مطالعه آلتمتریک برون‌دادهای علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار، دانشگاه علم و صنعت ایران.

2 دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به برون‌داد‌های علمی پژوهشگران ایرانی با محوریت ویروس کرونا و ویروس‌های هم‌خانواده در رسانه‌های اجتماعی صورت پذیرفته است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر نوعی مطالعه توصیفی است که با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و آلتمتریکس انجام شده است. جامعه پژوهش شامل 968 برون‌داد علمی است که طی سال‌های مختلف توسط پژوهشگران ایرانی درخصوص ویروس کرونا یا ویروس‌های هم‌خانواده آن نوشته شده است.
یافته‌ها: 38 درصد از برون‌دادهای علمی پژوهشگران ایرانی،3322 بار در رسانه‌های اجتماعی، 206 بار در اخبار و بلاگ‌ها، 39 بار در اسناد سیاست‌گذاری و پتنت‌ها، 12 بار در سایر منابع و سه بار در منابع علمی مورد توجه قرار گرفته‌اند. میانگین نمرات آلتمتریک مقالات ایرانی منتشرشده درخصوص ویروس کرونا برابر با 6.9 است و بیشترین میزان توجه به این مقالات در رسانه اجتماعی توئیتر اتفاق افتاده است. همچنین بین نمره آلتمتریک مقالات و تعداد استنادهای دریافتی آنان رابطه آماری معناداری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: مقالاتی با موضوعات درمان کرونا با استفاده از سلول‌های بنیادی، مبارزه ایرانیان با کووید 19 با وجود تحریم‌ها، نحوه عملکرد بویایی افراد در هنگام ابتلا به کووید 19، و تأثیر کووید 19 بر سکته مغزی بیماران که طی ماه‌های اخیر توسط پزشکان، پژوهشگران و حتی عامه مردم مورد توجه بوده در شبکه‌های اجتماعی نیز بیشترین حضور را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Altmetric Study of Scientific Outputs of Iranian Researchers in Coronavirus

نویسندگان [English]

  • Ali Bonyadi Naeini 1
  • Zohreh Moghiseh 2
1 Assistant Professor, Business Management and Engineering, Iran University of Science and Technology.
2 Ph.D Candidate, Science and Technology Policy, Iran University of Science and Technology.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to investigate the level of attention paid to the scientific outputs of researchers focusing on the Coronavirus and family viruses on social media.
Methodology: The present research is a descriptive study that has been conducted using scientometric and altmetrics indicators. The research population includes 968 scientific outputs, which have been written by Iranian researchers in different years about COVID 19 or its family viruses.
Findings: 38% of scientific outputs have been considered 3322 times in social media, 206 times in news and blogs, 39 times in policy and patents, 12 times in other sources, and three times in scientific sources. The average Altmetric scores of Iranian articles published on the Coronavirus are 9.6, and the most attention to these articles shared via Twitter. Also, no correlation was found between the Altmetric score of papers and the number of citations.
Conclusion: Articles on coronary artery disease using stem cells, Iranians fighting Covid 19 despite sanctions, how people function when they get Covid 19, and the effect of Covid 19 on stroke in patients which has been noticed by doctors and researchers and even the public in recent months, has had the most presence on social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus
  • Social Media
  • Scientometrics
  • Altmetric
  • Iran
 
جعفری، سمیه، فرشید، راضیه و جباری، لیلا. (1399). تحلیل موضوعی مطالعات کووید 19 در پنج قاره بزرگ. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 6 (1)، 277-297.
دانش، فرشید و قویدل، سمیه. (1398). کرونا ویروس: علم‌سنجی پنجاه سال تولید علم جهانی. میکروب‌شناسی پزشکی ایران، 14 (1)،16-7.
دانیالی، سمیرا و ریاحی‌نیا، نصرت. (1399). نگاشت شبکه‌های هم‌استنادی مطالعات حوزه کرونا ویروس. پیاورد سلامت، 14 (4). بازیابی 23 مهر 1399. https://payavard.tums.ac.ir/article-1-7045-fa.html
شاهمرادی، مهرنوش، صفائی، علی‌اصغر، تجریشی، حورا، نظری، الهام، دل‌آرام، زینب، زارعی، زینب و زینلی، ناهید. (1395). کاربردهای مرسوم شبکه‌های اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان. مدیریت اطلاعات سلامت، 13 (3)، 243-248.
عرفان‌منش، محمدامین. (۱۳۹۵). حضور مقاله‌های ایرانی علم اطلاعات و کتابداری در رسانه‌های اجتماعی: مطالعه آلتمتریک. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۲ (۲)،373-349.
عرفان‌منش، محمدامین. (1397). رابطه میان شاخص‌های فعالیت آلتمتریک و کیفیت مجله‌های علم اطلاعات و کتابداری در اسکوپوس. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29 (2)، 26-7.
عرفان‌منش، محمدامین، حسینی، الهه و حبیبی، سحر. (1397). تحلیل توییت مقاله‌های علمی در توئیتر. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 29 (3)، 111-93.
مسکرپور امیری، محمد، نصیری، طه، مهدی‌زاده، پریسا. (1399). تحلیل خوشه‌های موضوعی و ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های حوزه کووید-91 در پایگاه علمی اسکوپوس. طب نظامی، 22 (6)، 669-663.
Andersen, J. P., & Haustein, S. (2015). Influence of study type on Twitter activity for medical research papers. Retrieved June17 2020.
An, P., Song, P., Lian, K., & Wang, Y. (2020). CT manifestations of novel coronavirus pneumonia: a case report. Balkan medical journal, 37(3), 163-165.
Batooli, Z., & Sayyah, M. (2020). Measuring social media attention of scientific research on Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): An investigation on article-level metrics data of Dimensions. Retrieved June17 2020. www.researchsquare.com.
Boetto, E., Fantini, M. P., Gangemi, A., Golinelli, D., Greco, M., Nuzzolese, A. G., ... & Rallo, F. (2020). Using altmetrics for detecting impactful research in quasi-zero-day time-windows: the case of COVID-19. arXiv preprint arXiv:2004.06179.
Costas, R., Zahedi, Z., & Wouters, P. (2015). Do “altmetrics” correlate with citations? Extensive comparison of altmetric indicators with citations from a multidisciplinary perspective. Journal of the Association for Information Science & Technology, 66 (10), 2003-2019.
Chang, J., Desai, N., & Gosain, A. (2019). Correlation between altmetric score and citations in pediatric surgery core journals. Journal of Surgical Research, 243, 52-58.
Chopra, V., Toner, E., Waldhorn, R., & Washer, L. (2020). How should US hospitals prepare for coronavirus disease 2019 (COVID-19)? Retrieved June17 2020.
Dehghanbanadaki, H., Seif, F., Vahidi, Y., Razi, F., Hashemi, E., Khoshmirsafa, M., & Aazami, H. (2020). Bibliometric analysis of global scientific research on Coronavirus (COVID-19). Medical Journal of The Islamic Republic of Iran (MJIRI), 34(1), 354-362
El Mohadab, M., Bouikhalene, B., & Safi, S. (2020). Bibliometric method for mapping the state of the art of scientific production in Covid-19. Chaos, Solitons & Fractals, 139, 110052.
Fabiano, N., Hallgrimson, Z., Kazi, S., Salameh, J. P., Wong, S., Kazi, A., ... & McInnes, M. D. (2020). An analysis of COVID-19 article dissemination by Twitter compared to citation rates. medRxiv. Retrieved October 21 2020. https://www.medrxiv.org/
Fang, Z., & Costas, R. (2020). Tracking the Twitter attention around the research efforts on the COVID-19 pandemic. arXiv preprint arXiv:2006.05783.
Gorbalenya, A. E., Baker, S. C., Baric, R., Groot, R. J. D., Drosten, C., Gulyaeva, A. A., ... & Penzar, D. (2020). Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species and its viruses–a statement of the Coronavirus Study Group. Retrieved Septamber 9 2020.  https://digital.csic.es/handle/10261/212994
Holmberg, K. J. (2015). Altmetrics for information professionals: Past, present and future. Chandos Publishing.
Heydari, S., Shekofteh, M., & Kazerani, M. (2019). Relationship between altmetrics and citations a study on the highly cited research papers. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 39(4), 169-174.
Korda, H., & Itani, Z. (2013). Harnessing social media for health promotion and behavior change. Health promotion practice, 14(1), 15-23.
Kousha, K., & Thelwall, M. (2020). COVID-19 publications: Database coverage, citations, readers, tweets, news, Facebook walls, Reddit posts. Quantitative Science Studies, (Just Accepted),1-28.
Maleki, A. (2014). Twitter users in science tweets linking to articles: the case of web of science articles with Iranian authors. In SIGMET workshop METRICS 2014. Seattle, WA: American Society for Information Science and Technology. Retrieved October 15 2020. https://www.researchgate.net/
Moorhead, S. A., Hazlett, D. E., Harrison, L., Carroll, J. K., Irwin, A., & Hoving, C. (2013). A new dimension of health care: systematic review of the uses, benefits, and limitations of social media for health communication. Journal of medical Internet research, 15(4), e85
Neiger, B. L., Thackeray, R., Burton, S. H., Giraud-Carrier, C. G., & Fagen, M. C. (2013). Evaluating social media’s capacity to develop engaged audiences in health promotion settings: use of Twitter metrics as a case study. Health promotion practice, 14(2), 157-162.
Nobel, Y. R., Phipps, M., Zucker, J., Lebwohl, B., Wang, T. C., Sobieszczyk, M. E., & Freedberg, D. E. (2020). Gastrointestinal symptoms and coronavirus disease 2019: a case-control study from the United States. Gastroenterology, 159(1), 373-375.
Nocera, A. P., Boyd, C. J., Boudreau, H., Hakim, O., & Rais-Bahrami, S. (2019). Examining the correlation between Altmetric score and citations in the urology literature. Urology, 134, 45-50.
Patil, S. B. (2020). A Scientometric Analysis of Global COVID-19 Research Based on Dimensions Database. Available at SSRN 3631795
Priem, J., Taraborelli, D., Groth, P., & Neylon, C. (2010). Altmetrics: amanifesto. Retrieved Septamber 9 2020. http://altmetrics.org/manifesto/
Rowlands, I., Nicholas, D., Russell, B., Canty, N. & Watkinson, A. (2011). Social media use in the research workflow. Learned Publishing, 24(3), 183-195.
Shereen, M. A., Khan, S., Kazmi, A., Bashir, N., & Siddique, R. (2020). COVID-19 infection: Origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses. Journal of Advanced Research, 24, 91-98.
Shrivastava, S. R., & Shrivastava, P. S. (2020). Employing behavioral tool to define the response to corona virus disease-2019 pandemic in the European Region. Annals of Indian Psychiatry, 4(1), 96-97.
Stowell SR, Guarner J. (2020). Role of Serology in the Coronavirus Disease 2019 Pandemic. Clinical Infectious Diseases. Retrieved Septamber 9 2020. https://academic.oup.com/cid/
Waltman, L., & Costas, R. (2014). F1000 recommendations as a potential new data source for research evaluation: a comparison with citations. Journal of the Association for Information Science & Technology, 65 (3), 433-445.
Weiss, S. R. (2020). Forty years with coronaviruses. Journal of Experimental Medicine, 217(5), e20200537