تحلیل استنادی به مثابۀ روش تحقیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ،دانشگاه تهران

چکیده

هدف: متخصصان حوزه‌های مختلف، تحلیل استنادی را نوعی ابزار تحقیق می‌دانند، اما تحلیل استنادی به دلیل دارا ‌بودن برخی از ویژگی‌های مهم روش‌های تحقیق می‌تواند نوعی روش تحقیق محسوب شود. ازاین‌رو، هدف تبیین جایگاه تحلیل استنادی به مثابۀ روش تحقیق، تعیین کمّی یا کیفی‌بودن آن و آسیب‌شناسی روایی آن است.
                           
روش‌شناسی: با استفاده از روش کتابخانه‌ای و سندی و با پیمایش در متون و منابع موجود، مطالب مرتبط در این زمینه گردآوری شده است.
                           
یافته‌ها: تحلیل استنادی از ویژگی‌های مهم روش‌های تحقیق همچون توصیف پدیده‌های عینی، داشتن نظریه، دلالت بر روابط میان پدیده‌ها و استفاده از ابزار برخوردار است و مانند هر روش تحقیق دیگری می‌تواند در معرض تهدیداتی قرار گیرد؛ ازجمله توجه ‌نکردن به سوگیری‌های ممکن هنگام نمونه‌گیری داده‌ها، درنظر نگرفتن خوداستنادی کشوری دانشمندان، نسبت مقاله‌های مروری، کم‌بودن فاصلۀ انتشارات نشریات موردمطالعه، مدنظر قرارندادن نحوۀ محاسبات استنادی، عدم توجه به گوناگونی حوزه‌های موضوعی و در نظر نگرفتن تفاوت میان ارزیابی پژوهش‌های بین‌رشته‌ای و چندرشته‌ای.  
نتیجه‌گیری: تحلیل استنادی به‌عنوان یک «روش تحقیق» که می‌توان آن را در دستۀ طرح‌های ترکیبی قرار داد، مورد استفادۀ پژوهشگران حوزه‌های گوناگون علوم و خصوصاً علم‌سنجی و علم اطلاعات دانش‌شناسی می‌تواند قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis as a Research Method

نویسندگان [English]

  • Laleh Samadi 1
  • Golamreza Fadaie 2
1 Ph. D. Student of Knowledge and Information science, Tehran University, Tehran, Iran.
2 Professor of Department of Knowledge and Information science, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Purpose: Many Experts in various fieldes, count citation analysis as a research tool, but since citation analysis has some of the important characteristics of research methods, is a kind of research method.By the way, This paper is try to describing the place of citation analysis as a research method, assign quntitative and qualitative and pathology of the validity of this method.
Methodology: This study has been done by documentary method and survey in related texts to gather relevant information.
Findings: Citation analysis has some of the important characteristics such as Describing phenomena objectively, Having Ideas, Indicating the relationship between the phenomenon and use of tools, and as well as other method, it sufers from some threats like: Do not pay attention biases in sampling data, ignoring the self-citation of sientists in the country, portion of Review Articles, The low of publication distance, Do not Consider methods of citation counting, Lack of Attention to variety of subject Areas and ignore the differences between interdisciplinary and multidisciplinary research assessment.
Conclusion: Citatin Analysis can be a research method for researchers in various fields and especially for knowledge and information science researchers' and it could be categorized in mixed method 

Date of Reception:
24/04/2015
 
Date of Acceptation:
11/11/2015

 Purpose: Many Experts in various fieldes, count citation analysis as a research tool, but since citation analysis has some of the important characteristics of research methods, is a kind of research method.By the way, This paper is try to describing the place of citation analysis as a research method, assign quntitative and qualitative and pathology of the validity of this method.
Methodology: This study has been done by documentary method and survey in related texts to gather relevant information.
Findings: Citation analysis has some of the important characteristics such as Describing phenomena objectively, Having Ideas, Indicating the relationship between the phenomenon and use of tools, and as well as other method, it sufers from some threats like: Do not pay attention biases in sampling data, ignoring the self-citation of sientists in the country, portion of Review Articles, The low of publication distance, Do not Consider methods of citation counting, Lack of Attention to variety of subject Areas and ignore the differences between interdisciplinary and multidisciplinary research assessment.
Conclusion: Citatin Analysis can be a research method for researchers in various fields and especially for knowledge and information science researchers' and it could be categorized in mixed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research method
  • Citation analysis
  • Citation
آقاجانلو، امیر. (۱۳۸۷). تحلیل استنادی: کارکردها، ظرفیت، تعریف‌ها. حوزه و پژوهش، ۳۶، ۷۲-۹۴.
باب‌الحوائجی، فهمیه. (۱۳۷۶). تحلیل محتوا. فصلنامۀ کتاب، ۴، ۷۶-۱۰۷.
پاول، رونالد آر. (۱۳۷۹). روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران، ترجمۀ نجلا حریری. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات، مرکز انتشارات علمی.
پائو، میراندلی. (۱۳۷۸). مفاهیم بازیابی اطلاعات؛ ترجمۀ رحمت‌الله فتاحی و اسدالله آزاد. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
حری، عباس. (۱۳۶۲). تحلیل استنادی و شباهت‌های آن با علم‌الحدیث. نشر دانش،۲، ۱۱ـ۱۷.
حری، عباس. (۱۳۸۱). تحلیل استنادی در دایرهةالمعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، سرویراستار عباس حری، ج.۱: ۶۱۶-۶۲۰. تهران: کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.
حری، عباس. (۱۳۸۷). درآمدی بر اطلاع‌شناسی: کارکردها و کاربردها. تهران: دما، کتابدار.
دهخدا، علی‌اکبر. (۱۳۷۷). تحقیق. (ج.۶) دانشگاه تهران.
دیانی، محمدحسین. (۱۳۸۱). روش‌شناسی تحقیق در دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی، سرویراستار عباس حری، ج.۱: ۹۴۲ـ۹۴۴. تهران: کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران.
دیوداتو، ویرجیل پاسکوئاله. (۱۳۹۱). دانشنامۀ علم‌سنجی، ترجمۀ غلامرضا حیدری و روح‌الله خادمی. تهران: کتابدار.
صدوقی، مجید. (۱۳۸۶). کنکاش در مبانی فلسفی پژوهش کمی و کیفی در علوم رفتاری. فصلنامۀ حوزه و دانشگاه، ۵۲، ۸۳ـ۱۰۳.
عبدالمجید، امیرحسین. (۱۳۸۶). تحلیل استنادی: تعاریف و کاربردها. پژوهش‌نامۀ پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳، ۷۳ـ۸۸.
عصاره، فریده. (۱۳۷۷). تحلیل استنادی. فصلنامۀ کتاب، ۳۵ و ۳۶، ۳۴ـ۴۸.
عصاره، فریده و دیگران. (۱۳۸۸). از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد و شاخص‌ها. تهران: کتابدار.
فدایی، غلامرضا. (۱۳۸۷). اهمیت روش تحقیق و کاربرد آن. ارائه‌شده در کنگرۀ علوم انسانی. دسترس‌پذیر در پرتال جامع علوم انسانی: http://www.ensani.ir/fa/content/89976/default.aspx تاریخ بازدید: ۱۲/۲/۱۳۹۲.
مبینی دهکردی، علی. (۱۳۹۰). معرفی طرح‌ها و مدل‌ها در روش تحقیق آمیخته. فصلنامۀ راهبرد، ۶۰، ۲۱۷ـ۲۳۴.
محمدپور، احمد. (۱۳۸۹). فراروش: بنیان‌های فلسفی و عملی روش تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری. تهران: جامعه‌شناسان.
منشادی، مرتضی. (۱۳۸۰). روش تحقیق و مرجع‌شناسی. بندرعباس: دانشگاه هرمزگان.
موئد، اچ. اف. (۱۳۸۷). تحلیل استنادی در ارزیابی پژوهش، ترجمه عباس میرزایی و حیدرمختاری، ویرایش جواد قاضی میرسعید، تهران: چاپار.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (۱۳۹۰). آشنایی با علم‌سنجی؛ مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها. تهران: سمت.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا و صمدی، لاله. (۱۳۸۸). آسیب‌شناسی استنادی در مطالعات تحقیقات علوم پزشکی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزۀ پزشکی. بابل: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، شاخه مازندران.
Garfield, Eugene. (1972). Citation Analysis as a tool in journal evaluation. Science, 178, 471-479.
Hoffmann, Kristin & Doucette, Lise. (2012). A Review of Citation Analysis Methodologies for collection Management. College & Research Libraries,73(4), 321-335.
Leydesdorff, Loet (2009). On the normalization and Visualization of Author Co-Citation Data Slton's Cosine versus the Jaccard Index. Journal of the American Society of Information Science & Technology,59(1),77-85.
Nicolaisen, Jeppe. (20?). Citaion Analysis. Annual Rview of Information science and Technology, Cappter 13, 609-642.
Schoonbaret, Dirk & Roelants, Gilbert. (1996). Citation Analysis for measuring the value of scientific publications: quality assessment tool or comedy of errors? Tropical Medicine and International Health, 6, 739-752.
Smith, LindaC. (1981). Citation Analysis.Library Trends, Summer.30(1), 83-106.