الگوهای هم‌نویسندگی و روندهای موضوعی مدارک علمی تولیدشده توسط پژوهشگران علم روانشناسی دانشگاه‌های شهر تهران در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه یزد.

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی الگوهای هم‌نویسندگی و روندهای موضوعی مدارک علمی تولیدشده توسط پژوهشگران علم روانشناسی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس طی سال‌های 1970 تا 2019 است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع علم‌سنجی است که با روش‌های تحلیل هم‌رخدادی واژگان و تحلیل شبکه انجام شده است. داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار اکسل تجزیه و تحلیل شدند. همچنین برای تحلیل شبکه اجتماعی دانشگاه‌ها در تولیدات علمی حوزه روانشناسی از نرم‌افزار تحلیل شبکه UCINet استفاده شد و نقشه‌های موضوعی به کمک نرم‌افزار VOSviewer ترسیم شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که درمجموع 1007 مدرک به‌ترتیب توسط پژوهشگران روانشناسی دانشگاه‌ تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، الزهرا و تربیت مدرس در پایگاه وب‌آوساینس نمایه شده است. بیشترین همکاری در تولید این پژوهش‌ها با دانشگاه‌های آزاد اسلامی، علوم پزشکی تهران و دانشگاه تنسی و کشورهای آمریکا، استرالیا و انگلستان انجام شده است. بشارت، قربانی و غباری بناب به‌ترتیب بیشترین تولیدات علمی را به خود اختصاص داده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل شبکه اجتماعی مفاهیم واژگان نشان می‌دهد بیشترین شاخص مرکزیت مطالعات پنج دانشگاه شهر تهران در ارتباط با رضایت از زندگی زناشویی، روانشناسی سلامت، یادگیری و حافظه، اختلالات روان‌پزشکی و کودک‌آزاری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-authoring Patterns and Subject Trends of Scientific Documents Produced by Psychology Researchers at Universities of Tehran City in Web of Science Database

نویسندگان [English]

  • Ismael Mostafavi 1
  • Elham Esmaeil Pounaki 2
  • Soheila Khoieni 3
1 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science, Yazd University.
2 M.A. of Knowledge and Information Science, University of Tehran.
3 Ph.D Student Of Knowledge and Information Science , Faculty of Management, University of Tehran.
چکیده [English]

Purpose:This study aims to survey co-authoring patterns and subject trends of scientific documents in the Web and Science database during the years 1970 to 2019 produced by psychology researchers of public universities in Tehran.
Methodology: The present study is a scientometric study that has been done with the methods of co-word analysis and network analysis         research. The collected data were analyzed using Excel software. Also, for analyzing the social network of universities in scientific products in the field of psychology, UCINet network analysis software was used and thematic maps were drawn using VOSviewer software.
Findings: The findings of the study show a total of 1007 documents have been indexed by psychology researchers of the University of Tehran, Shahid Beheshti, Allameh Tabatabai, Al-Zahra and Tarbiat Modares,  respectively, in the web science database. Most collaborations in the  production of outputs have been done with Islamic Azad Universities, Tehran Medical Sciences and the University of Tennessee and the    countries of America, Australia and the United Kingdom. Besharat, Ghorbani, Ghobari Bonab have the most scientific productions,           respectively.
Conclusion: The results of social network analysis of vocabulary     concepts show that the highest indicators of the centrality of studies of five universities in Tehran are related to marital satisfaction, health    psychology, learning and memory, psychiatric disorders, and child abuse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Co-authoring
  • Psychology researchers
  • Universities of Tehran City
  • Web of science
ابوالقاسم گرجی، حسن و دیگران (1389). رتبه‌بندی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران بر اساس شاخص‌های هرش،g  و پارامتر m تا پایان سال 2008. مدیریت سلامت، 13 (42)، 17 – 25.
بیگلو، محمدحسین، چخماچی دوم، نگین و شاه خدابنده، سوسن (1392). تولید علمی جهان با تأکید بر جایگاه ایران در حوزه روانشناسی در پایگاه مدلاین (2010-2000). مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 2 (19)، 97-101.
پورکریمی، زهره (1395). تحلیل شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم اجتماعی در پایگاه استنادی علوم از ابتدا تا پایان سال 2014. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
حسینی‌نسب، سید حسین، مکی‌زاده، فاطمه، زال‌زاده، ابراهیم و حاضری، افسانه (1395). تحلیل موضوعی مقالات مرتبط با حوزه درمان افسردگی با روش خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی. مدیریت اطلاعات سلامت، 13 (5)، 347 – 353.
دهقان، شیرین (1386). تولید اطلاعات علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران، ترکیه، عربستان سعودی و مصر. مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی، 37 (1)، 118 – 129.
رحمانی، مهدی (1397). ترسیم و تحلیل شبکه هم‌رخدادی واژگان در مقاله‌های فصلنامه علمی-پژوهشی روان‌شناسی کاربردی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 12 (1 پیاپی 45)، 127–141.
رحیمی، ماریه و فتاحی، رحمت‌الله (1386). همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک. فصلنامه کتاب، 18 (3)، 235–248.
رمضانی، هادی، علی‌پور حافظی، مهدی و مؤمنی، عصمت (1393). نقشه‌های علمی: فنون و روش‌ها. ترویج علم، 5 (6)، 53-84.
ستارزاده، اصغر، گلینی‌مقدم، گلنسا و مؤمنی، عصمت (1395). تحلیل ساختار شبکه همکاری‌های علمی پژوهشگران حوزه علوم پایه پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم در بازه زمانی 1996 تا 2013. مطالعات دانش‌شناسی، (6) 2، 1-20.
سهیلی، فرامرز و عصاره، فریده (1392). بررسی تراکم و اندازه شبکه اجتماعی موجود در شبکه هم‌نویسندگی مجلات علم اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (2)، 351-372.
سهیلی، فرامرز و منصوری، علی (1393). تحلیل شبکه هم‌نویسندگی پژوهشگران شیمی ایران با استفاده از سنجه‌های مرکزیت. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 6 (1)، 89-106.
سهیلی، فرامرز، شعبانی، علی و خاصه، علی‌اکبر (1394). ساختار فکری دانش در حوزه رفتار اطلاعاتی: مطالعه هم‌واژگانی. تعامل انسان و اطلاعات، 2 (4)، 21-36.
عرفان‌منش، محمدامین، روحانی، والاعلی، بصیریان جهرمی، رضا و غلامحسین‌زاده، زهره (1392). بررسی مشارکت پژوهشگران روان‌شناسی و روان‌پزشکی کشور در تولید علم. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (1)، 137 – 163.
غفاری، سعید، زکیانی، شعله و ملکی، ایرج (1398). ارزیابی تولیدات علمی پژوهشگران حوزه روانشناسی در نظام استنادی  ISI طی سال‌های 2017-2013: مطالعه علم‌سنجی. مجله اطلاع‌رسانی پزشکی نوین، 5 (1)، 33-40.
مردانی، امیرحسین، نجفی، علی و شریف‌مقدم، هادی (1392). بررسی ضریت مشارکت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران در انتشارات بین‌المللی. مدیریت سلامت، 16 (51)، 19-29.
مکی‌زاده، فاطمه، حاضری، افسانه، حسینی‌نسب، سید حسین و سهیلی، فرامرز (1395). تحلیل موضوعی و ترسیم نقشه علمی مقالات مرتبط با حوزه درمان افسردگی در پاب‌مد. مدیریت سلامت، 19 (65)، 51 – 63.
منصوریان، یزدان (1389). پنجاه محور پژوهشی در مطالعات علم‌سنجی. کلیات ماه، (154)، 64-71.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1388). مروری بر وضع ایران در پایگاه‌های استنادی مؤسسه اطلاعات علمی. کتاب ماه کلیات، 139، 76 – 93.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1390). آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.
هدهدی‌نژاد، نیلوفر، زاهدی، راضیه و اشرفی‌ ریزی، حسن (1391). تولیدات علمی و ترسیم نقشۀ علمی پژوهشگران ایرانی حوزۀ طب سنتی طی سال‌های 2011-1990 در پایگاه «Web of Science». مدیریت اطلاعات سلامت، 9 (4)، 513 – 524.
Hanneman, R. A., & Riddle, M. (2005). Introduction to social network methods. CA: University of California, Riverside.
Isabel, Maria & et al. (2011). Sketching the first 45 years of the journal Psychophysiology (1964–2008): A co‐word‐based analysis. Psychophysiology, 48(8), 1029 – 1036.
Kivlighan, D. M. III, Adams, M. C., Deng, K., Ye, X., & Menninga, E. J. (2018). A social network analysis of international collaboration in counseling psychology. The Counseling Psychologist, 46(3), 274–295.
Kliegl, R. & Bates, D. (2010). International collaboration in psychology is on the rise. Scientometrics, 87 (1), 149 – 158.
Zafrunnisha, N. & Pullareddy, V. (2009). Authorship pattern and degree of collaboration in psychology. Annals of Library & Information Studies, 56, 255 – 261.