تحلیل علم‌سنجی و الگوهای هم نویسندگی و استناد مقالات منتشرشده در نشریات وب آو ساینس کشورهای ایران و ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه علمسنجی علوم اسلامی و انسانی، مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، شیراز .

2 مربی گروه علمسنجی علوم اسلامی و انسانی، مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام، شیراز.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی برون‌دادهای علمی در نشریات ایران و ترکیه در پایگاه Web of Science و مطالعه الگوی رفتار استنادی نویسندگان و ترسیم نقشه هم‌نویسندگی آن است.
روششناسی: پژوهش حاضر با رویکرد علم‌سنجی و روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اکسل و نقشه‌های شبکه اجتماعی با کمک نرم‌افزار VOSviewer صورت گرفته است.
یافتهها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در نشریات ایران 5286 مدرک یعنی 50 درصد مدارک توسط نویسندگان ایرانی و در نشریات ترکیه 9129 مدرک یعنی 60 درصد مدارک توسط نویسندگان ترک تولید شده است. در نشریات دو کشور، بیشترین همکاری‌های علمی بین‌المللی میان کشورهای ایران، ترکیه، چین، هند و آمریکا صورت گرفته است.
نتیجهگیری: نتایج نقشه شبکه اجتماعی کشورهای همکار نشان می‌دهد کشور آمریکا به‌عنوان همکار اصلی پژوهشگران در مشارکت‌های علمی و بین‌المللی در نشریات ایران و ترکیه شناخته شده است. همچنین بررسی وضعیت استنادها نشان می‌دهد که استنادهای نشریات ایران، هم به لحاظ نسبت استناد به مقالات و هم از نظر میانه استنادها، نسبت به نشریات ترکیه، از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientometric Analysis and Co-authoring Patterns and Citations of Articles in Iranian and Turkish Journals Indexed in WoS

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Alinezhad Chamazkoti 1
  • Saeideh Mirhaghjoo Langerudi 2
1 Instructor, Department of Scientometrics Islamic Studies and Humanities, Islamic World Science & Technology Monitoring and Citation Institute, Shiraz, Iran.
2 Instructor, Department of Scientometrics Islamic Studies and Humanities, Islamic World Science & Technology Monitoring and Citation Institute, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to evaluate the scientific performance of authors in Iranian and Turkish journals in the Web of Science (WOS). The study also aims to analyze the citation behavior of authors and map their co-authorship.
Methodology: The present study is a scientometric study that utilizes social network analysis. Data analysis is conducted using Microsoft Excel, while social network mapping is performed using VOSviewer.
Findings: This research provides a general overview of the scientific publications from two prominent countries, Iran and Turkey, within the D-8 group of developing Islamic countries. The data was collected from the WoSa database. The research findings show that 50% of the records in Iranian journals were produced by Iranian authors, while 60% of the records in Turkish journals were produced by Turkish authors. Among these two countries' journals, the most international scientific cooperation has taken place among Iran, Turkey, China, India and the United States.
The conclusion reveals that a total of 1,624 degrees from Iranian publications and 15,464 degrees from Turkish publications have been indexed in the database between 2017 and 2019. The dispersion distribution of Iranian and Turkish publications is in accordance with Bradford's law, that is, a small number of publications (three Iranian and Turkish publications) published the largest number of scientific documents (thirty percent in Iranian publications and fifteen percent in Turkish publications). This issue also applies to the most cited publications. So that 33 percent of the citations of Iranian publications and 24 percent of the citations of Turkish publications belong to 3 Iranian and Turkish publications. In Iranian publications, 50% of scientific documents are produced by Iranian authors, and in Turkish publications, about 60% of scientific documents are produced by Turkish authors.
Also, writers from China, India, and America have a significant and active presence in the publications of both countries. The results of the surveys of the most prolific authors showed that in Turkish publications, all prolific authors are national writers from Turkey, while this issue is different in Iranian publications, and among the 11 prolific authors of Iranian publications, 2 Chinese authors are It can be seen that this shows the strong presence of Chinese writers in Iranian publications. The ratio of citations to articles in Iranian publications is about 8.3 citations per article, and 4.2 citations per article in Turkish publications. Also, the average number of citations to articles in Iranian publications is equal to 2 and in Turkish publications is equal to 1. As a result, the citation status of Iranian publications is more favorable than Turkish publications, both in terms of the ratio of citations to articles and the average of citations. In the publications of both countries, the articles from 2017 received the most citations. The articles of Iranian publications have received the highest number of citations from the countries of Iran, China, India, America, Turkey, and England, respectively. Additionally, in Turkish publications, the highest number of citations came from Turkey, China, the United States, India, Iran, and Italy, in that order.
By examining foreign quoting institutions and countries, it was found that institutions affiliated with China and the United States cited articles from Iranian and Turkish publications the most. This supports Lotka's law, which states that the distribution of articles produced by partner institutions in Iranian and Turkish publications follows a pattern where a limited number of institutions produce the majority of the documents. In Iranian publications, ten prolific institutions account for forty-three percent of the documents, while in Turkish publications, ten prolific institutions account for twenty-five percent of the documents.
Conclusion: It is worth mentioning that the growing willingness of researchers to collaborate with other authors in producing joint scientific documents can have a significant impact on increasing visibility and receiving more citations over time. This is something that researchers should take into consideration. The results related to scientific cooperation in Iranian publications show that America, Iran, China, and India had the highest amount of scientific cooperation with other countries, with 60, 58, 39, and 39 cooperation links, respectively. Meanwhile, the authors from Iran and America had the most extensive and robust scientific cooperation with each other. America is known as the primary partner of Iranian researchers in international cooperation. In Turkish publications, Turkey, America and England established the most scientific cooperation with other countries with 66, 61 and 59 links respectively. Mapping the social network in countries' co-authorship shows that authors from the United States are recognized as the main collaborators of Iranian and Turkish researchers in scientific and international co-authorship. Also, the status of study citations shows that Iranian journals have more favorable citation rates and median citations compared to Turkish journals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Co-authorship
  • Science visualization
  • Scientific map
  • Scientific outputs
 
ابوطالبی، پ.، و بیگلو، م. (1395). ترسیم شبکه هم‌‌تألیفی پژوهشگران حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی طی سال‌های 2016-2006. فصلنامه مطالعات دانششناسی، 3 (9)، 1-20. https://doi.org/10.22054/jks.2017.18741.1120d
برجی زمیدانی، ن.، و اسدی، س. (1395). تحلیل هم‌نویسندگی علمی مراکز تحقیقات علوم پزشکی استان گیلان. مجله علمسنجی کاسپین، 3 (2)، 16-29. https://doi.org/10.22088/cjs.3.2.16
جان‌محمدی، ن.، یمین فیروز، م.، و نوشین‌فرد، ف. (1391). تولیدات علمی ایران در حوزه ارتوپدی با روش علم‌سنجی. مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران، 12 (2)، 81-86. https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121064:
جعفری باقی‌آبادی، س.، فرشید، ر.، و مصطفوی، ا. (1399). الگوهای هم‏نویسندگی و روندهای موضوعی پژوهش‏های علمی ایران و جهان در حوزه سازمان‏دهی اطلاعات و دانش (2020-2001). فصلنامه مطالعات دانششناسی، 6 (22)، 25-54.https://doi.org/10.22054/jks.2020.50690.1299
حسن‌زاده، م.، بقایی، س.، و نوروزی چاکلی، ع. (1387). هم‌تألیفی در مقالات ایرانی منتشرشده در مجلات ISI  و تأثیر آن بر میزان استناد به این مقالات. راهبرد فرهنگ، 1 (2)، 65-84. https://doi.org/20.1001.1.20080840.1387.1.4.3.5   
خاصه، ع.، و سهیلی، ف. (1397). ترسیم چشم‌انداز پژوهش در علم‌سنجی و حوزه‌های سنجشی وابسته. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 33 (3)، 941-966. https://doi.org/10.35050/JIPM010.2018.036
خوئینی، س.، و اسمعیل پونکی، ا. (1401). الگوهای هم‌نویسندگی و هم‌واژگانی مدارک اسکوپوس پژوهشگران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران. پژوهشنامه علمسنجی، 8 (2)، 123-148. https://doi.org/10.22070/RSCI.2021.13406.1451
رحیمی، م.، و فتاحی، ر. (1386). همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 18 (3)، 235-248.  https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1016646.html
زندیان، ف.، مرادیان، ع.، و حسن‌زاده، م. (1398). تحلیل شبکه همکاری علمی پژوهشگران حوزه پزشکی ایران با استفاده از شاخص‌های شبکه اجتماعی. پژوهشنامه علمسنجی، 5 (9)، 99-116. https://doi.org/10.22070/RSCI.2018.716
سجادیان، م.، و محمدی، ا. (1395). مشخصات نویسندگان مقاله تحلیل و ترسیم ساختار شبکه علمی هم‌نویسندگی هم‌تألیفی و شبکه همکاری مقالات ارائه‌شده در چهاردهمین، پانزدهمین و شانزدهمین همایش صنایع دریایی. هجدهمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش. https://civilica.com/doc/565026
عرفان‌منش، م.، روحانی، و.، بصیریان جهرمی، ر.، و غلامحسین‌زاده، ز. (1392). بررسی مشارکت پژوهشگران روان‌شناسی و روان‌پزشکی در تولید علم. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29(1)، 137-163. https://doi.org/10.35050/JIPM010.2013.006
عصاره، ف. (1388). همکاری علمی- پژوهشی، جامعه‌شناسی همکاری علمی. کتاب ماه (کلیات)، 12 (11)، پیاپی 143، 21-23. https://ensani.ir/fa/article/203169/
عصاره، ف.، و بابایی، ک. (1393). شبکه هم‌نویسندگی مقالات منتشرشده در فصلنامه روان‌شناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی و فصلنامه کودکان استثنایی پژوهشکده استثنایی. مطالعات دانششناسی،  1(1)، 1-18. https://doi.org/10.22054/jks.2014.244 
علی‌بیک، م.، و خراباتی‌نشین، م. (1396). وضعیت شاخص‌های علم‌سنجی مقالات استنادکننده به تولیدات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران در پایگاه Web of Science طی سال‌های 2010-2014: یک مطالعه علم‌سنجی. مدیریت اطلاعات سلامت، 14 (4)، 174-180.  https://him.mui.ac.ir/article_11594.html
گلینی‌مقدم، گ.، و طاهری، پ. (1393). ترسیم شبکه هم‌نویسندگی و ضریب همکاری علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه هوافضا در نمایه استنادی علوم تا 2014 میلادی. فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی، 2 (3)، 23-42. https://ensani.ir/fa/article/386744
مصطفوی، ا.، اسماعیلی پونکی، ا.، و خوئینی، س. (1400). الگوهای هم‌نویسندگی و روندهای موضوعی مدارک علمی تولید شده توسط پژوهشگران علم روان‌شناسی دانشگاه‌های تهران در پایگاه اطلاعانی وب آو ساینس. پژوهشنامه علمسنجی، 7 (1)، 183-202. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.4987.1340
نوروزی چاکلی، ع.، حسن‌زاده، م.، نورمحمدی، ح.، و اعتمادی‌فرد، ع. (1387). پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (ISI) 2007-1993. مطالعات ملی کتابداری و سازمان‌دهی اطلاعات، 20 (1)، 175-200. http://46.209.25.211/article_293.html
 
Abotalebi, P., & Biglu, M. (2017). Developing Co-authorship Networks in the Field of Library and Information Science during 2006-2016. Knowledge Retrieval and Semantic Systems3(9), 1-20. https:/doi.org/10.22054/jks.2017.18741.1120 [In Persian].
Alibeik, M., & Kharabati-Neshin, M. (2017). A Survey on Scientometrics Indicators of Articles Citing to Researchers Affiliated to Iranian Type-One Universities of Medical Sciences in Web of Science Database during 2010-2014. Health Information Management14(4), 174-180. https://him.mui.ac.ir/article_11594.html [In Persian].
Baier-Fuentes, H., Merigó, J. M., Amorós, J. E., & Gaviria-Marín, M. (2019). International entrepreneurship: a bibliometric overview. International Entrepreneurship and Management Journal15, 385-429.  https://doi.org/10.1007/s11365-017-0487-y
Borji-zemeidani, N. & Asadi, S. (2016). Study the scientific co-authorship in Medical Sciences Research Center of Guilan. Caspian Journal of Scientometrics, 3 (2), 16-29
https://doi.org/10.22088/cjs.3.2.16  [In Persian].
Collazo-Reyes, F. (2014). Growth of the number of indexed journals of Latin America and the Caribbean: the effect on the impact of each country. Scientometrics98, 197-209. https://doi.org/10.1007/s11192-013-1036-2
Donthu, N., Kumar, S., & Pattnaik, D. (2020). Forty-five years of Journal of Business Research: A bibliometric analysis. Journal of business research109, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.039
Erfan Manesh, M.A., & Hosseini, E. (2015). 10 years of the International Journal of Information Science and Management: A scientometric and social network analysis study. International Journal of Information Science and Management (IJISM)13(1), 1-20.  https://www.researchgate.net/publication/277133001_10_Years_of_the_International_Journal_of_Information_Science_and_Management_A_Scientometric_and_Social_Network_Analysis_Study
Erfan Manesh, M.A., & Nojavan F. (2016). International Performance of Iranian Medical Science Journals in Journal Citation Reports. Journal of Health Administration, 19 (63), 68-80. http://jha.iums.ac.ir/article-1-1850-fa.html [In Persian].
Erfan Manesh, M.A., Rouhani, V.A., & Abrizah, A., (2012). Co-authorship network of scientometrics research collaboration. Malaysian Journal of Library & Information Science, 17(3), 73-93. https://www.researchgate.net/publication/233927862_Co-authorship_network_of_scientometrics_research_collaboration
Erfan Manesh, M.A., Rouhani, V.A., Basirian Jahromi, R., & Gholamhosseinzadeh, Z. (2014). Investigating the Participation of Psychology and Psychiatry Researchers in the Production of Science. Journal of Information Processing and Management, 29(1), 137-163. https://doi.org/ 10.35050/JIPM010.2013.006  [In Persian].
Fukuzawa, N., (2017). Characteristics of papers published in journals: An analysis of open access journals, country of publication, and languages used. Scientometrics, 112(2), 1007-1023. https://doi.org/10.1007/s11192-017-2414-y
Galyani-Moghaddam, G., & Taheri, P. (2015). Mapping co-authorship network and scientific collaborative coefficient of Iranian researchers in the field of aerospace in the Science Citation Index to 2014. Knowledge Retrieval and Semantic Systems2(3), 23-42. https://ensani.ir/fa/article/386744 [In Persian].
Gossart, C., & Özman. M., (2009). Co-authorship networks in social sciences: the case of Turkey. Scientometrics, 78(2), 323-45. https://doi.org/10.1007/s11192-007-1963-x
Haidari, G., Zavaraqi, R., & Mokhtarpour, R. (2020). Authorship and Co-Authorship Structure of Knowledge and Information Science: Status of Presence and Influence outside the Borders. Library and Information Sciences23(3), 62-90. https://doi.org/10.30481/LIS.2020.57141 [In Persian].
Hassanzadeh, M., Baghaei, S., & Noroozi Chakoli, A. (2008). Co-authorship in Iranian Articles Published in ISI Journals and Its Effect on the Citation Rate of these Articles. Culture Strategy, 1(2), 65-84. https://doi.org/20.1001.1.20080840.1387.1.4.3.5 [In Persian].
Hou, H., Kretschmer, H., & Liu, Z., (2008). The structure of scientific collaboration networks in Scientometrics. Scientometrics, 75(2), 189–202. https://doi.org/10.1007/s11192-007-1771-3
Hudson, J. (1996). Trends in multi-authored papers in economics. Journal of Economic Perspectives10(3), 153-158. https://doi.org/10.1257/jep.10.3.153
Jafari, S., Farshid, R., & Mostafavi, E. (2020). Co-authoring Patterns and Subject Trends in Iranian and World Scientific Research in the Field of Information and Knowledge Organization (2001-2020). Knowledge Retrieval and Semantic Systems7 (22), 25-54.  https://doi.org/10.22054/jks.2020.50690.1299 [In Persian].
Janmohammadi, N., Yaminfirooz, M., & Nooshinfard, F. (2020). Iran's Scientific Production in Orthopaedic Field: A Scientometric Study. Iranian Journal of Orthopedic Surgery10(2), 81-86. https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121064 [In Persian].
Khasseh, A. A., & Soheili, F. (2018). Tracing the Landscape of Research in Scientometrics and Related Metric Areas. Iranian Journal of Information Processing and Management33(3), 941-966. https://doi.org/10.35050/JIPM010.2018.036 [In Persian].
Khoeini, S., & Esmaeil Pounaki, E. (2022). Co-authoring Patterns and Co-occurrence of Scopus Documents of Researchers in the Faculty of Entrepreneurship of University of Tehran. Scientometrics Research Journal8(2), 123-148. https://doi.org/10.22070/RSCI.2021.13406.1451 [In Persian].
Kim, M.J. (2005). Korean science and international collaboration, 1995-2000. Scientometrics, 63(2), 321-339. https://doi.org/10.1007/s11192-005-0215-1
Laengle, S., Modak, N.M., Merigó, J.M. & De La Sotta, C., (2018). Thirty years of the International Journal of Computer Integrated Manufacturing: a bibliometric analysis. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 31(12), 1247-1268. https://www.tandfonline.com/loi/tcim20
Mostafavi, I., Esmaeil Pounaki, E., & Khoieni, S. (2021). Co-authoring Patterns and Subject Trends of Scientific Documents Produced by Psychology Researchers at Universities of Tehran City in Web of Science Database. Scientometrics Research Journal7, ((Issue 1, spring & summer)), 183-202. https://doi.org/10.22070/rsci.2020.4987.1340 [In Persian].
Mourao, P.R., & Martinho, V.D., (2020). Forest entrepreneurship: A bibliometric analysis and a discussion about the co-authorship networks of an emerging scientific field. Journal of Cleaner Production, Vol 256, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120413
Noroozi Chakoli, A., Hassanzadeh, M., Nourmohammadi, H.A. & Etimadi Fard, A. (2008). Fifteen Years of Iranian Science Production in the Bases of Institute of Scientific Information (ISI) 1993-2007. Librarianship and Information Organization Studies, 20(1), 175-200. http://46.209.25.211/article_293.html  [In Persian].
 Osareh, F. (2019). Scientific Research Cooperation, Sociology of Scientific Cooperation. Book of the Month (Koliat), 12(11), serial 143, 21-23. https://ensani.ir/fa/article/203169/ [In Persian].
Osareh, F., & Baba'i, K. (2014). The Co-Authorship Networks of Published Articles in the Journal of Psychology of Exceptional Individuals Allameh Tabataba'i University and Journal of Exceptional Children. Knowledge Retrieval and Semantic Systems1(1), 1-17.‌ https://doi.org/10.22054/jks.2014.244 [In Persian].
Rahimi, M., & Fattahi, R. (2017). Scientific Collaboration and Information Production: A look at Common Concepts and Patterns in Joint Scientific Production. Librarianship and Information Organization. National studies of librarianship, 18(3), 235-248. https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1016646.html [In Persian].
Sabah, F., Hassan, S. U., Muazzam, A., Iqbal, S., Soroya, S. H., & Sarwar, R. (2019). Scientific collaboration networks in Pakistan and their impact on institutional research performance: A case study based on Scopus publications. Library Hi Tech37(1), 19-29. View article (google.com)
Sajadian, M., & Mohammadi, A. (2015). The Characteristics of the Authors of the Article, Analyzing and Drawing the Structure of the Scientific Network of Co-authorship and Co-authorship and the Cooperation Network of the Articles Presented in the 14th, 15th and 16th Marine Industries Conference. The 18th Marine Industry Conference, Kish Island. https://civilica.com/doc/565026 [In Persian].
Singh, V. K., Singh, P., Uddin, A., Arora, P., & Bhattacharya, S. (2022). Exploring the relationship between journals indexed from a country and its research output: an empirical investigation. Scientometrics127(6), 2933-2966. https://doi.org/10.1007/s11192-022-04366-x
Zandian, F., Moradian, A., & Hassanzadeh, M. (2018). Analyzing Scientific Collaboration among Iranian Medical Researchers Using Social Network Indicators. Journal of Scientometrics Research, 5(9), 99-116. https://www.sid.ir/paper/259811/en
Zandian, F., Moradian, A., & Hassanzadeh, M. (2019, spring & summer). Analyzing Scientific Collaboration among Iranian Medical Researchers Using Social Network Indicators. Scientometrics Research Journal5, Issue 1, 99-116. https://doi.org/10.22070/RSCI.2018.716 [In Persian].