علم‌سنجی و ارائه مسیر پژوهش‌های آتی توسعه اکوسیستم کسب ‌و کارهای استارت‌آپی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .

3 استادیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش ارائه مسیر پژوهش‌های آتی حوزه اکوسیستم کسب و کارهای استارت‌آپی بر اساس اطلاعات پایگاه داده اسکوپوس طی سال‌های 2019-1988 می‌باشد.
روش‌شناسی: این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی علم‌سنجی است که به‌صورت آمیخته (کمی-کیفی) و با روش‌های تحلیل هم‌رخدادی، تحلیل هم‌واژگانی و تحلیل محتوا انجام شده است. به‌منظور ترسیم نقشه‌های علمی از نرم‌افزار تحلیل شبکه بایب‌اکسل و ووس‌ویور استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 454 مدرک (شامل مقاله، کتاب و غیره) نمایه‌شده در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس، در حوزه اکوسیستم کسب ‌و کارهای استارت‌آپی می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن است که مسیر‌های پژوهشی متعددی درصدد ارائه فهم و بینش درخصوص توسعه اکوسیستم کسب و کارهای استارت‌آپی است. رشد نمایی روند تولید مدارک در این حوزه از سال 2015 بیش از 58 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. وضعیت تراکم (چگالی) و پراکندگی واژگان شبکه هم‌واژگانی در حوزه «اکوسیستم استارت‌آپی» نشان می‌دهد استارت‌آپ دارای بیشترین توجه در این حوزه است.
نتیجه‌گیری: این تحقیق پنج مسیر جهت پژوهش‌های آتی: مؤلفه‌های کلیدی اکوسیستم کسب و کارهای استارت‌آپی، عوامل کلان، سرمایه‌گذاری، عوامل زمینه‌ای و محیطی، عوامل سازمانی و مدیریتی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometrics and Presenting the Future Research Path to the Development of Startup Business Ecosystems

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Kafshdooz Mohammadi 1
  • Gholam Hossein Hosseininia 2
  • Mohammadreza Meiguonpoory 3
  • Hossein Vazifehdust 4
1 Entrepreneurship-Technology PhD Student Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch Islamic Azad.
2 Associate professor –PhD Dean of Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran.
3 Assistant professor -PhD Faculty member of Entrepreneurship, Uni-versity of Tehran.
4 professor –PhD Faculty member of Science and Research Branch Islamic Azad.
چکیده [English]

Purpose:The purpose of the study is to present the future research path of the “startup ecosystems" based on the extracted data from the Scopus database during 1988-2019.
Methodology: This research is a type of applied scientometric research that has been done in a mixed (quantitative-qualitative) way and with the methods of co-occurrence analysis, co-lexical analysis and content analysis. Bibexcel and VOS viewer software were used to draw up required maps. The research population consists of 454 degrees (including articles, books, etc.) in the field of "Startup Business Ecosystem".
Findings: The findings from the survey show that numerous research pathways are aimed at providing insight into the development of startup business ecosystems practices the exponential growth of the certification process in the field has increased more than 58 % since 2015. Density and vocabulary dispersion and word co-occurrence analysis of the network can also be expressed in the area of "startup ecosystem ", which has the greatest attention in this area.
Conclusion: This research shows five pathways for future research: key components of the startup business ecosystem, macro factors, investment, background and environmental factors, organizational and managerial factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • Ecosystem
  • Startup ecosystems
  • Scientometric
احمدی، حمید؛ عصاره، فریده (1396). مروری بر کارکردهای تحلیل هم‌واژگانی. فصلنامهمطالعاتملیکتابداریوسازمان‌دهی اطلاعات. 28 (1)، 145-125.
بختیاری مرضیه؛ موسی‌خانی مرتضی؛ الوانی سید مهدی؛ حسینی سید رسول (1398). به‌کارگیری روش علم‌سنجی در راستای آمایش آموزش عالی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی .فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، (38)، 9-1.
پناهی، عبدالعظیم؛ مؤمنی، عزت؛ اکبری، محمد؛ کمال‌نژاد، عالیه (1395). تحلیل تطبیقی استنادهای پایان‌نامه‌های دکتری روانشناسی عمومی دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تربیت مدرس. پژوهشنامه علم‌سنجی. 2 (3)، 77-98 .
جهانی‌زاده، فاطمه؛ مشبکی، اصغر؛ کردنائیج، اسداله؛ خدادحسینی، سید حمید (1394). تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران. 19 (2)، 139-160.
حاضری، افسانه؛ مکی‌زاده، فاطمه؛ بیک‌خورمیزی، فرزانه (1395). تحلیل هم‌واژگانی مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی. پژوهشنامه علم‌سنجی. 2 (4)، 49-62.
حسینی‌نیا، غلامحسین؛ علی‌آبادی، وحید؛ عطایی، پوریا (1398). طراحی الگوی زیست‌بوم کارآفرینی در کسب و کارهای روستاییِ تعاون‌محور. توسعه کارآفرینی. 12 (3)، 341-360.
سهرابی طیبه؛ غفاری سعید (1398). شناسایی موضوعات پرکاربرد تولیدات علمی حوزه "ارتباطات علمی" با استفاده از روش تحلیل هم‌رخدادی واژگان. پژوهشنامه علم‌سنجی. دانشگاه شاهد5 (10)، 45-62.
صفری، سعید (1398). سنجش ارزیابی و تبیین محرک‌ها و موانع تجاری‌سازی علم و فناوری در دانشگاه (مورد مطالعه دانشگاه شاهد). پژوهشنامه علم‌سنجی. 5 (2)، 89 -124.
مکی‌زاده، فاطمه؛ حاضری، افسانه؛ حسینی‌نسب، سید حسین؛ سهیلی، فرامرز (1395). تحلیل موضوعی و ترسیم نقشه علمی مقالات مرتبط با حوزه درمان افسردگی در پاب‌مد. نشریه مدیریت سلامت. 19 (65)، 51-63.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ حسن‌زاده، محمد (1389). توسعه علم، فناوری و نوآوری؛ رهیافت شاخص‌های علم‌سنجی. مدیریت اطلاعات سلامت. 7 (4).
یزدانی، کامران؛ نجات، سحرناز؛ رحیمی موقر، آفرین؛ قالیچی، لیلا؛ خلیلی، ملاحت (1393). علم‌سنجی: مروری بر مفاهیم، کاربردها و شاخص‌ها. مجله تخصصی اپیدمیولوژی. 10 (4)، 78-88.
Stephen B. Adams (2020) From orchards to chips: Silicon Valley’s evolving entrepreneurial ecosystem, Entrepreneurship & Regional Development
Ahlgren Ode K., Lagerstedt Wadin J .(2019) Business model translation—The case of spreading a business model for solar energy, Renewable Energy.
Arruda, C., Nogueira, V. S., Cozzi, A., & Costa, V. (2015). The Brazilian entrepreneurial ecosystem of startups: an analysis of entrepreneurship determinants in Brazil and the perceptions around the Brazilian regulatory frame work. In Entrepreneurship in BRICS (Vol. 2, pp. 9-26). Springer, Cham.
Amolo, J., & Migiro, S. O. (2015). An entrepreneurial flair development: the role of anecosystem. Problems and Perspectives in Management, 13(2): 494-505
Bonaventura, M. Ciotti, V. Panzarasa , P. Liverani, S. Lacasa, L.Latora, V(2020) Predicting success in the worldwide start-up network. Scientific Reports.Volume 10, Issue 1, 1 December 2020, Article number 345
Benzazoua Bouazza, A., Ardjouman, D., & Abada, O. (2015). Establishing theFactors Affecting the Growth of Small and Medium-sized Enterprises in Algeri. American International Journal of Social Science, 4(2): 101-115.
Berge, E. Kuckertz, A. (2016) The Challenge of Dealing with Complexity in Entrepreneurship, Innovation and Technology Research: An Introduction. Springer International Publishing Switzerland 2016, DOI 10.1007/978-3-319-27108-8_1
Denis, G., Alary, D., Pasco, X., Texier, D., Toulza, S (2020) From new space to big space: How commercial space dream is becoming a reality. Acta Astronautica, 166, pp. 431-443
Durst, S., & Poutanen, P. (2013, June). Success factors of innovation Ecosystems-Initial insights from a literature review. In Proceedings of Co-Create 2013: The BoundaryCrossing Conference on Co-Design in Innovation (pp. 16-19). Espoo, Finland: Aalto University.
Espinoza, C., Mardones, C., Sáez, K., & Catalán, P. (2019). Entrepreneurship and regional dynamics: the case of Chile. Entrepreneurship & Regional Development, 31(9-10), 755-767.
Chen, X., Chen, J., Wu, D., Xie, Y., & Li, J. (2016). Mapping the research trends by co-word analysis based on keywords from funded project. Procedia Computer Science, 91, 547-555.
Chandra, Y. (2018). Mapping the evolution of entrepreneurship as a field of research (1990–2013): A scientometric analysis. PLOS ONE, 13(1), doi:10.1371/journal.
Carlos, A. (2013). The Brazilian Entrepreneurial Ecosystem of Start up :an analysis of Entreprenurship determinante in Brazil as seen from. Journal of Entrepreneurship and Innovation Management.
Etzkowitz, H. (2006). The Entrepreneurial University and the Triple Helix as a Development Paradigm. Conference on Launching a Program to Transform
Feld, B. (2012). Startup communities: Building an entrepreneurial ecosystem in your city. John Wiley & Sons.
Gnyawali, D. R., & Fogel, D. S. (1994). Environments for entrepreneurship development: key dimensions and research implications. Entrepreneurship theory and practice, 18(4), 43-62.
Gurevych, I. (2005). Using the structure of a conceptual network in computing semantic. Retrieved 2015, Jan 6, from:http://www.hits.org/english/research/nlp/download/ijcnlp05.pdf.
Isenberg, D. J. (2010). How to start an entrepreneurial  revolution. Harvard business review, 88(6), 40-50.
Javier,l.Sanchez,S.Garicia.F(2019). Past Themes and Tracking Research Trends in Entrepreneurship: A Co-Word, Cites and Usage Count Analysis, MDPI , Open Access Journal, vol. 11, pages 1-32, June
Janssens,F. , Leta, J., Glanzel, W., Moor, B.( 2006). Towards mapping library and information science. Information Processing and Management,42(6), 1614-1642.
Liguori, E., Bendickson, J., Solomon, S., & McDowell, W. C. (2019). Development of a multi-dimensional measure for assessing entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship & Regional Development, 31(1-2), 7-21.
Radhakrishna, H. Goud,N(2019).  A study on Understanding the Recent Trends in Indian Start-Up Ecosystem. Journal of the Gujarat Research Society, 21(5).
Ruhl.J.B.(2010) Ecosystem Services and Federal Public Lands: Start-Up Policy Questions and Research Needs. SSRN Electronic Journal 20(2). January 2010 with 34 Reads
Roundy, T. P. (2017). The resilience of entrepreneurial ecosystems. Journal of Business Venturing Insights, Volume 8, November 2017, Pages, 99-104.
Roundy, T. P. (2018). Entrepreneurial ecosystems; Startup communities; New venture creation; Complexity; Systems theory: Journal of Business Research, Volume 86, Pages 1-10.
Rea, B., Stachura,S.,&  Wallace L. (2017). Making the future of mobility work. www2.deloitte.com
Rault, Y.-M. Mathew, S(2019) An imbalanced ecosystem start-ups in India, Economic and Political Weekly.Volume 54, Issue 45, 16 November 2019, Pages 45-50
Rippa, P., Ponsiglione, C., Bocanet, A., Capaldo, G., Zollo, G.(2019) Do new ventures explore, exploit or both? A case-based analysis of six innovative Italian start-ups, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research.25(7), pp. 1515-1536
Lavčák, Hudec, O Sinčáková(2019) Local and Institutional Factors of Start-Up Ecosystems: Common and Inherited Attributes, Journal of the Knowledge Economy.Volume 10, Issue 4, 1 December 2019, Pages 1765-1783
Liu, G., Hu, J., & Wang, H. (2012). A Co-word analysis of digital library field in china. Scientometrics 91(1), 203-217.
Lubis, A.R., Lubis, M.(2019) The Framework of Start-up based Transportation Regulation in Indonesia, Journal of Physics: Conference Series 1361(1),012006
Milejevic, S., and L. Leydesdorff. 2013. Information Metrics (iMetrics): a research specialty with a sociocognitive identity? Scientometrics 95 (1): 141-157.
Neff, M. W., & Corley, E. A. (2009). 35 years and 160,000 articles: a bibliometric exploration of the evolution of ecology. Scientometrics, 80 (3), 657–682.
Sun, C. Li, C. Zhang, J.(2020) Evaluation on Symbiotic Performance of Regional Technological Entrepreneurship Ecosystem. Lecture Notes in Electrical Engineering.Volume 582, 2020, Pages 401-411
Slávik, S. (2019): The Business Model of Start-Up—Structure and Consequences.
Slávik Š., Hagarová, R. Ljudvigová, I., Zagoršek, B.(2019) Business model and team as preconditions of a start-up viability, Entrepreneurship and Sustainability Issues
Stam, F. C., & Spigel, B. (2016). Entrepreneurial ecosystems. USE Discussion paper series, 16(13).
Stanczyk Sylwia(2019)Business ecosystem identity construct: tanczyk, S. (2019), „Business Ecosystem Identity Construct”, Transformations in Business & Economics, Vol. 18, No 2B (47B), pp.674-693
Spigel, B. (2015). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 49-72
Tan, S.Y. &Taeihagh, A.(2020) Smart city governance in developing countries: A systematic literature review. Volume 12, Issue 3, 1 February 2020, Article number 899
Tripathi, N. Sepp¨anen, P. Boominathan, G. Oivo, M. Liukkunen, K.(2018) Insights into Startup Ecosystems through Exploration of Multi-vocal Literature . Elsever, Volume 105,  Pages 56-77
Martínez-Fierro, S., Biedma-Ferrer, J., Ruiz-Navarro, J (2020) Impact of high-growth start-ups on entrepreneurial environment based on the level of national economic development, usiness Strategy and the Environment, Volume 29, Issue 3, 1 March 2020, Pages 1007-1020
Moranta, S. Donati, A(2020) Space Ventures Europe 2018 - Entrepreneurship and Private Investment in the European Space Sector, European Space Policy Institute (ESPI), Volume 8, Issue 1, March 2020, Pages 7-17
M.Yhya.AlAbri,A.AbdulRahim,N.H.Hussain(2018)EnterprenuriualEcosystem:An exploration of the Enterprenurship Model of SMEs in sultanate of Oman, Mediterranean Journal of Social Sciences Vol 9 No 6
Myungho L, Minhwa, L. and Kim J.(2017) A DYNAMIC APPROACH TO THE START-UP BUSINESS ECOSYSTEM: A CROSS-COMPARISON OF KOREA, CHINA, AND JAPAN , Asian Academy of Management Journal, Vol. 22, No. 2, 157–184, 2017
Michael, J., &Yuki, G. (1993). Managerial level and subunit function as determinants of networking behavior in organizations. Group & Organization Management, 18(3), 328.
Nejabat, R.,& Geenhuizen, M. (2019) Entrepreneurial risk-taking in sustainable energy: University spin-off firms and market introduction in northwest Europe, Sustainability (Switzerland) Volume 11, Issue 24, 1 December 2019, Article number 6952
OECD. (2015). New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing. In New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing. Broadening the range of instruments. Pariz: OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development.
Fiammetta, Rossetti, D. N. (2018). The Startup Europe Ecosystem. Luxembourg: The Joint Research Centre (JRC).
Yagüe-Perales, R.M. Perez-Ledo, P. March-Chordà, I(2019) Keys to success in investment rounds by immigrant entrepreneurs in Silicon Valley. International Entrepreneurship and Management Journal Volume 15, Issue 4, 1 December 2019, Pages 1153-1177
Zarei, H.a, Rasti-Barzoki, M.b, Moon, I(2020) A Game Theoretic Approach to the Selection, Mentorship, and Investment Decisions of Start-Up Accelerators, IEEE Transactions on Engineering Management
Valdez, M. E., & Richardson, J. (2013). Institutional determinants of macro– level entrepreneurship. Entrepreneurship theory and practice, 37(5), 1149- 1175.
Wen, M.(2018). A Co-Word Analysis on Policy of Business Incubator in Guangdong Province. Journal of Business and Management, Volume 6, Issue1, page 214-224
Wolff, H.-G., & Moser, K. (2009). Effects of Networking on Career Success. Journal of Applied Psychology, 94(1), 196-206.
Walsh, J., & Winsor, B. (2019). Socio-cultural barriers to developing a regional entrepreneurial ecosystem. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy. 13(3), 263–282
Wiesenberg, M. Godulla, A. Tengler, K. Noelle, I.-M., Kloss, J, Klein, N, Eeckhout D (2020) Key challenges in strategic start-up communication: A systematic literature review and an explorative study, Journal of Communication Management
Yoon, J.a, Sung,(2019) The effects of entrepreneurial business process on new firm creation, Knowledge Management Research and Practice.Volume 17, Issue 2, 3 April 2019, Pages 182-191.