دوره و شماره: دوره 7، (شماره ا، بهار و تابستان) - شماره پیاپی 13، فروردین 1400، صفحه 1-282 
تحلیل شبکه‌های اجتماعی دانشگاهی حوزه نوآوری باز

صفحه 25-52

10.22070/rsci.2020.4791.1323

مهران بادین دهش؛ غلامعلی طبرسا؛ مصطفی زندیه؛ محمدرضا حمیدی زاده