جایگاه وزنی مقالات علمی تولیدشده انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران: یک مطالعه علم‌سنجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

3 کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک،برنامه‌نویس، شرکت فاراکو، تهران، ایران

4 دکتری میکروبیولوژی، پژوهشکده سرطان انستیتوکانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به هدف انستیتوکانسر به‌عنوان مرجع ملی و بین‌المللی تحقیقات سرطان در ایران و اهمیت خاص تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در راستای بهبود اجرای سیاست‌های پژوهشی این مرکز، بررسی جایگاه مقالات علمی تولیدشده انستیتوکانسر در مقایسه با میانگین مقالات موضوعی مشابه ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش تعیین جایگاه وزنی مقالات علمی تولیدشده انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از نرمال‌سازی مقالات بر اساس معیار سنجش استناد است.
روش‌شناسی: مطالعه حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی و توصیفی علم‌سنجی است که با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای، تحلیل شبکه و تحلیل استنادی به انجام رسیده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات علمی نمایه‌شده انستیتوکانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران در پایگاه‌های پاب‌مد، اسکوپوس و وب آو ساینس از سال 1965 تا 2018 است. روش گردآوری داده‌ها مشاهده است که از طریق جستجوی وابستگی سازمانی در پایگاه‌های اطلاعاتی منتخب گردآوری شده است.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از این پژوهش نشان داد انتشار مقالات انستیتوکانسر روند رو به رشدی در بازه زمانی 1965 تا 2018 به همراه داشته است. بیشترین میزان امتیاز FWCI در سال 2017 برابر با 251.68 و کمترین میزان در سال 2015 برابر با 0.04 اختصاص داده شده است. بیشترین میزان امتیاز CNCI مربوط به سال 2017 برابر با 65.88 و کمترین امتیاز مربوط به سال 2006 برابر با 0.04 بوده است. همچنین بیشترین و کمترین میزان امتیاز RCR به‌ترتیب برابر با 147 در سال 2017 و 0.04 مربوط به سال‌های 2008 و 2011 است. مقالات موجود در پایگاه اسکوپوس از میزان اثربخشی بهتری نسبت به دو پایگاه دیگر برخوردار است. بیشترین میزان همکاری نویسندگان، در میان پژوهشگران انستیتوکانسر تشکیل شده است. بیشترین پژوهش‌ها در حوزه‌های موضوعاتی سرطان پستان، مری، معده، جراحی سرطان و رادیوتراپی منتشر شده است.
نتیجه‌گیری: معیارسنجش استناد، رتبه درصدی و تحلیل استنادی به ارزیابی کیفیت مقالات همراه با کمیت می‌پردازد. ارزیابی کیفیت و کمیت مقالات علمی در راستای هم می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران و سیاست‌گذاران پژوهشی انستیتوکانسر جهت برنامه‌ریزی‌های آینده قرار دهد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Position of scientific articles produced by the Cancer Institute of Tehran University of Medical Sciences in terms of weight: a scientometric study

نویسندگان [English]

  • Sareh Akbari Neisiani 1
  • Hamideh Ehtesham 2
  • Hossein Taghizad 3
  • Hossein Daneshvar 4
1 MS Student in Medical Library and Information Sciences, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
2 Assistant Proffesor, Department of Health Information Technology, Ferdows School of Paramedical and Health, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran.
3 Master of Bioinformatics Java Programmer, Navaco Company, Tehran, Iran
4 PhD in Microbiology, Cancer Research Institute, Tehran University of Medical Sciences, Iran.
چکیده [English]

Purpose:Considering the purpose of the Cancer Institute as a national and  international reference for cancer research in Iran and the special importance of managerial decisions in order to improve the implementation of the center's  research policies, determining the status of cancer research articles compared to average of similar articles in the subject field, have been considered as a       requirement. The purpose of this study is to determine the weight of scientific articles produced by the Cancer Institute of Tehran University of Medical     Sciences using the normalization of articles on the basis of citation benchmarking.
Methodology: The present study is an applied and descriptive scientometric research that has been done using library methods, network analysis and citation analysis.The research population includes all scientific articles of Cancer Institute of Tehran University of Medical Sciences indexed in PubMed, Scopus and Web of Science databases from 1965 to 2018. The method of data collection is observation that is collected through searching for organizational affiliation in selected databases.
Findings: The findings of this study showed that the publication of the Cancer Institute papers had a growing trend from 1965 to 2018. The highest FWCI score in 2017 was 251.68 and the lowest FWCI score in 2015 was 0.04. The highest CNCI score for 2017 was 65.88 and the lowest score for 2006 was 0.04. The highest and lowest RCR scores were 147 in 2017 and 0.04 in 2008 and 2011, respectively. The articles in the Scopus database are more effective than the other two databases. The most active authors are the researchers at the   Cancer Institute. Most research has been published in the fields of breast, esophageal, gastric, surgery in cancer and radiotherapy.
Conclusion: Citation benchmarking, percentile rank and citation analysis are used to evaluate the quality of articles besides the quantity of them. Evaluating the quality and quantity of scientific papers can provide valuable information to Cancer Institute managers and policy makers in order to develop an innovative attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Citation Benchmarking
  • Bibliometrics
 
ابراهیم‌زاده، صنم؛ رضایی شریف‌آبادی، سعید؛ کربلایی آقایی کامران، معصومه. (1398) بررسی وضعیت تولیدات علمی و ترسیم نقشه هم‌رخدادی واژگان حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی بر اساس مقالات نمایه‌شده در پایگاه وب آو ساینس. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 5 (1)، 185-202.
حیدری، غلامرضا. (1390). رویکردی انتقادی به مطالعات حوزه علم‌سنجی. 8 (2).
خاصه، علی‌اکبر؛ زکیانی، شعله؛ سهیلی، فرامرز. (1397). تحلیل پژوهش‌های ایران در حوزۀ سرطان پستان: مطالعه علم‌سنجی. پیاورد سلامت، 12 (3)، 161-174.
دمرچی لو، منصوره. (1396) بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی خلیج فارس در پایگاه اسکوپوس طی سال‌های 2015-1996. علم‌سنجی کاسپین، 4 (2)، 45-52.
رستمی، مرضیه؛ رمضانی تهرانی، فهیمه؛ ناظری، پانته آ؛ علمداری، شهرام؛ عزیزی، فریدون. (1395) نقشه علمی مقالات انتشاریافته در زمینه سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و جهان. مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، 18 (4)، 287-296.
زارع، امین؛ ریاحی، عارف؛ موسوی چلک، افشین. (1397). ارزیابی کمی و کیفی و تعیین جایگاه مجلات نمایه‌شده حوزه پزشکی ایران در پایگاه اسکوپوس. پیاورد سلامت، 12 (1)، 11-24.
شرفی، علی؛ شقاقی، علی؛ پاشنگ، محمدرضا. (1395) مطالعه حوزه‌های اطلاع‌سنجی، کتاب‌سنجی، علم‌سنجی و وب‌سنجی در جهان. مطالعات دانش‌شناسی، (9).
صامیان، حسن؛ فروغی، زهرا. (1394) ارتباط تولیدات علمی علوم پزشکی کشور در پایگاه اسکوپوس با بار بیماری‌های ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25 (132)، 177-185.
عباچی‌زاده، کامبیز؛ کرامتی‌نیا، علی‌اصغر. (1394). روندهای اجتماعی و پیش‌بینی سرطان در ایران تا سال 2025. سلامت اجتماعی، 3 (1)، 66-73.
علیان، مریم؛ یاری، شیوا. (1391). مروری بر متون علم‌سنجی در ایران. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 15 (1)، 185-215.
عمرانی، ابراهیم (1386). شاخص‌های جدید علم‌سنجی و مقایسه پایگاه‌های وبگاه علوم و اسکوپوس و گوگل اسکولار. رهیافت، 39.
فروغی، زهرا؛ جان‌بابایی، قاسم؛ علیزاده نوائی، رضا؛ هدایتی‌زاده عمران، اکبر؛ اسلامی، محمد؛ گرایلی، بیژن؛ موسی‌زاده، محمود؛ مرادی، سیاوش. (1395). تولیدات علمی ایران در حوزه سرطان‌شناسی بر اساس پایگاه‌های استنادی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26 (146)، 206-211.
کرمی، لیلا؛ پیرحقی، میترا؛ صبوری، علی‌اکبر. (1394) شاخص‌های مرسوم و جدید در علم‌سنجی. نشریه نشاء علم، 6(1).
موسوی چلک، افشین؛ ریاحی، عارف؛ زارع، امین. (1396). یک دهه مطالعات پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران در حوزه سرطان و مقایسه آن با کشورهای منطقه و جهان (2006-2015). پژوهش در پزشکی، 41 (4)، 282-293
نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1388). کاربرد روش‌ها و شاخص‌های کتاب‌سنجی در مطالعات علم‌سنجی. عیار، 22، 49-72.
Calo WA., Suárez-Balseiro C., Suárez E., Soto-Salgado M., Santiago-Rodríguez EJ., Ortiz APJPRhsj. (2010) Assessing the scientific research productivity of Puerto Rican cancer researchers: bibliometric analysis from the Science Citation Index. Puerto Rico health sciences journal,  29(3): 250-255.
Khor K.A., Yu L.G. (2016) Influence of international co-authorship on the research citation impact of young universities. Scientometrics 107; 1095–1110.
Moodley J, Singh V, Kagina BM, Abdullahi L, Hussey GD. (2015) A bibliometric analysis of cancer research in South Africa: study protocol. BMJ open, 5(2):e006913
Ranjbar Z., Borji-Zemeidani N., Attarchi M., Nemati S.H., Aminpour F. (2019) Comparative Analysis of Research Performance of Medical Universities Based on Qualitative and Quantitative Scientometric Indicators. Acta Medica Iranica, 57(7).
Vinkler P. (2010) The Evaluation of Research by Scientometric Indicators, 1st ed. Elsevier Ltd.
Yu F, Hayes. (2018) Applying Data Analytics and Visualization to Assessing the Research   Impact of the Cancer Cell Biology (CCB) Program at the University of North Carolina at Chapel Hill. 2018;7(1):4.