دوره و شماره: دوره 9، (شماره 2، پاییز وزمستان) - شماره پیاپی 18، بهمن 1402، صفحه 1-722 
آسیب‌ها و راهکارهای ارزیابی برون‌دادهای پژوهشی علوم انسانی: مطالعه موردی رشته‌های زبان و ادبیات

صفحه 75-96

10.22070/rsci.2022.16133.1583

الهه ابراهیمی درچه؛ علی منصوری؛ میترا پشوتنی زاده؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ احمد شعبانی


مدل معنایی حوزه امنیت اطلاعات: استخراج شبکه مفاهیم با رویکرد تحلیل انتشارات علمی و دلفی

صفحه 247-268

10.22070/rsci.2022.14656.1511

عادله آهنگر؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ نجلا حریری؛ مریم خادمی


تحلیل خوشه‌ای توسعه دانش در حوزه استخراج دانش در صنایع خدماتی

صفحه 445-470

10.22070/rsci.2022.16414.1599

میلا ملک الکلامی؛ محمد حسن زاده؛ عاطفه شریف؛ منصور رزقی آهقی