ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با روش نمایه ارزیاب وب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه الزهرا(س)

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، ارزیابی وب‌سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران با روش‌ نمایه ارزیاب وب است.
                           
روش‌شناسی: این پژوهش، ترکیبی از پیمایش توصیفی و روش دلفی بوده، جامعه آماری پژوهش، شامل صد وب‌سایت دانشگاه‌های دولتی ایران است. گردآوری داده‌ها با استفاده از سیاهه وارسی صورت‌گرفته‌است.
                           
یافته‌ها: ارزیابی وب‌سایت‌ها با استفاده از معیارهای پنج‌گانه روش نمایه ارزیاب، یعنی: قابلیت دسترسی، سرعت، ناوبری، قابلیت اطمینان و محتوای وب نشان‌داد که معیار ناوبری در وضعیت مطلوب (امتیاز 72 از امتیاز 100)، معیار محتوا در وضعیت مطلوب (امتیاز 71 از امتیاز 100)، معیار سرعت در وضعیت مطلوب (امتیاز 70 از امتیاز 100)، معیار قابلیت اطمینان در وضعیت مطلوب (امتیاز 59 از امتیاز 100) و معیار قابلیت دسترسی در وضعیت نامطلوب (امتیاز 39 از امتیاز 100) قراردارند. یافته‌های پژوهش نشان‌دادند که 64درصد وب‌سایت‌ها در وضعیت مطلوب و 30درصد در وضعیت متوسط قراردارند.
      نتیجه‌گیری: نتایج ارزیابی نشان داد که وب سایت‌های دانشگاه‌های دولتی ایران وضعیت مطلوبی دارند                     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iranian state university websites using WAI

نویسندگان [English]

  • Monireh Gharibeniazi 1
  • Masomeh Karbala Aghaie Kamran 2
1 M.A. in knowledge and Information Science Alzahra University, Tehran. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Knowledge and Information Science Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Purpose: The goal of this study is  to evaluate Iranian state university websites using WAI.
Methodology: This study is a descriptive and Delphi survey. The research sample consists of 100 Iranian state university websites. Data collection was done by checklists prepared in the WAI.
Findings: Assessment of the websites with five main criteria in WAI (accessibility, speed, navigation, reliability, content)  showed that navigation was in “Good” condition with top of score of 72 out of 100. Content was in “Good” condition with score of 71 out of 100. Speed was in “Good” condition with score of 70 out of 100. Reliability was in “Middle” condition with score of 59 out of 100, usability was in “Inappropriate ”condition with score of 39 out of 100.Findings showed that 64 percent of websites were in “Good” condition, and 30 percent were in “Middle” condition.
Conclusion: the evaluation reults showed that the Web sites of Iranian public universities have a acceptable situation �ولتی ایران وضعیت مطلوبی دارند.
 Purpose: The goal of this study is  to evaluate Iranian state university websites using WAI.
Methodology: This study is a descriptive and Delphi survey. The research sample consists of 100 Iranian state university websites. Data collection was done by checklists prepared in the WAI.
Findings: Assessment of the websites with five main criteria in WAI (accessibility, speed, navigation, reliability, content)  showed that navigation was in “Good” condition with top of score of 72 out of 100. Content was in “Good” condition with score of 71 out of 100. Speed was in “Good” condition with score of 70 out of 100. Reliability was in “Middle” condition with score of 59 out of 100, usability was in “Inappropriate ”condition with score of 39 out of 100.Findings showed that 64 percent of websites were in “Good” condition, and 30 percent were in “Middle” condition.
Conclusion: the evaluation reults showed that the Web sites of Iranian public universities have a acceptable situation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web Assessment Index (WAI)
  • Iranian university websites
  • Quality assessment
حری، عباس و احمدی، نفیسه. (1386). ارزیابی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی و ارائه الگوی پیشنهادی جهت بهبود کیفیت آنها. پایان‌نامه دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی. دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. تهران.
حیدری، غلامرضا. (1384). معیارهای ارزیابی منابع الکترونیکی با تأکید بر وب‌سایت‌ها. علوم و فناوری اطلاعات،  3(20)، 17-32.
دولانی، عباس و حسینی نسب، داوود. (1388). ارائه الگویی مناسب برای وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی تبریز از طریق تحلیل محتوایی و ساختاری وب‌سایت‌های دانشگاه‌های آمریکا با کمک صاحب‌نظران. فصلنامه مدیریت سلامت، 12(35)، 41-84.
زاهدی، شمس السادات. (1390). بررسی تطبیقی وب‌سایت‌های برتر دانشگاه‌های جهان و ارائه الگویی مناسب برای دانشگاه‌های کشور. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 15(72)، 71 - 84.
عصاره، فریده. (1384). علم‌سنجی: ابعاد، روش‌ها و کاربردهای آن (ج. 2). در مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران. گردآوری محسن حاجی زین‌العابدینی. تهران: سازمان اسناد کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
عصاره، فریده. (1388). از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌‏ها. با همکاری غلامرضا حیدری، فیروزه زارع فراش‌بندی و محسن حاجی زین‌العابدینی. تهران: کتابدار.
عصاره، فریده و پایایی، زینب. (1387). ارزیابی کیفیت تارنما (وب‌سایت)های کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران به‌منظور ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقای کیفیت آنها. علوم و فناوری اطلاعات، 23(4)، 35-69.
علیجانی، رحیم و کرمی، نورالله. (1387). مطالعات سنجش کمی: کتاب‌سنجی، وب‌سنجی. اطلاع‌سنجی. تهران: چاپار.
فرج‌پهلو، عبدالحسین. (1385). تحلیل محتوایی وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران. فصلنامه کتاب، 65، 261-271.
کوشا، کیوان. (1386). ارتباط میان پیوندهای وبی به سایت‌های دانشگاه‌های ایران و شاخص نشر علمی آنها: کشف انگیزه‌های ایجاد پیوندهای دانشگاهی. مجله کتابداری و اطلاع‌رسانی، 9(2)، 22-34.
ناخدا، مریم و فدایی، غلامرضا. (1389). طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران: مطالعه دلفی. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 3(62)، 145-168 .
نوکاریزی، محسن، دانش، فرشید و سهیلی، فرامرز. (1388). وب‌سنجی دانشگاه‌های دولتی کشور به‌منظور تعیین میزان مشارکت آنها و شناسایی وب‌سایت‌های هسته. مجله مطالعات و تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 12(2)، 113-134.
Aleem, W., El-Wahed., N. Ismail & et al. (2007). Efficiency evaluation of e-commerce websites. World Academy of Science, Engineering and Technology,4, 514-518.
Almind, T. C., & Ingwersen, P. (1997). Informetric analyses on the World Wide Web: Methodological approaches to webometrics. Journal of Documentation, 53(4), 404-426.
Bevan, N. (1999). Quality in use: Meeting user needs for quality. Journal of Systems and Software, 49(1), 89–96.
Božikić, A., Stanković ,S., Vasković, V., & Ranković, M. (2012). website Balkans Bank website comparative analysis using WAI index.ijrras. 12(2). Retrived from http:// www. arpapress. Com.
Fang-fang C., & Yi-jun, L. (2006). A comprehensive evaluation method of e-commerce websites using GA, CA and AHP. 13th:; INTERNATIONAL CONFERENCE. Management Science and Engineering, Harbin Institute of Technology Press, 111-115.
Ibid, S. (2006). Webmetrics-ten years of expansion. In: Proceedings of Inrernational Workshop on Webmetrics and Scienceemetrics & Seventh COLLENT Meetting.(Nancy, France: 10-12 March 2006). 5-8. Retrived from http:// eprints.rclis.org.
Larson, R. (1996). Bibliometrics of the World Wide Web: An exploratory analysis of the intellectual structure of cyberspace. In: S. HARDIN (Ed.) Proceedings of the 59th Annual Meeting of the American Society for Information Science, 33, 71-78.
Marincas, D. (2007). website project evaluation : A case study of Romanian Faculty of Economics websites. Applied Quantitative Methods, 2(3), 289-301.
Mateos, M., Mera, A., Gonza´ lez, F., & Lopez, O. (2001). A new web assessment index: Spanish universities analysis. .Electronic Networking Applications and Policy, 11(3), 226-233.
Robbins, S., & Stylianou, A. C. (2003). Global corporate websites: An empirical investigation of content and design. Information & Management , 40(3), 205-212.
Yoo, S., & Jin,  J. (2004). Evaluation of the homepage of the top 100 university websites.  Allied Academies International Conference. Academy of Information and Management Sciences Proceedings, 8(2), 1-4.