مطالعه ارتباط استنادی معکوس در هم‌انتشاری‌های صنعت و دانشگاه بر اساس پایگاه وب آو ساینس در سال 2018

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط میان فناوری و علم بر اساس استناد به پروانه‌های ثبت اختراع در هم‌انتشاری‌های دانشگاه و صنعت در نمایه استنادی گسترش‌یافته علوم پایگاه وب آو ساینس در سال 2018 می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که با رویکرد علم‌سنجی و اسنادی و روش مطالعه استنادی معکوس انجام گرفته است. جامعه پژوهش، هم‌انتشاری‌های صنعت و دانشگاه در جهان است و ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پایگاه استنادی وب آو ساینس، پایگاه آی.اس.آی و دو پایگاه ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا و پایگاه ثبت اختراع اروپا می‌باشد.
یافته‌ها: داده‌های به‌دست‌آمده در این پژوهش نشان داد که تنها در حدود 2.32 درصد از هم‌انتشاری‌ها به پروانه‌های ثبت اختراع استناد کرده‌اند که در این مقالات نیز در حدود 4.27 درصد از استنادها به پروانه‌های ثبت اختراع بوده است.
نتیجه‌گیری: ارتباطی که باید میان فناوری و علم بر اساس استناد به پروانه‌های ثبت اختراع در مدارک علمی برقرار باشد، ارتباط قوی نبوده است. ازآنجاکه پراکندگی جغرافیایی بیش از نیمی از استنادها متعلق به کشورهای عضو G8 بوده است، می‌توان اذعان داشت که توسعه‌یافتگی صنعتی بر اثرگذاری صنعتی کشورها در برون‌دادهای علمی تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Reverse citation relations in university and industry co-publications based on Web of Science database in 2018

نویسنده [English]

  • Mansoureh Serati Shirazi
Assistant Professor, Islamic Science Citation center and Regional in-formation Center for Science and Technology (ISC)
چکیده [English]

Purpose:  The main purpose of this study is to study the relationship between science and technology based on the citations of patents in university and industry co-publications based Citation Database Science Expanded in 2018.
Methodology:  This research is applied one that has been done with a scientometrics and documentary approach and a reverse citation analysis method. The research population is the industry and university co-publications, and the data collection tools include WoS, ESI, USPTO, and EPO databases.
Findings:  The data obtained in this study showed that only about 2.32% of the publications cited patents in which about 4.27% of total citations were patents.
Conclusion: The link between technology and science based on the patent citations in scientific documents, in the other words, co-publications, has not been strong. Since the geographical distribution of more than half of the citations belonged to the G8 countries, it can be acknowledged that industrial development affects the industrial impact of countries on scientific outputs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry and university co-publication
  • Reverse Citation Analysis
  • Patent
  • Science and Technology Relationship
بیگدلی، زاهد؛ صراطی شیرازی، منصوره. (1394). تحلیل پیوند علم و فناوری با مطالعه استنادی پروانه‌های ثبت اختراع ایرانی در طول سال‌های 2013-2009.  فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 26 (2)، 55-76.
حاضری، افسانه، توکلی‌زاده راوری، محمد و شهبازی منشادی، الهه (1396). مطالعه شدت استناد به پروانه‌های ثبت اختراع در مقالات مجلات شیمی ایران. پژوهشنامهعلم‌سنجی، ٣ (1)، 71-92.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. بازیابی‌شده در 8 آبان 1398 از http://ipm.ssaa.ir.
سهیلی، فرامرز؛ منصوری، علی. (1395). ارزش پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی بر اساس عامل اهمیت. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات. 27 (2)، 129-148.
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.(1389). نقشه جامع علمی کشور.
صراطی شیرازی، منصوره. (1395). مطالعه و ترسیم ساختار جغرافیایی جریان دوسویه دانش میاندانشگاه و صنعت در ایران بر اساس شاخص هم‌انتشاری. پایان‌نامه دکتری. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
عبد خدا، محمدهیوا؛ نوروزی، علیرضا و راوند، سامان (1390). تحلیل موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع مخترعان ایرانی در پایگاه‌های بین‌المللی ثبت اختراع در فاصله سال‌های ۲۰۱۱-۱۹۷۶،پیاورد سلامت، ۵ (۵)، ۴۶-۵۶.
کرمانى، آناهیتا؛ نشاط، نرگس (1391). ارزیابى زوج‌های کتابشناختى در خوشه‌بندى پروانه‌هاى ثبت اختراع. فصلنامه مطالعاتملىکتابدارىوسازمان‌دهی اطلاعات، 22 (3)، 22-37.
مجیدى، موسى؛ دهقانى، مژده (1389). تحلیل استنادى تطبیقى پروانه‌هاى ثبت اختراع مخترعان ایرانى و ترکی در پایگاه‌هاى بین‌المللی ثبت اختراع از سال 2008-1988. دانش‌شناسی، 3 (9)، 77-87.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1390). آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و اندیشه‌ها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی: دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.
گروه هشت، 2019. ویکی‌پدیا، بازیابی‌شده در 10 دی 1398 از:
منصوری علی، توکلی‌زاده راوری محمد؛ مکی‌زاده فاطمه و طوسی زیبا (1396). روند تکامل فناوری؛ مورد مطالعه: تحلیل رده‌های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع RFID. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۳۳ (۱)،    ۲۹۵- 310.
Aghaei Chadegani, A., Salehi, H., Yunus, M., Farhadi, H., Fooladi, M., Farhadi, M., & Ale Ebrahim, N. (2013). A comparison between two main academic literature collections: Web of Science and Scopus databases. Asian Social Science, 9(5), 18-26.
Ali, M. (2009). Information diffusion between patents and scientific articles for identifying future R&D and business opportunities : a case study in nano-science and nano-technology (Dissertation). Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-51351.
Arora, A., Belenzon, S., & Sheer, L. (2020). Knowledge spillovers and corporate investment in scientific research.
Bednarz, M., & Broekel, T. (2019). The relationship of policy induced R&D networks and inter-regional knowledge diffusion. Journal of Evolutionary Economics, 29(5), 1459-1481.
Callaert, J., Looy, B. V., Verbeek, A., Debackere, K., & Thijs, B. (2006). Traces
of prior art: an analysis of non-patent references found in patent documents. Scientometrics, 69 (1), 3-20.
Du, J., Li, P., Haunschild, R., Sun, Y., & Tang, X. (2020). Patent citation linkages as early signs for predicting delayed recognized knowledge: Macro and micro evidence. Journal of Informetrics, 14(2), 101017.
Glänzel, W., & Meyer, M. (2003). Patents cited in the scientific literature: An exploratory study of'reverse'citation relations. Scientometrics, 58(2), 415-428.
Hicks, D. (2000). 360 Degree linkage analysis. Research Evaluation, 9(2), 133-143.
Verbeek, A., Debackere, K., Luwel, M., Andries, P., Zimmermann, E., & Deleus, F. (2002). Linking science to technology: Using bibliographic references in patents to build linkage schemes. Scientometrics, 54 (3), 399-420.
Ma, Y., Chi, Q., & Song, L. (2020). Revealing structural patterns of patent citation by a two-boundary network model based on USPTO data. IEEE Access, 8, 23324-23335.
Meyer, M. (2001). Patent citation analysis in a novel field of technology: an exploration of nano-science and nano-technology. Scientometrics, 51 (1), 163.
Park, H. W., Hong, H. D., & Leydesdorff, L. (2005). A comparison of the knowledge-based innovation systems in the economies of South Korea and The Netherlands using triple helix indicators, Scientometrics, 65(1), 3–27
Park, Y. N., Lee, Y. S., Kim, J. J., & Lee, T. S. (2018). The structure and knowledge flow of building information modeling based on patent citation network analysis. Automation in Construction, 87, 215-224
Patelli, A., Cimini, G., Pugliese, E., & Gabrielli, A. (2017). The scientific influence of nations on global scientific and technological development. Journal of Informetrics, 11(4), 1229-1237.
Ponds, R., Van Oort, F., & Frenken, K. (2007). The geographical and institutional proximity of research collaboration. Papers in regional science, 86(3), 423-443.
Sidone, O., Haddad, E. A., & Mena-Chalco, J. (2014, November). Scholarly publication and collaboration in Brazil: The role of geography. In ERSA conference papers, (Vol. 14, p. 187).
Verbeek, A., Debackere, K., Luwel, M., Andries, P., Zimmermann, E., & Deleus, F.(2002). Linking science to technology: Using bibliographic references in patents to build linkage schemes. Scientometrics, 54 (3), 399-420.
Victoria University. 2015. APA Referencing: Patents & standards. Retrieved from http://libraryguides.vu.edu.au/apa-referencing/patents-and-standard
Wong, P. K., & Singh, A. (2013). Do co-publications with industry lead to higher- levels of university technology commercialization activity?. Scientometrics, 97(2), 245-265.