تحلیل اثربخشی مقالات بین‌المللی پژوهشگران سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس پایگاه اسکوپوس: مطالعه آلتمتریکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی، کارشناسی ارشد، مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

2 . مربی پژوهشی، کارشناسی ارشد،مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

3 مربی پژوهشی، کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر شناسایی میزان انعکاس مقاله‌های انگلیسی‌زبان پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در رسانه‌های اجتماعی بر مبنای شاخص‌های آلتمتریکس است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی علم‌سنجی است که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 3251 مقاله بوده که طی سال‌های 2015 تا 2018 از سوی پژوهشگران سازمان در مجلات بین‌المللی منتشر و در پایگاه اسکوپوس نمایه شده است. ابزار اصلی گردآوری داده‌های مورد نیاز سامانه علم‌سنجی سازمان و نیز افزونه بوکمارلت سایت آلتمتریکس بوده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد درمجموع 528 مقاله (16.24 درصد) از کل مقالات دست‌کم یک‌بار در انواع رسانه‌های اجتماعی منعکس شده است. میانگین امتیاز آلتمتریکس برای کل مقالات 3.15 به دست آمد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد از مجموع 17688 رخداد در رسانه‌های اجتماعی، سهم مندلی با 10241 رخداد (57.9 درصد) و توییتر با 3613 رخداد (20.43 درصد) بیش از سایر رسانه‌هاست. علاوه‌برآن، رابطه معنی‌دار قوی میان میزان استناد به مقالات و نمره آلتمتریکس و نیز میان میزان استناد و انعکاس در رسانه‌های مندلی و توییتر وجود ندارد. بررسی موضوعی انعکاس‌ها نیز نشان می‌دهد حوزه محیط زیست با مجموع نمره آلتمتریکس ۳۵۹۶ و پس از آن حوزه‌های گیاه‌شناسی و علوم دامی با کسب ۶۴۱ و ۴۵۰ امتیاز بیشترین توجه را از سوی رسانه‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: هرچند میزان انعکاس مقالات بین‌المللی پژوهشگران کشاورزی سازمان در مقایسه با مطالعات مشابه از رقمی قابل قبول برخوردار است. بااین‌حال، نویسندگان اولِ مقالات برتر منعکس‌شدۀ در این رسانه‌ها هیچ‌کدام از پژوهشگران سازمان نبوده‌ و خاستگاه ایرانی ندارند. همچنین انعکاس مقالات در رسانه‌های اجتماعی تأثیر اندکی در افزایش میزان استناد داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact analysis of International Papers of AREEO Researchers Indexed in Scopus Database: An Altmetrics Study

نویسندگان [English]

  • Alireza Bahmanabadi 1
  • Javad Bashiri 2
  • Hooshang Hakimi 3
1 Faculty member, Agricultural center for Information science & Technology, Agricultural Research, Education and Extension Or-ganization (AREEO), Tehran, Iran.
2 Faculty member, Agricultural center for Information science & Technology, Agricultural Research, Education and Extension Or-ganization (AREEO), Tehran, Iran.
3 Faculty member, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Re-search and Education Center, Education and Extension Organiza-tion (AREEO), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: This study aims to identify the extent of reflection of English-language  articles by Iranian researchers of the Agricultural Research, Education and Extension    Organization on social media based on Altmetric indicators.
Methodology:This research is applied in terms of purpose, a scientometrics study in terms of method which was done with a descriptive-analytical approach. The research population included 3251 articles published by the organization's researchers in international journals indexed in the Scopus database from 2015-2018. The main tools used to collect the data were the Scientometric System and the Bookmarklet plugin of the    Altmetric site.  
Findings: The findings show that 528 articles (16.24%) out of the total articles have been reflected at least once in various social media. The average Altmetrix score for all articles was 3.15. The findings also show that out of a total of 17,688 events on social media, Mendeley's share with 10,241 (57.9%) and Twitter with 3,613 (20.43%) have the highest events than other media. In addition, there is no strong significant correlation between the number of citations and the Altmetric score, or between the citation rate and reflection in the Mendeley and Twitter media. Thematic analysis of the reflections also shows that the field of the Environment with a total Altmetrix score of 3596 and then the fields of Botany and Animal sciences with the scores of 641 and 450 have   received the most attention from social media.
Conclusion: Although the level of reflection of international articles of agricultural researchers of the organization is acceptable compared to similar studies, the first     authors of the best articles reflected in these media are none of the researchers of the organization and have no Iranian origin. Also, the reflection of articles on social media has had little effect on increasing the citation rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altmetrics
  • Researchers
  • Scholarly Papers
  • Agriculture
  • Agricultural Research
  • Educa-tion and Extension Organization
 
حسینی، الهه و تقی‌زاده میلانی، کیمیا (1397). بررسی شاخص‌های آلتمتریک برون‌دادهای پژوهشی حوزه علوم سلامت در پایگاه اطلاعات علمی SAGE ارائه‌شده در دومین همایش ملی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران شاخه فارس، چشم‌اندازهای ارتباط علمی، شیراز: مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس 19 و 20 اردیبهشت‌ماه 1397.
شهمیرزادی، طیبه. (1396). بررسی وضعیت تولیدات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس از ابتدا تا 2015. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. تهران: مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی. شماره مصوب 95001-001-27-27-01.
صراطی شیرازی، منصوره و گل‌تاجی، مرضیه (1397). مطالعه آلتمتریک مقالات علمی حوزه "سواد سلامت" در رسانه‌های اجتماعی. پایش 17 (3) :249-256.
عرفان‌منش، محمدامین (1395). حضور مقاله‌های بین‌المللی ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه‌های اجتماعی: مطالعة آلتمتریک. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32 (2) :349-373.
عرفان‌منش، محمدامین، حسینی، الهه (1396). اشاعه برون‌دادهای پژوهشی بین‌المللی ایران در رسانه‌های اجتماعی. تعامل انسان و اطلاعات، 4 (3): 1-16.
عرفان‌منش، محمدامین؛ حسینی، الهه، و حبیبی، سحر (1397). تحلیل توییت مقاله‌های علمی در توییتر. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29 (3) :93-111.
گل‌تاجی، مرضیه و جوکار، عبدالرسول (1396). وجود برون‌دادهای علمی حوزه انفورماتیک پزشکی در رسانه‌های اجتماعی. مطالعه آلتمتریک. مدیریت اطلاعات سلامت، 14 (2) :71-77.
ملکی، اشرف (1392). بررسی وضعیت و تحلیل رخداد مقالات علمی ایران در دو شبکه اجتماعی مندلی و توویتر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران، دانشکده علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
نعمتی انارکی، لیلا.، آقاجانی، حامد، و علی‌بیگ، محمدرضا (1396). مطالعه اثرگذاری مقالات حوزه پزشکی کودکان ایران در سال‌های 2010 تا 2016 با روش آلتمتریک. مدیریت سلامت، 20 (70) :94-106.
Ara´ujo, R. (et al), (2017). Top Altmetric Scores in the Parkinson’s Disease Literature. Journal of Parkinson’s Disease, 7(1), 81–87
Barbic, D. (et. Al) (2016). An Analysis of Altmetrics in Emergency Medicine. Academic Emergency Medicine, 23(3), 251-68.
Cho, J (2017). A comparative study of the impact of Korean research articles in four academic fields using altmetrics. Performance Measurement and Metrics, 18 (1), 38-51.
Costas, R.; Zahedi, Z.; Wouters, P.F. (2015). Do “altmetrics” correlate with citations? Extensive comparison of altmetric indicators with citations from a multidisciplinary perspective. Journal of the Association for Information Science & Technology, 66 (10), 2003-2019.
Didegah, F.,Bowman, T. D.,Holmberg, K. (2015). The need for more sophisticated altmetric indicators: A proposal for the categorization and development of aggregate indicators. The 2015 Altmetrics Workshop, Amsterdam, 9 October 2015
Gamble, J. M. et al (2017). Measuring the impact of pharmacoepidemiologic research using altmetrics: A case study of a CNODES drug‐safety article. Pharmacoepidemiol Drug Safety. 2020 Jan;29 (Suppl 1):93-102.
Garcovich D, Adobes Martin M. (2019). Measuring the social impact of research in Paediatric Dentistry: An Altmetric study. International Journal of Paediatric Dentistry,30(1), 66-74.
Hammarfelt, B. (2014). Using altmetrics for assessing research impact in the humanities. Scientometrics, 101(2), 1419–1430.
Hassan, S. (et. Al.), (2017). Measuring Social Media Activity of Scientific Literature: An Exhaustive Comparison of Scopus and Novel Altmetrics Big Data. Scientometrics, 113 (2), 1037–1057
Haustein, S. [et. Al.] (2014). Astrophysicists on Twitter: An in-depth analysis of tweeting and scientific publication behavior. Aslib Journal of Information Management, 66 (3), 279-296.
Haustein, S. [et. Al.] (2014). Tweeting Biomedicine: An Analysis of Tweets and Citations in the Biomedical Literature. Journal of The Association for Information Science and Technology, 65(4), 656–669.
Holmberg, K. and Thelwall, M. (2014). Disciplinary Differences in Twitter Scholarly Communication. Scientometrics. 101 (2), 1027–1042.
Maricato, J. M. & Vilan-Filho, J. L. (2018). The potential for altmetrics to measure other types of impact in scientific production: academic and social impact dynamics in social media and networks. Information Research, 23(1), paper 780
Mohammadi, E. and Thelwall, M. (2014). Mendeley Readership Altmetrics for the Social Sciences and Humanities: Research Evaluation and Knowledge Flows. Journal of the Association for Information Science and Technology, 65(8), 1627-1638.
Rosenkrantz, A. (et al) (2017). Alternative Metrics (“Altmetrics”) for Assessing Article Impact in Popular General Radiology Journals. Academic Radiology, 24(7), 891-897.
Streatfield, D. and Markless, S. (2009), "What is impact assessment and why is it important?", Performance Measurement and Metrics, 10(2), 134-141.
Sugimoto, C.R., Work, S., Larivière, V. and Haustein, S. (2017). Scholarly use of social media and altmetrics: A review of the literature. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68: 2037-2062.
Tara J. Brigham (2014) An Introduction to Altmetrics. Medical Reference Services Quarterly, 33(4), 438-447.
Thelwall, M. (2020). The Pros and Cons of the Use of Altmetrics in Research Assessment. Scholarly Assessment Reports, 2(1), 2.
Tunger, D., Clermont, M. and Meier, A. (2018). Altmetrics: State of the Art and a Look into the Future In: Mari Jibu and Yoshiyuki Osabe (Ed) Scientometrics. IntechOpen, 123-135 PP.
Xu S (2018) Issues in the Interpretation of “Altmetrics” Digital Traces: A Review. Frontiers in Research Metrics and Analytics, 3(29).
Zheng, H., et al. (2018). Social media presence of scholarly journals. Journal of the Association for Information Science and Technology, 70: 256-270.