ارزیابی برون‌دادهای علمی ایران در حوزه مهندسی کامپیوتر در پایگاه وب آو ساینس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد علم‌سنجی، دانشگاه شاهد.

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی پیام نور.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش ارزیابی برون‌دادهای علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه مهندسی کامپیوتر است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی علم‌سنجی است که با روش کتابخانه‌ای انجام شده است. جامعه پژوهش شامل تعداد 32108 رکورد از برون‌دادهای علمی ایران در حوزه مهندسی کامپیوتر از سال 1985 تا سال 2020 است که در پایگاه استنادی وب آو ساینس نمایه شده است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دانشگاه امیرکبیر با بیشترین رکورد برترین سازمان‌ها از نظر تولید علم در حوزه مورد نظر می‌باشند. مطالعه مربوط به کشورهای مشارکت‌کننده در تولیدات علمی ایران در حوزه مهندسی کامپیوتر نشان داد که ایالات متحده آمریکا با 1548 رکورد بیشترین مشارکت را در تولیدات علمی ایران حوزه مذکور دارا می‌باشد. مجله LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE به‌عنوان مجله‌ پرتولید ایران در حوزه مهندسی کامپیوتر شناخته شد. همچنین بیشترین تولیدات علمی ایران در حوزه مهندسی کامپیوتر در مباحث مهندسی، ارتباطات راه دور و ریاضیات انجام شده است.
نتیجه‌گیری: نتایج مربوط نشان داد که برون‌دادهای علمی ایران در حوزه مهندسی کامپیوتر رو به افزایش است. همچنین نتایج مربوط به همکاری علمی پژوهشگران نشان داد که در تولید علم مربوط به این حوزه کشور ایران با پژوهشگران 100 کشور مشارکت علمی داشته است که بیشترین میزان مشارکت با کشورهای آمریکا، کانادا و استرالیاست. همچنین پژوهشگران حوزه مهندسی کامپیوتر کشور تولیدات علمی خود را در 4835 مجله مختلف نمایه‌شده در پایگاه‌های وب آو ساینس منتشر کرده‌اند. همچنین با توجه به یافته مشخص شد که ایران رتبه 19 در جهان را در این حوزه دارد که جایگاه مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific Evaluation of Iranian Researchers in the Field of Computer Engineering With Emphasis on Citations

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghaffari 1
  • Vahid Gharebaghloo 2
  • Maryam Rezagholiza-deh Shirvan 3
1 Associate Professor of Information and Knowledge Management at Payam-E-Noor University.
2 Scientometrics Student, Department of Information Science and Knowledge Studies, Shahed University
3 M.A in Information and Knowledge Management, Payam Noor University.
چکیده [English]

Purpose:The purpose of this study was to evaluate the scientific outputs of Iranian researchers in the field of computer engineering.
Methodology: The present study is an applied scientometric research and has been done by documentary research method. The research population includes 32108 all scientific outputs of Iranian computer engineering researchers from 1985 to 2020 indexed in the Web of Science citation database.
Findings: the findings showed that Islamic Azad universities and Amir Kabir University have the highest records in terms of science production in this field. A study of countries participating in Iranian scientific production in the field of computer engineering showed that the United States with 1548 records had the highest impact on Iranian production in this field. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE was recognized as the most popular Iranian journal in the field of computer engineering. Also, most of Iran's scientific productions in the field of computer engineering have been done in the fields of engineering, telecommunications and mathematics.
Conclusion: The results showed that the scientific output of Iran was increasing in the field of computer engineering. The results of the scientific cooperation of researchers showed that in the production of science related to this area, Iran has had a scientific cooperation with researchers from 100 countries, which is the highest participation level of cooperation with the United States, Canada and Australia. Researchers in the field of computer engineering have published their scientific products in 4835 different journals indexed in Web of Science databases. Also, according to the findings, it was found that Iran ranks 19th in the world in this area, which is a suitable position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Computer Engineering
  • Citation
  • Scientometrics
  • Web of Science
انصافی، سکینه؛ غریبی، حسین (1381). دانش ایران در سطح بین‌المللی سال 1999، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
برنگی، حامد؛ خاصه، علی‌اکبر (1396). تحلیل جایگاه جهانی ایران در پژوهش‌های علوم کامپیوتر با به‌کارگیری فنون علم‌سنجی. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 4 (1)، 59-74.
خالقی، نرگس (1386). شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری. فصلنامه کتاب، 18 (3)، 91-106.
ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور. (1396). روند تحولات شاخص‌های علم و فناوری در جمهوری اسلامی ایران (1380-1393)، تهران: انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده (1389). بررسی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه رازی در نمایه استنادی علوم طی سال‌های 2008-1921، مطالعه موردی. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 16 (4)، 81-110.
شرق، علی؛ محمدحسن زاده، حافظ؛ جوهری، کریم؛ ولی‌نژاد، علی؛ مولایی، علی؛ امان الهی، علیرضا؛ عشایری، حسن (1390). بررسی حضور علوم اعصاب ایران در پایگاه ISI بر اساس شاخص‌های علم‌سنجی. مدیریت سلامت، 14 (44)، 61-71.
صابری، محمدکریم و محمداسماعیل، صدیقه. (1387). استناد به منابع اینترنتی در مقالات علمی: چالش‌ها و راهکارها. ماهنامه اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، 2 (9)، 70-62؛
گنجی، علیرضا؛ آزاد، اسدالله (1384). مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 29 (1)، 33-62.
مردانی، امیرحسین؛ پارساپور، علیرضا؛ شمسی گوشکی، احسان (1397). بررسی علم‌سنجی مقاله‌های منتشرشده در مجله‌های فارسی در حوزه‌ اخلاق زیست‌پزشکی. اخلاق و تاریخ پزشکی، 11 (1)، 19-151.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1390). آشنایی با علم‌سنجی: (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها). تهران، سمت.
ولایتی، خالید و نوروزی، علیرضا. (1387). بررسی میزان همکاری‌های علمی ایران و کشورهای هم‌جوار در تألیف مشترک از سال 1990 تا 2007. سیاست علم و فناوری، 1 (4) 82-73.
یمینی فیروز، مسعود؛ رضوی، محمدحسین؛ حسینی، عماد؛ ادبی فیروزجاه، حسین (1393). بررسی رشد کمی و کیفی تولیدات علمی ایران در زمینه علوم ورزشی: مطالعه‌ای در ISI. مجله علم‌سنجی کاسپین. 1 (1)، 28-32.
Fu, H. Z., Ho, Y. S., Sui, Y. M., & Li, Z. S. (2010). A Bibliometric Analysis Of Solid Waste Research During The Period 1993–2008. Waste Management, 30(12), 2410-2417.‏
Gazni, A.; Didgah, F. (2011). Investigating Different Types Of Research Collaboration And Citation Impact: A Case Study Of Harvard University’s Publications. Scientometrics, 87(2), 251-265.
Hew, J. J., Lee, V. H., Ooi, K. B., & Lin, B. (2019). Computer Science in ASEAN: A Ten-Year Bibliometric Analysis (2009–2018). Journal of Computer Information Systems, 1-9.
Makris, G. C., Spanos, A., Rafailidis, P. I., & Falagas, M. E. (2009). Increasing Contribution Of China In Modern Biomedical Research. Statistical Data From ISI Web Of Knowledge. Medical Science Monitor, 15(12), Sr15-Sr21.‏
Uddin, A., Singh, V. K., Pinto, D., & Olmos, I. (2015). Scientometric mapping of computer science research in Mexico. Scientometrics, 105(1), 97-114.
Valente, M. T., & Paixão, K. (2018). CSIndexbr: Exploring the Brazilian Scientific Production in Computer Science. arXiv preprint arXiv:1807.09266.