamics of keyword networks: Liquid crystal display and plasma display panel cases. Journal of Engineering and Technology Management, 40, 64-75.
Yu, D., Xu, Z., Pedrycz, W. & Wang, W. (2017). Information Sciences 1968–2016: A retrospective analysis with text mining and bibliometric. Information Sciences, 418, 619-634.