تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های جهانی حوزه صنایع خلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت بازرگانی، سیاست‌گذاری بازرگانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، و مربی مرکز تحقیقات توسعه مدیریت سبا ((MDRC

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران.

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل کتاب‌سنجی پژوهش‌های منتشرشده در پایگاه اسکوپوس با موضوع صنایع خلاق و معرفی نقشه علمی دنیا طی 20 سال گذشته در این موضوع به‌منظور توسعه و ایجاد نقش بیشتر آنها در اقتصاد کشورها، در بازه سال‌های 2000 تا 2019 انجام شد.
روش‌شناسی: در این تحقیق، تعداد 1026 منبع علمی در موضوع صنایع خلاق از پایگاه اسکوپوس به‌صورت جستجوی موضوعی، مورد تحلیل کتاب‌سنجی قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها توسط امکانات این پایگاه و همچنین نرم‌افزار VOS viewer که یک نرم‌افزار مصورسازی است صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان‌دهنده روند صعودی انتشار مقالات حوزه صنایع خلاق در 12 سال اخیر بود. 5 کشور برتر فعال در زمینه تولید علمی در موضوع مورد بررسی، شامل کشورهای انگلستان، چین، استرالیا، اندونزی و آمریکا بودند. سیر تحول و توسعه مفاهیم کلمات کلیدی نیز از "معرفی و جایابی صنایع خلاق" به "نقش صنایع خلاق در اقتصاد و ایجاد شغل‌های نوین" و در ادامه به "آموزش و معرفی به‌عنوان ابزار توسعه" و درنهایت به "طبقه‌بندی صنایع خلاق و سیاست‌گذاری توسعه‌ای" تغییر یافته‌اند.
نتیجه‌گیری: بررسی این سیر تحول، نشان از این است که باید به مبحث طبقه‌بندی صنایع خلاق و سیاست‌گذاری توسعه‌ای در آنها نگاه ویژه‌ای داشت؛ چراکه در حال حاضر مهم‌ترین موضوع در حوزه صنایع خلاق در مجلات معتبر جهان بوده و مطالعات کافی در آن انجام نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bibliometric Analysis of Global Re-search in the Field of Creative Industries

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Parvazi Shandi 1
  • Hamidreza Irani 2
  • Asadollah Kordnaeij 3
  • Datis Khajeheian 4
1 Ph.D. in Business Management, University of Tehran;College of Fa-rabi’ and Instructor of Management Development Research Center (MDRC)
2 Assistant Professor at the school of Management and Accounting, University of Tehran, College of Farabi
3 Professor at the School of Management and Economics of Tarbiat Modares University.
4 Assistant Professor at the Department of Business Administration; university of Tehran.
چکیده [English]

Purpose:The aim of this paper was the bibliometric analysis of the research published in the Scopus database on the subject of creative industries and to introduce the world's scientific map over the past 20 years in order to develop and create more of their role in the economy, between 2000 and 2019.
Methodology: In this study, 1026 scientific sources on the subject of creative industries have been analyzed in the form of thematic research from the Scopus database. Data analysis was performed by the facilities of this database as well as VOS viewer software, which is visualization software.
Findings: The results of this study showed an upward trend in the publication of articles in the field of creative industries in the last 12 years. The top 5 countries in the field of scientific production were the United Kingdom, China, Australia, Indonesia and the United States. The evolution of keyword concepts has also developed from "Introduction and Deployment of Creative Industries" to "The Role of Creative Industries in the Economy and Creating New Jobs" and then to "Education and Introduction as Development Tools" and finally to "Classification of Creative Industries and Development Policy Making".
Conclustion: Examining this evolution shows that special attention should be paid to the issue of classification of creative industries and development policy making in them because currently the most important issue in the field of creative industries is in prestigious journals around the world and not enough studies have been done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Industries
  • Creative Economy
  • Bibliometric
  • Science Visualization
حسینقلی نوری، احمدرضا؛ حسینی، سید حسین؛ آقایی، سید امیر و اسحاق‌پور، شهداد (1396). صنعت پویانمایی ایران و ساختار صنعت پویانمایی کشورهای پیشرو. تهران، چاپ اول، انتشارات دانش‌بنیان فناور
حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ بلاغی اینالو، محمدحسین و عطایی، مهدی. بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای ارزش ویژة برند با تأکید بر ترفیع و تصویر شرکت) مطالعة موردی :اپراتورهای تلفن همراه). مدیریت بازرگانی، دورۀ ۶، شمارۀ ۴، زمستان ۱۳۹۳، صص ۷۵۵-۷۷۲.
حیدری، علی و والی‌پور، علیرضا. پژوهش‌های مدیریت استراتژیک در ایران: مروری بر آثار انتشاریافته در نشریه‌های علمی-پژوهشی داخلی طی سال‌های 1380 تا1393. مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صص 102-83.
دادگران، سید محمد و ابری، انسیه. بررسی عوامل مؤثر بر توان صنعت سینمای ایران برای ورود به بازارهای جهانی. مطالعاترسانه‌ای، سال ششم، شماره 15، زمستان 1390، 94-55.
درویش، آسیه؛ طبیبی، سید جمال‌الدین؛ البرزی، محمود و رادفر، رضا (1397). بررسی روند تولیدات علمی در حوزه فناوری اطلاعات پرستاران. فصلنامهمدیریتپرستاری، 7 (7)، 72-61.
سلطانی‌نژاد، نیما؛ ایرانی، حمیدرضا؛ سلطانی، مرتضی و یزدانی، حمیدرضا (1398). تحلیل کتاب‌سنجی روند جهانی پژوهش در حوزة کانال‌های توزیع گردشگری. فصلنامةعلمی پژوهشیگردشگریوتوسعه، سال هشتم، شمارة چهارم، زمستان 98، صفحة 81-59
شریفی، سید مهدی؛ لبافی، سمیه و یادگاری، محمدحسن (1398). شناسایی ویژگی‌های نظام بازاریابی محتوای زنانه در صنایع خلاق. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 11 (2)، 319-340
Aguinis, H., Ramani, R. and Alabduljader, N. (2018), “What you see is what you get? Enhancing methodological transparency in management research”, The Academy of Management Journal, Vol. 12 No. 1, pp. 1-28.
Barrowclough, D. and Z. Kozul-Wright (2008), Creative Industries and Developing Countries. Voice, Choice and Economic Growth, Abingdon: Routledge.
Bazargan, A. (2008). An introduction to qualitative and mixed research techniques in behavioral sciences. Tehran: Didar Publication. (in Persian)
Boix, R., F. Capone, L. De Propris, L. Lazzeretti and D. Sanchez (2014), ‘Comparing creative industries in Europe’, European Urban and Regional Studies, 23 (4), 935–40.
Cobo, M. J., López-Herrera, A. G., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(7), 1382–1402.
Collins, Patrick; Mahon, Marie & Murtagh, Aisling (2018) Creative industries and the creative economy of the West of Ireland: evidence of sustainable change?, Creative Industries Journal, 11(1): 70-86
Cooke, P. and L. De Propris (2011), ‘A policy agenda for EU smart growth: the role of creative and cultural industries’, Policy Studies, 32 (4), 365–75.
Corbin, J. & Strauss, A. (1990), Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria. Qualitative Sociology, 13(1): 3–21.
CIIC (Creative Industries Innovation Centre). 2013. Valuing Australia’s Creative Industries. Canberra: An Australian Government Initiative.
De-Miguel-Molina, B., J. Hervas-Oliver, R. Boix and N. De-Miguel-Molina (2012), ‘The importance of creative industry agglomerations in explaining the wealth of European regions’, European Planning Studies, 20 (8), 1263–80.
Demir, Oguz, (2018), Looking forward for Istanbul's creative economy ecosystem, Creative Industries Journal, 11(1): 87-101.
Department for Culture, Media & Sport (DCMS). (2008). Creative Britain: Talents for the New Economy. Retrievedfrom
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.culture.gov.uk/images/publications/CEPFeb2008.pdf
Eisenhardt, K. M. (1989), Building Theories from Case Study Research, The Academy of Management Review, 14 (4), pp 532-550
Eriksson, T. (2014). Processes, antecedents and outcomes of dynamic capabilities. Scandinavian Journal of Management, 30(1): 65–82.
EY. 2015. Cultural Times: The First Global Map of Cultural and Creative Industries. New York, NY: CISAC–The International Confederation of Societies of Authors and Composers.
Fahmi, Fikri Zul; Koster, Sierdjan, Dijk, Jouke van (2016), The location of creative industries in a developing country: The case of Indonesia, The international Journal of urban policy and planning, 59(1): 66–79
Fink, A. (2005). Conducting research literature reviews: From the internet to paper: Sage Publication.
Fleischmann, Katja; Daniel, Ryan & Welters, Riccardo (2017), Developing a regional economy through creative industries: innovation capacity in a regional Australian city, Creative Industries Journal, 10(2):119-138
Glaser, B. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory. Chicago: Aldine.
Gong, H. and R. Hassink (2017), ‘Exploring the clustering of creative industries’, European Planning Studies, 25 (4), 583–600.
Gouvea, Raul & Vora, Gautam (2018), Creative industries and economic growth: stability of creative products exports earnings, Creative Industries Journal, 11(1): 22-53
Hartley, John (2005), Creative Industries, First published 2005 by Blackwell Publishing Ltd.
Hashemi Petrudi, S.H., Sadeghi Moghadam, M.R., Jafarnejad Chaghooshi, A., Safari, H. (2018). A Systematic Literature Review on Supply Chain Strategy. Journal of Business Management, 10(2), 279-302.
Howkins, J. (2001). The Creative Economy: How People Make Money From Ideas. London, UK: Penguin.
Igarashi, M., de Boer, L., & Fet, A. M. (2013). What is required for greener supplier selection? A literature review and conceptual model development. Journal of Purchasing and Supply Management, 19(4), 247-263
Johnson, A. and Samakovlis, I. (2019), "A bibliometric analysis of knowledge development in smart tourism research", Journal of Hospitality and Tourism Technology, https://doi.org/10.1108/JHTT-07-2018-0065
Jones, C., M. Lorenzen and J. Sapsed (eds) (2015), The Oxford Handbook of Creative Industries, Oxford: Oxford University Press.
Khasseh, A. A., Soosaraei, M., & Fakhar, M. (2016). Cluster Analysis and Mapping of Iranian Researchers in the Field of Parasitology: With an Emphasis on the Co-authoreship Indicators and H Index. Iranian Journal of Medical Microbiology, 10(2), 63-74.
Knell, J., & Fleming, T. (2008). Transforming Scotland’s Creative Economy. Retrieved from http://john-knell.com/resources/
Lazzeretti, L., F. Capone and I. Innocenti (2017), ‘Exploring the intellectual structure of creative economy research and local economic development. A cocitation analysis’, European Planning Studies, 25 (10), 1693713.
Lazzeretti L and Vecco M. (2018). Creative industries and entrepreneurship: paradigms in transition in a global perspective; Publisher: Edward Elgar.
Lee, N. and A. Rodriguez-Pose (2014), ‘Creativity, cities, and innovation’, Environment and Planning A, 46 (5), 1139–59.
Li, D., & Liu, J. (2014). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Journal of Business Research, 67(1): 2793-2799.
Liu, Yu-Yun & Chiu, Yin-Hao (2017), Evaluation of the Policy of the Creative Industry for Urban Development, Sustainability Journal, 9(6): 1009-1032
Martin, R. & Florida, R. (2009). Ontario in the Creative Age. Toronto: Martin Prosperity Institute. Retrieved from
      http://martinprosperity.org/media/pdfs/MPI%20Ontario%20Report%202009%202nd%20Ed .pdf
Martin Prosperity Institute. (2009). Creativity in the Rural Economy: Challenges and Opportunities. Toronto:Martin Prosperity Institute. Retrieved from http://ruralontarioinstitute.ca/file.aspx?id=3607ea36-0853-4bb4-9b62-50b7d1482f96
McBurney, M. K. & Novak, P. L. (2002). What is bibliometric and why should you care? In:Proceedings of the professional communication conference, pp. 108–114.
NACE Rev.l; Statistical classification of economic activities in the European Community: 65-167
Potts, J. (ed.) (2016), The Economics of Creative Industries, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
Seuring, S., & Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699-1710.
The Creative Nova Scotia Leadership Council (CNSLC) In partnership with Nova Scotia Department of Communities, Culture and Heritage (2012), Creative Economy Literature Review:12-19
Ugne daubaraite, Grazina startiene, ( 2015 ) Creative industries impact on national economy in regard to subsectors, Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, pp129–134.
UNCTAD (2008). Creative Economy Report. The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy – making.UNCTAD/DITC/2008/2. Available online at http://unctad.org/en/docs/ditc20082cer_en.pdf.
Vošner, H. B., Kokol, P., Bobek, S., Železnik, D., & Završnik, J. (2016). A bibliometric retrospective of the journal computers in human behavior (1991–2015). Computers in Human Behavior, 65, 46-58.
Wacker, J. G. (1998). A definition of theory: research guidelines for different theory-building research methods in operations management. Journal of Operations Management, 16(4), 361-385.
Wang, C. L. & Ahmed, P. K. (2007). Dynamic capabilities: A review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 9(1): 31–51.
Wang, C.L., Senaratne, C. & Rafiq, M. (2015). Success Traps, Dynamic Capabilities and Firm Performance. British Journal of Management, 26(1): 26-44.
Ye, Q., Song, H., & Li, T. (2012). Cross-institutional collaboration networks in tourism and hospitality research.Tourism Management Perspectives, 2(3), 55–64.
YEKON. (2013), Istanbul Creative Economy Workshop Final Report. Istanbul: Yaratıcı Ekonomi Konseyi.
Yin, Robert K.(2014), Case Study Research, 5 edition, Copyright © 2014 by SAGE Publications, Inc. , pp206-214
Yu, Wentao, Jin Hong, Yunhao Zhu, Dora Marinova, and Xiumei Guo. 2014. “Creative Industry Clusters, Regional Innovation and Economic Growth in China.” Regional Science Policy & Practice 6 (4): 329–348. doi:10.1111/rsp3.12051.
Yusuf, S. and K. Nabeshima (2005), ‘Creative industries in East Asia’, Cities, 22 (2), 109–22.
Zupic, I., & Cˇater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization.Organizational Research Methods, 18(3), 429–472.