بررسی شاخص‌های مرتبط با دریافت استناد: ‌مطالعه موردی ارتباط بین استناد و تعداد منابع، تعداد کلیدواژه، چندنویسندگی، و همکاری بینمؤسسه‌ای در نشریات فارسی حوزه علوم کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی، گروه علم سنجی ، علوم اسلامی و انسانی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: تولیدات علمی که ره‌آورد تفکر و تلاش پژوهشگران است آنگاه که در پایگاه‌های استنادی معتبر نمایه شوند اعتبار بیشتری کسب می‌کنند. انتشار تولیدات علمی در این پایگاه‌ها رؤیت‌پذیری و فرصت افزایش استناد به آنها را افزایش می‌دهد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین چهار متغیر (چندنویسندگی، تعداد کلیدواژه، تعداد منابع و همکاری بین‌مؤسسه‌ای) در 906 مقاله نشریات علمی پژوهشی فارسی حوزه علوم کشاورزی که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ضریب تأثیر دریافت نمودند پرداخته است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام شده است. ابزار پژوهش، پایگاه جستجوی پیشرفته نمایه استنادی علوم ایران و سامانه نشریات علمی جهان اسلام در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام است. ابزار تحلیل داده‌ها، نرم‌افزارهای اکسل و SPSS می‌باشد.
یافته‌ها: پژوهش نشان داد که در مقالات حوزه علوم کشاورزی، متغیرهای تعداد نویسندگان، همکاری بین‌مؤسسه‌ای و نیز تعداد منابع با استنادهای دریافتی رابطه مثبت و معناداری دارند. درحالی‌که بین متغیر تعداد کلیدواژه مقالات و میزان استناد به آنها رابطه معناداری یافت نشد.
نتیجه‌گیری: با درنظرگرفتن شاخص‌هاى مؤثر در استنادگیرى مقالات، علاوه بر سنجش کیفیت مقالات، مى‌توان میزان استناد به آنها را در آینده پیش‌بینى کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Citation-Related Indicators: A Case Study of the Relationship between Citations and No. of Resources, No. of Keywords, Co-authorship, and Inter-Institutional Collaboration among Iranian Agricultural Sciences Journals

نویسنده [English]

  • Fatemeh Alinezhad Chamazkoti
Instructor, Department of Scientometrics Islamic Studies and Humanities, Regional Information Center for Science and Technology & Islamic World Science Citation Center, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Purpose:Scientific articles that the result of researchers’ thought and endeavor when they are published by accredited journals or indexed in scientific databases, they are cited by other researchers. Indexing the articles in science citation databases increases their visibility and citation opportunities. The present study examines the interrelationship among four variables – namely, co-authorship, number of keywords, number of references, and Inter-institutional collaboration – in 906 articles in Scientific Journals were published in the Persian language in the Field of Agricultural Sciences which bearing impact factor in Islamic Science Citation Center (ISC).
Methodology: This research is a descriptive one and done by using of survey method. The research instrument included the Advanced Search option of the ISC Science Citation Index and ISC Journal Citation Reports. The data were analyzed using Excel and SPSS.
Findings: The results indicate co-authorship and institutional collaboration and the number of references increased article citation counts. However, the number of article keywords doesn’t have a positive effect on the citation.
Conclusion: Taking into consideration the factors contributing to citation attraction by research articles, it will be possible to predict future citation rates in addition to providing a measure of quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journals
  • Agricultural Sciences
  • Citation
  • Co-authorship
  • Institutional collaboration
 
آراسته، حمیدرضا. (1387). چارچوبی برای تدوین نقشۀ توسعه علمی کشور: رویکرد سیستمی. رهیافت، 40، 5-16.
ابراهیمی، سعیده؛ دهقان، مهتاب، جوکار؛ عبدالرسول، و مرآثی، محمدرضا. (139۶). شاخص‌های پیش‌بینی‌کننده تأثیرگذاری علمی در افزایش استنادگیری مقالات نشریه‌های علمی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 32 (3)، 661-694.
حقیقی، محمود. (1381). کاربرد استناد در نگارش‌های علمی. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، 32 (2)، 232-215.
خردمندنیا، سهیلا. (1394). آشنایی با شاخصهای تحلیل استنادی در علم‌سنجی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین (گروه فناوری‌های نو).
داورپناه، محمدرضا؛ آدمیان، رضا. (1391). بررسی اثر توسعه‌یافتگی کشورها بر رؤیت‌پذیری مقالات هم‌تألیفی. پژوهشنامه کتابداری و اطلاعرسانی، 2 (2)، 149-170.
زمانی، غلامحسین؛ عزیزی خالخیلی، طاهر. (1390). جایگاه مجلات علمی کشور در پایگاه‌های اطلاعاتی: مورد مطالعه نشریات کشاورزی و منابع طبیعی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 26 (4)، 803-823.
ستوده، هاجر؛ قدیمی، آفتاب. (۱۳۹۳). سنجش ارزش استنادی مقالات شیمی ایران با استفاده از شاخص سهم استناد متنی. پردازش و مدیریت اطلاعات، 30 (2)، 357-372.
شاهبداغی، اعظم؛ شکفته، مریم. (۱۳۸۸). بررسی وضعیت انتشار و استناد به مقالات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در نمایه‌نامه‌های استنادی تامسون (ISI) در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷. پژوهش در پزشکی، 33 (2)، 81-87.
شریف‌مقدم، هادی؛ ضیایی، ثریا؛ سلامی، مریم؛ علیجانی، رحیم. (۱۳۹۴). ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻮزه ﺟﺮاﺣﯽ بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی آی. اس. آی (ISI). نشریه جراحی ایران، 23 (2)، 66-75.
صالحی‌نیا، حمید. (1393). بررسی ضرورت ایجاد پایگاه استنادی جهت مقالات پزشکی در کشور. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14 (9)، 827-828.
عرفان‌منش، محمدامین؛ روحانی، والاعلی؛ بصیریان جهرمی، رضا؛ غلامحسین‌زاده، زهرا. (1392). بررسی مشارکت پژوهشگران روان‌شناسی و روان‌پزشکی کشور در تولید علم. پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (1)، 137-163.
علی‌مرادی، فواد. (1394). ارﺗﺒﺎط ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻇﺎﻫﺮی و ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺳﺘﻨﺎد آن، طرح تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده بهداشت.
فتاحی، رحمت‌الله؛ دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز. (1390). بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 2010-1990 در وبگاه علوم(Web of Science)  با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 1 (1)، 175-196.
فیض‌آبادی، منصوره؛ وزیری، اسماعیل؛ حاصلی، داود. (1396). تحلیل عوامل مؤثر بر استناد به مقالات مروری حوزه پزشکی ایران. مدیریت سلامت، 20 (68)، 86-98.
بیژنی، مسعود؛ مجیدی، فرشاد؛ عباسی، عنایت. (1396). عوامل مؤثر بر کیفیت نشر مقاله‌های علمی در علوم کشاورزی در ایران. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 13 (2)، 21-38.
محمداسماعیل، صدیقه؛ ریاحی، عارف؛ صحبتی‌ها، فریبا. (1393). ارزیابی کمی و کیفی مجلات ایران در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 2012-2000. مجله علم‌سنجی کاسپین، 1 (1)، 33-39.
منصوری، علی؛ فروزنده شهرکی، مرجان؛ عرفان‌منش، محمدامین. (1397). بررسی وضعیت و عوامل مؤثر بر استنادشدگی برون‌دادهای پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور با استفاده از پروانه‌های ثبت اختراع طی سال‌های 2015-2000. مدیریت اطلاعات سلامت، 15 (3)، 126-131.
نظریان، سعید؛ عطاپور، هاشم؛ نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (۱۳۹۱). استناد بالای مقالات چندنویسنده ایرانی در مقایسه با مقالات تک‌نویسنده: آیا آن مربوط به خوداستنادی در زمانی است؟. پردازش و مدیریت اطاعات، 27 (4)، 945-960.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ جعفری، سکینه. (1393). ارزیابی تحلیلی رابطۀ کیفیت و خوداستنادی مجلات در نشریات حوزه علوم انسانی. مجله علم‌سنجی کاسپین، 1 (2)، 57-65.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ حسن‌زاده، محمد؛ نورمحمدی، حمزه‌علی؛ اعتمادی فرد، علی. (1388). پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های مؤسسه اطلاعات علمی 2007-1993. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 20 (1)، 175-200.
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری. (1396). سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی. بازیابی‌شده در 7/3/1398، از: http://www.leader.ir/fa/content/19524/
                         
Ale Ebrahim, N., Salehi, H., Embi, M. A., Habibi Tanha, F., Gholizadeh, H., Motahar, M., & Ordi, A. (2013). Effective Strategies for Increasing Citation Frequency, International Education Studies, 6(11), 93-99.
Bornmann, L., Schier, H., Marx, W., & Daniel, H.D. (2012). What factors determine citation counts of publications in chemistry besides their quality?, Journal of Informetrics, 6(1), 11-18.
Gazni, A., & Didegah, F. (2011). Investigating different types of research collaboration and citation impact: a case study of Harvard University’s publications, Scientometrics, 87(2), 251–265.
Guo, F., Ma, Ch., Shi, Q., & Zong, Q. (2018). Succinct effect or informative effect: the relationship between title length and the number of citations, Scientometrics, 116(3), 1531–1539.
Ketzler, R., & Zimmermann, K. F. (2013). A citation-analysis of economic research institutes, Scientometrics, 95(3), 1095–1112.
Megnigbeto, E. (2015). International collaboration in scientific publishing: The case of West Africa (2001–2010), Scientometrics, 96(3), 761-783.
Ni, P., & An, X. (2018). Relationship between international collaboration papers and their citations from an economic perspective, Scientometrics, 116(3), 863–877.
So, M., Jiyong K., Sangki Ch., & Han w. p. (2015). Factors affecting citation networks in science and technology: focused on non- quality factors, Quality & Quantity, 49 (4), 1513-1530.
Sotudeh, H. (2011). Concentration effect of citation to Iranian papers: Iran's Matthew core journals, Online Information Review, 35 (3), 471-491.
Tahamtan, I., Safipour Afshar, A., & Ahamdzadeh, Kh. (2016). Factors affecting number of citations: a comprehensive review of the literature. Scientometrics. 107(3), 1195–1225.
Villas M.V., Macedo-Soares T.D.L., & Russo G.M. (2008). Bibliographical research method for business administration studies: a model based on scientific Journal ranking, Brazilian Administration Review, 5(2), 139.