دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، فروردین 1401، صفحه 1-309 (تاریخ انتشار الکترونیکی 1400/11/25) 
مدل ارزیابی اثربخشی پژوهش‌های علوم ‌انسانی در ایران

صفحه 1-34

10.22070/rsci.2020.13384.1450

دلبر طایفه باقر؛ زهرا اباذری؛ شیما مرادی؛ فهیمه باب الحوائجی


بررسی حضور مقالات مجلات ایرانی نمایه‌شده توسط اسکوپوس در رسانه‌های اجتماعی از2010-2018

صفحه 35-48

10.22070/rsci.2020.5716.1418

مرضیه گلچین؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ زهره میرحسینی؛ علی اکبر فامیل روحانی؛ عاطفه زارعی


شماره‌های پیشین نشریه