ارزیابی تولیدات علمی در حوزه فعالیت جسمانی دانش‌آموزان با تمرکز بر ویژگی‌های کالبدی فضای باز در مدارس ابتدایی: یک مرور نظام‌مند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مرمت، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش، ارزیابی تولیدات علمی در زمینه فعالیت جسمانی در مدارس و به‌طور خاص مرتبط با ویژگی‌های کالبدی فضای باز است.
روش‌شناسی: با بهره‌گیری از رویکرد علم‌سنجی، روش تحلیل محتوا و فن بررسی نظام‌مند و هم‌رخدادی واژگان کلیدی، به بررسی منابع پایگاه‌های اطلاعاتی اسکوپوس و پاب‌مد، با استفاده از نرم‌افزار «وی.او.اس.ویوئر» پرداخته شد.
یافته‌ها: در گام اول، «تغذیه و بهداشت» و «تربیت بدنی» به‌عنوان فراوان‌ترین و «کالبد حیاط مدارس» در دسته حوزه‌‌های کمتر پرداخته‌شده در زمینه فعالیت جسمانی کودکان شناسایی شدند. یافته‌های حاصل از مرور نظام‌مند تولیدات علمی ویژگی‌‌های کالبدی و فعالیت جسمانی در گام دوم نشان دادند که سیر انتشار پس از سال 2019 افت محسوسی را به دنبال داشته است. کشورهای «آمریکا» و «انگلستان» بیشترین تعداد انتشار و سهم کشورهای آسیایی و «ایران» بسیار ناچیز بوده است. شبکه هم‌تألیفی نویسندگان نشان داد که ادبیات این حوزه تحت تسلط چند نویسنده انگلیسی است و روش «پیمایشی» و ابزار «شتاب‌سنج» پرکاربردترین روش‌ها و ابزارهای سنجش بوده‌اند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش علاوه‌‌بر تأکید بر لزوم توجه به جایگاه کالبد مدارس و رفتار حرکتی در ایران با توجه به روند پایین تولیدات علمی، به پژوهشگران کمک می‌کند تا با شناسایی کمبودها، با صرفه‌جویی در زمان با نپرداختن به موضوع‌های تکراری، همسو با پرکردن خلأ‌های تحقیقاتی گام بردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Scientific Products in the Field of Physical Activity of Students Focusing on the Physical Characteristics of Outdoor Space in Primary Schools: A Systematic Review

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ebrahimzadeh 1
  • Fatemeh Mehdizadeh Saradj 2
  • Saeid Norouzian-Maleki 3
  • Saeid Piri 4
1 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Landscape Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran .
4 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Currently, the issue of children's physical activity in primary schools has been neglected in the field of scientometrics. So far, no combined bibliometric analysis has examined the physical activity of children in the open space of schools in Iran or the world. Therefore, the aim of this study is to evaluate scientific products in physical activity in schools and physical characteristics of open spaces using keyword co-occurrence of analysis.
Methodology: Using the scientometrics approach, content analysis method, and systematic review and co-occurrence of keywords technique, Scopus and Pubmed databases were examined using VOSViewer software. The method used in this research was done in two steps. In the first step, the most frequent words and identification of the areas addressed to this topic and the areas with little reference, a comprehensive search strategy for selecting scientific products in consultation with a child psychology and physical education expert from the "Scopos" database by entering the keywords of physical activity, children, elementary /primary school, schoolyard and open space/outdoor without restrictions in the field and until the 21 November 2021. In order to identify the contexts related to the topic, after removing the unrelated words, the remaining 76 keywords were drawn and analyzed by the co-occurrence network of words in "VOS Viewer" version 16.6.1 software. The obtained 10 clusters (domains) were named with the assistance of an expert in the field of architecture of educational space architecture. Additionally, high-frequency words and areas related to the subject that were, highly cited and less cited areas related to the subject were identified. In the second step, after identifying the field of "school bodies" as one of the less cited fields in the scientific productions of children's physical activity, with the aim of focusing on the field of "elementary school body", the desired scientific products from the two databases "Scopos" and "PubMed", 165 sources were extracted. Highly cited journals, countries, highly authored scholars, and their co-authorship network, as well as the methods and tools used in this 125 scientific production, were evaluated.
Findings: "VOS Viewer" software identified 10 clusters by analyzing the keywords of abstracts of scientific productions about physical activity in primary schools. "Nutrition and Health" and "Physical Education" were identified as the most domains , while "Schoolyard Body" fell into the category of less paid domains. The systematic review of scientific studies on the physical characteristics of primary schools and physical activity revealed  that the increase in emissions after 2019 has resulted in a significant decline. Also, the top 5 journals with the most publications in the field of physical activity among students and the physical characteristics of the open spaces of primary schools were identified. "Preventive Medicine" and "BMC Public Health" journals ranked first, while the "Journal of Physical Activity and Health" ranked second. The United States and the "United Kingdom" have the largest number of publications, while the share of Asian countries and Iran has been minimal. The co-authorship network revealed that several English authors dominate the literature in this field. Among the methods used in the reviewed studies, the survey method was the most commonly used. Out of the total, 53% of the articles utilized the survey method, with 67 articles employing the cross-sectional survey  method and 27 articles utilising the longitudinal survey method. After that, the quasi-experimental method (control group), correlation method, and quasi-experimental method (pre and post tests) were ranked third, fourth, and fifth. Also, the findings from the review of the tools used in the studies showed that the device was assigned the highest rank among the tools for measuring children's physical activity in 76 studies (18.44%). Meanwhile, in 64 studies, accelerometers were used, while Global Positioning System (GPS) was used in 14 studies. Heart Rate telemetry (HR) was used in 9 studies, pedometers in 8 studies, and Geographic Information System (GIS) in 3 articles. After that, the observation system was used in 56 articles (55.32%). The System for Observing Play and Leisure Activity in Youth (SOPLAY) had the highest frequency among the observation tools used in the reviewed studies.
Conclusion: The conclusion of this study highlights the importance of addressing the state of education in Iran, as there is a low trend of scientific production. These findings will assist future researchers in identifying research gaps, saving time by avoiding repetitive topics, and taking necessary steps to address these gaps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children's physical activity
  • Scientometrics
  • Primary schools
  • Co-occurrence keywords
ابراهیم‌زاده، ف.، مهدی‌زاده سراج، ف.، و نوروزیان ملکی، س. (1401). تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر تقویت فعالیت بدنی دانش‌آموزان در فضاهای باز مدارس ابتدایی از دیدگاه معماران، معاونین و مدیران. نشریه رفتار حرکتی، 14 (50)، 39-70. https://doi.org/10.22089/mbj.2023.12720.2034
ابراهیم‌زاده، ف.، مهدی‌زاده سراج، ف.، نوروزیان ملکی، س.، و پیری، س. (1399). شاخص‌های طراحی مؤثر بر دل‌بستگی دانش‌آموزان در فضاهای باز مدارس از دیدگاه متخصصان معماری. نشریه فناوری آموزش، 15 (1)، 191-205.   https://doi.org/10.22061/tej.2020.6244.2366
ابراهیم‌زاده پیر، م. و میردار هریجانی، ش. (1400). بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکمل‌های گیاهی در پژوهش‌های ورزشی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی. 7 (13)، (بهار و تابستان)، 117-138.
احمدی، ح.، و عصاره، ف. (1396). مروری بر کارکردهای تحلیل هم‌واژگانی. مطالعات ملی کتابداری و سازما‌‌ن‌دهی اطلاعات، 28 (1)، 125-145. https://ensani.ir/fa/article/374491/
ارزانی، ا.، میردار، ش.، و اصغری، ب. (1397). بررسی محتوایی و استنادی نشریات فیزیولوژی ورزشی کاربردی و مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران. پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی، 14 (27)، 267-284. https://doi.org/10.22080/jaep.2018.1811
حسینی، ا.، غائبی، ا.، و برادر، ر. )1400). کتاب‌سنجی و نگاشت هم‌رخدادی واژگان در حوزه داده‌های پیوندی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 7 (1)، (بهار و تابستان)،  91-116.
حسینی‌نسب، ص.، مهدی‌زاده سراج، ف.، و خان‌محمدی، م.. (بهار و تابستان1400) تحلیل تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران در حوزه معماری عصب‌محور: مرور دامنه. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 9‌، ش1، (بهار و تابستان )، 231-258. https://doi.org/10.22070/rsci.2021.13910.1479
رئیس‌زاده، م.، و کرمعلی، م. (1397). ترسیم نقشه علمی مقالات حوزه ترومای نظامی با استفاده از تحلیل هم‌واژگانی در مدلاین. مجله طب نظامی، 20 (5)، 476-487. https://elmnet.ir/doc/1966718-34022
سرمد، ز.، بازرگان، ع.، و حجازی، ا. (1395). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگه.
شهرزاد، پ.، ایزدی، م.، کریمی مشاور، م.، و زابلی، ر. (1398). فضای باز عمومی حامی فعالیت فیزیکی و ارتقای سلامت شهروندان: یک مرور نظام‌مند. نشریه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، 7 (2)، 126-142. https://doi.org/‌‎ 10.30699/ijhehp.7.2.126
فلاح، م.، چمنی، ز.، و صراف‌زاده، م. (1395). دیداری‌سازی شبکه هم‌تألیفی مجلات علمی پژوهشی فارسی حوزه علوم ورزشی دانشگاه تهران. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 3 (2)، 49‌-62.  https://lib.journals.pnu.ac.ir/article_4287.html
گرگانی فیروزجایی، س.، میرزایی کلکناری، ا.، و حسینی، ا. (1399). مروری بر تأثیر مداخله ورزشی بر سیستم ایمنی افراد سالم و مبتلا به کووید 19. نشریه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی، 15 (2)، 66-75.   
محمودخانی، م. (1400). بررسی وضعیت تولیدات علمی و هم‌رخدادی واژگان کلیدی حوزه مالیات بر اساس مقالات نمایه‌شده در پایگاه وب آو ساینس. پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 7 (2) ، (پاییز و زمستان(، 115-136.
نوروزی چاکلی، ع. (1390). آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها). تهران: سمت، دانشگاه شاهد.
Ahmadi. H., Osareh. F. (‌2017). Co-Word Analysis Concept, Definition and Application. Journal of National Studies on Librarianship and Information Organization. Vol 28, (issue1) pp.125-145. https://ensani.ir/fa/article/374491/ [In Persian].
Alfonzo, P. M., Sakraida, T. J., & Hastings-Tolsma, M. (2014). Bibliometrics: Visualizing the impact of nursing research. Online J Nurs Inform, 18(1).
Arzani, A., Mirdar, S., & Asghari, B. (2018). Citation and Content Analysis of Journals of Applied Exercise Physiology, Sport Management and Motor Behavior at the University of Mazandaran. Journal of Applied Exercise Physiology14(27), 267-284.
      https://doi.org/10.22080/jaep.2018.1811 [In Persian].
Banno, M., Harada, Y., Taniguchi, M., Tobita, R., Tsujimoto, H., Tsujimoto, Y., & Noda, A. (2018). Exercise can improve sleep quality: a systematic review and meta-analysis. Peerj, 6, e5172. https://doi.org/10.7717/PEERJ.5172
Bauman, A., Dumuid, D., Garcia Bengoechea, E., Grgic, J., Olds, T., Pedisic, Z., & Shrestha, N. (2018). Health outcomes associated with reallocations of time between sleep, sedentary behaviour, and physical activity: a systematic scoping review of isotemporal substitution studies. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 15(1), 1-69. https://doi.org/10.1186/s12966-018-0691-3
Bikomeye, J. C., Balza, J., & Beyer, K. M. (2021). The impact of schoolyard greening on children’s physical activity and socioemotional health: A systematic review of experimental studies. International journal of environmental research and public health, 18(2), 535, 1–20. https://doi.org/10.3390/IJERPH18020535
Buttitta, M., Iliescu, C., Rousseau, A., & Guerrien, A. (2014). Quality of life in overweight and obese children and adolescents: a literature review. Quality of life research, 23(4), 1117-1139. https://doi.org/10.1007/S11136-013-0568-5
Dulfer, K., Helbing, W. A., Duppen, N., & Utens, E. M. (2014). Associations between exercise capacity, physical activity, and psychosocial functioning in children with congenital heart disease: a systematic review. European journal of preventive cardiology, 21(10), 1200-1215. https://doi.org/10.1177/20474873134940
Ebrahimzadeh peer, M., & Mirdar Harijani, S. (spring & summer 2021). Investigating the Status of Scientific Production on Utilizing Herbal Supplements in Sport Research. Scientometrics Research Journal7, Issue 1, 117-138. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.4903.1334
[In Persian].
Ebrahimzadeh, F., Mehdizadeh Saradj, F., & Norouzian Maleki, S. (2023). Exploring the Effective Components in Enhancing the Physical Activity of Pupils in the Open Spaces of Primary Schools from the Perspective of Architects, Principals and their Deputies. Motor Behavior, 14(50), 39-70. https://doi.org/10.22089/mbj.2023.12720.2034 [In Persian].
Ebrahimzadeh, F., Mehdizadeh Saradj, F., Norouzian Maleki, S., & Piri, S. (2020). Design indicators affecting the student’s place attachment in open spaces of schools from the perspective of experts in architecture. Technology of Education Journal (TEJ)15(1), 191-205. https://doi.org/10.22061/tej.2020.6244.2366 [In Persian].
Eshraghi, A., Osman, N. A. A., Gholizadeh, H., Ali, S., & Shadgan, B. (2013). 100 top-cited scientific papers in limb prosthetics. Biomedical engineering online, 12(1), 119, 1-12. https://doi.org/10.1186/1475-925X-12-119
Fairclough, S., Noonan, R., Rowlands, A., Van Hees, V., Knowles, Z., & Boddy, L. (2016). Wear compliance and activity in children wearing wrist and hip mounted accelerometers. Medicine & Science in Sports & Exercise, 48(2), 245-253.
Fallah, M., Chamani, Z., Sarrafzade, M. (2016). Visualizing the co-authership network of Persian journals in sports science at the University of Tehran, Knowledge and Information Management, 3(2), 49-62. https://lib.journals.pnu.ac.ir/article_4287.html [In Persian].
Fang, H., Jing, Y., Chen, J., Wu, Y., & Wan, Y. (2021). Recent trends in sedentary time: A systematic literature review. In Healthcare (Vol. 9, No. 8, July), 969. MDPI.  
Gorgani Firoozjaei, S., Mirzaei Kalkanari, A., Hosseini, A. S. (2020). The Effect of Exercise Intervention on the Immune System in COVID-19. Paramedical Sciences and Military Health, 15 (2), 66-75. http://jps.ajaums.ac.ir/article-1-226-fa.html [In Persian].
Hosseini Nasab, S., Mehdizadeh Saraj, F., & Khanmohammadi, M. A. (2023). Analysis of Iranian Scientific Productions in Neuro-Architecture: A Scoping Review. Scientometrics Research Journal9, Issue 1, (spring & summer), 231-258.
Hosseini, E., Ghaebi, A., & Baradar, R. (2021, spring & summer). Bibliometrics and Mapping of Co-words in the Field of Linked Data. Scientometrics Research Journal7, Issue 1, 91-116.  https://doi.org/10.22070/rsci.2020.4904.1333 [In Persian].
Khalaj, M., Kamali, M., Costa, M. E. V., & Capela, I. (2020). Green synthesis of nanomaterials -A scientometric assessment. Journal of Cleaner Production, 267, 122036.
Kohl III, H. W., & Cook, H. D. (Eds.). (2013). Educating the student body: Taking physical activity and physical education to school. Washington, DC: National Academies Press. https://doi.org/10.17226/18314
Lanza, K., Alcazar, M., Hoelscher, D. M., & Kohl, H. W. (2021). Effects of trees, gardens, and nature trails on heat index and child health: design and methods of the Green Schoolyards Project. BMC Public Health, 21, 1-12.  https://doi.org/10.1186/s12889-020-10128-2
Lee, P.C., & Su, H.N. (2010). Investigating the structure of regional innovation system research Information Science. Organization & Management, 19(1), 71-85.
Mahmoudkhani, M. (2021). Investigating the status of scientific products and the co-occurrence of keywords in the field of tax Based on Web of Science Indexed Papers. Scientometrics Research Journal7(2), (Autumn & Winter), 115-136.
Massey, W. V., Perez, D., Neilson, L., Thalken, J., & Szarabajko, A. (2021). Observations from the playground: Common problems and potential solutions for school-based recess. Health Education Journal, 80(3), 313-326. https://doi.org/10.1177/0017896920973691
McKenzie, T. L., & Van Der Mars, H. (2015). Top 10 research questions related to assessing physical activity and its contexts using systematic observation. Research quarterly for exercise and sport, 86(1), 13-29. https://doi.org/10.1080/02701367.2015.991264
Memon, A. R. (2018). How to respond to and what to do for papers published in predatory journals? Science Editing, 5(2), 146-149. https://doi.org/10.6087/KCSE.140
Memon, A. R., Vandelanotte, C., Olds, T., Duncan, M. J., & Vincent, G. E. (2020). Research combining physical activity and sleep: a bibliometric analysis. Perceptual and motor skills, 127(1), 154-181. https://doi.org/10.1177/0031512519889780
Merigó, J. M., & Yang, J. B. (2017). Accounting research: A bibliometric analysis. Australian Accounting Review, 27(1), 71-100.  https://doi.org/10.1111/auar.12109
Müller, A., Ansari, P., Ebrahim, N., & Khoo, S. (2018). Physical Activity and Aging Research: A Bibliometric Analysis. Journal of Aging and Physical Activity, 24(3), 476–483.  https://doi.org/10.1123/JAPA.2015-0188
Noroozi Chakoli, A. (2012). Introduction to scientometrics (Fundations, Concepts, relations & origins). Tehran: Samt, Shahed University. [In Persian].
Pagels, P., Wester, U., Mårtensson, F., Guban, P., Raustorp, A., Fröberg, A., Söderström, M., & Boldemann, C. (2020). Pupils’ use of school outdoor play settings across seasons and its relation to sun exposure and physical activity. Photodermatology Photoimmunology and Photomedicine, 36(5), 365–372.  https://doi.org/10.1111/phpp.12558
Pogrmilovic, B., O’Sullivan, G., Milton, K., Biddle, S. J. H., Bauman, A., Bull, F., Kahlmeier, S., Pratt, M., & Pedisic, Z. (2018). A global systematic scoping review of studies analysing indicators, development, and content of national-level physical activity and sedentary behaviour policies. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2018 15:1, 15(1), 1–17. https://doi.org/10.1186/S12966-018-0742-9
Raees Zadeh, M., & Karamali, M. (2018). Scientific Mapping of Military Trauma Papers using Co-Word Analysis in Medline. EDLINE. JOURNAL OF MILITARY MEDICINE, 20(5), 476-487. https://sid.ir/paper/62059/en [In Persian].
Riazi, N. A., Wunderlich, K., Yun, L., Paterson, D. C., & Faulkner, G. (2022). Social-Ecological Correlates of Children’s Independent Mobility: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1604. https://doi.org/10.3390/IJERPH19031604
Sahrakhiz, S., Harring, M., & Witte, M. D. (2017). Learning opportunities in the outdoor school–empirical findings on outdoor school in Germany from the children’s perspective.
Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 18(3), 214–226.
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, A. (2016). Research method in behavioural sciences. Tehran: Agah. [In Persian].
Shahrzan, P., Izadi, M., Karimi Moshaver, M., & Zaboli, R. (2019). Urban Open Spaces Supporting Physical Activity and Promoting Citizen’s Health: A Systematic Review. Iran J Health Educ Health Promot, 7 (2), 126-142. http://journal.ihepsa.ir/article-1-1063-fa.html‌[In Persian].
Sweileh, W. M. (2018). Research trends on human trafficking: a bibliometric analysis using Scopus database. Globalization and Health, 14(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/S12992-018-0427-9
World Health Organisation. (2014). Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic Report of a. OBESITY : PREVENTING AND MANAGING THE GLOBAL EPIDEMIC Report of a.
Yin, J., Jin, X., Shan, Z., Li, S., Huang, H., Li, P., Peng, X., Peng, Z., Yu, K., Bao, W., W, Y., X, C., & L, L. (2017). Relationship of Sleep Duration With All-Cause Mortality and Cardiovascular Events: A Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis of Prospective Cohort Studies. Journal of the American Heart Association, 6(9), e005947. https://doi.org/10.1161/JAHA.117.005947
Zask, A., Van Beurden, E., Barnett, L., Brooks, L. O., & Dietrich, U. C. (2001). Active school playgrounds - Myth or reality? Results of the “move it groove it” project. Preventive Medicine, 33(5), 402–408. https://doi.org/10.1006/pmed.2001.0905
Završnik, J., Kokol, P., & Blažun Vošner, H. (2019). The impact of physical activity to the child’s quality of life: a bibliometric study. F1000Research 2019 8:672, 8, 672.  https://doi.org/10.12688/f1000research.18838.1